Detall de Procediment

Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments del CENTRE D'ARTESANIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA (tràmit que cal utilitzar EXCLUSIVAMENT quan no n'hi haja un d'específic en la seu electrònica de la Generalitat).

Codi SIA:: 2965826
Codi GVA:: 23172
Organisme: CENTRE D'ARTESANIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

En la relació administració/ciutadania, cal que l'interessat s'adrece als òrgans administratius: - en la iniciació d'un procediment - en la instrucció d'aquest: esmena d'errors, presentació de proves, documentació annexa, al·legacions, etc. - en la renúncia de drets, en el desistiment de sol·licitud - en la fase d'execució del procediment - en la interposició de recursos Aquest tràmit TELEMÀTIC de sol·licitud general el poden utilitzar els interessats quan hi haja un model normalitzat de sol·licitud per a la presentació presencial, però els interessats vulguen o hagen de presentar-la de manera electrònica (article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre) i encara no s'haja habilitat un procediment electrònic específic per a fer-ho. Si hi ha un procediment específic de presentació telemàtica, cal, necessàriament, utilitzar aquesta via per a relacionar-se amb l'Administració.

Requisits

Requisits

En cas de persones jurídiques, han d'estar inscrites obligatòriament en el Registre de representants. Aquest registre possibilita la representació de persones jurídiques en els procediments administratius de caràcter electrònic.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones físiques i jurídiques, titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius, amb capacitat d'obrar davant de les administracions públiques, d'acord amb el que estableix la llei.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Decret 191/2014, de 14 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'atenció a la ciutadania, el registre d'entrada i eixida d'escrits i l'ordenació de les oficines de registre en l'Administració de la Generalitat (DOGV núm. 7406, de 19/11/2014.)
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

Juntament amb el formulari de sol·licitud general telemàtica, les persones interessades podran adjuntar la documentació necessària per a la iniciació/tramitació del procediment. (Tot això, segons el que estableix la normativa que ho regule o, si escau, la que siga requerida per l'Administració al ciutadà o la que l'interessat considere que és oportuna presentar).

Impresos associats

Presentació

Presentació

Telemàtica
Per a iniciar el tràmit telemàtic, s'ha de fer clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina. Heu de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic (vegeu els enllaços de l'apartat "Informació complementària"). Des de l'assistent de tramitació electrònica, s'han de fer els passos següents: 1. - Completar el formulari de dades generals. 2. - Seleccionar la instància que s'ha d'omplir (sol·licitud) i fer clic en "Enviar". 3. - Documentar la tramitació, per a la qual cosa cal tindre present el següent: Des d'altres "documents", es poden annexar la resta de documents exigits pel procediment o que es consideren oportuns. Quan el procediment exigisca el pagament d'una taxa, s'ha d'annexar també el justificant de pagament en aquest moment. 4. - En l'apartat "Pagar", no s'ha de fer cap actuació (en cas que el procediment comporte el pagament d'una taxa, el document justificatiu s'ha d'haver annexat en el pas anterior). 5. - Registrar la sol·licitud.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa