Detall de Procediment

Tràmit per a presentar documentació sensible relacionada amb circumstàncies de violència de gènere, diversitat funcional o reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere, relacionada amb el procediment selectiu de concurs oposició als cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors especialistes en sectors singulars de Formació Professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, catedràtics de Música i Arts Escèniques, professors de Música i Arts Escèniques i professors d'Arts Plàstiques i Disseny, convocat per l'ORDRE 72/2022, de 26 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i la CORRECCIÓ d'errors publicada en el DOGV 9526 de 3 de febrer de 2023.

Codi SIA: 2982129
Codi GUC: 23276
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(10-05-2023
15-06-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Aportar documentació sensible relacionada amb circumstàncies de violència de gènere, diversitat funcional o reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere, relacionada amb el procediment selectiu de concurs oposició als cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors especialistes en sectors singulars de Formació Professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, catedràtics de Música i Arts Escèniques, professors de Música i Arts Escèniques i professors d'Arts Plàstiques i Disseny, convocat per l'ORDRE 72/2022, de 26 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i la CORRECCIÓ d'errors publicada en el DOGV 9526 de 3 de febrer de 2023. Aquest tràmit NO ÉS el tràmit d'inscripció en el procediment selectiu; és un tràmit per a aportar documentació al tràmit d'inscripció que per la seua naturalesa sensible no ha d'aportar-se en el propi tràmit d'inscripció.

Requisits

Requisits

Complir algunes de les condicions següents: + persona amb diversitat funcional + persona víctima d'actes de violència de gènere + persona que desitge ser tractada durant el procés selectiu amb la identitat que figura en la seua targeta de reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

El present tràmit haurà de ser emplenat per les persones aspirants del procediment selectiu de concurs oposició als cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors especialistes en sectors singulars de Formació Professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, catedràtics de Música i Arts Escèniques, professors de Música i Arts Escèniques i professors d'Arts Plàstiques i Disseny, convocat per l'Ordre 72/2022, de 26 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, que es troben en alguna de les següents circumstàncies amb l'objectiu d'acreditar aquestes circumstàncies: - declarants víctimes d'actes de violència de gènere que desitgen ser tractades durant el procés selectiu amb una identitat fictícia per a protegir la seua intimitat, d'acord amb l'article 63 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, hauran d'aportar algun dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 o 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de desembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana; - declarants víctimes d'actes de violència de gènere que desitgen acollir-se a la taxa reduïda per aquesta condició, hauran d'aportar algun dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 o 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de desembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana; - declarants que desitgen ser tractats durant el procés selectiu amb la identitat que figura en la seua targeta de reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere, d'acord amb la Llei 8/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere en la Comunitat Valenciana, hauran d'aportar la targeta expedida pels òrgans competents; - declarants que posseeixen un grau de diversitat funcional igual o superior al 33%, que desitgen acollir-se a la taxa reduïda o participar pel torn de diversitat funcional i que no hagen autoritzat en el tràmit d'inscripció a la consulta telemàtica d'aquesta condició o la documentació haja sigut expedida fora de la Comunitat Valenciana, hauran d'aportar la certificació expedida pels òrgans competents; - declarants amb diversitat funcional (grau igual o superior al 33%) que necessiten adaptacions de temps o mitjans per a la realització de les proves selectives, hauran d'aportar la certificació expedida pels òrgans competents. Aquest punt es tindrà en compte en procediments amb fase d'oposició.

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de documentació sensible per a completar el tràmit d'inscripció en el procediment, serà del 20 de febrer de 2023 a les 10 hores fins al 20 de març de 2023 a les 15 hores. El termini per a aportar documentació sensible durant el període de reclamacions a les llistes provisionals de persones admeses i excloses serà del 10 de maig de 2023 fins al 23 de maig de 2023. Les persones amb diversitat funcional (grau igual o superior al 33%) que necessiten adaptacions de temps o mitjans per a la realització de les proves selectives, disposaran fins al 15 de juny de 2023 inclòs per a sol·licitar l'adaptació.

Formularis i documentació

Documentació a presentar: - declarants víctimes d'actes de violència de gènere hauran d'aportar algun dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 o 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de desembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana; - declarants que desitgen ser tractats durant el procés selectiu amb la identitat que figura en la seua targeta de reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere, hauran d'aportar la targeta expedida pels òrgans competents; - declarants que posseeixen un grau de diversitat funcional igual o superior al 33% hauran d'aportar la certificació expedida pels òrgans competents. - declarants que posseeixen un grau de diversitat funcional igual o superior al 33% i que sol·liciten adaptacions de temps i mitjans, hauran d'aportar un informe sobre l'adaptació necessària expedit pels òrgans competents. Aquest apartat es tindrà en compte sempre que el procediment tinga fase d'oposició.

òrgans de tramitació

òrgans de tramitació

Termini alegació:
des de: 10-05-2023
fins a: 23-05-2023

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Presentar documentació sensible per a completar una reclamació a les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procediment.

Termini

Termini

El termini de presentació de documentació sensible per a completar una reclamació a les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procediment, serà del 10 de maig de 2023 fins al 23 de maig de 2023 (tots dos inclosos).

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa