Detall de Procediment

Sol·licitud de subvencions destinades a cofinançar projectes d'investigació aplicada i desenvolupament en matèria d'arquitectura i sostenibilitat d'impuls a la transició ecològica i innovació en l'entorn construït. Pla IRTA d'impuls a la innovació i recerca aplicada per a la transició ecològica en l'arquitectura. Convocatòria 2023. Programa 3: Investigació aplicada.

Codi SIA: 2980897
Codi GUC: 23246
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: TANCAT
(10-02-2023
28-04-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Mitjançant la Resolució de 26 de gener de 2023, es convoquen subvencions per a cofinançar projectes d'investigació aplicada i desenvolupament de producte en matèria d'arquitectura i sostenibilitat a fi d'impactar positivament en la societat i el medi ambient, de manera que s'enfortisquen les capacitats del teixit innovador vinculat amb el sector i s'afavorisca la generació de nous productes, tecnologies, models o sistemes que contribuïsquen a la descarbonització de l'hàbitat i permeten contribuir a incrementar la resiliència del nostre territori. Aquest programa pretén estimular l'aplicació de coneixement i fomentar la cultura d'innovació i creativitat i facilitar la col·laboració entre agents generadors i especialistes en la transferència de coneixement.

Observacions

Les persones beneficiàries i participants en el projecte i el desenvolupament de les actuacions es comprometen a esmentar, en qualsevol publicació o mitjà de difusió, que les actuacions han obtingut una subvenció concedida per la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. En tots els materials que s'utilitzen per a la difusió de les actuacions subvencionades haurà de figurar visiblement el logotip de la Generalitat Valenciana - Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, de manera que permeta identificar l'origen de la subvenció. D'acord amb el que disposa l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, s'haurà de donar la publicitat adequada a aquestes ajudes, per a la qual cosa s'haurà d'indicar, almenys, l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, l'activitat, la inversió o l'actuació subvencionats.

Requisits

Podran sol·licitar aquestes subvencions les persones jurídiques, la seu social o centre de desenvolupament d'activitat de les quals es trobe a la Comunitat Valenciana jurídica i aposten per la sostenibilitat i la innovació aplicada en projectes d'investigació i/o desenvolupament de producte, en l'àmbit de l'arquitectura, que complisquen les condicions que estableix la base sisena de l'ordre de bases i estiguen al corrent de pagament de les obligacions fiscals, tributàries i amb la Seguretat Social, o qualsevol altra de la resta d'obligacions que assenyala la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Així mateix, els sol·licitants d'ajudes del programa 3 han d'observar el compliment dels punts 4 i 5 de l'apartat tercer d'aquesta convocatòria. No podran obtindre la condició de beneficiàries les persones o entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies que estableix l'article 41 de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana; tampoc podran ser-ho les que hagen sigut sancionades per resolució administrativa ferma segons el que estableix el títol VI d'aquesta llei. Les entitats que estiguen legalment obligades a disposar d'un pla d'igualtat han d'acreditar la seua aprovació per a poder obtindre la condició de beneficiàries de les ajudes.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran sol·licitar aquestes subvencions les següents persones jurídiques, sempre que la seua seu social o centre de desenvolupament d'activitat es trobe a la Comunitat Valenciana, i aposten per la sostenibilitat i la innovació aplicada en projectes d'investigació i/o desenvolupament de producte, en l'àmbit de l'arquitectura, com: - Universitats públiques o privades integrades en la Xarxa d'Universitats Valencianes per al Foment de la Investigació, del Desenvolupament i la Innovació (RUVID). - Centres tecnològics inscrits en el registre de centres regulat pel Reial decret 2093/2008, de 19 de desembre, pel qual es regulen els centres tecnològics i els centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal i es crea el registre d'aquests centres. - Organismes públics d'investigació definits en l'article 47 de la Llei 14/2011, d'1 de juny de, de la ciència, la tecnologia i la innovació. - Altres centres públics d'R+D+I dependents o vinculats a les administracions públiques o els seus organismes. - Altres entitats privades sense ànim de lucre que realitzen activitat d'R+D i generen coneixement científic o tecnològic. - Empreses i organismes d'investigació amb capacitat de promoure projectes i solucions tecnològiques. Una mateixa persona jurídica o entitat podrà presentar més d'una sol·licitud liderada per investigadors principals (IP) diferents.

Normativa del procediment

  • Ordre 6/2020, de 24 de setembre, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions a projectes, obres i investigació aplicada i desenvolupament de producte, d'impuls a la transició ecològica i innovació en l'entorn construït. Pla IRTA d'impuls a la innovació i investigació aplicada per a la transició ecològica en l'arquitectura.
  • Resolució de 26 de gener de 2023, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció, per la qual es convoquen per al 2023 les subvencions a projectes, obres i investigació aplicada i desenvolupament de producte, d'impuls a la transició ecològica i innovació en l'entorn construït. Pla IRTA d'Impuls a la Innovació i Investigació aplicada per a la Transició Ecològica en l'Arquitectura (DOGV núm. 9530, de 09.02.2023).

Termini

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà a partir de l'endemà de publicació de la convocatòria en el DOGV. (DOGV núm. 9530, de 09.02.2023) i finalitzarà el dia 28 d'abril de 2023.

Documentació

La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació que recull l'ORDRE 6/2020, de 24 de setembre, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions a projectes, obres i investigació aplicada i desenvolupament de producte, d'impuls a la transició ecològica i innovació en l'entorn construït. Pla IRTA d'impuls a la innovació i investigació aplicada per a la transició ecològica en l'arquitectura, en concret, en la base 9.4 apartat c). Els annexos que cal aportar juntament amb la sol·licitud estan disponibles en l'apartat "Impresos associats". En relació a les dades bancàries es recorda que, d'acord amb el que disposa l'Ordre 2/2022 de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es regulen les actuacions o tràmits d'alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb la Generalitat (DOGV núm. 9324, de 25.04.2022), estan obligats a utilitzar el sistema automatitzat *PROPER d'altes, modificacions i baixes de comptes bancaris els següents interessats: - Les persones jurídiques. - Les entitats sense personalitat jurídica. - Els qui exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzen amb les Administracions Públiques en exercici d'aquesta activitat professional. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils. - Els qui representen a un interessat que estiga obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració. El tràmit es pot realitzar en la seu electrònica de la Generalitat, a través del següent enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22648. Tot això sense perjudici que les persones físiques, quan ho consideren oportú, puguen realitzar el tràmit automatitzat en substitució de l'Imprés de domiciliació bancària. Juntament amb la sol·licitud s'aportarà el justificant que acredite la realització del tràmit, si escau.

Presentació

Presencial
Si el sol·licitant és persona física i opta per presentar la documentació de manera presencial, haurà de fer-ho en els registres següents: - Registre General de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. C/ Democràcia, 77. 46018 València, torre I. - Direccions territorials: Alacant: av. Aguilera, 1 - entreplanta. 03007 Alacant Castelló: av. de Mar, 16. 12003 Castelló València: c/ Gregori Gea, 27. 46009, València - Altres mitjans establits en la legislació sobre procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Telemàtica
La tramitació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes seguirà els següents passos: 1- Presentar la sol·licitud, així com els seus Annexos, amb els documents necessaris adjunts. 2- En el cas que siga necessari afegir els documents que falten aportar a l'expedient, es realitzarà mitjançant el tràmit d'aportació documental per a aquesta ajuda amb el següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=23260 - Tràmit d'aportació documental a un expedient ja iniciat d'ajudes del Pla IRTA. Una vegada iniciat l'expedient, la documentació que siga obligatori presentar per a justificar la subvenció i obtenció de l'ajuda es farà a través del tràmit corresponent de l'enllaç següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=23260

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

El procediment de tramitació, que estableix l'apartat cinqué de la resolució que regula aquesta ajuda, serà telemàtic, sense perjudici que les persones físiques puguen triar el mitjà per a relacionar-se amb l'Administració. La sol·licitud s'ha de formalitzar segons els formularis que figuren com a annexos de la convocatòria o en l'apartat d'impresos associats, i cal indicar si la sol·licitant és promotora del projecte o obra, propietària, usufructuària, o arrendatària de l'immoble sobre el qual s'actua.

Criteris de valoració

Per a determinar la valoració dels projectes i la concessió o denegació d'aquestes ajudes, s'aplicaran els criteris i barems d'avaluació i de puntuació en ordre decreixent de puntuació, segons el que s'estableix en la base dècima de l'ordre 6/2020, de 24 de setembre i l'apartat sisé de la Resolució de 26 de gener de 2023. Amb la valoració de totes les sol·licituds que hagen complit els requisits, s'elaborarà una llista ordenada per la puntuació obtinguda i amb la quantia econòmica a percebre segons el criteri establit en la base dècima d'ordre de bases. Obtindran la condició de beneficiari seguint l'ordre descendent en la citada relació per la puntuació obtinguda fins a l'esgotament de la dotació econòmica, incloent-se en la relació les sol·licituds no subvencionades que quedaran en llista de reserva, així com aquelles denegades, amb expressió del motiu de la denegació.

òrgans de tramitació

Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció.

Observacions

Contra la resolució de la convocatòria, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant de la secretària autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica, en el termini d'un mes des de l'endemà de la seua publicació en el DOGV, o bé es podrà interposar, directament, un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de publicar-se en el DOGV.

Quantia i cobrament

Quantia de les ajudes D'acord amb el que disposa l'apartat segon de la resolució, se subvencionarà fins al 100 % del pressupost de l'actuació sol·licitada en funció dels criteris establits en aquest apartat, i no podrà superar la quantia màxima que cal percebre el pressupost total, IVA exclòs, de l'actuació. En el programa 3, investigació aplicada, se subvencionarà fins a un percentatge màxim de la despesa elegible subvencionable de l'actuació segons la base segona i base cinquena de l'Ordre 6/2020, de 24 de setembre, i per a: - Iniciatives públiques d'investigació aplicada i desenvolupament de producte, l'import màxim de la subvenció no podrà ser superior a 50.000 euros ni inferior a 2.000 euros, sempre que totes estiguen degudament justificades. L'import de la subvenció serà del 100 % de la despesa elegible subvencionable. - Iniciatives d'organitzacions no governamentals o entitats sense ànim de lucre, l'import màxim de la subvenció no podrà ser superior a 30.000 euros ni inferior a 2.000 euros, sempre que totes estiguen degudament justificades. L'import de la subvenció serà del 75 % de la despesa elegible subvencionable. - Iniciatives privades d'investigació aplicada i desenvolupament de producte, no podrà ser superior a 20.000 euros ni inferior a 2.000 euros, sempre que totes estiguen degudament justificades. L'import de la subvenció serà del 50 % de la despesa elegible subvencionable. En el cas que el cost final siga inferior al cost de l'actuació inicialment protegit, es recalcularà l'import de la subvenció, de manera que se'n minorarà la quantia la xifra que, d'acord amb aquestes bases, corresponga. L'import de l'ajuda no s'incrementarà encara que el cost de l'actuació supere el que s'ha previst inicialment. Justificació / forma de pagament. Despeses subvencionables. Seran despeses subvencionables totes les que responguen a la naturalesa de l'actuació i estiguen directament relacionades amb l'objecte de l'actuació de foment de la transició ecològica en l'entorn construït i impuls a la innovació, indicats en l'apartat quart de la resolució de convocatòria i que s'efectuen en el termini establit i d'acord amb la normativa aplicable a cada tipus de despesa. A l'efecte del programa 3, el finançament podrà aplicar-se als conceptes que defineix la base segona de l'Ordre 6/2020, de 24 de setembre, per a la qual cosa cal especificar que dins dels costos directes es detallen els conceptes indicats en el punt 3 de l'apartat 4 d'aquesta convocatòria. El pagament de les subvencions concedides es farà prèvia justificació, o resolució per pagaments anticipats, de la direcció general competent en matèria d'innovació ecològica en la construcció. El termini per a la presentació de la documentació justificativa de la realització de l'activitat subvencionada quedarà obert amb la publicació de la resolució de concessió de la subvenció i finalitzarà el 15 de novembre de l'exercici pressupostari en vigor. La documentació que cal presentar per a la justificació de la subvenció serà la que estableix la base dotzena de l'Ordre 6/2020, de 24 de setembre, i l'apartat desé de la Resolució de xx, de xxx, de 2023. Una vegada justificada la realització de les accions subvencionades i revisada la justificació de les despeses, l'òrgan competent per a resoldre tornarà a calcular la subvenció basant-se en l'informe sobre el grau d'execució del projecte subvencionat i podrà minorar la quantia adjudicada inicialment, si és el cas, per a ajustar-la a l'execució de les accions i a les despeses elegibles justificades. El pagament s'ha de fer mitjançant transferència bancària al compte de l'entitat beneficiària indicada per aquesta.

Òrgans resolució

Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció.

Esgota via administrativa