Convocatòria de subvencions destinades a conservatoris municipals, centres autoritzats i centres integrats d'ensenyaments generals i ensenyaments artístics, elementals o professionals, de música i de dansa

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 223583
|
Codi GVA: 231
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Convocar, en règim de concurrència competitiva i prorrateig, subvencions destinades a conservatoris municipals, centres autoritzats i centres integrats d'ensenyaments generals i ensenyaments artístics, elementals o professionals, de música i de dansa, inscrits en el registre de centres docents de...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

La línia pressupostària de cada convocatòria es distribuirà atenent els ensenyaments que imparteixen aquests centres, corresponent el 90 % per a ensenyaments de música i el 10 % per a ensenyaments de dansa. D’aquesta distribució de la línia, correspondrà: a) De la dotació pressupostària...

Saber més

A qui va dirigit

Ciutadania
Administració
Persones interessades

Les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre titulars dels conservatoris i centres privats autoritzats i centres integrats d'ensenyaments generals i ensenyaments artístics, elementals o professionals, de música i de dansa, situats en la Comunitat Valenciana, sempre que...

Saber més
Requisits

- Podran sol·licitar aquestes subvencions els conservatoris municipals, centres autoritzats i centres integrats d'ensenyaments generals i ensenyaments artístics elementals o professionals, de música i de dansa, inscrits en el registre de centres docents de la Comunitat Valenciana. - Les...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
El punt d'accés a la tramitació electrònica és la seu electrònica de la Generalitat, accessible en el lloc web https://sede.gva.es. Aquest tràmit també estarà disponible en el següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=231&version=amp
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de les sol·licituds serà del 13 al 24 de maig de 2024. L'incompliment d'aquest termini determinarà l'exclusió de la convocatòria. (DOGV 9846, 10/05/2024)

Documentació
Juntament amb la sol·licitud, que es genera telemàticament en el tràmit, les entitats presentaran, la documentació que apareix en el punt quart de la resolució de convocatòria, en format PDF: 1. Documentació a presentar per totes les entitats sol·licitants: a) Resolució o acord adoptat per...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
La tramitació i presentació de sol·licituds es farà exclusivament de manera telemàtica. Per a poder realitzar la sol·licitud i garantir la gestió econòmica de cada expedient, el NIF del sol·licitant i el del titular de l’entitat ha de ser el mateix. A banda de realitzar-la directament, la...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de sis mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. La resolució de concessió d'aquestes subvencions es notificarà mitjançant publicació en el Diari Oficial de la Generalitat...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ L'import global màxim destinat a aquesta convocatòria és de 10.470.000,00 € JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ: El termini per a presentar la justificació de la subvenció s'estipularà en la resolució de concessió d'aquestes subvencions. La no presentació de la justificació...
  Saber més
  Obligacions
  Descrites en la base sisena de l'Ordre 17/2023, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la quals s'aproven les bases reguladores de subvencions a conservatoris municipals, centres autoritzats i centres integrats d'ensenyaments generals i ensenyaments artístics, elementals...
  Saber més
  Observacions

  De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquesta...

  Saber més
  Òrgans resolució