Detall de Procediment

Comunicació prèvia de constitució i implantació d'un sistema individual voluntari de responsabilitat ampliada del productor del producte

Codi SIA: 2982971
Codi GUC: 23278
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT des de 14-03-2023
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Donar compliment voluntari a les obligacions en matèria de responsabilitat ampliada del productor del producte.

Requisits

El sistema individual que es constituïsca haurà de tindre la seua seu social en la Comunitat Valenciana. S'entendrà per «sistema individual de responsabilitat ampliada» el sistema organitzat per un únic productor del producte.

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones físiques o jurídiques que ostenten la condició de productor del producte conforme a la definició donada en l'article 3.ac) de la Llei 7/2022.

Termini

Durant tot l'any, prèviament a l'inici de l'activitat del sistema individual.

Documentació

1. Formulari de comunicació prèvia, segons model normalitzat. 2. Justificant del pagament de la corresponent taxa per serveis administratius. 3. Memòria descriptiva del sistema individual que incloga, almenys, la informació prevista en l'annex XII de la Llei 7/2022.

Taxa o pagament

Taxes 2023: Model 046-9756: Taxa per serveis administratius d'intervenció ambiental. Tipus de taxa: (9756) autoritzacions i comunicacions de producció i gestió de residus. Tipus de tarifa: Tramitació de la comunicació prèvia dels sistemes individuals de gestió dels residus generats després de l'ús del producte, en el marc de la responsabilitat ampliada del productor de productes: 93,55 euros.

Presentació

Telemàtica
En virtut de la disposició addicional octava de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, la tramitació dels procediments administratius i de les obligacions d'informació previstes en aquesta llei, tant per a les persones físiques com per a les persones jurídiques, s'haurà de dur a terme per via electrònica, d'acord amb el que es preveu en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Atés que els sol·licitants poden ser tant persones físiques obligades a relacionar-se amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics, en virtut de l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, com a persones jurídiques, sotmeses a aquesta obligació en virtut de l'article 14.2 de l'esmentada llei, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Per a accedir de manera telemàtica al procediment, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat qualificat de representant d'entitat (si és persona jurídica) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (si és persona física), tots dos emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV). Així mateix, es podrà utilitzar qualsevol altre sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/vl/servicios/ciudadanos-y-autonomos/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, hauran d'anar signats electrònicament pels qui siguen competents per a això. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=ca).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Termini màxim

D'acord amb l'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l'Administració no està obligada a dictar resolució expressa en els procediments relatius a l'exercici de drets sotmesos únicament al deure de declaració responsable o comunicació.

Efecte silenci

Estimatori

Esgota via administrativa

No