Detall de Procediment

TECE - Sol·licitud de subvencions destinades a cofinançar projectes arquitectònics que impulsen la transició ecològica i innovació en l'entorn construït. Pla IRTA d'impuls a la innovació i investigació aplicada per a la transició ecològica en l'arquitectura. Convocatòria 2023. Programa 1: projectes.

Codi SIA: 2980895
Codi GUC: 23244
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: TANCAT
(10-02-2023
28-04-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Mitjançant la Resolució de 26 de gener de 2023, es convoquen subvencions per a cofinançar projectes arquitectònics, de nova planta o rehabilitació, que fomenten la incorporació de mesures sostenibles en l'entorn construït i potencien la transferència de coneixement i la innovació aplicada com a valor afegit mitjançant l'impuls de demostradors que contribuïsquen a la transició ecològica de l'arquitectura, de manera que contribuïsquen a la generació d'espais inclusius i resilients davant dels reptes que enfrontem, en un escenari assenyalat per l'emergència climàtica i sanitària.

Observacions

Les persones beneficiàries i participants en el projecte i el desenvolupament de les actuacions es comprometen a esmentar, en qualsevol publicació o mitjà de difusió, que les actuacions han obtingut una subvenció concedida per la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. En tots els materials que s'utilitzen per a la difusió de les actuacions subvencionades haurà de figurar visiblement el logotip de la Generalitat Valenciana - Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, de manera que permeta identificar l'origen de la subvenció. D'acord amb el que disposa l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, s'haurà de donar la publicitat adequada a aquestes ajudes, per a la qual cosa s'haurà d'indicar, almenys, l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, l'activitat, la inversió o l'actuació subvencionats. Durant l'execució d'obres derivades de projectes subvencionats, la persona beneficiària col·locarà un cartell, en lloc visible, en el qual s'indique que el projecte està subvencionat per la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica amb crèdit del Pla IRTA. Les característiques del cartell seran facilitades quan es concedisca la subvenció.

Requisits

Podrà sol·licitar aquestes subvencions qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, que aposte per la sostenibilitat i la innovació aplicada en la redacció de projectes de construcció o rehabilitació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, que complisquen les condicions que estableix la base sisena de l'ordre de bases i estiga al corrent de pagament de les obligacions fiscals, tributàries i amb la Seguretat Social, o qualsevol altra de la resta d'obligacions que assenyala la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. No podran obtindre la condició de beneficiàries les persones o entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies que estableix l'article 41 de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana; tampoc podran ser-ho les que hagen sigut sancionades per resolució administrativa ferma segons el que estableix el títol VI d'aquesta llei. Les entitats que estiguen legalment obligades a disposar d'un pla d'igualtat han d'acreditar la seua aprovació per a poder obtindre la condició de beneficiàries de les ajudes.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran sol·licitar aquestes subvencions: a. Les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, que tinguen la propietat dels espais o el sòl on se situen les actuacions en les quals es durà a terme la inversió. b. Els ens i organismes públics amb personalitat jurídica pròpia, creats per entitats locals, si els correspon la gestió dels espais i han sigut autoritzats per aquestes per a prendre part en aquesta convocatòria. En aquest cas, la sol·licitud de la subvenció, així com l'execució i justificació de la inversió, correspondrà a l'ens o organisme autònom. c. Les empreses, entitats i persones físiques o jurídiques de naturalesa privada, gestores d'espais, si han sigut autoritzades pels seus propietaris per a la realització d'obres o projectes en aquestes. L'ens gestor serà responsable de la sol·licitud de la subvenció i de l'execució de la inversió i la seua justificació. L'entitat sol·licitant només podrà fer una única sol·licitud en cada convocatòria, per tant, no s'admetrà més d'una sol·licitud per entitat, encara que es tracte de programes diferents. En el cas que un mateix sol·licitant presente diverses sol·licituds per a una mateixa convocatòria, únicament es considerarà vàlida l'última presentada dins del termini.

Normativa del procediment

  • Ordre 6/2020, de 24 de setembre, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions a projectes, obres i investigació aplicada i desenvolupament de producte, d'impuls a la transició ecològica i innovació en l'entorn construït. Pla IRTA d'impuls a la innovació i investigació aplicada per a la transició ecològica en l'arquitectura.
  • Resolució de 26 de gener de 2023, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció, per la qual es convoquen per al 2023 les subvencions a projectes, obres i investigació aplicada i desenvolupament de producte, d'impuls a la transició ecològica i innovació en l'entorn construït. Pla IRTA d'Impuls a la Innovació i Investigació aplicada per a la Transició Ecològica en l'Arquitectura (DOGV núm. 9530, de 09.02.2023).

Termini

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà a partir de l'endemà de publicació de la convocatòria en el DOGV. (DOGV núm. 9530, de 09.02.2023) i finalitzarà el dia 28 d'abril de 2023.

Documentació

La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació que recull l'ORDRE 6/2020, de 24 de setembre, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions a projectes, obres i investigació aplicada i desenvolupament de producte, d'impuls a la transició ecològica i innovació en l'entorn construït. Pla IRTA d'impuls a la innovació i investigació aplicada per a la transició ecològica en l'arquitectura, en concret, en la base 9.4 apartat b: - En el cas de projectes d'execució redactats en el moment de presentació de la sol·licitud, s'aportarà la documentació que s'indica en el punt 1 d'aquest apartat. - En el cas de projectes d'execució no iniciats o en procés de redacció en el moment de presentar la sol·licitud, s'ha d'aportar la documentació que s'indica en el punt 2 d'aquest apartat. - Els annexos que cal aportar juntament amb la sol·licitud estan disponibles en l'apartat "Impresos associats" En relació a les dades bancàries es recorda que, d'acord amb el que disposa l'Ordre 2/2022 de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es regulen les actuacions o tràmits d'alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb la Generalitat (DOGV núm. 9324, de 25.04.2022), estan obligats a utilitzar el sistema automatitzat *PROPER d'altes, modificacions i baixes de comptes bancaris els següents interessats: - Les persones jurídiques. - Les entitats sense personalitat jurídica. - Els qui exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzen amb les Administracions Públiques en exercici d'aquesta activitat professional. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils. - Els qui representen a un interessat que estiga obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració. El tràmit es pot realitzar en la seu electrònica de la Generalitat, a través del següent enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22648. Tot això sense perjudici que les persones físiques, quan ho consideren oportú, puguen realitzar el tràmit automatitzat en substitució de l'Imprés de domiciliació bancària. Juntament amb la sol·licitud s'aportarà el justificant que acredite la realització del tràmit, si escau.

Presentació

Presencial
Si el sol·licitant és persona física i opta per presentar la documentació de manera presencial, haurà de fer-ho en els registres següents: - Registre General de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. C/ Democràcia, 77. 46018 València, torre I. - Direccions territorials: Alacant: av. Aguilera, 1 - entreplanta. 03007 Alacant Castelló: av. de Mar, 16. 12003 Castelló Valencia: c/ Gregori Gea, 27. 46009, València - Altres mitjans establits en la legislació sobre procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Telemàtica
La tramitació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes seguirà els passos següents: 1- Presentar la sol·licitud, així com els annexos, amb els documents necessaris adjunts. 3- En el cas que siga necessari afegir els documents que falta aportar a l'expedient, es farà mitjançant el tràmit d'aportació documental per a aquesta ajuda amb l'enllaç següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=23260 - Tràmit d'aportació documental a un expedient ja iniciat d'ajudes del Pla IRTA. Una vegada iniciat l'expedient, la documentació que siga obligatori presentar per a justificar la subvenció i obtenció de l'ajuda es farà a través del tràmit corresponent de l'enllaç següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=23260

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

El procediment de tramitació, establit en l'apartat cinqué de la Resolució de 26 de gener de 2023 serà telemàtic, sense perjudici que les persones físiques puguen triar el mitjà per a relacionar-se amb l'Administració. La sol·licitud s'ha de formalitzar segons els formularis que figuren com a annexos de la convocatòria o en l'apartat d'impresos associats, i cal indicar si la sol·licitant és promotora del projecte o obra, propietària, usufructuària, o arrendatària de l'immoble sobre el qual s'actua.

Criteris de valoració

Per a determinar la valoració dels projectes i la concessió o denegació d'aquestes ajudes, s'aplicaran els criteris i barems d'avaluació i de puntuació en ordre decreixent de puntuació, segons el que estableix la base desena de l'Ordre 6/2020, de 24 de setembre, i l'apartat sisé de la resolució de 26 de gener de 2023. Amb la valoració de totes les sol·licituds que hagen complit els requisits, s'elaborarà una llista ordenada per la puntuació obtinguda i amb la quantia econòmica que cal percebre segons el criteri establit en la base desena de l'ordre de bases. Obtindran la condició de beneficiari seguint l'ordre descendent en la llista esmentada per la puntuació obtinguda fins a l'esgotament de la dotació econòmica, i s'inclouran en la llista les sol·licituds no subvencionades que quedaran en llista de reserva, així com les denegades, amb la indicació del motiu de la denegació.

òrgans de tramitació

Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció.

Observacions

Contra la resolució de la convocatòria, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant de la secretària autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica, en el termini d'un mes des de l'endemà de la seua publicació en el DOGV, o bé es podrà interposar, directament, un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de publicar-se en el DOGV.

Quantia i cobrament

Quantia de la subvenció D'acord amb el que disposa l'apartat segon de la resolució, se subvencionarà, com a màxim, el 95 % de la redacció del projecte, en funció dels criteris que estableix aquest apartat, i no podrà superar la quantia màxima que es percebrà el pressupost total, IVA exclòs, de l'actuació. En el programa 1, projectes, se subvencionarà fins a un percentatge màxim de la despesa elegible subvencionable de l'actuació segons la base segona i base cinquena de l'Ordre 6/2020, de 24 de setembre, i per a: - Iniciatives públiques de projectes, l'import màxim de la subvenció no podrà ser superior a 50.000 euros ni inferior a 2.000,00 euros, sempre que totes estiguen degudament justificades. L'import màxim de cofinançament s'establirà en funció de la grandària del municipi segons les xifres de població oficials publicades per l'INE en l'última revisió del padró prèvia a la data de presentació de la sol·licitud i serà: o Municipis de més de 50.000 habitants: 75 % de la despesa elegible subvencionable. o Municipis de menys de 50.000 habitants i més de 3.000 habitants, que no es troben en risc de despoblament segons l'Agència Valenciana Antidespoblació (AVANT): 85 % de la despesa elegible subvencionable. o Municipis de menys de 3.000 habitants o que es troben en risc de despoblament segons l'Agència Valenciana Antidespoblació (AVANT): 95 % de la despesa elegible subvencionable. - Iniciatives d'organitzacions no governamentals, entitats sense ànim de lucre o altres entitats, en què s'acrediten raons d'interés públic, social, econòmic o humanitari, etc., de l'actuació, l'import màxim de la subvenció no podrà ser superior a 30.000,00 euros ni inferior a 2.000,00 euros, sempre que tots estiguen degudament justificats. L'import de la subvenció serà del 70 % de la despesa elegible subvencionable. - En iniciatives privades de projectes d'ús comunitari, no podrà ser superior a 40.000,00 euros ni inferior a 5.000,00 euros, sempre que totes estiguen degudament justificades. L'import de la subvenció serà del 60 % de la despesa elegible subvencionable. - En iniciatives privades de projectes d'ús individual, no podrà ser superior a 5.000 euros ni inferior a 2.000 euros, sempre que totes estiguen degudament justificades. L'import de la subvenció serà del 70 % de la despesa elegible subvencionable. En el cas que el cost final siga inferior al cost de l'actuació inicialment protegit, es recalcularà l'import de la subvenció, de manera que se'n minorarà la quantia la xifra que, d'acord amb aquestes bases, corresponga. L'import de l'ajuda no s'incrementarà encara que el cost de l'actuació supere el que s'ha previst inicialment. Justificació / forma de pagament. Despeses subvencionables. Seran despeses subvencionables totes les que responguen a la naturalesa de l'actuació i estiguen directament relacionades amb l'objecte de l'actuació de foment de la transició ecològica en l'entorn construït i impuls a la innovació, indicats en l'apartat quart de la resolució de convocatòria i que s'efectuen en el termini establit i d'acord amb la normativa aplicable a cada tipus de despesa. Es podran subvencionar les despeses ocasionades per projectes la redacció dels quals es realitze a partir del termini iniciat 1 any abans a la data de publicació de la present convocatòria d'ajudes en el DOGV. El pagament de les subvencions concedides es farà prèvia justificació, o resolució per pagaments anticipats, de la direcció general competent en matèria d'innovació ecològica en la construcció. El termini per a la presentació de la documentació justificativa de la realització de l'activitat subvencionada quedarà obert amb la publicació de la resolució de concessió de la subvenció i finalitzarà el 15 de novembre de l'exercici pressupostari en vigor. La documentació que cal presentar per a la justificació de la subvenció serà la que estableix la base dotzena de l'Ordre 6/2020, de 24 de setembre, i l'apartat desé de la resolució de 26 de gener del 2023. Una vegada justificada la realització de les accions subvencionades i revisada la justificació de les despeses, l'òrgan competent per a resoldre tornarà a calcular la subvenció basant-se en l'informe sobre el grau d'execució del projecte subvencionat i podrà minorar la quantia adjudicada inicialment, si és el cas, per a ajustar-la a l'execució de les accions i a les despeses elegibles justificades. El pagament s'ha de fer mitjançant transferència bancària al compte de l'entitat beneficiària indicada per aquesta.

Òrgans resolució

Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció.

Esgota via administrativa