Detall de Procediment

Tràmit per a presentar documentació sensible relacionada amb circumstàncies de violència de gènere, diversitat funcional o reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la sol·licitud d'inscripció en el procediment de constitució de borses extraordinàries per a atendre substitucions i vacants en centres docents públics dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (APD i MAE).

Codi SIA: 2971496
Codi GUC: 23192
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(31-03-2023
13-04-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Aportar documentació sensible relacionada amb circumstàncies de violència de gènere, diversitat funcional o reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere, relacionada amb el procediment selectiu extraordinari d'estabilització per a l'ingrés mitjançant concurs de mèrits al cos de mestres i als cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors especialistes en sectors singulars de Formació Professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, catedràtics de Música i Arts Escèniques, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny, i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny. Aquest tràmit NO ÉS el tràmit d'inscripció en el procediment selectiu; és un tràmit per a aportar documentació al tràmit d'inscripció que, per la seua naturalesa sensible, no s’ha d'aportar-se en el mateix tràmit d'inscripció.

Observacions

NOMÉS participants en el procediment de constitució de borses extraordinàries per a atendre substitucions i vacants en centres docents públics dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (APD i MAE). Data de publicació: 30-03-2023.

Requisits

Complir algunes de les condicions següents: + persona amb diversitat funcional + persona víctima d'actes de violència de gènere + persona que desitge ser tractada durant el procés selectiu amb la identitat que figura en la seua targeta de reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones aspirants que s’acullen a les situacions que es detallen a continuació hauran d’aportar la documentació justificativa d’aquesta situació tal com es detalla a continuació: – Les persones participants que que vulguen ser tractades durant el procés d’accés amb la identitat que figura en la seua targeta de reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere, d’acord amb la Llei 8/2017, de 7 d’abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere a la Comunitat Valenciana, han d’aportar, en el tràmit telemàtic, la còpia de la targeta expedida pels òrgans competents. – Les persones participants víctimes d'actes de violència de gènere que vulguen ser tractades durant el procés selectiu amb una identitat fictícia per a protegir la seua intimitat, d'acord amb l'article 63 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, han d'aportar, en el tràmit telemàtic, algun dels mitjans de prova que preveu l'article 9.1 o 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de desembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. – Les persones participants que tinguen un grau de diversitat funcional o discapacitat han d'aportar, en el tràmit telemàtic addicional, la justificació del fet que tenen un grau de diversitat funcional o discapacitat igual o superior al 33 %, per a la qual cosa han d’aportar la certificació expedida per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives o pels òrgans competents en l'Estat o altres comunitats autònomes. Si sol·liciten adaptacions de temps i mitjans per a la prova d'aptitud, hauran d'aportar un informe sobre l'adaptació necessària expedit pels òrgans competents. – D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les administracions podran consultar o recaptar els documents que estiguen en el seu poder o que hagen sigut elaborats per una altra administració, excepte que l'interessat hi formule la seua OPOSICIÓ. Els documents als quals ha de tindre accés la Conselleria per a tramitar el present procediment són els següents: dades d'identitat de la persona interessada, titulacions, diversitat funcional i certificat de no haver sigut condemnat per delictes sexuals.

Termini

El termini de presentació de documentació sensible per a completar el tràmit d'inscripció en el procediment de constitució de borses extraordinàries, serà de 7 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de les resolucions de 30 de març de 2023 en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Data de publicació: 30/03/2023

Documentació

Documentació que s’ha de presentar: - Les persones participants que vulguen ser tractades durant el procés d’accés amb la identitat que figura en la seua targeta de reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere, d’acord amb la Llei 8/2017, de 7 d’abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere a la Comunitat Valenciana, han d’aportar, en el tràmit telemàtic, la targeta expedida pels òrgans competents. – Les persones participants víctimes d'actes de violència de gènere que vulguen ser tractades durant el procés selectiu amb una identitat fictícia per a protegir la seua intimitat, d'acord amb l'article 63 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, han d'aportar, en el tràmit telemàtic, algun dels mitjans de prova que preveu l'article 9.1 o 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de desembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. – Les persones participants que tinguen un grau de diversitat funcional o discapacitat han d'aportar, en el tràmit telemàtic addicional, la justificació del fet que tenen un grau de diversitat funcional o discapacitat igual o superior al 33 %, per a la qual cosa han d’aportar la certificació expedida per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives o pels òrgans competents en l'Estat o altres comunitats autònomes. Si sol·liciten adaptacions de temps i mitjans per a la prova d'aptitud, hauran d'aportar un informe sobre l'adaptació necessària expedit pels òrgans competents. – D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les administracions podran consultar o recaptar els documents que estiguen en el seu poder o que hagen sigut elaborats per una altra administració, excepte que l'interessat hi formule la seua OPOSICIÓ. Els documents als quals ha de tindre accés la Conselleria per a tramitar el present procediment són els següents: dades d'identitat de la persona interessada, titulacions, diversitat funcional i certificat de no haver sigut condemnat per delictes sexuals.

Taxa o pagament

Sense taxes

Presentació

Telemàtica
A través de l'enllaç corresponent amb certificat electrònic.

On consultar dubtes sobre el tràmit

òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Esgota via administrativa