Detall de Procediment

Subvencions dirigides a municipis, els organismes autònoms dependents d'aquests i els ens del Sector Públic Instrumental de la Generalitat al territori de la Comunitat Valenciana que siguen titulars de instal·lacions esportives qualificades com a Centres d'Alt Rendiment i en la Xarxa de centres de Tecnificació existents per a l'execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència dins de la Component 26 subconceptes: C26 Foment del Sector de l'Esport I.02 Pla de Transició Ecològica d'Instal·lacions Esportives i C26.I02.P2 Modernització de les instal·lacions esportives. Pla Energia Esport 2.0. finançades per la Unió Europea -NextGenerationEU- i s'aprova la modificació del Pla Estratègic de Subvencions d'aquesta Conselleria.

Codi SIA: 2983269
Codi GUC: 23108
Organisme: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Termini de sol·licitud:
22-02-2023
-
06-04-2023
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Convocar subvencions destinades a municipis, els organismes autònoms dependents d'aquests i els ens del Sector Públic Instrumental de la Generalitat en el territori de la Comunitat Valenciana titulars d'instal·lacions esportives qualificades com a Centres d'Alt Rendiment i en la Xarxa de centres de Tecnificació existents, per a l'execució d'inversions de modernització de les instal·lacions esportives per a la seua renovació millorant la seua eficiència energètica, optimitzant el seu ús mitjançant la digitalització o la millora de l'accessibilitat, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Observacions

Les sol·licituds de subvenció es presentaran exclusivament per mitjans electrònics. Per això s'accedirà en l'apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat, accessible a través https://sede.gva.es en l'apartat d'Ajudes, beques i subvencions" en el procediment corresponent a aquesta convocatòria o s'accedirà directament a través de l'enllaç següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=23108. Telèfon de contacte : 961970670 i 961970676 Email: infraestructurasdep_dgd@gva.es El tràmit per a donar d'alta un nou compte bancari, modificar-la o donar-la de baixa es pot realitzar telemàticament, consulte: PROPER. Procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (Domiciliació bancària). Tràmit automatitzat: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22648

Interessats

Els municipis, els organismes autònoms dependents d'aquests i els ens del Sector Públic Instrumental de la Generalitat en el territori de la Comunitat Valenciana que siguen titulars d'instal·lacions esportives qualificades com a Centres d'Alt Rendiment i en la Xarxa de Centres de Tecnificació existents.

Normativa del procediment

Termini

El termini per a la presentació de sol·licituds s'àmplia fins al dia 6 d'abril de 2023 inclusivament. (Resolució de 15 de març de 2023, DOCV núm. 9559, de 22/03/2023). El termini per a la presentació de sol·licituds serà d'1 mes a comptar des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la present convocatòria. (DOGV núm. 9538, de 21/02/2023). L'incompliment d'aquest termini determinarà automàticament l'exclusió.

Documentació

La sol·licitud de subvenció haurà d'ajustar-se al model que figura com a Annex III de la resolució de convocatòria, i s'adjuntaran els documents indicats en l'apartat E del citat Annex: 1. Sol·licitud de la subvenció formulada en el document model que figura com a Annex III en la Resolució de convocatòria. 2. Memòria valorada de les actuacions a realitzar i la seua contribució a l'assoliment dels objectius previstos, signada per tècnic competent. 3. Certificat d'Eficiència Energètica de l'estat actual. 4. Certificat d'Eficiència Energètica de la proposta. 5. Declaració responsable en relació amb la realització d'actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, segons model de l'Annex IV. 6. Certificat del Secretari/a o persona anàloga en el Sector Públic Instrumental de la Generalitat, segons model de l'Annex V. 7. Informació a la Conselleria sobre l'execució de la inversió subvencionada, segons model de l'Annex VI. 8. Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar un perjudici significatiu a algun dels objectius mediambientals "Do Not Significant Harm" (DNSH), segons model de l'Annex VII. La sol·licitud haurà de ser subscrita pels qui ostenten la representació de l'entitat, conforme a la normativa d'aplicació. Els Annexos III al VII a presentar, degudament emplenats i signats, inclouen: a) Les dades generals de l'entitat sol·licitant de la subvenció i, si és el cas, del seu representant. b) Correu electrònic que es fixa per a rebre informació relativa a aquest procediment. c) La data de l'acord o acte de l'òrgan de govern de l'entitat pel qual s'acorda sol·licitar l'ajuda, es faculta el seu representant a formular aquesta sol·licitud i es designa el coordinador del projecte. d) El nom, càrrec i localització del coordinador del projecte que es pretén executar si és concedida la subvenció, i als efectes establits en la Base 8 de la Resolució de 14 de febrer de 2023. e) L'autorització, si és el cas, perquè la Conselleria obtinga telemàticament els certificats que acrediten que el sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social. f) Declaració relativa al fet que l'entitat sol·licitant no es troba en situació alguna inclosa en cap de les causes que impedeixen obtindre la condició de beneficiari de subvencions públiques assenyalades en la Llei 38/2003, general de subvencions, i especialment en el seu article 13. g) Declaració relativa a la sol·licitud o obtenció d'altres ajudes per a l'execució del Programa subvencionat. h) Declaració relativa al fet que l'entitat sol·licitant disposa, o està en condició de disposar, en el moment de resultar beneficiària de l'ajuda, del Pla de Mesures Antifrau al qual es refereix l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. S'aportarà a més: Dades de domiciliació bancària a través de l'enllaç: https://sede.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22648 i que caldrà presentar-se justificant de registre d'entrada. No serà necessari si el compte en qüestió ja està donada d'alta en la Generalitat per haver-se presentat en una altra convocatòria. No obstant això, haurà d'indicar-se en la sol·licitud general de subvenció telemàtica el número de compte. Tota la documentació ha de complir les condicions en matèria d'informació i publicitat del PRTR i el Next Generation EU, conforme a l'indicat en l'article 9 de l'Ordre HFP/1030/2021 de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR.

Forma presentació

Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

1.- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida. 2.- Quan la sol·licitud no reunisca els requisits o falte algun document complementari dels exigits, es requerirà a les entitats interessades perquè l'esmenen en el termini de deu dies, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistida de la seua petició. 3.- Es constituirà una comissió tècnica d'avaluació formada per 5 membres, segons el que s'estableix en la Base onzena Resolució de 14 de febrer de 2023. 4.-La comissió de valoració establirà un prelació entre les sol·licituds presentades atenent els criteris de valoració fixats, adjudicant a aquelles entitats locals que hagen obtingut major valoració fins a l'esgotament del crèdit pressupostari consignat en aquest. 5.- La comissió de valoració elevarà la proposta de concessió o denegació a la persona titular de la direcció general en matèria d'esport, que resoldrà per delegació del conseller competent en matèria d'esport, en el termini màxim de sis mesos des de la publicació de la convocatòria. No obstant això, les sol·licituds sobre les quals no recaiga resolució expressa en el termini de sis mesos des de la publicació de la convocatòria, s'entendran denegades. 6.- La direcció general amb competències en matèria d'esport notificarà a les entitats interessades la resolució de concessió o denegació de les sol·licituds presentades amb la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Criteris de valoració

S'estableixen en la Base dotze de la Resolució de 14 de febrer de 2023.

òrgans de tramitació

Organismes

Observacions

Els que preveu la Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02.10.2015)

Òrgans resolució

Organismes

Quantia i cobrament

Serà segons el que s'estableix en les bases cinquena i díhuit de la Resolució de 14 de febrer de 2023.