Sol·licitud de subvencions destinades a cofinançar projectes d'investigació aplicada i desenvolupament en matèria d'arquitectura i sostenibilitat d'impuls a la transició ecològica i innovació en l'entorn construït. Pla IRTA d'impuls a la innovació i recerca aplicada per a la transició ecològica en l'arquitectura. Convocatòria 2023. Programa 3: Investigació aplicada.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 2980897
|
Codi GVA: 23246
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Mitjançant la Resolució de 26 de gener de 2023, es convoquen subvencions per a cofinançar projectes d'investigació aplicada i desenvolupament de producte en matèria d'arquitectura i sostenibilitat a fi d'impactar positivament en la societat i el medi ambient, de manera que s'enfortisquen les...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

Les persones beneficiàries i participants en el projecte i el desenvolupament de les actuacions es comprometen a esmentar, en qualsevol publicació o mitjà de difusió, que les actuacions han obtingut una subvenció concedida per la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

 

En tots els materials que s'utilitzen per a la difusió de les actuacions subvencionades haurà de figurar visiblement el logotip de la Generalitat Valenciana - Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, de manera que permeta identificar l'origen de la subvenció.

 

D'acord amb el que disposa l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, s'haurà de donar la publicitat adequada a aquestes ajudes, per a la qual cosa s'haurà d'indicar, almenys, l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, l'activitat, la inversió o l'actuació subvencionats.

Normativa
 • Ordre 6/2020, de 24 de setembre, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les...
 • Resolució de 26 de gener de 2023, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció, per la qual es convoquen per al 2023 les...

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Podran sol·licitar aquestes subvencions les següents persones jurídiques, sempre que la seua seu social o centre de desenvolupament d'activitat es trobe a la Comunitat Valenciana, i aposten per la sostenibilitat i la innovació aplicada en projectes d'investigació i/o desenvolupament de producte, en l'àmbit de l'arquitectura, com:

 

- Universitats públiques o privades integrades en la Xarxa d'Universitats Valencianes per al Foment de la Investigació, del Desenvolupament i la Innovació (RUVID).

 

- Centres tecnològics inscrits en el registre de centres regulat pel Reial decret 2093/2008, de 19 de desembre, pel qual es regulen els centres tecnològics i els centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal i es crea el registre d'aquests centres.

 

- Organismes públics d'investigació definits en l'article 47 de la Llei 14/2011, d'1 de juny de, de la ciència, la tecnologia i la innovació.

 

- Altres centres públics d'R+D+I dependents o vinculats a les administracions públiques o els seus organismes.

 

- Altres entitats privades sense ànim de lucre que realitzen activitat d'R+D i generen coneixement científic o tecnològic.

 

- Empreses i organismes d'investigació amb capacitat de promoure projectes i solucions tecnològiques.

 

Una mateixa persona jurídica o entitat podrà presentar més d'una sol·licitud liderada per investigadors principals (IP) diferents.

Requisits

Podran sol·licitar aquestes subvencions les persones jurídiques, la seu social o centre de desenvolupament d'activitat de les quals es trobe a la Comunitat Valenciana jurídica i aposten per la sostenibilitat i la innovació aplicada en projectes d'investigació i/o desenvolupament de producte, en l'àmbit de l'arquitectura, que complisquen les condicions que estableix la base sisena de l'ordre de bases i estiguen al corrent de pagament de les obligacions fiscals, tributàries i amb la Seguretat Social, o qualsevol altra de la resta d'obligacions que assenyala la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Així mateix, els sol·licitants d'ajudes del programa 3 han d'observar el compliment dels punts 4 i 5 de l'apartat tercer d'aquesta convocatòria.

 

No podran obtindre la condició de beneficiàries les persones o entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies que estableix l'article 41 de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana; tampoc podran ser-ho les que hagen sigut sancionades per resolució administrativa ferma segons el que estableix el títol VI d'aquesta llei.

 

Les entitats que estiguen legalment obligades a disposar d'un pla d'igualtat han d'acreditar la seua aprovació per a poder obtindre la condició de beneficiàries de les ajudes.

Com es tramita

Procés de tramitació
El procediment de tramitació, que estableix l'apartat cinqué de la resolució que regula aquesta ajuda, serà telemàtic, sense perjudici que les persones físiques puguen triar el mitjà per a relacionar-se amb l'Administració. La sol·licitud s'ha de formalitzar segons els formularis que figuren com...
Saber més
Criteris de valoració
Per a determinar la valoració dels projectes i la concessió o denegació d'aquestes ajudes, s'aplicaran els criteris i barems d'avaluació i de puntuació en ordre decreixent de puntuació, segons el que s'estableix en la base dècima de l'ordre 6/2020, de 24 de setembre i l'apartat sisé de la...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà a partir de l'endemà de publicació de la convocatòria en el DOGV. (DOGV núm. 9530, de 09.02.2023) i finalitzarà el dia 28 d'abril de 2023.

Documentació
La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació que recull l'ORDRE 6/2020, de 24 de setembre, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions a projectes, obres i investigació aplicada i...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
La tramitació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes seguirà els següents passos: 1- Presentar la sol·licitud, així com els seus Annexos, amb els documents necessaris adjunts. 2- En el cas que siga necessari afegir els documents que falten aportar a l'expedient, es realitzarà mitjançant el tràmit...
Saber més
  Presencial

  Si el sol·licitant és persona física i opta per presentar la documentació de manera presencial, haurà de fer-ho en els registres següents:

   

  - Registre General de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. C/ Democràcia, 77. 46018 València, torre I.

   

  - Direccions territorials:

  Alacant: av. Aguilera, 1 - entreplanta. 03007 Alacant

  Castelló: av. de Mar, 16. 12003 Castelló

  València: c/ Gregori Gea, 27. 46009, València

   

  - Altres mitjans establits en la legislació sobre procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Saber més

  Resolució

  Quantia i cobrament
  Quantia de les ajudes D'acord amb el que disposa l'apartat segon de la resolució, se subvencionarà fins al 100 % del pressupost de l'actuació sol·licitada en funció dels criteris establits en aquest apartat, i no podrà superar la quantia màxima que cal percebre el pressupost total, IVA exclòs,...
  Saber més
  Observacions

  Contra la resolució de la convocatòria, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant de la secretària autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica, en el termini d'un mes des de l'endemà de la seua publicació en el DOGV, o bé es podrà interposar, directament,...

  Saber més
  Òrgans resolució