Detall de Procediment

Tràmit per a presentar documentació sensible relacionada amb circumstàncies de violència de gènere, diversitat funcional o reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la sol·licitud d'inscripció en el procediment de constitució de borses extraordinàries per atendre substitucions i vacants en centres docents públics depenent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Codi SIA:: 2971495
Codi GVA:: 23191
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(08-02-2023
23-02-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Aportació de documentació sensible relacionada amb circumstàncies de violència de gènere, diversitat funcional o reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere, relacionada amb el procediment de constitució de borses extraordinàries per atendre substitucions i vacants en centres docents públics depenent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Aquest tràmit NO ÉS el tràmit d'inscripció en el procediment de constitució de borses extraordinàries; és un tràmit per a aportar documentació al tràmit d'inscripció que per la seua naturalesa sensible no ha d'aportar-se en el propi tràmit d'inscripció.

Observacions

Observacions

Aquest tràmit és addicional al tràmit d'inscripció. Les persones aspirants que s' acullin a les situacions que es detallen a continuació hauran d' aportar la documentació justificativa de l' esmentada situació tal com es detalla a continuació: - Les persones participants que desitgin ser tractades durant el procediment d'accés amb la identitat que figura en la seua targeta de reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere, d'acord amb la Llei 8/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana, hauran d' aportar, en el tràmit telemàtic, còpia de la targeta expedida pels òrgans competents. - Les persones participants víctimes d'actes de violència de gènere que desitgin ser tractades durant el procés selectiu amb una identitat fictícia per protegir la seva intimitat, d'acord amb l'article 63 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, hauran d'aportar, en el tràmit telemàtic, algun dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 o 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de desembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Requisits

Requisits

Complir algunes de les condicions següents: + persona víctima d'actes de violència de gènere + persona que desitge ser tractada durant el procés selectiu amb la identitat que figura en la seua targeta de reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

El present tràmit haurà de ser emplenat per les persones participants del procediment de constitució de borses extraordinàries per atendre substitucions i vacants en centres docents públics depenent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, que es troben en alguna de les següents circumstàncies amb l'objectiu d'acreditar-les: - Declarants víctimes d'actes de violència de gènere que desitgen ser tractades durant el procediment amb una identitat fictícia per a protegir la seua intimitat, d'acord amb l'article 63 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, hauran d'aportar algun dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 o 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de desembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. - Declarants que desitgen ser tractats durant el procediment amb la identitat que figura en la seua targeta de reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere, d'acord amb la Llei 8/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere en la Comunitat Valenciana, hauran d'aportar la targeta expedida pels òrgans competents.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Llei 8/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana.
  • Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.
  • Llei 7/2012, de 23 de desembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  • Resolució de 26 de novembre de 2010, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'acorda la publicació de l'acord subscrit per la Conselleria d'Educació i les organitzacions sindicals pel qual s'estableix el sistema de provisió de llocs de treball en règim d'interinitat.
  • Resolució de 18 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent, sobre provisió de llocs de treball en règim d'interinitat en els ensenyaments de formació professional inicial, els ensenyaments artístics i ensenyaments d'idiomes.
  • RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2023 de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca la constitució de borses de treball extraordinàries per atendre substitucions i vacants en centres docents públics dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de documentació sensible per a completar el tràmit d'inscripció en el procediment de constitució de borses extraordinàries, serà de 10 dies hàbils contats a partir del dia següent al de la publicació de la resolució resolució de 7 de febrer de 2023. Pels problemes tècnics en la tramitació del dia 22/02/2023 el termini s'àmplia fins al 23/02/2023 fins a les 23.59.

Formularis documentació

Documentació a presentar: - Declarants víctimes d'actes de violència de gènere hauran d'aportar algun dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 o 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de desembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. - Declarants que desitgen ser tractats durant el procediment amb la identitat que figura en la seua targeta de reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere, hauran d'aportar la targeta expedida pels òrgans competents.

Presentació

Presentació

Telemàtica
A través de l'enllaç corresponent amb certificat electrònic.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

A petició de la inscripció general

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa