Ajudes per a sectors ramaders especialment afectats per la situació generada per la crisi d'invasió d'Ucraïna, en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana (mesura 22): titots d'engreixament i apicultura

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 2982435
|
Codi GVA: 23224
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Es tracta d'una mesura excepcional i puntual que esmena els problemes de liquiditat que posen en perill la continuïtat de les explotacions ramaderes, a través del Reglament (UE) núm. 2022/1033, del Parlament Europeu i el Consell, de 29 de juny de 2022.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Són beneficiaris d'aquesta ajuda: - Titulars d'explotacions ramaderes del sector avícola de carn que allotgen titots d'engreixament. - Titulars d'explotacions ramaderes del sector apícola.

Requisits

Els requisits segons l'activitat són els següents: - Per a les explotacions ramaderes del sector avícola de carn que allotgen titots d'engreixament: a) Que siguen titulars, a data d'1 de gener de 2022, d'una explotació ramadera inscrita i d'alta en el Registre general d'explotacions ramaderes...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
La persona titular o representant de l'explotació ha de registrar la sol·licitud a través del formulari que apareix en el procediment telemàtic. Els subjectes no obligats a relacionar-se telemàticament podran també presentar la sol·licitud en la seua oficina comarcal.
Criteris de valoració
No n'hi ha, l'ajuda s'atorgarà a tots els que complisquen els requisits enunciats.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV Num. 9535 / 16.02.2023).

Documentació
En el cas de persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica i persones físiques que vulguen fer la sol·licitud per mitjans telemàtics: - Sol·licitud segons el model normalitzat omplida en tots els apartats i signada electrònicament per l'interessat o, si és el cas, pel seu...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que no estiguen obligades a fer-ho, però opten per aquesta via, han...
Saber més
  Presencial

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com les persones sol·licitants que, no estant obligades a això, utilitzaran preferentment aquesta...

  Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini de resolució de concessió de l'ajuda finalitza el 31 de març de 2023.
  Quantia i cobrament
  El pagament s'efectuarà amb anterioritat al 15 d'octubre de 2023. a) Per als productors de titots d'engreix, l'ajuda per beneficiari, segons la capacitat de l'explotació, serà la següent: - Per a explotacions que tinguen entre 150 i 600 places, l'import serà 300 euros. - Per a explotacions que...
  Saber més
  Observacions

  Contra aquesta ordre, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició en el termini d'un mes comptat des que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que disposen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015,...

  Saber més
  Sancions
  L'incompliment de les obligacions que recull l'article 3 de l'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores donarà lloc a l'exigència de les responsabilitats que corresponguen, d'acord amb la legislació vigent.