Detall de Procediment

Subvencions destinades a l'adquisició de material immobilitzat per a la promoció de l'esport adaptat, per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, dins de la Component 26 al territori de la Comunitat Valenciana finançat per la Va unir Europea -Next Generation EU-, i s'aprova la modificació del Pla Estratègic de Subvencions d'aquesta Conselleria.

Codi SIA:: 2965324
Codi GVA:: 23156
Organisme: Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport
Termini de sol·licitud: TANCAT
(03-03-2023
23-03-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objecte de les ajudes és la concessió de subvencions destinades a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència dins del component 26 Foment del Sector de l'Esport - C26 103. P02 Promoció de la igualtat en l'esport en el territori de la Comunitat Valenciana, per a la realització de les actuacions necessàries per a complir amb els objectius del *PRTR. Aquestes subvencions aniran destinades a l'adquisició de material immobilitzat per a la promoció de l'esport adaptat. L'àmbit d'aplicació s'estableix en programes d'activitat física i esport o competicions esportives adaptades o inclusives, a desenvolupar entre l'1 de gener i el 30 de setembre de 2023. Les actuacions previstes tenen un caràcter esportiu i han d'enquadrar-se en la compra de material immobilitzat adaptat per a ajudar a atendre les necessitats i a millorar la participació i el procés d'inclusió i integració de les persones amb discapacitat o diversitat funcional. Es considera material esportiu immobilitzat adaptat aquell subministrament de béns la vida útil dels quals siga superior a un any i sempre que el seu import unitari no siga inferior a 200 euros

Observacions

Observacions

Les subvencions s'atorgaran d'acord amb la següent prelació: a) En primer lloc s'atendran les sol·licituds destinades a material esportiu immobilitzat adaptat presentades per les entitats esportives que desenvolupen programes en centres educatius i sanitaris en col·laboració amb la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública: Esport a l'Escola, Pilota a l'Escola, Aula ciclista i Hospi.Esport, d'acord amb els criteris establits en aquesta resolució. b) Ateses aquestes sol·licituds, es consideraran les destinades a material esportiu immobilitzat adaptat presentades per les entitats esportives beneficiàries de les convocatòries de l'Ordre 17/2017, de 12 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a entitats locals i entitats sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana, que promocionen la integració dels col·lectius de la diversitat a través de l'activitat física i l'esport d'acord amb els criteris establits en aquesta resolució. c) Finalment, es consideraran les sol·licituds destinades a material esportiu immobilitzat adaptat presentades per les entitats esportives que desenvolupen altres programes d'activitat física i esport adaptat o inclusiu i que organitzen o participen en competicions esportives adaptades o inclusives oficials, d'acord amb els criteris establits en aquesta resolució.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les entitats esportives sense ànim de lucre, que realitzen o participen en programes d'activitat física i esport o competicions esportives adaptades o inclusives i que puguen tindre la condició d'entitat beneficiària per no concórrer cap de les circumstàncies que ho impedisquen, les quals es detallen en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Les entitats esportives hauran d'estar legalment constituïdes d'acord amb la Llei 2/2011, de 22 de març, de l'esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana i inscrites en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana. Segons la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana, es consideren entitats esportives sense ànim de lucre els clubs esportius, federacions esportives, grups de recreació esportiva, agrupacions de recreació esportiva i les associacions de federacions esportives, així com altres entitats sense ànim de lucre amb seccions esportives o seccions de recreació esportiva legalment constituïdes. Es podrà presentar una sola sol·licitud per entitat.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV i finalitzarà el 23 de març de 2023 (DOGV núm. 9545, de 02.03.2023). L'incompliment d'aquest termini o la presentació de la sol·licitud de forma diferent de l'electrònica comportarà l'exclusió de la convocatòria.

Formularis documentació

L'imprés de sol·licitud electrònic haurà d'anar acompanyat de la següent documentació: a) Pressupost del material immobilitzat adaptat elaborat per una empresa o signatura comercial. b) Informe de l'entitat esportiva en el qual s'especifique el programa d'activitat física i esport o competició esportiva oficial a la qual va destinat i es vincula el material immobilitzat adaptat, així com la justificació de la necessitat de l'adquisició, indicant l'ús que tindrà, el nombre de beneficiaris previstos i els beneficis esportius en esport adaptat. c) Certificat de l'entitat esportiva de compromís de comprar tot el material que corresponga, segons la quantitat final de subvenció concedida. d) Dades de domiciliació bancària a través del següent enllaç: https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22648, del qual caldrà presentar justificant del registre d'entrada. No serà necessari si el compte ja està donada d'alta en la Generalitat per haver-se presentat en una altra convocatòria. No obstant això, el número de compte i les convocatòries en les quals s'han presentat haurà d'indicar-se en la sol·licitud de subvenció. e) En el cas que no s'haja autoritzat l'òrgan instructor a obtindre la documentació sobre les obligacions tributàries i sobre la seguretat social, documentació acreditativa que l'entitat està al corrent en aquesta obligació. f) En el seu cas, capacitat de representació del representant de l'entitat. g) Una altra documentació que acredite o justifique les dades declarades en el projecte de l'activitat presentada. h) Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar un perjudici significatiu a algun dels objectius mediambientals "Do Not Significant Harm" (DNSH), segons model de l'annex IV. A més de la documentació assenyalada, el Servei de Promoció de l'Esport i Activitat Física, com a òrgan instructor, podrà en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient, recaptar qualsevol altra informació que considere necessària per al millor coneixement i comprensió de l'aplicació de la subvenció.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

La presentació de la sol·licitud i la documentació que l'acompanya es realitzarà exclusivament per mitjans electrònics, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i hauran de ser subscrites per qui ostente la representació legal de l'entitat, conforme a la normativa d'aplicació. Per a això s'accedirà a l'apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat, accessible a través de l'enllaç http://sede.gva.es/ en l'apartat de "Ajudes, beques i subvencions" en el procediment corresponent a aquesta convocatòria o s'accedirà directament a través del següent enllaç: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=23156. Se seleccionarà l'opció "Tramitar amb certificat", s'emplenaran les dades de la sol·licitud general de subvenció telemàtica i s'adjuntaran els documents indicats en la base dècima d'aquesta resolució. - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits o falte algun document complementari dels exigits, es requerirà, per via electrònica, a les entitats interessades perquè l'esmenen en el termini de 10 dies, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistida de la seua petició prèvia resolució dictada a aquest efecte. - Es constituirà una comissió tècnica d'avaluació formada per cinc membres, designats per la persona titular de la direcció general amb competència en matèria d'esport, encarregada de l'estudi i valoració de les sol·licituds presentades. - Una vegada formalitzats els actes d'instrucció corresponents, la comissió tècnica d'avaluació elevarà, a través de l'òrgan instructor, la proposta de concessió o denegació a la persona titular de la direcció general amb competència en matèria d'esport, que resoldrà sobre l'ajuda i determinarà la seua quantia. - La persona titular de la direcció general amb competències en matèria d'esport resoldrà la concessió o denegació de les sol·licituds presentades en el termini màxim de sis mesos a comptar des de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. No obstant això, les sol·licituds sobre les quals no recaiga resolució expressa en el termini de sis mesos des de la publicació de la convocatòria s'entendran denegades, per silenci administratiu negatiu, sense perjudici de l'obligació legal de resoldre establida en la legislació sobre el procediment administratiu comú de les administracions públiques. La direcció general amb competència en matèria d'esport notificarà cadascun dels tràmits d'aquest procediment per mitjans electrònics.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Els que preveu la Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02.10.2015) i en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (BOE 167, 14.07.1998).

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

QUANTIA - El pressupost destinat a finançar la present convocatòria ascendirà a 280.000 euros, com a màxim, amb càrrec als pressupostos de la Generalitat per a 2023. - Es podrà subvencionar fins al percentatge màxim del 80% del cost total de l'adquisició. - La subvenció màxima a percebre serà de 10.000 euros i la mínima de 500 euros per entitat. PAGUE - La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, abonarà la subvenció prèvia presentació de la documentació justificativa corresponent. - El termini de presentació de les justificacions finalitzarà el 30 de setembre de 2023.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa