Sol·licitud d'autorització d'un sistema col·lectiu voluntari de responsabilitat ampliada del productor del productor (SCVRAP)

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 2982972
|
Codi GVA: 23279
Descarregar informació
Termini obert

Des de 14-03-2023

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Donar compliment voluntari a les obligacions en matèria de responsabilitat ampliada del productor del producte.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
14-03-2023

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Les persones físiques o jurídiques que ostenten la condició de productor del producte conforme a la definició donada en l'article 3.ac) de la Llei 7/2022.

Requisits

El sistema col·lectiu que es constituïsca (bé com a associació, fundació o una altra entitat amb personalitat jurídica pròpia sense ànim de lucre) haurà de tindre la seua seu social en la Comunitat Valenciana.

 

S'entendrà per «sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada» el sistema organitzat per, almenys, dos productors del producte.

 

Com es tramita

Sol·licitud

Termini
Des de 14-03-2023

Durant tot l'any.

Documentació
1. Formulari de comunicació prèvia, segons model normalitzat. 2. Justificant del pagament de la corresponent taxa per serveis administratius. 3. Memòria descriptiva del sistema col·lectiu que incloga, almenys, la informació prevista en l'annex XIII de la Llei 7/2022.
Taxa o pagament

Taxes 2023:

 

Model 046-9756: Taxa per serveis administratius d'intervenció ambiental

 

Tipus de taxa: (9756) Autoritzacions i comunicacions de producció i gestió de residus que deriven de la normativa estatal sobre residus i sòls contaminats.

 

Tipus de tarifa: Tramitació d'autoritzacions i renovacions dels sistemes col·lectius de gestió dels residus generats després de l'ús del producte, en el marc de la responsabilitat ampliada del productor de productes: 103,95 euros.

Forma de presentació
Telemàtica
En virtut de la disposició addicional octava de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, la tramitació dels procediments administratius, tant per a les persones físiques com per a les persones jurídiques, s'haurà de dur a terme per via electrònica,...
Saber més

Resolució

Termini màxim
Sis (6) mesos des de la presentació de la sol·licitud.
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ No
Observacions

Recurs d'alçada davant l'òrgan superior jeràrquic del qual la va dictar en el termini d'un mes.