Detall de Procediment

ECOVUL 2023 - Programa de subvencions destinades a fomentar la contractació indefinida inicial de col·lectius vulnerables.

Codi SIA: 2985156
Codi GUC: 23238
Organisme: LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ
Termini de sol·licitud:
02-03-2023
-
31-05-2023
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a fomentar, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, la contractació indefinida inicial a jornada completa de les persones desocupades pertanyents a algun dels col·lectius vulnerables següents: a) Persones en situació o risc d'exclusió social, acreditats pels serveis socials de qualsevol administració pública. b) Persones desocupades de llarga durada. c) Persones majors de 50 anys. d) Persones amb diversitat funcional. e) Dones víctimes de violència de gènere. f) Dones víctimes de violència sexual. g) Dones víctimes de tràfic. h) Dones cap de família monoparental femenina.

Observacions

Destinataris i beneficiaris finals de l'acció: entitats ocupadores de naturalesa privada, incloses les persones treballadores autònomes. Nombre de beneficiaris previstos: 850 beneficiaris. Quantia/pressupost: 23.100.000 euros.

Requisits

REQUISITS DE LES ENTITATS BENEFICIÀRIES: No haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a aquest efecte, les entitats han de presentar la declaració responsable corresponent. EXCLUSIONS: * En cap cas poden resultar beneficiàries les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les societats civils, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tinguen personalitat jurídica, puguen dur a terme les actuacions subvencionables. * Aquestes ajudes se sotmeten al règim de minimis que estableix el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, publicat en el DOUE L352, de 24 de desembre de 2013. Per aquest motiu, no podran concedir-se a empreses dels sectors següents: a) Pesca i aqüicultura, regulats pel Reglament (CE) núm. 104/2000, del Consell. b) Producció primària dels productes agrícoles (que figuren en la llista de l'annex I del tractat). c) Les ajudes concedides a les empreses que operen en el sector de la transformació i la comercialització de productes agrícoles, en els casos següents: c.1) Quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades. c.2) Quan l'ajuda estiga supeditada al fet que una part d'aquesta, o la totalitat, es repercutisca als productors primaris. d) Activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o estats membres, és a dir, les ajudes directament vinculades a les quantitats exportades, a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora. e) Ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en lloc d'importats. L'aplicació d'aquest règim suposa que l'import total de les ajudes de minimis concedides a una única empresa (s'entendrà per única empresa la definició que estableix l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió) no excedirà 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Quan una única empresa faça per compte d'altri operacions de transport de mercaderies per carretera, l'import total de les ajudes de minimis concedides no pot excedir els 100.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. REQUISITS DE LES CONTRACTACIONS: * La contractació s'ha d'efectuar amb posterioritat a la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria de subvencions per a l'exercici 2023. * La contractació haurà de representar un increment net de la plantilla en comparació amb la plantilla mitjana de les persones treballadores en situació d'alta en els trenta dies naturals anteriors a la subscripció del contracte, o el seu manteniment quan les variacions de la plantilla deriven de la voluntat de les persones treballadores, discapacitat sobrevinguda, mort, jubilació per motius d'edat o acomiadament disciplinari, o per causes objectives no declarades improcedents de la persona treballadora. EXCLUSIONS: Queden exclosos d'aquest programa els casos següents: * Contractes que tinguen un període de prova igual o superior a 2 mesos; els contractes fixos discontinus i els contractes de servei de la llar familiar. * Contractes a temps parcial, excepte en el cas de persones amb diversitat funcional severa la jornada de les quals podrà ser de, com a mínim, 15 hores setmanals. * Persones treballadores que hagen finalitzat la seua relació laboral amb l'entitat ocupadora en els sis mesos previs a la contractació. * Contractacions realitzades per empreses de treball temporal per a la posada a la disposició de la persona treballadora en empreses usuàries en les quals prestaran els seus serveis. * Contractacions fetes per empreses que hagen sigut excloses com a beneficiàries de programes d'ocupació. * Contractacions realitzades per ocupadors sancionats en els dos anys anteriors a la presentació de la sol·licitud per la comissió d'infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals o Seguretat Social. * Relacions laborals de caràcter especial de l'article 2.1 de l'Estatut dels treballadors. * Contractacions en què l'entitat ocupadora o els càrrecs directius o membres dels òrgans d'administració de les empreses que revestisquen la forma jurídica de societat o de les entitats privades sense ànim de lucre mantinguen amb la persona treballadora contractada una relació de cònjuge, ascendent, descendent o altres parents, per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau, i les seues anàlogues en el cas de les parelles de fet.

Interessats

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les entitats ocupadores de naturalesa privada, incloses les persones treballadores autònomes, amb centre de treball a la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

Termini

El termini per a presentar les sol·licituds s'iniciarà el 2 de març de 2023. Les sol·licituds hauran de presentar-se en el termini de dos mesos des de la contractació objecte de la subvenció, sense que en cap cas puguen presentar-se després del 31 de maig de 2023.

Documentació

Juntament amb la sol·licitud, s'ha d'aportar la documentació següent: a) Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica per mitjà d'un representant, l'acreditació de la representació. b) Dades de domiciliació bancària. Si la sol·licitud es presenta de manera telemàtica i ja té donats d'alta comptes bancaris, es permetrà triar el que es vulga per a la domiciliació d'entre els que es troben d'alta per al sol·licitant, però, si la sol·licitud es presenta telemàticament mitjançant representant i la representació no està acreditada, no es recuperarà cap compte, per la qual cosa hauran d'indicar-se les dades d'aquest en els camps corresponents. En el cas de nou compte bancari: b.1) Si el sol·licitant és una persona jurídica, en cas de nou compte bancari, haurà de comunicar-ho telemàticament a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat "Procediment per a tramitar les altes i baixes de les domiciliacions bancàries" (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22648&version=amp). b.2) Si el sol·licitant és una persona física, en cas de nou compte bancari, haurà de comunicar-ho, preferentment telemàticament, a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat "Procediment per a tramitar altes i baixes de les domiciliacions bancàries" (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22648&version=amp), sense perjudici de poder adjuntar el model normalitzat (0007) disponible en la web de l'ajuda. c) Declaració responsable que la contractació no incorre en causa d'exclusió (inclosa en l'annex de la sol·licitud). d) Declaració responsable del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si és el cas, l'exempció d'aquesta obligació (inclosa en l'annex de la sol·licitud). e) Declaració responsable sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables o el mateix fet subvencionable, o de no haver-ne obtingut cap, a fi de comprovar que no se superen els límits de l'apartat 2 de l'article 5 del Reglament (UE) 1407/2013, de la Comissió (inclosa en l'annex de la subvenció). f) Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari ni per a ser receptor del pagament a què fa referència els apartats 2 i 3 de l'article 13 (inclosa en la sol·licitud de la subvenció) i l'apartat 5 de l'article 34 de la Llei 38/2003, segons model normalitzat (disponible en la web de l'ajuda). g) Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides a la persona sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, segons el model normalitzat (inclosa en l'annex a la sol·licitud de la subvenció). h) Comunicació a la persona treballadora que l'actuació resulta susceptible de cofinançament pel Fons Social Europeu Plus o per qualsevol altre fons de la Unió Europea segons el model normalitzat (disponible en la web de l'ajuda). i) Informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla mitjana de les persones treballadores en situació d'alta en els trenta dies naturals anteriors a la subscripció del contracte. j) Informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla mitjana de treballadors en situació d'alta en el període comprés entre els 30 dies previs a la contractació i el dia de la contractació de la persona contractada (31 dies, és a dir, afegint al període al qual es refereix l'informe indicat en la lletra anterior el dia de la contractació). La plantilla mitjana que figure en aquest informe de 31 dies és el que es compararà amb la plantilla mitjana de l'informe indicat en la lletra anterior a l'efecte de comprovar que la contractació suposa un increment net de la plantilla. k) Si escau, acreditació de la condició de víctima de violència sobre la dona, de conformitat amb el que disposen els apartats 1 i 2 de l'article 9 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. l) Justificant de l'ompliment del formulari inicial d'indicadors per la persona jove contractada, en compliment de les obligacions derivades dels articles 16.1 i 42.1 i 2 del Reglament (UE) 2021/1060, pel qual s'estableixen les disposicions comunes relatives a determinats fons europeus, entre aquests el Fons Social Europeu Plus i l'article 17 i l'annex I del Reglament (UE) 2021/1057, pel qual s'estableix el Fons Social Europeu Plus (FSE+), els dos reglaments del Parlament Europeu i del Consell, de data 24 de juny de 2021. (En la web de Labora relativa a l'ajuda ECOVUL 2022 està disponible l'enllaç per a procedir a omplir aquest formulari i el justificant que es generarà després d'omplir-lo és el que cal aportar signat per la persona contractada). m) Contracte de treball que dona lloc a la subvenció. n) Acreditació, si escau, de la situació o el risc d'exclusió social dels serveis socials de qualsevol administració pública. o) Si és el cas, diagnòstic de malaltia o trastorn mental emés pel centre públic de salut mental, d'acord amb el que preveu la disposició addicional segona de l'Ordre 10/2018. p) Si és el cas, acreditació de la condició de dona víctima de tràfic en model normalitzat, segons el que disposa la Resolució de 7 de juliol de 2022, de la Secretaria d'Estat d'Igualtat i contra la Violència de Gènere, per la qual es publica l'Acord de la Conferència Sectorial d'Igualtat, de 27 de maig de 2022, relatiu a l'acreditació administrativa de la condició de víctima de tràfic d'éssers humans i/o explotació sexual, i els seus annexos I i III. q) Si és el cas, acreditació de la condició de dona víctima de violència sexual, segons el que disposa la Llei orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual. r) Si és el cas, acreditació de la condició de dona cap de família monomarental. Excepte que conste l'oposició expressa de l'entitat o la persona sol·licitant (en aquest cas, cal aportar la documentació acreditativa corresponent), Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació recaptarà, a través de la plataforma autonòmica d'intermediació (PAI) i altres sistemes habilitats a aquest efecte, la informació relativa als punts següents: a) Identitat de la persona física sol·licitant i, si és el cas, del seu representant. b) Comunicació a Labora Servei d'Ocupació del contracte de treball que dona lloc a la subvenció. c) Alta en la Seguretat Social de la persona contractada. d) Certificació positiva de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de la conselleria competent en matèria d'hisenda i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. e) Acreditació de l'edat i del fet que la persona contractada va romandre desocupada i inscrita com a demandant d'ocupació en Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació fins a la seua contractació i, si escau, durant el període requerit per a la consideració com a desocupació de llarga durada. f) Certificat o resolució acreditativa de la diversitat funcional de la persona contractada, d'acord amb el que preveu la disposició addicional segona de l'Ordre 10/2018.

Forma presentació

Presencial
Les persones jurídiques o els seus representants (que han d'estar prèviament autoritzats a través del registre de representants - https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/) han de presentar la seua sol·licitud (juntament amb la documentació indicada) de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat "ECOVUL 2023 - Programa de subvencions destinades a fomentar la contractació indefinida inicial de col·lectius vulnerables". Les persones físiques i les persones autoritzades per aquestes a través del Registre de representants (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/) han de presentar la sol·licitud preferentment segons el que s'ha indicat en el paràgraf anterior amb el certificat reconegut per a ciutadans, sense perjudici de poder presentar-la davant de la corresponent direcció territorial de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació i la resta de llocs que preveu la normativa de procediment administratiu comú, per a la qual cosa ha d'utilitzar els impresos normalitzats localitzats en la pàgina web de Labora (http://www.labora.gva.es/va/ciutadania), en l'apartat corresponent a aquesta convocatòria (ECOVUL 2022), llevat que la persona interessada o el seu representant estiguen obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques; en aquest cas, s'ha de presentar segons el que s'ha indicat en el paràgraf anterior. Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent dels que es descriuen ací serà inadmesa. (No serà vàlida, per tant, la sol·licitud efectuada a través del tràmit Z) Registres dels òrgans administratius de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació: Tot això, sense perjudici que es puga presentar en la resta dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

On dirigir-se

Telemàtica
Enllaç d'aquesta guia "Tramitar amb certificat". S'ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat o certificat de representant d'entitat (si la sol·licitud l'efectuen les persones jurídiques o els seus representants) o certificat reconegut per a ciutadans (si la sol·licitud l'efectuen persones físiques o persones autoritzades per aquestes a través del Registre de representants).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

Passos: 1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. 2. La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'haja completat la presentació de la sol·licitud (que comprenga l'imprés de sol·licitud i la documentació restant exigida per la convocatòria) en qualsevol dels registres que preveu la normativa de procediment administratiu comú. 3. La instrucció correspondrà a les direccions territorials de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació competents en matèria d'ocupació. 4. L'òrgan instructor podrà demanar a les persones interessades l'aportació addicional de tots els documents i les dades aclaridores que estime necessaris per a resoldre sobre la sol·licitud presentada. 5. Una vegada examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor remetrà un informe en què farà constar que les entitats beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes. 6. En cada direcció territorial de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació, es constituirà un òrgan col·legiat integrat per la persona titular del servei territorial competent en matèria d'ocupació o la persona que designe per a la seua substitució, que el presidirà; dos vocals i una persona que ocuparà la secretaria, amb veu però sense vot. Les persones que ocupen les vocalies i la secretaria les designarà la persona titular de la direcció territorial de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació entre personal funcionari adscrit al servei territorial competent en matèria d'ocupació. L'òrgan col·legiat emetrà periòdicament informes en els quals es concrete el resultat de les avaluacions dutes a terme en relació amb els períodes de temps que considere. 7. En vista de l'informe de l'òrgan col·legiat, l'òrgan instructor formularà les propostes de concessió a l'òrgan concedent. 8. La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon, per delegació, a la persona titular de la direcció territorial de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació corresponent.

Criteris de valoració

La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'haja completat la presentació de la sol·licitud (que comprenga l'imprés de sol·licitud i la resta de documentació exigida per la convocatòria) en qualsevol dels registres que preveu la normativa de procediment administratiu comú. En cas que diferents expedients tinguen la mateixa data de criteri i no resultara possible prioritzar-los per hora de presentació, es prioritzarà la sol·licitud de subvenció per la contractació de persones amb diversitat funcional (prioritzades, al seu torn, en funció del grau de discapacitat més alt) i, en defecte d'això, la sol·licitud de subvenció per la contractació de dones; si l'empat persistira, es prioritzarà en funció de la data de sol·licitud més antiga i, si d'aquesta manera tampoc es resolguera l'empat, en funció del número d'expedient més baix.

òrgans de tramitació

La instrucció correspondrà als serveis territorials de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació competents en matèria d'ocupació.

Organismes

Obligacions

A més del que disposa l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, són obligacions de la persona o l'entitat beneficiària: a) Formalitzar els contractes de treball per escrit. b) Els contractes a jornada parcial de persones amb diversitat funcional severa han de recollir expressament en el clausulat el nombre d'hores setmanals de treball. c) Mantindre l'ocupació creada durant almenys vint-i-quatre mesos. d) Durant el període de manteniment del contracte subvencionat, no podrà disminuir la plantilla mitjana de l'entitat ocupadora de les persones treballadores en situació d'alta en l'entitat beneficiària, llevat que aquesta situació responga a la voluntat de les persones treballadores, mort, discapacitat sobrevinguda, jubilació per motius d'edat o acomiadament disciplinari o per causes objectives no declarades improcedents de la persona treballadora. A aquest efecte, es compararà la plantilla mitjana del període comprés entre els trenta dies previs a la contractació i el dia de la contractació amb la que resulte dels informes a què fa referència la lletra e. e) Aportar, en el termini d'un mes després de la finalització del període de manteniment del contracte, dos informes de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatius a la plantilla mitjana de l'entitat ocupadora de les persones treballadores en situació d'alta que, comprenguen un període de 12 mesos cada un i abasten tot el període de manteniment (24 mesos). Aquesta aportació de documentació haurà de realitzar-se a través de l'enllaç "Aportació de documentació a un expedient obert de Labora" (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18744) f) Facilitar totes les dades i la informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides, que li requerisca Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació. Aquesta aportació de documentació haurà de realitzar-se a través de l'enllaç "Aportació de documentació a un expedient obert de Labora" (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18744) g) Comunicar a Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació la sol·licitud o l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida. h) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial corresponent; així com conservar els documents (inclosos els electrònics) que justifiquen l'aplicació dels fons rebuts, mentre puguen ser objecte de control, que han de ser originals o còpies certificades d'acord amb aquests. i) Les persones jurídiques han de comptabilitzar el cobrament de la subvenció a través d'un codi comptable específic, l'extracte comptable del qual s'ha d'aportar a Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació en el termini indicat en la lletra e d'aquest resolc, juntament amb el model normalitzat sobre el compliment d'aquesta obligació de comptabilitat separada. j) Mentre aquestes ajudes estiguen cofinançades pel Fons Social Europeu, la documentació justificativa (inclosos els documents electrònics) s'ha de conservar durant un termini de tres anys a partir del 31 de desembre següent a la presentació dels comptes en què estiguen incloses les despeses definitives de l'operació, tal com es defineix en l'article 140.1 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, que s'estima que puga tindre lloc al voltant de l'any 2025, o durant el termini que puga establir el reglament que el substituïsca o la normativa reguladora de qualsevol altre fons que aprove la Unió Europea. k) A l'efecte de difusió pública, com que les ajudes estan cofinançades pel Fons Social Europeu Plus o per qualsevol altre fons que puga aprovar la Unió Europea, la persona o entitat beneficiària estarà subjecta a les normes d'informació i publicitat que establisca la normativa europea que resulte aplicable. En aquest sentit, la concessió de la subvenció implica l'acceptació de ser inclosa en una llista d'operacions que es publicarà de manera electrònica o per qualsevol altre mitjà, en la qual figuraran els beneficiaris, l'operació finançada i l'import de l'ajuda. Així mateix, ha de comunicar a la persona contractada que aquestes ajudes estan cofinançades pel Fons Social Europeu Plus o per qualsevol altre fons que puga aprovar la Unió Europea. Així mateix, la persona o entitat beneficiària estarà subjecta a les normes d'informació i publicitat que recull la normativa europea sobre la matèria que resulte aplicable. l) Complir les obligacions de transparència que estableix la legislació bàsica, de conformitat amb el que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana, i l'article 18 de la Llei general de subvencions, tal com s'estableix en el resolc setzé de la resolució de convocatòria i en les instruccions que per a això estan disponibles en la web de l'ajuda. m) Aportar, en el termini indicat en la lletra e d'aquest resolc, una declaració en model normalitzat sobre el compliment de les obligacions de transparència a què fa referència la lletra anterior. Aquesta aportació de documentació s'ha de fer a través de l'enllaç "Aportació de documentació a un expedient obert de Labora" (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18744).

Termini màxim

- El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de 6 mesos, a comptar de l'endemà de l'entrada de la sol·licitud en qualsevol dels registres de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació. - Una vegada transcorregut el termini establit sense que s'haja dictat cap resolució expressa, la pretensió s'entendrà desestimada per silenci administratiu.

Observacions

La resolució posarà fi a la via administrativa i, contra aquesta, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant de la Direcció General de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació, en un termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos computat en els mateixos termes, davant del jutjat contenciós administratiu de la província corresponent, de conformitat amb el que estableixen els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Òrgans resolució

La competència per a resoldre correspon per delegació a la persona titular de la direcció territorial de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació corresponent.

Organismes

Quantia i cobrament

L'import de la subvenció serà 27.216 euros. Si en la persona contractada concorre addicionalment la condició de dona o de persona amb diversitat funcional, l'import serà de 28.728 euros. Si en la persona contractada concorre la condició de víctima de violència sobre la dona o la de persona amb diversitat funcional severa l'import serà de 30.240 euros. Els contractes a jornada parcial de les persones amb diversitat funcional severa resultaran subvencionables amb reducció proporcional de la quantia de l'ajuda (contractes d'almenys 15 hores setmanals). La liquidació de les ajudes s'efectuarà una vegada justificades les condicions establides, lliurant-se d'una sola vegada l'import de l'ajuda concedida. No obstant això, aquestes ajudes queden condicionades a l'existència de crèdit suficient.