Detall de Procediment

Ajudes per a sectors agraris especialment afectats per la situació generada per la crisi d'invasió d'Ucraïna, en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana (mesura 22)

Codi SIA: 2982702
Codi GUC: 23202
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: TANCAT
(17-02-2023
02-03-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Es tracta d'una mesura excepcional i puntual que esmena els problemes de liquiditat que posen en perill la continuïtat de les explotacions agrícoles de sectors especialment afectats per la crisi generada per la invasió d'Ucraïna, a través del Reglament (UE) núm. 2022/1033, del Parlament Europeu i el Consell, de 29 de juny de 2022.

Observacions

Si són d'explotacions agrícoles, però no tenen una sol·licitud d'ajudes PAC en 2022 o un Regepa registrat abans de l'1 de desembre de 2022, no tenen dret a ajuda.

Requisits

Hauran de complir les dimensions mínimes que estableix l'apartat anterior. Han de fer en la seua explotació alguna activitat relacionada amb almenys un dels següents objectius: economia circular, gestió de nutrients, ús eficient dels recursos, o producció respectuosa amb el medi ambient i el clima. Aquest criteri quedarà justificat mitjançant l'acreditació d'haver cobrat o tindre dret a l'ajuda del pagament verd o el règim de xicotets agricultors, o alguna de les ajudes agroambientals sobre la base de la seua sol·licitud de 2022.

Qui pot sol·licitar-ho?

Titulars d'explotacions agràries que estiguen incloses a 30 de novembre de 2022 en el Regepa de la Comunitat Valenciana i que tinguen almenys 0,5 hectàrees d'algun dels productes següents: - Caqui. - Nispro. - Fruiters de pinyol (bresquillera, prunera, albercoquer, nectariner i cirerer). - Raïm de taula.

Normativa del procediment

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV Num. 9535 / 16.02.2023).

Documentació

Juntament amb la sol·licitud, han d'aportar: - Domiciliació bancària. - Acreditació de la identitat de la persona jurídica sol·licitant, en cas de no autoritzar la seua consulta per l'òrgan gestor del procediment. - Acreditació, quan siga procedent, de la identitat del representant legal, si aquest és una persona jurídica, en cas que no autoritze la seua consulta per l'òrgan gestor del procediment. - Quan es tracte de persones jurídiques, acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social, en cas que no autoritze o s'opose a la seua consulta per l'òrgan gestor del procediment.

Presentació

Telemàtica
Les sol·licituds que es refereixen a titulars d'explotacions agrícoles s'han de presentar, preferentment, en el Portal del Ciutadà (https://sinapa.gva.es/SgaGpi), en l'opció de "Control documental/Expedient electrònic SU o REGEPA", segons l'expedient que tinguen. L'URL exacte seria aquest: - Si l'expedient va tindre sol·licitud única d'ajudes de la PAC, en . - Si l'expedient no va tindre sol·licitud única d'ajudes de la PAC, en . En aquest cas, la presentació consistirà a aportar els següents documents a l'expedient electrònic corresponent: - Sol·licitud ajuda excepcional conflicte Ucraïna (fruiters i raïm de taula) (codi SGA1218). Poden dirigir-se a l'oficina comarcal agrària (https://agroambient.gva.es/va/ocapas), a la direcció territorial o entitats col·laboradores del seu àmbit a fi de ser assistits en la presentació telemàtica.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Quantia i cobrament

El pagament s'efectuarà amb anterioritat al 15 d'octubre de 2023. Les quanties per a cada un dels sectors caqui, nispro, fruiter de pinyol (bresquillera, prunera, albercoquer, nectariner i cirerer) i raïm de taula seran les següents: - Per a explotacions d'una dimensió entre 0,5 i 1 hectàrea, l'import serà de 300 €. - Per a explotacions de més d'1 ha i fins a 3 hectàrees, l'import serà de 600 €. - Per a explotacions d'una dimensió superior a 3 ha i fins a 5 hectàrees, l'import serà de 800 €. - Per a explotacions d'una dimensió superior a 5 ha i fins a 15 hectàrees, l'import serà de 1.400 €. - Per a explotacions superiors a 15 hectàrees, l'import serà de 2.500 €.

Termini màxim

El termini de resolució de concessió de l'ajuda finalitza el 31 de març de 2023.

Esgota via administrativa