Sol·licitud de subvencions destinades a cofinançar obres, de nova planta o rehabilitació, que impulsen la transició ecològica i innovació en l'entorn construït. Pla IRTA d'impuls a la innovació i recerca aplicada per a la transició ecològica en l'arquitectura. Convocatòria 2023. Programa 2: obres.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 2980896
|
Codi GVA: 23245
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Per mitjà de la Resolució de 26 de gener de 2023, es convoquen subvencions per a cofinançar obres, de nova planta i rehabilitació, que contribuïsquen a un necessari canvi de paradigma, amb la incorporació de mesures sostenibles, la potenciació de la transferència tecnològica i la innovació...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

Les persones beneficiàries i participants en el projecte i el desenvolupament de les actuacions es comprometen a esmentar, en qualsevol publicació o mitjà de difusió, que les actuacions han obtingut una subvenció concedida per la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

 

En tots els materials que s'utilitzen per a la difusió de les actuacions subvencionades haurà de figurar visiblement el logotip de la Generalitat Valenciana - Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, de manera que permeta identificar l'origen de la subvenció.

 

D'acord amb el que disposa l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, s'haurà de donar la publicitat adequada a aquestes ajudes, per a la qual cosa s'haurà d'indicar, almenys, l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, l'activitat, la inversió o l'actuació subvencionats.

 

Durant l'execució de l'obra subvencionada, la persona beneficiària col·locarà un cartell, en lloc visible, en el qual s'indique que està subvencionada per la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica amb crèdit del Pla IRTA. Les característiques del cartell seran facilitades quan es concedisca la subvenció.

Normativa
 • Ordre 6/2020, de 24 de setembre, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les...
 • Resolució de 26 de gener de 2023, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció, per la qual es convoquen per al 2023 les...

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Podran sol·licitar aquestes subvencions:

 

a. Les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, que tinguen la propietat dels espais o el sòl on se situen les actuacions en les quals es durà a terme la inversió.

b. Els ens i organismes públics amb personalitat jurídica pròpia, creats per entitats locals, si els correspon la gestió dels espais i han sigut autoritzats per aquestes per a prendre part en aquesta convocatòria. En aquest cas, la sol·licitud de la subvenció, així com l'execució i justificació de la inversió, correspondrà a l'ens o organisme autònom.

c. Les empreses, entitats i persones físiques o jurídiques de naturalesa privada, gestores d'espais, si han sigut autoritzades pels seus propietaris per a la realització d'obres o projectes en aquestes. L'ens gestor serà responsable de la sol·licitud de la subvenció i de l'execució de la inversió i la seua justificació.

 

L'entitat sol·licitant només podrà fer una única sol·licitud en cada convocatòria, per tant, no s'admetrà més d'una sol·licitud per entitat, encara que es tracte de programes diferents.

 

En el cas que un mateix sol·licitant presente diverses sol·licituds per a una mateixa convocatòria, únicament es considerarà vàlida l'última presentada dins del termini.

Requisits

Podrà sol·licitar aquestes subvencions qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, que aposte per la sostenibilitat i la innovació aplicada en les obres de construcció o rehabilitació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, que complisquen les condicions que estableix la base sisena de l'ordre de bases i estiga al corrent de pagament de les obligacions fiscals, tributàries i amb la Seguretat Social, o qualsevol altra de la resta d'obligacions que assenyala la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

No podran obtindre la condició de beneficiàries les persones o entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies que estableix l'article 41 de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana; tampoc podran ser-ho les que hagen sigut sancionades per resolució administrativa ferma segons el que estableix el títol VI d'aquesta llei.

 

Les entitats que estiguen legalment obligades a disposar d'un pla d'igualtat han d'acreditar la seua aprovació per a poder obtindre la condició de beneficiàries de les ajudes.

Com es tramita

Procés de tramitació
El procediment de tramitació, establit en l'apartat cinqué de la Resolució de 26 de gener de 2023 serà telemàtic, sense perjudici que les persones físiques puguen triar el mitjà per a relacionar-se amb l'Administració. La sol·licitud s'ha de formalitzar segons els formularis que figuren com a...
Saber més
Criteris de valoració
Per a determinar la valoració dels projectes i la concessió o denegació d'aquestes ajudes, s'aplicaran els criteris i barems d'avaluació i de puntuació en ordre decreixent de puntuació, segons el que s'estableix en la base dècima de l'ordre 6/2020, de 24 de setembre i l'apartat sisé de la...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà a partir de l'endemà de publicació de la convocatòria en el DOGV. (DOGV núm. 9530, de 09.02.2023) i finalitzarà el dia 28 d'abril de 2023.

Documentació
La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació que recull l'ORDRE 6/2020, de 24 de setembre, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions a projectes, obres i investigació aplicada i...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
La tramitació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes seguirà els passos següents: 1- Presentar la sol·licitud, així com els annexos, amb els documents necessaris adjunts. 3- En el cas que siga necessari afegir els documents que falta aportar a l'expedient, es farà mitjançant el tràmit d'aportació...
Saber més
  Presencial

  Si el sol·licitant és persona física i opta per presentar la documentació de manera presencial, haurà de fer-ho en els registres següents:

   

  - Registre General de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. C/ Democràcia, 77. 46018 València, torre I.

   

  - Direccions territorials:

  Alacant: av. Aguilera, 1 - entreplanta. 03007 Alacant

  Castelló: av. de Mar, 16. 12003 Castelló

  Valencia: c/ Gregori Gea, 27. 46009, València

   

  - Altres mitjans establits en la legislació sobre procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Saber més

  Resolució

  Quantia i cobrament
  Quantia de l'ajuda D'acord amb el que disposa l'apartat segon de la resolució, se subvencionarà, com a màxim, el 95 % de la despesa elegible subvencionable, en funció dels criteris que estableix aquest apartat, de manera que no es podrà superar la quantia màxima que es percebrà, el pressupost...
  Saber més
  Observacions

  Contra la resolució de la convocatòria, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant de la secretària autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua publicació en el DOGV o bé es podrà interposar,...

  Saber més
  Òrgans resolució