Detall de Procediment

Sol·licitud de subvencions per a la rehabilitació d'edificis i l'adequació de l'entorn construït en municipis. PLA CONVIURE. Convocatòria 2023.

Codi SIA: 2981007
Codi GUC: 23254
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: TANCAT
(22-02-2023
25-04-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Articular la concessió d'ajudes, en règim de concurrència competitiva, per a la rehabilitació d'edificis i l'adequació de l'entorn construït en municipis de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposa l'Ordre 1/2023, de 15 de febrer, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d'edificis i l'adequació de l'entorn construït en municipis mitjançant el Pla Conviure i es convoquen les ajudes per a l'exercici 2023.

Observacions

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES a) Obres de rehabilitació, renovació, ampliació o adequació d'edificis del patrimoni d'entitats locals d'ús social, administratiu, de serveis, o de caràcter cultural o històric, fins i tot estratègia local de rehabilitació, si és el cas. En el cas de renovació, haurà de justificar-se tècnicament la impossibilitat de fer la rehabilitació de l'edifici. b) Adequació de l'entorn construït mitjançant l'actuació en espais públics com carrers, places o zones d'esplai i recreació, fins i tot estratègia local de rehabilitació, si és el cas. c) Únicament l'estratègia local de rehabilitació. Perquè siguen subvencionables les actuacions anteriorment descrites, s'hi hauran d'incloure les corresponents fitxes per a l'elaboració d'una estratègia local de rehabilitació de l'entorn construït. TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES: El termini per a executar les obres de rehabilitació no podrà excedir vint-i-quatre mesos, comptats des de la data de publicació de la resolució de concessió de l'ajuda en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Si, per causes alienes a l'entitat beneficiària o promotora de l'actuació, el termini anterior no anara a complir-se, podrà incrementar-se el termini d'execució fins a un màxim de sis mesos, prèvia sol·licitud degudament justificada. En el cas que l'obra no estiga acabada en els terminis límits anteriors, es podrà procedir a la denegació de les ajudes. Les obres no podran estar iniciades abans de la sol·licitud de les ajudes. INFORME DE SUPERVISIÓ DEL PROJECTE Quan l'actuació subvencionada requerisca projecte tècnic haurà de vindre acompanyat d'informe de supervisió favorable emés per una oficina de supervisió de projectes local o provincial o en el seu lloc haurà de tindre el visat col·legial. COMPATIBILITAT DE LES AJUDES 1. La concessió de les ajudes és compatible amb la percepció de subvencions procedents d'altres fonts públiques, sempre que no provinguen de la Conselleria amb competències en matèria de rehabilitació. 2. En qualsevol cas, l'import de la subvenció a concedir no podrà ser d'una quantia tal que, aïllada o juntament amb altres subvencions públiques que amb el mateix objecte puguen rebre les parts beneficiàries d'aquestes ajudes, supere el cost previst de l'actuació. En el cas que es donara aquesta circumstància es reduirà l'import de la subvenció a concedir fins a aconseguir aquest límit.

Requisits

L'entitat local, en la seua qualitat de beneficiària de la subvenció, queda obligada al compliment de les obligacions que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com a les que deriven de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i la resta de normativa que resulte aplicable, i concretament les següents: a) Tindre donada d'alta la domiciliació bancària de manera automatitzada a través del sistema informàtic PROPER en compliment del que disposa l'Ordre 2/2022, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, en el cas que la part beneficiària de la subvenció siga persona obligada a utilitzar l'esmentat tràmit. b) Per al pagament de les ajudes, l'entitat beneficiària haurà d'estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb el que disposa l'article 199 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran accedir a la condició de beneficiàries i, per tant, sol·licitants de les ajudes, les administracions locals i altres entitats del sector públic d'àmbit local que tinguen la titularitat patrimonial de l'immoble, o justifiquen estar en disposició d'adquirir-lo, en el qual es proposa la rehabilitació de l'edifici o l'adequació a l'entorn construït, que seran també les promotores de l'actuació i sol·licitants de les ajudes.

Normativa del procediment

  • ORDRE 1/2023, de 15 de febrer, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d'edificis i l'adequació de l'entorn construït en municipis mitjançant el Pla Conviure i es convoquen les ajudes per a l'exercici 2023 (DOGV Num. 9538 / 21.02.2023).

Termini

El termini per a la presentació de la sol·licitud s'iniciarà el dia següent al de la publicació de la presente ordre en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el dia 25 d'abril de 2023, inclusivament (DOGV Num. 9538 / 21.02.2023). L'incompliment del termini de sol·licitud determinarà automàticament l'exclusió de la convocatòria.

Documentació

1. La documentació que cal aportar per a la sol·licitud de les ajudes serà la següent: a) Formulari normalitzat de sol·licitud d'ajudes en què es reflectiran les dades següents: - Dades de l'administració local o entitat de dret públic sol·licitant. - Dades del representant: cognoms, nom i NIF. - Dades de l'immoble i/o entorn urbà: adreça i referència cadastral, si és el cas. - Superfície construïda total i/o superfície afectada per l'actuació. - Autorització o oposició de les persones sol·licitants perquè l'Administració consulte les dades següents: i. Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat. ii. Estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Generalitat Valenciana. iii. Identitat de la persona sol·licitant o, si és el cas, del seu representant legal. iv. Estar al corrent dels pagaments amb la Tresoreria de la Seguretat Social. v. Dades cadastrals En el cas que les persones sol·licitants no autoritzen o s'oposen a aquesta consulta, hauran d'indicar els motius i aportar, si és el cas, el document acreditatiu corresponent. b) Documents en format EXCEL i PDF signat digitalment de les fitxes per a l'elaboració d'una estratègia local de rehabilitació de l'entorn construït, d'acord amb el model disponible en la pàgina web de la Conselleria. c) Si és el cas, l'estratègia local de rehabilitació de l'entorn construït. d) Memòria justificativa de l'actuació d'acord amb el que s'ha indicat en la base cinquena, llevat que únicament es vulga sol·licitar la subvenció per a l'estratègia local de rehabilitació de l'entorn construït. e) Programa d'actuació que garantisca la viabilitat de l'execució de les obres en els exercicis establits. A aquest efecte, s'indicarà una estimació de l'import de la despesa que es realitzarà anualment durant el període d'execució de l'actuació, per a la qual cosa cal indicar la previsió de les dates d'inici i finalització de les obres. f) En els supòsits en els quals els sol·licitants, en aplicació del que estableix l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions, manifesten la seua oposició al fet que l'Administració recapte electrònicament la documentació necessària per a la tramitació de l'expedient, hauran d'aportar els certificats de l'Agència Tributària, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, d'estar al corrent en les seues obligacions i de no ser deutor per reintegrament de subvencions a què estiguera obligat. g) Factura, si és el cas, del cost d'elaboració del document de fitxes per a l'elaboració d'una estratègia local de rehabilitació. h) Factura, si és el cas, del cost d'elaboració del document d'estratègia local de rehabilitació. i) Justificant de propietat de l'immoble per part de l'entitat local sol·licitant o justificant del compromís d'adquisició (contracte d'arres o qualsevol altre document que puga justificar-ho). j) Acreditació de la representació en els termes que preveu l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. k) Imprés normalitzat de domiciliació bancària degudament omplit, en què es designe el compte bancari de la persona sol·licitant per a l'ingrés de les ajudes únicament en el cas de persona física que no es troba obligada a utilitzar el tràmit automatitzat per a la tramitació de l'alta o modificació de la domiciliació bancària, segons el que disposa l'Ordre 2/2022, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, i siga nova perceptora d'ajudes de la Generalitat o requerisca un canvi de número de compte bancari. D'acord amb el que disposa l'Ordre 2/2022, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es regulen les actuacions o tràmits d'alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancàries de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb la Generalitat (DOGV núm. 9324, de 25.04.2022), estan obligats a utilitzar el sistema d'altes, modificacions i baixes de comptes bancaris els interessats següents: - Les persones jurídiques. - Les entitats sense personalitat jurídica. - Els que exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col·legiació obligatòria, per als tràmits i les actuacions que realitzen amb les administracions públiques en exercici d'aquesta activitat professional. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils. - Els que representen a un interessat que estiga obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració. El tràmit es pot realitzar en la seu electrònica de la Generalitat, a través del següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22648 Tot això, sense perjudici que les persones físiques, quan ho consideren oportú, puguen realitzar el tràmit automatitzat en substitució de l'imprés de domiciliació bancària. Juntament amb la sol·licitud, s'ha d'aportar el justificant que acredite la realització del tràmit, si és el cas. 2. Les transmissions telemàtiques de dades tindran la naturalesa jurídica de certificats quan siguen signats electrònicament per la persona titular de l'òrgan responsable de les dades transmeses i conste expressament aquesta naturalesa. NOTA: - La presentació de la sol·licitud i documentació adjunta es farà de manera telemàtica (clicant en l'enllaç "Tramitar amb certificat" que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia PROP, accedireu al tràmit telemàtic que us permetrà omplir el formulari). - La grandària màxima permesa per a cada fitxer individual que s'adjunte és de 20 Mb, i s'hi poden adjuntar un màxim de 25 fitxers sempre que el volum total no supere els 100 Mb. - En cas que se supere qualsevol d'aquests límits, s'ha d'omplir i presentar només la sol·licitud telemàticament i entregar presencialment en un suport físic (CD, DVD...) els fitxers que acompanyen la sol·licitud, per a la qual cosa s'ha d'adjuntar una còpia del justificant del registre telemàtic d'entrada de la sol·licitud. - Es poden adjuntar fitxers amb extensió .pdf, .xls, .rar, .zip, .doc., jpg, etc.

Presentació

Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

Les sol·licituds les presentaran telemàticament les administracions locals i altres entitats de dret públic d'àmbit local, per mitjà de la persona representant legal, degudament omplides i dins del període que preveu l'apartat tercer de l'ordene segon de l'ordre de bases. El procediment telemàtic requerirà la presentació de sol·licituds, segons el model normalitzat, a través de la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/va/inici) i hauran d'estar signades electrònicament mitjançant signatura electrònica avançada, basada en un certificat reconegut segons el que disposa el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de l'Administració electrònica de la Comunitat Valenciana i expedit per la Generalitat o per qualsevol altre prestador de serveis de certificació amb el qual la Generalitat haja signat el conveni oportú. Cada entitat local només podrà presentar una sol·licitud i la seua presentació comportarà l'acceptació incondicionada de les bases establides en l'ordre de bases. L'avaluació i selecció de les sol·licituds es realitzarà tenint en compte, exclusivament, la documentació aportada, i s'atribuirà a cada una de les sol·licituds una puntuació d'acord amb els criteris de valoració establits en les bases. En el termini d'un mes des de la data de finalització del termini per a presentar les sol·licituds d'ajudes, es publicarà en la web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica la llista de sol·licituds, completes i incompletes. Si, per motius justificats no poguera publicar-se aquesta llista en el termini assenyalat, es comunicarà en la web esmentada la seua nova data de publicació. Quan la sol·licitud es trobe incompleta i no reunisca els requisits exigits o no s'acompanye de la documentació que resulte exigible d'acord amb les bases, la publicació en la web a la qual es fa referència en l'apartat anterior indicarà a l'entitat interessada la causa que impedeix la continuació del procediment i li requerirà perquè, en el termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fera, es considerarà que ha desistit de la seua petició, prèvia resolució, que haurà de ser dictada en els termes que preveu la legislació del procediment administratiu comú. Completada la documentació, les sol·licituds presentades que complisquen els requisits exigits s'ordenaran de més a menys puntuació, atenent els criteris de baremació inclosos en aquestes bases, i s'elaborarà la llista de sol·licituds que resultaran adjudicatàries de les ajudes, en funció de la partida pressupostària destinada a aquestes ajudes que s'establisca en la convocatòria d'ajudes. En cas d'igualtat de puntuació, prevaldrà la sol·licitud amb el número més baix de registre telemàtic d'entrada. El termini màxim per a resoldre i publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la resolució de concessió d'ajudes, serà de sis mesos comptats des de l'endemà de la publicació de la resolució de convocatòria d'ajudes. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat i publicat cap resolució expressa, els interessats podran entendre desestimada la seua sol·licitud, sense perjudici del que estableix l'article 23 de la Llei 39/20015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La resolució de concessió d'ajudes es publicarà en el portal de , així com en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. La publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana substituirà la notificació individual de la resolució, segons el que preveu l'article 45.1.b de la legislació del procediment administratiu comú.

Criteris de valoració

CRITERIS PER A l'ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ Per a determinar la prioritat de les sol·licituds, aquestes es valoraran d'acord amb els criteris que s'estableixen a continuació: 1. En funció de la necessitat d'intervenció en l'entorn urbà a) Segons la dimensió de l'entitat local: - de 0 a 100 habitants: 10 punts. - de 101 a 500 habitants: 8 punts. - de 501 a 2.000 habitants: 6 punts. - de 2.001 a 5.000 habitants: 4 punts. - de 5.001 a 10.000 habitants: 2 punts. b) Per estar en risc de despoblació: 10 punts. S'entendrà que un municipi està en risc de despoblació si, el dia d'inici del termini de presentació de sol·licitud d'ajudes, el municipi està inclòs en l'última resolució de la Presidència de la Generalitat, per la qual s'assigna el fons de cooperació municipal per a la lluita contra el despoblament dels municipis de la Comunitat Valenciana. c) Per estar inclosa en un "espai urbà sensible": 10 punts. S'entendrà que està inclosa en un "espai urbà sensible" si, el dia de l'inici del termini de presentació de sol·licitud d'ajudes, l'àrea d'intervenció es troba majoritàriament dins de l'àrea qualificada pel visor d'espais urbans sensibles com a "espai urbà sensible". 2. En funció de si l'entitat local ha rebut ajudes de la conselleria competent en matèria de rehabilitació: a) Les entitats locals que no hagen rebut aquesta ajuda en qualsevol de les 2 convocatòries anteriors: 30 punts. No es tindrà en compte com a ajuda rebuda per a l'aplicació d'aquest criteri haver sigut subvencionada únicament l'estratègia local de rehabilitació de l'entorn construït. b) Les entitats locals que no siguen beneficiàries d'una ajuda directa en matèria d'actuacions urbanes que conste com a línia nominativa, en la mateixa anualitat pressupostària de la convocatòria d'aquestes ajudes: 20 punts. 3. En funció de la qualitat de l'estratègia. - Qualitat de les fitxes per a una estratègia local de rehabilitació de l'entorn construït. Fins a 10 punts. - Qualitat de l'estratègia local de rehabilitació de l'entorn construït, en cas de presentar-la. Fins a 5 punts. - Capacitat de la proposta estratègica de dinamitzar socioeconòmicament l'entorn. Es tindran en compte qüestions com el cofinançament del projecte, la cogestió de la futura activitat, la pertinència de l'activitat en l'entorn, la seua capacitat de permanència: Fins a 5 punts. 4. En funció de l'actuació proposada - Qualitat urbana, arquitectònica i constructiva, valorant especialment les actuacions conjuntes de rehabilitació d'edificació (intervenció física) i adequació del seu entorn construït immediat (intervenció urbana): fins a 20 punts. - Governança participativa: codisseny de la intervenció en la fase de diagnòstic, ideació i disseny; seguiment i avaluació participada durant la intervenció o la implementació; models de gestió participada de l'edifici o d'algun espai; xarxes i sinergies comunitàries; etc. Fins a 10 punts. - Inclusió: accessibilitat universal en l'edifici i/o espai públic; vitalitat dels espais i escala de proximitat; adaptabilitat a la diversitat i flexibilitat; foment de l'autonomia en l'ús; benestar i confort. Fins a 10 punts. - Sostenibilitat: estalvi energètic i reducció de contaminació ambiental; foment de l'economia circular i reutilització; millora de la resiliència; foment de la rehabilitació enfront de la substitució: Fins a 10 punts.

òrgans de tramitació

Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica.

Obligacions

Obligacions i responsabilitats de les parts beneficiàries 1. Les parts beneficiàries queden obligades a: a) Inscriure en el registre de la propietat la limitació que l'immoble objecte de la intervenció arquitectònica serà de propietat pública i es destinarà a fins socials en un període mínim de 50 anys des de la finalització de les obres, excepte acord exprés de la Conselleria, en els termes que preveu l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. a) Facilitar qualsevol document, informació o inspecció que la direcció general competent en matèria de rehabilitació considere necessari per al control del compliment de les finalitats previstes. c) Remetre a la Conselleria, en un termini màxim d'un mes a comptar de la seua realització, el contracte de la totalitat de les obres, com a document acreditatiu de l'import d'adjudicació de les obres. d) Realitzar les obres segons el projecte d'execució aprovat per l'òrgan de contractació municipal. e) Comunicar la data de l'acte d'inici de l'obra i, amb un mes d'antelació, la data de l'acte de recepció de l'obra. f) Col·laborar en qualsevol actuació de control financer que corresponga a la Intervenció de la Generalitat, en relació amb les ajudes i subvencions concedides. g) Comunicar l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals o internacionals. c) Actualitzar la documentació presentada que haja experimentat alguna modificació o la vigència de la qual haja finalitzat amb anterioritat a la liquidació de les subvencions. h) Complir amb totes i cada una de les obligacions que estableix l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. j) Assumir l'aportació econòmica per la diferència entre l'import de l'ajuda i el cost total de la inversió per a la qual se sol·licita la subvenció, de manera que es garantisca l'execució de l'obra i les variacions pressupostàries que es puguen originar durant la seua execució. k) En cas que n'hi haja, per al cobrament de les ajudes s'haurà de procedir a la retirada d'escuts, plaques i altres objectes que continguen simbologia de la revolta militar, de la Guerra Civil espanyola i de la dictadura franquista, llevat que concórreguen raons artístiques, arquitectòniques o artisticoreligioses protegides per la llei, de conformitat amb l'article 35 de la Llei 20/2022, de 19 d'octubre, de memòria democràtica. l) Redactar les fitxes per a l'elaboració d'una estratègia local de rehabilitació de l'entorn construït, d'acord amb el model disponible en la pàgina web de la Conselleria. m) Fer constar, en tota la informació o documentació relacionada amb l'actuació, la col·laboració i el finançament de la Generalitat, a través de la conselleria competent en matèria de rehabilitació. n) En compliment del que estableix l'article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'entitat local es compromet a incloure la participació de la Generalitat de manera visible des de la via pública en la zona d'actuació mitjançant el cartell descriptiu que figura en l'annex II i posteriorment al costat de la porta d'accés principal a l'immoble objecte de la intervenció arquitectònica subvencionada. En aquests figurarà, a més, l'import de la subvenció aportada per la Generalitat Valenciana. o) Si és el cas, instal·lar en la façana de l'edifici, una vegada acabades les obres, una placa en la qual s'indique que han sigut beneficiaris del programa d'ajudes Pla Conviure i l'any de la convocatòria. p) Fer constar, en tota la informació o documentació relacionada amb l'actuació, així com en les comunicacions dirigides als mitjans de comunicació (premsa, ràdio, televisió, pàgines web, etc.), la col·laboració i el finançament de la Generalitat a través de la conselleria amb competències en matèria de rehabilitació.

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

Quantia i cobrament

DESPESES SUBVENCIONABLES 1. Es podran subvencionar: a) El cost de la redacció de les fitxes per a l'elaboració d'una estratègia local de rehabilitació de l'entorn construït, fins a un màxim de 3.000 euros si és la primera vegada que es presenta i fins a un màxim de 1.500 euros en vegades successives en el cas que es revisen les fitxes inicials. La revisió de les fitxes anirà acompanyada d'una memòria justificativa del seu abast. b) Si és el cas, el cost de la redacció d'una estratègia local de rehabilitació de l'entorn construït, inclosa la redacció de les fitxes, fins a un màxim de 12.000 euros. c) El cost de la redacció dels projectes (fins i tot, si és el cas, estudi geotècnic, arqueològic o estructural) i de direcció de les obres, fins a un màxim del 10 % del cost d'execució de l'obra. d) El cost d'execució de les obres, que no podrà superar els costos mitjans de mercat de la Comunitat Valenciana. S'entendran per costos mitjans de mercat de la Comunitat Valenciana els que figuren en l'edició vigent de la Base de dades de preus de la construcció de l'Institut Valencià de l'Edificació i s'aplicarà, si és el cas, el mecanisme d'actualització de pressupostos previst pel mateix Institut Valencià de l'Edificació. e) El cost de l'adquisició, si és el cas, de l'immoble (edifici o sòl), fins a un màxim del 30 % del cost d'execució de les obres calculat segons el que preveu en l'apartat anterior. 2. En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes o l'IVA quan siguen susceptibles de recuperació o compensació. Pel que fa als tributs, es consideraran despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els abone efectivament; tot això, de conformitat amb el que disposa l'article 38.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 3. Únicament se subvencionaran les despeses descrites en l'apartat 1 anterior que es realitzen des del primer dia de l'exercici pressupostari de la convocatòria i fins a la finalització del termini d'execució. PRESSUPOST PROTEGIBLE MÀXIM I QUANTIA DE LES AJUDES 1. El pressupost protegible serà igual a la suma del cost de les actuacions subvencionables que preveu la base sisena de l'Ordre 1/2023, de 15 de febrer, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. 2. L'actuació subvencionable c de les que preveu la base segona de l'ordre de bases, si se sol·licita de manera única, podrà rebre una subvenció bàsica, en cas d'haver-hi disponibilitat pressupostària, per a tots els sol·licitants que aporten la documentació completa requerida, incloent-hi el document de fitxes per a l'elaboració d'una estratègia local de rehabilitació, aplicant sobre el pressupost protegible de l'actuació els percentatges indicats a continuació: Població del municipi <= 500 habitants --> Percentatge finançament Generalitat Valenciana 100 % Població del municipi > 500 i <= 5.000 habitants --> Percentatge finançament Generalitat Valenciana 80 % Població del municipi > 5.000 i <= 50.000 habitants --> Percentatge finançament Generalitat Valenciana 60 % Població del municipi > 50.000 habitants --> Percentatge finançament Generalitat Valenciana 40 % Es prendrà com a població del municipi la que figure en l'última estadística publicada per l'INE immediatament abans de la publicació d'aquesta convocatòria. 3. Les actuacions subvencionables a o b de les que preveu la base segona de l'ordre de bases podran rebre les ajudes següents: a) Una subvenció bàsica per a tots els sol·licitants, en cas d'haver-hi disponibilitat pressupostària, que complisquen els requisits per a rebre les ajudes i aporten la documentació completa requerida, calculada aplicant sobre el cost de redacció del document de fitxes per a l'elaboració d'una estratègia local de rehabilitació, justificat mitjançant factura, els percentatges i la subvenció màxima indicats a continuació: Població del municipi < 5.000 habitants --> percentatge finançament Generalitat Valenciana 100 % --> subvenció màxima en euros 3.000. Població del municipi entre 5.000 i 50.000 habitants --> percentatge finançament Generalitat Valenciana 75 % --> subvenció màxima en euros 2.250. Població del municipi > 50.000 habitants --> percentatge finançament Generalitat Valenciana 50 % --> subvenció màxima en euros 1.500. b) Una subvenció addicional, que es calcularà aplicant sobre el pressupost protegible de l'actuació els percentatges indicats a continuació i a la qual es descomptarà la subvenció concedida en l'apartat anterior. Població del municipi < 5.000 habitants --> percentatge finançament Generalitat Valenciana 100 % Població del municipi entre 5.000 i 50.000 habitants --> percentatge finançament Generalitat Valenciana 75 % Població del municipi > 50.000 habitants --> percentatge finançament Generalitat Valenciana 50 % Aquesta subvenció addicional només es concedirà, en cas que hi haja disponibilitat pressupostària, a les sol·licituds, una vegada ordenades segons els criteris de baremació, fins a esgotar la partida pressupostària destinada a aquestes ajudes, una vegada descomptat l'import total de les subvencions bàsiques concedides en l'apartat 2 anterior i en l'apartat 3.a anterior. 4. L'import màxim de la subvenció per sol·licitud serà de 500.000 euros. ABONAMENT DE LES AJUDES: 1. Llevat que la llei de pressupostos per a l'exercici 2023 establisca un règim diferent, l'abonament de les ajudes es realitzarà, respectant les anualitats aprovades per la conselleria amb competències en matèria de rehabilitació, a l'ajuntament de la manera següent: a) Primera bestreta: la conselleria amb competències en matèria de rehabilitació podrà anticipar fins al 30 % de la subvenció aprovada, en concepte de provisió de fons per a l'arrancada de l'actuació. Aquesta bestreta, de conformitat amb el que estableix l'art. 175.5a de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, està exonerada de la constitució de garanties perquè es tracta d'una administració pública de caràcter territorial. b) Abonaments a compte: una vegada justificada la bestreta atorgada, es podran concedir prèvia justificació de la despesa realitzada, nous abonaments a compte per un import màxim cada un del 30 % de la subvenció aprovada sense sobrepassar la disponibilitat pressupostària de l'anualitat corresponent de l'obra. c) Pagament final: L'últim pagament de la subvenció es tramitarà una vegada es dispose de la certificació final d'obra de l'actuació i es justifique la liquidació de les despeses subvencionables realitzades. En el cas que la subvenció es destine exclusivament o en part a la redacció de l'estratègia local de rehabilitació de l'entorn construït, el pagament final es realitzarà previ informe favorable sobre el contingut del document per l'òrgan gestor de l'ajuda. 2. La primera bestreta s'abonarà, sense necessitat de sol·licitud prèvia, una vegada resolta la convocatòria de concessió de les ajudes. 3. Per a poder fer efectius els respectius abonaments a compte, la part beneficiària haurà de sol·licitar-ho telemàticament abans del 15 d'octubre de cada any d'execució de les obres, per a la qual cosa ha d'aportar la documentació següent: a) Annex de justificació de la inversió, segons model normalitzat de l'annex I de les bases, en què es justifique que la despesa realitzada ha superat l'import de la primera bestreta o l'últim abonament a compte atorgat. b) Certificació d'obra i factura acreditativa de la despesa o inversió realitzada, aprovades per l'òrgan municipal competent. c) En aquells supòsits en els quals els sol·licitants, en aplicació del que estableix l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, hagen manifestat la seua oposició al fet que l'Administració recapte electrònicament la documentació necessària per a la tramitació de l'expedient i, en cas de pèrdua de vigència dels documents aportats juntament amb la sol·licitud de les ajudes, hauran d'aportar els certificats de l'Agència Tributària, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, d'estar al corrent en les seues obligacions i de no ser deutor per reintegrament de subvencions a què estiguera obligat. 4. Per a sol·licitar l'últim pagament, la part beneficiària haurà de sol·licitar-ho telemàticament adjuntant la documentació que a continuació s'indica: a) Annex de justificació de la inversió, segons el model normalitzat de l'annex I de les bases, en què es justifique la despesa realitzada. b) Factura acreditativa de la despesa o inversió realitzada i, si és el cas, certificació final d'obra aprovades per l'òrgan municipal competent. c) Annex fotogràfic de l'actuació realitzada. d) Acta de recepció d'obra i certificat final d'obra. e) En els supòsits en els quals els sol·licitants, en aplicació del que estableix l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions, hagen manifestat la seua oposició al fet que l'Administració recapte electrònicament la documentació necessària per a la tramitació de l'expedient i en cas de pèrdua de vigència dels documents aportats juntament amb la sol·licitud de les ajudes, hauran d'aportar els certificats de l'Agència Tributària, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i de la Tresoreria General de la Seguretat Social d'estar al corrent en les seues obligacions i de no ser deutor per reintegrament de subvencions a què estiguera obligat. f) Les entitats locals, amb caràcter previ al pagament, han d'acreditar que es troben al corrent de la seua obligació de rendir comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, segons disposa l'article 199.4 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana. g) Justificant de la inscripció en el registre de la propietat de la limitació del fet que l'immoble objecte de la intervenció arquitectònica serà de propietat pública amb destinació a habitatges amb finalitats socials. 5. En el cas que el cost de l'actuació siga inferior al cost inicial previst inclòs en la sol·licitud d'ajudes, es recalcularà l'import de la subvenció, i aquesta podrà ser minorada si de l'aplicació dels criteris d'aquestes bases resultara un import d'ajuda inferior a l'inicialment previst. L'import de l'ajuda no s'incrementarà encara que el cost de l'actuació supere el que s'ha previst inicialment. 6. El termini de justificació de les subvencions finalitzarà el 15 d'octubre de cada exercici econòmic per al qual es van concedir aquestes, sense perjudici que el tancament de l'exercici pressupostari obligue a avançar aquesta data.

Òrgans resolució

Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

Esgota via administrativa

Sancions

Els que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).