• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud de subrogació de contracte d'arrendament de vivenda, en grups de vivendes de promoció pública propietat de la Generalitat Valenciana, del cònjuge per defunció del titular, desistiment-renúncia del contracte per part del/la titular, sense consentiment del/la cònjuge, abandó de la vivenda per part del/la titular, separació, divorci, nul·litat.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de subrogació de contracte d'arrendament de vivenda, en grups de vivendes de promoció pública propietat de la Generalitat Valenciana, del cònjuge per defunció del titular, desistiment-renúncia del contracte per part del/la titular, sense consentiment del/la cònjuge, abandó de la vivenda per part del/la titular, separació, divorci, nul·litat.

  Objecte del tràmit

  Actualitzar com a nou adjudicatari de la vivenda el cònjuge de l'actual, després d'un succés que ho requerisca.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El/la cònjuge del/la titular del contracte o persona que haguera conviscut amb l'arrendatari de forma permanent en anàloga relació d'afectivitat a la de cònjuge, amb independència de la seua orientació sexual, durant, almenys, els dos anys anteriors a la defunció, desistiment o abandó, llevat que hagueren tingut descendència en comú, i en este cas bastarà la mera convivència, i que a més complisquen els següents requisits.

  Requeriments

  Trobar-se al corrent del pagament (lloguer, quotes de comunitat, IBI i taxes municipales).

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  - Si el matrimoni es va celebrar abans de la firma del contracte d'arrendament, durant tot l'any.

  - Si el matrimoni es va celebrar després de la firma del contracte d'arrendament:

  · Per defunció: En els tres mesos següents a la data de la defunció.

  · Desistiment-renúncia del contracte: En els quinze dies següents des de la data del desistiment-renúncia.

  · Abandó de la vivenda: En el termini d'un mes des de la data de l'abandó.

  · Separació, divorci, nul·litat: En els dos mesos següents a la notificació de la resolució judicial corresponent.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I preferentment en:

  SERVEI DE GESTIÓ PARC PÚBLIC - CASTELLÓ DE LA PLANA (EVHA)
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964725504
  SERVEI DE GESTIÓ PARC PÚBLIC (EVHA)
  AV. PLATA, 50Ver plano
  46013 València
  Tel: 961207950

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&idioma=va&login=c&idProcGuc=19201&idCatGuc=PR

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  EN QUALSEVOL CAS:
  - Imprés de sol·licitud.
  - DNI sol·licitant
  - Llibre de família del/la titular o certificat de matrimoni.
  - Certificat de convivència del/la sol·licitant, expedit per l'ajuntament corresponent.
  - En el cas que el matrimoni se celebre després de la data de la firma del contracte:
  - Fotocòpia de l'última declaració de la renda del sol·licitant o, si no n'hi ha, certificat d'Hisenda de no constar-hi com a contribuent i les 12 últimes nòmines o certificat de la pensió o certificat de l'oficina d'ocupació del mateix període.
  - Per a treballadors autònoms, fotocòpia dels pagaments fraccionats de l'IRPF, degudament validats
  - Certificat negatiu de béns expedit pel Centre de Gestió Cadastral.

  PER DEFUNCIÓ:
  - Certificat de defunció del titular, expedit pel Registre Civil.
  - Certificat literal de matrimoni expedit pel Registre Civil després de la data de la defunció

  PER DESISTIMENT-RENÚNCIA DEL CONTRACTE:
  - Còpia del desistiment-renúncia del contracte.
  - Certificat de residència.

  PER SEPARACIÓ, DIVORCI O NUL·LITAT:
  - Conveni regulador en el qual s'atribuïsca l'ús de la vivenda arrendada.
  - Sentència de separació, divorci o nul·litat.

  Impresos associats

  SOL-LICITUD DE SUBROGACIÓ EN CONTRACTES D?ARRENDAMENT ? EXCEPTE CÒNJUGE

  DECLARACIO I AUTORITZACIÓ A L'ADMINISTRACIÓ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la documentació.
  - Comprovació de documentació i del fet que es troba al corrent de pagament.
  - Proposta per part d'EIGE, que és la unitat que tramita.
  - Resolució per part de la Direcció General d'Obres Públiques, Projectes Urbans i Habitatge, que és l'òrgan que resol.
  - Notificació de la resolució a l'interessat.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient , en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació de la resolució.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&idioma=va&login=c&idProcGuc=19201&idCatGuc=PR

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), podent utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.
  ( https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados ).

  IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica llija atentament tota la informació d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la seua tramitació, ja que accedirà a una sol·licitud general, en el qual vosté mateix haurà de detallar l'objecte de la seua sol·licitud, emplenar les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això caldrà tindre en compte que:

  1- Haurà d'anotar-se el nom d'aquest tràmit que està llegint.

  2- Haurà de descarregar els formularis o plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que estime necessari, emplenar-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, procedisca, i guardar-los en el seu ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica.

  3- Si escau, haurà de procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-se el justificant de pagament.

  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciarà el tràmit telemàtic punxant la icona superior de "Tramitació telemàtica", que li portarà a identificar-se mitjançant l'Assistent de Tramitació.


  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:

  a) Haurà d'emplenar el formulari de dades generals.

  b) * Detall amb la major concreció possible la matèria objecte del tràmit
  * Emplene el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD"
  * Especifique la matèria objecte de la sol·licitud
  * Indique igualment l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).

  c) Annexe els formularis i la documentació que prèviament ha sigut descarregada i emplenada, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.

  d) Fer click sobre el botó Registrar (li facilitarà el número de registre, data, lloc i hora de presentació).

  e) Guardar i imprimir (si ho desitja) el justificant de registre.

  La seua presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  - Quan es produïsca alguna novetat, esta se li comunicarà per correu certificat en l'adreça que figure en la sol·licitud. Que EIGE no es pose en contacte amb vosté significa que l'expedient està en tràmit i seguix el seu curs normal.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de la Vivenda de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4867, de 21/10/04).
  - Decret 75/2007, de 18 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Protecció Pública a la Vivenda (DOCV núm. 5517, de 22/05/07).
  - Decret 90/2009, de 26 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Vivendes de Protecció Pública (DOCV núm. 6047 de 0/07/09).

  Llista de normativa

  Vegeu Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de Vivenda

  Vegeu Decret 75/2007, de 18 de maig

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.