Comunicació prèvia de constitució i implantació d'un sistema individual de responsabilitat ampliada del productor en matèria d'envasos

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 2982436
|
Codi GVA: 23262
Descarregar informació
Termini obert

Des de 14-03-2023

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Donar compliment a les obligacions en matèria de responsabilitat ampliada del productor de productes envasats.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
14-03-2023
Observacions

Els productors de producte o els seus representants autoritzats hauran d'estar inscrits en la secció especial d'envasos del Registre de Productors de Producte (https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/flujos/envases/registro-productores-producto-seccion-envases.aspx)

 

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Les persones físiques o jurídiques que ostenten la condició de productor de productes conforme a la definició donada en l'article 2.t) del Reial decret 1055/2022.

Requisits

El sistema individual que es constituïsca haurà de tindre la seua seu social en la Comunitat Valenciana.

 

S'entendrà per «sistema individual de responsabilitat ampliada» el sistema organitzat per un únic productor de producte.

 

Com es tramita

Sol·licitud

Termini
Des de 14-03-2023

Durant tot l'any, prèviament a l'inici de l'activitat del sistema individual.

Documentació
1. Formulari de sol·licitud d'autorització, segons model normalitzat. 2. Justificant del pagament de la corresponent taxa per serveis administratius. 3. Memòria descriptiva del sistema individual que incloga, almenys, la informació prevista en l'annex XIII de la Llei 7/2022 i en l'annex V del...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2023:

Model 046-9756: Taxa per serveis administratius d'intervenció ambiental.

 

Tipus de taxa: (9756) autoritzacions i comunicacions de producció i gestió de residus.

 

Tipus de tarifa: Tramitació de la comunicació prèvia dels sistemes individuals de gestió dels residus generats després de l'ús del producte, en el marc de la responsabilitat ampliada del productor de productes: 103,96 euros.

Forma de presentació
Telemàtica
En virtut de la disposició addicional octava de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, la tramitació dels procediments administratius, tant per a les persones físiques com per a les persones jurídiques, s'haurà de dur a terme per via electrònica,...
Saber més

Resolució

Termini màxim
D'acord amb l'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l'Administració no està obligada a dictar resolució expressa en els procediments relatius a l'exercici de drets sotmesos únicament al deure de declaració responsable...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Estimatori
/ No
Sancions
L'exercici de l'activitat del sistema individual sense la preceptiva comunicació està tipificat com a infracció administrativa en l'article 108 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. Sense perjudici de les infraccions i sancions establides en...
Saber més