EAUTOP 2023 programa “Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat - emprenedoria i microempreses”, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ

Codi SIA: 2979514
|
Codi GVA: 23170
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aquesta resolució té per objecte establir les bases i convocar per a l'exercici 2023 el programa “Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat - emprenedoria i microempreses”, pel qual es fomenta l'emprenedoria en municipis en situació o risc de despoblament, així com l'emprenedoria...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

Per a qualsevol informació addicional (normativa, notes aclaridores, descàrrega de models, enllaç per a omplir el formulari inicial d'indicadors, etc.), es pot consultar la convocatòria EAUTOP 2023 en l'apartat ajudes foment d'ocupació de la web de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació (http://www.labora.gva.es), en l'apartat "Ciutadania", en què, a més, tindreu accés, a:

 

- Errors més freqüents quan se sol·licita la subvenció i consells per a evitar-los.

- Instruccions per al compliment de les obligacions de publicitat i transparència.

- Instruccions per a omplir el formulari inicial d'indicadors.

 

Normativa

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones desocupades que es constituïsquen en personal treballador autònom o per compte propi, incloent-hi els membres de societats civils i de comunitats de béns.

 

No podran obtindre la condició de beneficiàries:

a) Les persones que concórreguen en alguna de les prohibicions que preveuen els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) Les persones que hagen resultat beneficiàries de l'ajuda EAUTOE 2022 o de l'ajuda EAUTOP 2022.

c) Les persones treballadores autònomes que mantinguen ininterrompudament l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms des d'abans de gener de 2023, encara que inicien una nova activitat.

 

Queden excloses les persones que siguen sòcies de societats mercantils, cooperatives i societats laborals, el personal autònom col·laborador, així com els que operen en els sectors de la pesca i l'aqüicultura, regulats en el Reglament (CE) 104/2000, del Consell.

 

Requisits

- No estar incursos en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari, assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; a aquest efecte, les entitats presentaran la corresponent declaració responsable.

- No haver resultat beneficiàries les persones treballadores autònomes de l'ajuda EAUTOE 2022 o de l'ajuda EAUTOP 2022.

- No haver mantingut les persones treballadores autònomes ininterrompudament l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms des d'abans de Gener de 2023, encara que inicien una nova activitat.

- Queden excloses les persones sòcies de societats mercantils, cooperatives i societats laborals, el personal autònom col·laborador, així com els qui operen en els sectors de la pesca i l'aqüicultura, regulats en el Reglament (CE) 104/2000 del Consell.

La concessió de la subvenció requerirà:

a) Haver iniciat l'activitat autònoma en el període comprés entre l'1 de gener de 2023 i el 30 de juny de 2023. A aquest efecte es considerarà com a data d'inici la que conste en el document de Declaració d'Alta en el Cens d'Obligats Tributaris (Models 036 o 037). En el cas que la persona sol·licitant ja haguera estat constituït

en personal treballador autònom amb anterioritat i, havent sigut baixa, torne a constituir-se en personal treballador autònom, es requerirà que l'activitat autònoma que inicia en el període indicat, siga diferent de la qual realitzava anteriorment, no podent simultanejar-se ambdues i havent d'aportar certificat de l'IAE de 2022 i de 2023 on

figuren les activitats desenvolupades.

b) Mantindre la inscripció en *

LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació fins a l'inici de l'activitat. No s'entendrà complit aquest requisit si la inscripció es produeix el mateix dia en què s'inicia l'activitat autònoma.

c) Figurar d'alta en el Cens d'Obligats Tributaris i en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o equivalent amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud.

d) El projecte ha de reunir condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera, la qual cosa precisarà l'informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el Mapa d'Entitats de l'Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana.

e) Complir almenys una de les següents condicions:

1) desenvolupar l'activitat en algun dels municipis destinataris en 2022 del Fons de Cooperació Municipal per a la lluita contra el despoblament dels municipis de la Comunitat Valenciana, relacionats en l'Annex;

2) desenvolupar una activitat que contribuïsca a la transició ecològica o a la transició digital, la qual cosa requerirà informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el Mapa d'Entitats de l'Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana.

f) Garantir el ple compliment del principi de «no causar perjudici significatiu» (principi «do no significant harm–DNSH»), d'acord amb el que es preveu en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya (Council Implementing Decision–CID) i en el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021 i la seua normativa de desenvolupament.

Aquestes ajudes estan subjectes a "minimis", per la qual cosa:

- per a les activitats que s'emmarquen en la producció primària de productes agrícoles, resultarà d'aplicació el Reglament (UE) 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis en el sector agrícola (*DOUE L352 de 24 de desembre de 2013), per la qual cosa l'import total de les ajudes de minimis concedides a una única empresa dedicada a la producció primària de productes agrícoles no excedirà de 20.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. L'import acumulat de les ajudes de minimis concedides per Espanya a empreses actives en la producció

primària de productes agrícoles durant un període qualsevol de tres exercicis fiscals no excedirà del topall nacional de 592.962.542 euros indicat en l'annex del Reglament (UE) 1408/2013 de la Comissió

- per a la resta d'activitats, resultarà d'aplicació el Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352 de 24 de desembre de 2013), per la qual cosa l'import total de les ajudes de minimis

concedides a una única empresa no excedirà de 200.000 euros; no obstant això, si l'activitat consisteix en operacions de transport de mercaderies per carretera aquest límit se situa en 100.000 euros.

Com es tramita

Procés de tramitació
Passos: 1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. 2. La concessió d’aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s’haja completat la presentació de la...
Saber més
Criteris de valoració
La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'haja presentat en qualsevol dels registres que preveu la normativa de procediment administratiu comú la sol·licitud i la totalitat de...
Saber més
Òrgans de tramitació
La instrucció correspondrà als serveis territorials de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació competents en matèria d'ocupació. Les direccions territorials de Labora duran a terme la funció de comprovació i control de les subvencions concedides.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

S'iniciarà el dia 25 de gener de 2023 i finalitzarà el 30 de juny de 2023. (DOGV núm. 9569, de 05/04/2023).

Documentació
Juntament amb la sol·licitud, s’ha d’aportar la documentació següent: a) Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica per mitjà d’un representant, l’acreditació de la representació. b) Dades de domiciliació bancària: en el cas que siga un nou compte bancari, haurà de comunicar-lo,...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Enllaç d'aquesta guia "Tramitar amb certificat". S'ha de disposar de signatura electrònica avançada amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física) admés per la seu electrònica de la Generalitat.
  Presencial

  La sol·licitud (comprensiva, així mateix, de la documentació exigida en el resolc seté) s’ha de presentar, preferentment, de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat “EAUTOP 2023, subvencions destinades a fomentar nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat - emprenedoria i microempreses”.

   

  En la pàgina web de Labora (http://www.labora.gva.es), en l'apartat "Ciutadania" estarà disponible la informació sobre la convocatòria i s'habilitarà l'accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud (per a això, cal disposar del certificat reconegut per als ciutadans), sense perjudici de poder presentar-la davant de la corresponent direcció territorial de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació i la resta de llocs que preveu la normativa de procediment administratiu comú, per a la qual cosa cal utilitzar els impresos normalitzats localitzats en l’esmentada adreça d'Internet (https://labora.gva.es/va/ciutadania/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio).

   

  Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent dels que es descriuen ací serà inadmesa.

   

   

  Tot això, sense perjudici que es puga presentar en la resta dels llocs previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

   

  Per a la tramitació telemàtica, s'ha de disposar de signatura electrònica avançada, amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física) admés per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es). Si la sol·licitud la presenta telemàticament un representant, aquest ha d'estar prèviament autoritzat a través del Registre de representants: https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/.

   

  Saber més

  On dirigir-se

  Resolució

  Termini màxim
  - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de 6 mesos, a comptar de l’endemà de l’entrada de la sol·licitud en qualsevol dels registres de Labora Servei Valencià d’Ocupació i Formació. - Una vegada transcorregut el termini establit sense que s’haja dictat cap...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  1. L'import de la subvenció ascendirà a 5.000 euros a tant alçat per persona beneficiària. La liquidació de les ajudes es farà una vegada s’hagen justificat les condicions establides i s’entregarà d’una sola vegada l’import de l’ajuda concedida. No obstant això, aquestes ajudes queden...
  Saber més
  Obligacions
  A més del que disposa l’article 14 de la Llei general de subvencions, són obligacions de les persones beneficiàries: a) Mantindre l'activitat per compte propi i l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o equivalent fins 6 mesos després de la data d'efectes de l'alta en aquest règim,...
  Saber més
  Observacions

  La resolució posa fi a la via administrativa i, contra aquesta, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant de la Direcció General de Labora Servei Valencià d’Ocupació i Formació, en un termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que disposen els...

  Saber més
  Òrgans resolució
  La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon, per delegació, a la persona titular de la direcció territorial de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació corresponent. La persona titular de la Direcció General de Labora o l’òrgan en què aquesta delegue tindrà la...
  Saber més
  Sancions
  Els incompliments que puguen qualificar-se com a infracció administrativa donaran lloc a la incoació del procediment sancionador, d'acord amb els articles 52 i següents de la Llei general de subvencions, i els articles 173 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del...
  Saber més