Detall de Procediments

Sol·licitud de canvi de titularitat en contractes de compravenda amb preu ajornat i en contractes d'accés diferit a la propietat per separació/divorci/nul·litat de matrimoni o separació de béns o per defunció, d'habitatge ubicat en grup d'habitatges de promoció pública.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de canvi de titularitat en contractes de compravenda amb preu ajornat i en contractes d'accés diferit a la propietat per separació/divorci/nul·litat de matrimoni o separació de béns o per defunció, d'habitatge ubicat en grup d'habitatges de promoció pública.

  Objecte del tràmit

  Actualitzar la titularitat d'un habitatge després d'un succés que ho faça necessari.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Aquells que complisquen els requisits següents.

  Requeriments

  Trobar-se al corrent de pagament (quotes, comunitat, IBI i taxes municipals).

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I preferentment en:

  SERVEI DE GESTIÓ PARC PÚBLIC - CASTELLÓ DE LA PLANA (EVHA)
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964725508/06
  SERVEI DE GESTIÓ PARC PÚBLIC (EVHA)
  AV. DE LA PLATA, 50Ver plano
  46013 València
  Tel: 961207950

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&idioma=va&login=c&idProcGuc=19201&idCatGuc=PR

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud.

  Per al cas de separació/divorci/nul·litat de matrimoni o separació de béns:
  - Fotocòpia del DNI i NIF del sol·licitant.
  - Sentència de separació/divorci/nul·litat.
  - Fotocòpia conveni regulador aprovat judicialment, o escriptura de liquidació de la societat legal de guanys en què se li adjudique el ple domini de l'habitatge.
  - Estar al corrent de pagament.

  Per al cas de mort:
  - Fotocòpia del DNI i NIF del sol·licitant.
  - Fotocòpia certificat de defunció del titular expedit per registre civil.
  - Fotocòpia de Llibre de família COMPLET.
  - Fotocòpia del Certificat d'últimes voluntats.
  - Fotocòpia testament/declaració d'hereus abintestat.
  - Fotocòpia quadern notarial de participació o d'adjudicació d'herència (si és procedent).
  - Fotocòpia iiquidació impost successions / nota d'exempció.
  - Certificat de la comunitat d'estar al corrent de pagament.

  Impresos associats

  [32306RA] SOL·LICITUD DE CANVI DE TITULARITAT EN CONTRACTES DE COMPRAVENDA AMB PREU AJORNAT/CONTRACTES D'ACCÉS DIFERIT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la documentació.
  - Comprovació de documentació i del fet que es troba al corrent de pagament.
  - Proposta per part de l'EIGE, que és la unitat que tramita.
  - Resolució per part de la Direcció General d'Obres Públiques, Projectes Urbans i Habitatge, que és l'òrgan que resol.
  - Notificació de la resolució a l'interessat.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de la resolució.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), podent utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.
  ( https://sede.gva.es/va/sede_certificados ).

  IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica llija atentament tota la informació d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la seua tramitació, ja que accedirà a una sol·licitud general, en el qual vosté mateix haurà de detallar l'objecte de la seua sol·licitud, emplenar les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això caldrà tindre en compte que:

  1- Haurà d'anotar-se el nom d'aquest tràmit que està llegint.

  2- Haurà de descarregar els formularis o plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que estime necessari, emplenar-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, procedisca, i guardar-los en el seu ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica.

  3- Si escau, haurà de procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-se el justificant de pagament.

  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciarà el tràmit telemàtic punxant la icona superior de "Tramitació telemàtica", que li portarà a identificar-se mitjançant l'Assistent de Tramitació.


  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:

  a) Haurà d'emplenar el formulari de dades generals.

  b) * Detall amb la major concreció possible la matèria objecte del tràmit
  * Emplene el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD"
  * Especifique la matèria objecte de la sol·licitud
  * Indique igualment l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).

  c) Annexe els formularis i la documentació que prèviament ha sigut descarregada i emplenada, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.

  d) Fer click sobre el botó Registrar (li facilitarà el número de registre, data, lloc i hora de presentació).

  e) Guardar i imprimir (si ho desitja) el justificant de registre.

  La seua presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  Quan es produïsca alguna novetat, esta se li comunicarà per correu certificat a l'adreça que figure en la sol·licitud. Que EIGE no es pose en contacte amb vosté significa que l'expedient està en tràmit i seguix el seu curs normal.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4867, de 21/10/04).
  - Decret 75/2007, de 18 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Protecció Pública a l'Habitatge (DOCV núm. 5517, de 22/05/07).
  - Decret 90/2009, de 26 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Habitatges de Protecció Pública (DOCV núm. 6047, d'01/07/09).

  Llista de normativa

  Vegeu Decret 75/2007, de 18 de maig

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.