Sol·licitud de participació en la primera edició dels Premis a l'Emprenedoria de les Dones Rurals de la Comunitat Valenciana.

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 2965246
|
Codi GVA: 23138
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Presentació de la sol·licitud per a la concessió dels Premis a l'Emprenedoria de les Dones Rurals de la Comunitat Valenciana, que reconeix el paper fonamental i la contribució de les dones que desenvolupen projectes relacionats amb l'agricultura, la ramaderia, la silvicultura, la indústria...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTermini obert
15-03-2023

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Entitats i persones beneficiàries: a) Dones majors d'edat, amb veïnatge administratiu en algun municipi de l'àmbit rural de la Comunitat Valenciana, que estiguen en actiu i lideren un projecte amb domicili fiscal en l'àmbit rural, amb les característiques del punt primer de l'annex I de l'Ordre...

Saber més
Requisits

1. Requisits per a ser persona beneficiària. -Naturalesa i registre: a. Persones físiques: Ser persona que, d'acord el concepte que recull l'article 3.1 de l'Estatut d'Autonomia, tinga veïnatge administratiu en algun municipi de la Comunitat Valenciana, en el moment de presentar la sol·licitud...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la sol·licitud amb la documentació que ha d'acompanyar-la. - Informe de l'òrgan de valoració. - L'òrgan instructor formularà la proposta de resolució - Resolució i notificació: El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del premi serà de 6 mesos comptats des de la...
Saber més
Criteris de valoració
1. Emprenedoria. Originalitat i innovació del projecte. - Es valoraran els aspectes següents: a. Creació de nous projectes sostenibles b. Desenvolupament de projectes innovadors c. Oferta de nous productes, serveis o formes de valoració de recursos endògens d. Ús de noves tècniques, tàctiques de...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

La presentació de sol·licituds es realitzarà en el termini de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria dels premis en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV nº 9553, de 14.03.2023). Les sol·licituds presentades fora de termini no...

Saber més
Documentació
La sol·licitud s'ha d'acompanyar de la documentació següent: 1. En el cas de no autoritzar o oposar-se davant de l'òrgan gestor del procediment a la consulta interactiva de dades, hauran d'aportar la documentació següent: - Acreditació de la identitat fiscal del sol·licitant o del representant...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de...
Saber més
  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions...

  On dirigir-se

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Des de 15-03-2023
  Descripció

  Si les sol·licituds de participació no s'ajusten als requisits exigits en l'ordre de bases i en la present convocatòria, es requerirà a l'entitat o persona interessada, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de...

  Saber més
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones interessades que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar...
  Saber més
  Presencial
  a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions...
  Saber més

  On dirigir-se

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a dictar i notificar a les entitats la resolució serà de sis mesos, comptats des de la data de publicació de la convocatòria dels premis en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  Quantia i cobrament
  1. Els premis consistiran en un diploma acreditatiu del reconeixement rebut i una dotació econòmica. 2. S'estableixen les següents categories de premis. a) Premi a l'emprenedoria en el sector agrari de l'àmbit rural de la Comunitat Valenciana. b) Premi a l'emprenedoria en el sector pesquer o...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Obligacions
  Els participants hauran de complir les obligacions que estableix l'ordre de bases regulades per a la concessió dels Premis a l'Emprenedoria de les Dones Rurals de la Comunitat Valenciana i la convocatòria corresponent.
  Observacions

  Contra la resolució que es dicte, que posarà fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 123...

  Saber més