Sol·licitud de subvencions per a la rehabilitació d'edificis i l'adequació de l'entorn construït en municipis. PLA CONVIURE. Convocatòria 2023

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 2981007
|
Codi GVA: 23254
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Articular la concessió d'ajudes, en règim de concurrència competitiva, per a la rehabilitació d'edificis i l'adequació de l'entorn construït en municipis de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposa l'Ordre 1/2023, de 15 de febrer, de la Vicepresidència Segona i Conselleria...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

 

a) Obres de rehabilitació, renovació, ampliació o adequació d'edificis del patrimoni d'entitats locals d'ús social, administratiu, de serveis, o de caràcter cultural o històric, fins i tot estratègia local de rehabilitació, si és el cas.

En el cas de renovació, haurà de justificar-se tècnicament la impossibilitat de fer la rehabilitació de l'edifici.

b) Adequació de l'entorn construït mitjançant l'actuació en espais públics com carrers, places o zones d'esplai i recreació, fins i tot estratègia local de rehabilitació, si és el cas.

c) Únicament l'estratègia local de rehabilitació.

Perquè siguen subvencionables les actuacions anteriorment descrites, s'hi hauran d'incloure les corresponents fitxes per a l'elaboració d'una estratègia local de rehabilitació de l'entorn construït.

 

TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES:

 

El termini per a executar les obres de rehabilitació no podrà excedir vint-i-quatre mesos, comptats des de la data de publicació de la resolució de concessió de l'ajuda en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Si, per causes alienes a l'entitat beneficiària o promotora de l'actuació, el termini anterior no anara a complir-se, podrà incrementar-se el termini d'execució fins a un màxim de sis mesos, prèvia sol·licitud degudament justificada.

En el cas que l'obra no estiga acabada en els terminis límits anteriors, es podrà procedir a la denegació de les ajudes.

Les obres no podran estar iniciades abans de la sol·licitud de les ajudes.

 

INFORME DE SUPERVISIÓ DEL PROJECTE

 

Quan l'actuació subvencionada requerisca projecte tècnic haurà de vindre acompanyat d'informe de supervisió favorable emés per una oficina de supervisió de projectes local o provincial o en el seu lloc haurà de tindre el visat col·legial.

 

COMPATIBILITAT DE LES AJUDES

1. La concessió de les ajudes és compatible amb la percepció de subvencions procedents d'altres fonts públiques, sempre que no provinguen de la Conselleria amb competències en matèria de rehabilitació.

 

2. En qualsevol cas, l'import de la subvenció a concedir no podrà ser d'una quantia tal que, aïllada o juntament amb altres subvencions públiques que amb el mateix objecte puguen rebre les parts beneficiàries d'aquestes ajudes, supere el cost previst de l'actuació. En el cas que es donara aquesta circumstància es reduirà l'import de la subvenció a concedir fins a aconseguir aquest límit.

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Podran accedir a la condició de beneficiàries i, per tant, sol·licitants de les ajudes, les administracions locals i altres entitats del sector públic d'àmbit local que tinguen la titularitat patrimonial de l'immoble, o justifiquen estar en disposició d'adquirir-lo, en el qual es proposa la...

Saber més
Requisits

L'entitat local, en la seua qualitat de beneficiària de la subvenció, queda obligada al compliment de les obligacions que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com a les que deriven de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i la resta de normativa que resulte aplicable, i concretament les següents:

a) Tindre donada d'alta la domiciliació bancària de manera automatitzada a través del sistema informàtic PROPER en compliment del que disposa l'Ordre 2/2022, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, en el cas que la part beneficiària de la subvenció siga persona obligada a utilitzar l'esmentat tràmit.

b) Per al pagament de les ajudes, l'entitat beneficiària haurà d'estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb el que disposa l'article 199 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana.

Com es tramita

Procés de tramitació
Les sol·licituds les presentaran telemàticament les administracions locals i altres entitats de dret públic d'àmbit local, per mitjà de la persona representant legal, degudament omplides i dins del període que preveu l'apartat tercer de l'ordene segon de l'ordre de bases. El procediment telemàtic...
Saber més
Criteris de valoració
CRITERIS PER A l'ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ Per a determinar la prioritat de les sol·licituds, aquestes es valoraran d'acord amb els criteris que s'estableixen a continuació: 1. En funció de la necessitat d'intervenció en l'entorn urbà a) Segons la dimensió de l'entitat local: - de 0 a 100...
Saber més
Òrgans de tramitació
Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a la presentació de la sol·licitud s'iniciarà el dia següent al de la publicació de la presente ordre en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el dia 25 d'abril de 2023, inclusivament (DOGV Num. 9538 / 21.02.2023). L'incompliment del termini de sol·licitud...

Saber més
Documentació
1. La documentació que cal aportar per a la sol·licitud de les ajudes serà la següent: a) Formulari normalitzat de sol·licitud d'ajudes en què es reflectiran les dades següents: - Dades de l'administració local o entitat de dret públic sol·licitant. - Dades del representant: cognoms, nom i NIF....
Saber més

Resolució

Quantia i cobrament
DESPESES SUBVENCIONABLES 1. Es podran subvencionar: a) El cost de la redacció de les fitxes per a l'elaboració d'una estratègia local de rehabilitació de l'entorn construït, fins a un màxim de 3.000 euros si és la primera vegada que es presenta i fins a un màxim de 1.500 euros en vegades...
Saber més
Obligacions
Obligacions i responsabilitats de les parts beneficiàries 1. Les parts beneficiàries queden obligades a: a) Inscriure en el registre de la propietat la limitació que l'immoble objecte de la intervenció arquitectònica serà de propietat pública i es destinarà a fins socials en un període mínim de...
Saber més
Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

Òrgans resolució
Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica
Sancions
Els que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).