• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Determinació del preu màxim de venda (o renta) per a vivendes de promoció pública que són o hagen sigut propietat de la Generalitat Valenciana la gestió de les quals haja sigut transferida a EVHA.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Determinació del preu màxim de venda (o renta) per a vivendes de promoció pública que són o hagen sigut propietat de la Generalitat Valenciana la gestió de les quals haja sigut transferida a EVHA.

  Objecte del tràmit

  Determinar el "preu oficial" d'un immoble de promoció pública per a una data determinada.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Pot sol·licitar-ho el titular o propietari de l'immoble, un representant seu o un organisme (per causa justificada).

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I preferentment en:

  SERVEI DE GESTIÓ PARC PÚBLIC - CASTELLÓ DE LA PLANA (EVHA)
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964725504
  SUBDIRECCIÓ GENERAL D'ADMINISTRACIÓ (EVHA)
  C/ VINATEA, 12Ver plano
  46001 València
  Tel: 961964710
  SERVEI DE GESTIÓ PARC PÚBLIC (EVHA)
  AV. PLATA, 50Ver plano
  46013 València
  Tel: 961207950

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&idioma=va&login=c&idProcGuc=19201&idCatGuc=PR

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud.

  - Fotocòpia de l'escriptura pública de compravenda de l'immoble (només els 4 primers fulls).

  - Fotocòpia del DNI del titular o propietari (IMPRESCINDIBLE!)

  - Últim rebut de l'IBI.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE PREU MÀXIM DE VENDA/RENDA DE VIVENDA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la documentació.

  - Estudi i comprovació dels documents.

  - Informe econòmic.

  - Notificació a l'interessat.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  No pot interposar-se un recurs administratiu. Es podrà fer una nova petició davant de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, en la Direcció General d'Obres Públiques, Projectes Urbans i Habitatge.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&idioma=va&login=c&idProcGuc=19201&idCatGuc=PR

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), podent utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.
  ( https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados ).

  IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica llija atentament tota la informació d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la seua tramitació, ja que accedirà a una sol·licitud general, en el qual vosté mateix haurà de detallar l'objecte de la seua sol·licitud, emplenar les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això caldrà tindre en compte que:

  1- Haurà d'anotar-se el nom d'aquest tràmit que està llegint.

  2- Haurà de descarregar els formularis o plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que estime necessari, emplenar-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, procedisca, i guardar-los en el seu ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica.

  3- Si escau, haurà de procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-se el justificant de pagament.

  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciarà el tràmit telemàtic punxant la icona superior de "Tramitació telemàtica", que li portarà a identificar-se mitjançant l'Assistent de Tramitació.


  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:

  a) Haurà d'emplenar el formulari de dades generals.

  b) * Detall amb la major concreció possible la matèria objecte del tràmit
  * Emplene el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD"
  * Especifique la matèria objecte de la sol·licitud
  * Indique igualment l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).

  c) Annexe els formularis i la documentació que prèviament ha sigut descarregada i emplenada, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.

  d) Fer click sobre el botó Registrar (li facilitarà el número de registre, data, lloc i hora de presentació).

  e) Guardar i imprimir (si ho desitja) el justificant de registre.

  La seua presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  - Quan el sol·licitant siga un representant del titular o propietari de l'immoble serà INDISPENSABLE que en la sol·licitud s'introduïsca el telèfon de contacte del representat, perquè des de l'EIGDE es puga comprovar la veracitat de la documentació presentada. En cas de comprovar-se la falsedat o inexactitud de les dades consignades en la sol·licitud, esta no tindrà validesa, sense perjuí d'altres responsabilitats.

  - Si un immoble té data de qualificació definitiva anterior al 24/07/68, el seu preu és LLIURE.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret de 24 de juny de 1955, d'aprovació del Reglament de la Llei de Vivendes de Renda Limitada (BOE núm. 45, de 22/02/2960).
  - Decret 2114/1968, de 24 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament per a l'aplicació del text refós de vivendes de protecció oficial aprovat pels decrets 2131/1963, de 24 de juliol, i 3964/1964, de 3 de desembre (BOE núm. 216, de 07/09/1968).
  - Reial Decret Llei 31/1978, de 31 d'octubre, sobre política d'habitatges de protecció oficial (BOE núm. 267, de 08/11/1978).
  - Decret 75/2007, de 18 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de protecció pública a la vivenda (DOCV núm. 5517, de 22/5/2007).
  - Decret 66/2009, de 15 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Pla Autonòmic de Vivenda de la Comunitat Valenciana 2009-2012 (DOCV núm. 6016, de 19/05/2009).
  - Decret 90/2009, de 26 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de vivendes de protecció pública (DOCV núm. 6047, d'01/07/2009).
  - Decret 191/2013, de 20 de desiembre, del Consell, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Decret 90/2009, de 26 de juny, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament de vivendes de protecció pública (DOCV nº 7178, de 23/12/2013).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 66/2009, de 15 de maig.

  Vegeu el Decret 90/2009, de 26 de juny.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.