Tràmit per a participar en el procediment de constitució de borses extraordinàries per a atendre substitucions i vacants en centres docents públics dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (AAPPD y MAE)

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 2971494
|
Codi GVA: 23190
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Tràmit per a l'ompliment de dades, acreditació de requisits i registre de la sol·licitud de participació en el procediment de constitució de borses extraordinàries per a atendre substitucions i vacants en centres docents públics dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (APD i MAE).

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

La presentació electrònica de la sol·licitud implicarà els passos següents:

 

a) Ompliment i inscripció en línia del model oficial de sol·licitud.

b) Autorització per a la consulta de les dades d'identitat, dels requisits específics de titulació, de formació i capacitat de tutela, informació de no haver sigut condemnat o condemnada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, i declaració responsable del compliment d’aquests i de la veracitat de la documentació adjunta.

c) Ompliment de la pantalla d'autobaremació.

d) Presentació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits generals i específics segons l'annex III.

e) Presentació de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats.

f) Registre electrònic de la sol·licitud.

 

La sol·licitud es considerarà presentada i registrada davant de l'Administració en el moment en què s'haja completat tot el procés telemàtic. No seran admeses i, conseqüentment, quedaran excloses del procés les persones que no hagen registrat la sol·licitud electrònicament. Les persones aspirants hauran de guardar el justificant de registre generat, si és el cas, com a confirmació de la presentació telemàtica.

 

Les sol·licituds omplides o registrades per altres mitjans diferents de la via telemàtica es consideraran no presentades en termini.

 

No es podrà presentar més d'una sol·licitud. Si es presenta més d'una sol·licitud, només serà vàlida l'última presentada.

 

La sol·licitud s'ha d'omplir d'acord amb les instruccions que figuren en la plataforma electrònica i en les bases d'aquesta resolució.

 

El personal participant es responsabilitzarà de la veracitat dels documents que presenta.

 

Qualsevol dada omesa o consignada erròniament per la persona interessada no podrà ser invocada per aquesta a l'efecte de futures reclamacions, ni es podran considerar lesionats els seus interessos i drets per aquest motiu.

 

L’Administració podrà requerir les persones interessades en qualsevol moment perquè justifiquen els mèrits sobre els quals es plantegen dubtes o reclamacions.

 

Les persones aspirants que s’acullen a les situacions que es detallen a continuació hauran d’aportar la documentació justificativa d’aquesta situació tal com es detalla a continuació:

Les persones que declaren que volen ser tractades durant el procés d’accés amb la identitat que figura en la seua targeta de reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere, d’acord amb la Llei 8/2017, de 7 d’abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere a la Comunitat Valenciana, hauran d’aportar, en el tràmit addicional, la targeta expedida pels òrgans competents.

– Les persones participants víctimes d'actes de violència de gènere que vulguen ser tractades durant el procés selectiu amb una identitat fictícia per a protegir la seua intimitat, d'acord amb l'article 63 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, hauran d'aportar, en el tràmit telemàtic, algun dels mitjans de prova que preveu l'article 9.1 o 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de desembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

 

- Les persones participants que tinguen un grau de diversitat funcional o discapacitat hauran d'aportar, en el tràmit telemàtic addicional, la justificació del fet que tenen un grau de diversitat funcional o discapacitat igual o superior al 33 %, per a la qual cosa han d’aportar la certificació expedida per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives o pels òrgans competents en l'Estat o altres comunitats autònomes. Si sol·liciten adaptacions de temps i mitjans per a la prova d'aptitud, hauran d'aportar un informe sobre l'adaptació necessària expedit pels òrgans competents.

- D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les administracions podran consultar o recaptar els documents que estiguen en el seu poder o que hagen sigut elaborats per una altra administració, excepte que l'interessat hi formule la seua OPOSICIÓ. Els documents als quals ha de tindre accés la Conselleria per a tramitar el present procediment són els següents: dades d'identitat de la persona interessada, titulacions, diversitat funcional i certificat de no haver sigut condemnat per delictes sexuals.

 

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Hi podrà participar tot el personal que complisca els requisits de la base primera de les resolucions de 30 de març de 2023, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca la constitució de borses de treball extraordinàries per a atendre substitucions i vacants en centres...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
Sol·licitud telemàtica
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds serà de 7 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de les resolucions de 30 de març de 2023 en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Data de publicació: 30/03/2023

 

Documentació
Les persones participants en el procediment de constitució de borses extraordinàries hauran d'adjuntar a la sol·licitud telemàtica els documents que es recullen en l'annex III de la Resolució de 30 de març de 2023.
Taxa o pagament

Sense taxes

Forma de presentació
Telemàtica
A través de l'enllaç corresponent amb certificat electrònic.

  Resolució

  Òrgans resolució