• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de reparació o d'autorització per a la realització d'obres, d'immoble de promoció pública propietat de la Generalitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Adequar (en el cas que siga procedent) l'estat de conservació d'un immoble de promoció pública propietat de la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Pot sol·licitar-les qualsevol adjudicatari d'una vivenda de promoció pública propietat de la Generalitat Valenciana.

  Requeriments

  - Estar al corrent de pagament de les quotes mensuals.
  - Que la relació contractual entre l'adjudicatari de l'immoble a reparar i EIGE siga en arrendament o l'accés diferit a la propietat, per al cas de Sol·licitud de reparació.
  - No tindre cap expedient de recuperació de titularitat obert per qualsevol de les causes incloses en la legislació en matèria d'habitatge.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I preferentment en:

  DIRECCIÓ D'EDIFICACIÓ I CONSERVACIÓ D'IMMOBLES (EIGE)
  C/ VINATEA, 14Ver plano
  46001 Valencia
  Tel: 961964702
  SERVEI DE GESTIÓ PARC PÚBLIC - CASTELLÓ DE LA PLANA (EVHA)
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964725504
  SERVEI DE PROMOCIÓ I CONSERVACIÓ D'IMMOBLES (EVHA)
  C/ VINATEA, 12Ver plano
  46001 València
  Tel: 961964702
  SERVEI DE GESTIÓ PARC PÚBLIC (EVHA)
  AV. PLATA, 50Ver plano
  46013 València
  Tel: 961207950

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&idioma=va&login=c&idProcGuc=19201&idCatGuc=PR

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud (NO OBLIDE OMPLIR LA CASELLA DE 'TELÈFON DE CONTACTE').

  - Informe mèdic que certifique la necessitat, en el cas de sol·licitar el canvi de banyera per plat de dutxa.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE REPARACIÓ D'IMMOBLE

  SOL· LICITUD D'AUTORITZACIÓ DE REALITZACIÓ D'OBRES EN IMMOBLE

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud.
  - Inspecció de l'immoble (si és el cas).
  - Informe tecnicojurídic.
  - Proposta de la Direcció d'Edificació i resolució de la Direcció General de l'EIGE.
  - Notificació a la persona interessada (per correu certificat, i en cas de resolució denegatòria). En cas de resolució aprovatòria, serà la mateixa empresa encarregada de la reparació la que es posarà en contacte amb la persona interessada per a procedir a realitzar-la.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  L'interessat podrà formular petició davant de la Direcció General d'Obres Públiques, Projectes Urbans i Habitatge de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, en el termini de 30 dies a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació de la resolució.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&idioma=va&login=c&idProcGuc=19201&idCatGuc=PR

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), podent utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.
  ( https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados ).

  IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica llija atentament tota la informació d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la seua tramitació, ja que accedirà a una sol·licitud general, en el qual vosté mateix haurà de detallar l'objecte de la seua sol·licitud, emplenar les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això caldrà tindre en compte que:

  1- Haurà d'anotar-se el nom d'aquest tràmit que està llegint.

  2- Haurà de descarregar els formularis o plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que estime necessari, emplenar-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, procedisca, i guardar-los en el seu ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica.

  3- Si escau, haurà de procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-se el justificant de pagament.

  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciarà el tràmit telemàtic punxant la icona superior de "Tramitació telemàtica", que li portarà a identificar-se mitjançant l'Assistent de Tramitació.


  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:

  a) Haurà d'emplenar el formulari de dades generals.

  b) * Detall amb la major concreció possible la matèria objecte del tràmit
  * Emplene el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD"
  * Especifique la matèria objecte de la sol·licitud
  * Indique igualment l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).

  c) Annexe els formularis i la documentació que prèviament ha sigut descarregada i emplenada, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.

  d) Fer click sobre el botó Registrar (li facilitarà el número de registre, data, lloc i hora de presentació).

  e) Guardar i imprimir (si ho desitja) el justificant de registre.

  La seua presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  COMPROMISOS PREVIS A L'AUTORITZACIÓ DE REALITZACIÓ D'OBRES EN IMMOBLE

  - Assumir tots els gastos que ocasionen les obres descrites.

  - Complir amb el que establix la normativa tècnica vigent.

  - Assumir la responsabilitat de qualsevol reparació futura en el mateixi immoble, en els immobles contigus o en els elements comuns, que puguen produir-se per la incorrecta execució de les obres.

  - Notificar a EIGE la finalització de les obres.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans (LAU).
  - Decret 75/2007, de 18 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Protecció Pública a l'Habitatge (DOCV núm. 5517, de 22/05/2007).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 75/2007, de 18 de maig.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.