Detall de Procediment

Sol·licitud de subvencions per a la rehabilitació d'habitatges o edificis d'habitatges d'entitats locals per a destinar-los a habitatge de lloguer amb finalitats socials. PLA RECUPEREM LLARS convocatòria 2023.

Codi SIA: 2982437
Codi GVA: 23284
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: TANCAT
(22-02-2023
25-04-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Articular la concessió d'ajudes, en règim de concurrència competitiva, per a la rehabilitació d'habitatges i edificis d'habitatges d'entitats locals de municipis de la Comunitat Valenciana per a destinar-les a habitatge de lloguer amb finalitats socials, incloent l'adquisició de l'immoble, en el seu cas, de conformitat amb el que es disposa en l'Ordre 2/2023, de 15 de febrer, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d'habitatges o edificis d'habitatges d'entitats locals per a destinar-los a habitatge de lloguer amb finalitats socials mitjançant el pla Recuperem llars i es convoquen les ajudes per a l'exercici 2023.

Observacions

Observacions

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES Es podran subvencionar: a) Actuacions prèvies necessàries per a escometre l'adequació de l'habitatge o l'immoble. b) Obres de rehabilitació, renovació, ampliació o adequació d'edificis del patrimoni d'entitats locals destinades a aconseguir les degudes condicions d'habitabilitat de l'habitatge. Queden inclosos els equips i instal·lacions tèrmiques, així com la placa de cocció, el forn, l'extractor de fums i el mobiliari de cuina i bany. En el cas de renovació haurà de justificar-se tècnicament la impossibilitat de realitzar la rehabilitació de l'edifici. Així mateix, els edificis i habitatges resultants de la renovació hauran de tindre una qualificació energètica mínima B, i complir en tot cas amb les exigències del Codi Tècnic de l'Edificació i altra normativa d'aplicació. c) Qualsevol intervenció destinada a millorar elements comuns en el cas de tractar-se d'una intervenció en un edifici complet. d) Adquisició de l'immoble prèvia a la seua rehabilitació. INFORME DE SUPERVISIÓ DEL PROJECTE Quan l'actuació subvencionada requerisca projecte tècnic haurà de vindre acompanyat d'informe de supervisió favorable emés per una oficina de supervisió de projectes local o provincial, o en el seu lloc haurà de tindre el visat col·legial. TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES El termini per a executar les obres de rehabilitació no podrà excedir de vint-i-quatre mesos, comptats des de la data de publicació de la resolució de concessió de l'ajuda en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Si, per causes alienes a l'entitat beneficiària o promotora de l'actuació, el termini anterior no anara a complir-se, podrà incrementar-se fins a un màxim de sis mesos, prèvia sol·licitud degudament justificada. En el cas que l'obra no estiga acabada en els terminis límits anteriors es podrà procedir a la revocació i reintegrament de les ajudes efectivament abonades. Les obres no podran estar iniciades abans de la sol·licitud de les ajudes. En el cas d'obres que es troben paralitzades en el moment de la sol·licitud, podran sol·licitar aquestes ajudes incloent únicament com a despesa subvencionable els costos necessaris per a la terminació de l'obra incloses en el projecte de terminació de les obres que s'aporte. COMPATIBILITAT DE LES AJUDES 1. La concessió d'aquestes ajudes és compatible amb la percepció de subvencions procedents d'altres fonts públiques, sempre que no provinguen de la Conselleria amb competències en matèria de rehabilitació, amb excepció de les ajudes del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici, d'actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges o per a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació. 2. En qualsevol cas, l'import de la subvenció a concedir no podrà ser d'una quantia tal que, aïllada o juntament amb altres subvencions públiques que amb el mateix objecte puguen rebre les parts beneficiàries d'aquestes ajudes, supere el cost previst de l'actuació. En el cas que es donara aquesta circumstància es reduirà l'import de la subvenció a concedir fins a aconseguir aquest límit.

Requisits

Requisits

L'entitat local, en la seua qualitat de beneficiària de la subvenció, queda obligada al compliment de les obligacions previstes en la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions, així com a les quals deriven de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i altra normativa que resulte d'aplicació i concretament les següents: a) Tindre donada d'alta la domiciliació bancària de manera automatitzada a través del sistema informàtic PROPER en compliment del que es disposa en l'Ordre 2/2022 de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, en el cas que la part beneficiària de la subvenció siga persona obligada a utilitzar l'esmentat tràmit. b) Per al pagament de les ajudes, l'entitat beneficiària haurà d'acreditar estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb el que es disposa en l'article 199 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana. Els habitatges o els edificis que s'acullen al present programa hauran de tindre una antiguitat superior a 30 anys. Es prendrà com a data de construcció de l'immoble la que figure en la informació cadastral, que es comprovarà d'ofici per l'administració, llevat que es justifique documentalment una altra data de finalització de la construcció diferent de la reflejada en cadastre.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser beneficiàries, i per tant promotores de l'actuació i sol·licitants de les ajudes, les administracions locals i altres entitats del sector públic d'àmbit local que ostenten la titularitat patrimonial de l'immoble, o justifiquen estar en disposició d'adquirir-lo, en el qual es proposa la rehabilitació.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • ORDRE 2/2023, de 15 de febrer, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la rehabilitació d'habitatges o edificis d'habitatges d'entitats locals per a destinar-los a habitatge de lloguer amb finalitats socials mitjançant el Pla «Recuperem llars» i es convoquen les ajudes per a l'exercici 2023 (DOGV Num. 9538 / 21.02.2023).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini per a la presentació de la sol·licitud d'ajuda s'iniciarà l'endemà de la de la publicació de l'ordre de bases i convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el dia 25 d'abril de 2023, inclusivament. L'incompliment del termini de sol·licitud determinarà automàticament l'exclusió de la convocatòria.(DOGV nº 9538, de 21/02/2023)

Formularis documentació

1. En la sol·licitud haurà de quedar constància de les següents dades: - Dades de l'administració local o entitat de dret públic sol·licitant. - Dades de la persona representant: cognoms, nom i NIF. - Dades de l'habitatge o edifici a rehabilitar: direcció i referència cadastral. - Nombre d'habitatges resultants de l'edifici a rehabilitar i nombre d'altures inclosa la planta baixa. - Superfície construïda total de l'immoble a rehabilitar. - Número de registre de la presentació telemàtica de l'informe d'avaluació de l'edifici, en el seu cas. - Autorització o oposició de les persones sol·licitants, perquè l'administració consulte les següents dades: i. Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat. ii. Estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Generalitat Valenciana. iii. Identitat de la persona sol·licitant o, en el seu cas, del seu representant legal. iv. Estar al corrent dels pagaments amb la Tresoreria de la Seguretat Social. v. Dades cadastrals. En el cas que les persones sol·licitants no autoritzen o s'oposen a aquesta consulta, hauran d'indicar els motius i aportar, si escau, el document acreditatiu corresponent. Juntament amb la sol·licitud s'aportarà la següent documentació: a) Memòria justificativa de l'actuació signada per personal tècnic competent d'acord amb l'expressat en la base Cinquena de l'Ordre 2/2023, de 15 de febrer, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. b) Programa d'actuació que garantisca la viabilitat de l'execució de les obres en els exercicis establits. A aquest efecte s'indicarà una estimació de la despesa que es realitzarà anualment durant el període d'execució de l'actuació, indicant la previsió de les dates d'inici i finalització de les obres. c) En aquells supòsits en els quals els sol·licitants, en aplicació del que s'estableix en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions, manifesten la seua oposició al fet que l'Administració recapte electrònicament la documentació necessària per a la tramitació de l'expedient, hauran d'aportar els certificats de l'Agència Tributària, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, d'estar al corrent en les seues obligacions i de no ser deutora per reintegrament de subvencions al fet que estiguera obligat. d) Justificant de titularitat de l'immoble per part de l'entitat local sol·licitant o justificant del compromís d'adquisició (contracte d'arres o qualsevol altre document que puga justificar-lo). e) Acreditació de la representació en els termes previstos en l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. f) Imprés normalitzat de domiciliació bancària degudament emplenat, designant el compte bancari de la persona sol·licitant per a l'ingrés de les ajudes únicament en el cas de persona física que no es troba obligada a utilitzar el tràmit automatitzat per a la tramitació de l'alta o modificació de la domiciliació bancària conforme al que es disposa en l'Ordre 2/2022 de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i siga nova perceptora d'ajudes de la Generalitat o requerisca de canvi de número de compte bancària. D'acord amb el que disposa l'Ordre 2/2022 de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es regulen les actuacions o tràmits d'alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb la Generalitat (DOGV núm. 9324, de 25.04.2022), estan obligats a utilitzar el sistema d'altes, modificacions i baixes de comptes bancaris els següents interessats: - Les persones jurídiques. - Les entitats sense personalitat jurídica. - Els qui exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzen amb les Administracions Públiques en exercici d'aquesta activitat professional. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils. - Els qui representen a un interessat que estiga obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració. El tràmit es pot realitzar en la seu electrònica de la Generalitat, a través del següent enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22648. Tot això sense perjudici que les persones físiques, quan ho consideren oportú, puguen realitzar el tràmit automatitzat en substitució de l'Imprés de domiciliació bancària. Juntament amb la sol·licitud s'aportarà el justificant que acredite la realització del tràmit, si escau. 2. Les transmissions telemàtiques de dades tindran la naturalesa jurídica de certificats quan siguen signats electrònicament per la persona titular de l'òrgan responsable de les dades transmeses i conste expressament tal naturalesa. NOTA: -La presentació de la sol·licitud i documentació adjunta es farà de manera telemàtica (clicant l'enllaç "Tramitar amb certificat" que figura en color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia PROP, accedirà al tràmit telemàtic que li permetrà emplenar el formulari). -La grandària màxima permesa per a cada fitxer individual que s'adjunte és de 25 Mb, i es podran adjuntar un màxim de 25 fitxers sempre que el volum total no supere els 150 Mb. -En cas de superar qualsevol d'aquests límits, s'haurà d'emplenar i presentar només la sol·licitud telemàticament i entregar presencialment en un suport físic (cd, dvd, etc.) els fitxers que acompanyen la sol·licitud, adjuntant una còpia del justificant del registre telemàtic d'entrada de la sol·licitud. -Es poden adjuntar fitxers amb extensió. pdf, .xls, .rar, .zip, .doc, .jpg, etc.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Les sol·licituds es presentaran telemàticament per les administracions locals i altres entitats de dret públic d'àmbit local, per mitjà del representant legal, mitjançant els impresos normalitzats, degudament emplenats i dins del període contemplat en la corresponent convocatòria. Es presentarà una sol·licitud per cada habitatge o edifici complet a rehabilitar. En el cas que s'actue en diversos habitatges situats en un mateix edifici, només es presentarà una sol·licitud per a tots els habitatges afectats. En el cas que s'actue en un conjunt d'habitatges en filera, només es presentarà una sol·licitud per a tots els habitatges afectats. La seua presentació comportarà l'acceptació incondicionada de les bases establides en la corresponent ordre. L'avaluació i selecció de les sol·licituds es realitzarà tenint en compte, exclusivament, la documentació aportada, i s'atribuirà a cadascuna de les sol·licituds una puntuació d'acord amb els criteris de valoració establits en les bases. En el termini d'un mes des de la data de finalització del termini per a presentar les sol·licituds d'ajudes es publicarà en la web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica el llistat de sol·licituds completes, incompletes. Si per motius justificats no poguera publicar-se aquest llistat en el termini assenyalat, es comunicarà en la citada web la seua nova data de publicació. Quan la sol·licitud es trobe incompleta i no reunisca els requisits exigits o no s'acompanye la documentació que resulte exigible d'acord amb l'ordre, la publicació en la web a la qual es fa referència en el paràgraf anterior, s'indicarà a l'entitat interessada la causa que impedeix la continuació del procediment i li requerirà perquè, en el termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, prèvia resolució, que haurà de ser dictada en els termes previstos en la legislació de procediment administratiu comú. Completada la documentació, les sol·licituds presentades que complisquen els requisits exigits, s'ordenaran de major a menor puntuació, atesos els criteris de baremació inclosos en les bases, i s'elaborarà el llistat de sol·licituds que resultaran adjudicatàries de les ajudes, en funció de la partida pressupostària destinada a aquestes ajudes que s'establisca en la convocatòria d'ajudes. En cas d'igualtat de puntuació, prevaldrà la sol·licitud amb el número més baix de registre telemàtic d'entrada mitjançant la qual s'haja completat la documentació requerida en la base dotzena. El termini màxim per a resoldre i publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la resolució de concessió d'ajudes, serà de sis mesos comptats des de l'endemà de la publicació de la resolució de convocatòria d'ajudes. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat i publicat resolució expressa, les persones interessades podran entendre desestimada la seua sol·licitud, sense perjudici del que s'estableix en l'article 23 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La resolució de les ajudes es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, a excepció dels annexos que incloguen la relació de subvencions concedides i denegades que es publicaran en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica apartat corresponent de l'ajuda, https://habitatge.gva.es/es/web/arquitectura/recuperem-llars-2023. Aquesta publicació substituirà a la notificació individual de la resolució, d'acord amb el que s'estableix en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

CRITERIS PER A l'ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ Per a determinar la prioritat de les sol·licituds, aquestes es valoraran d'acord amb els criteris que s'estableixen a continuació: 1. En funció de la necessitat d'intervenció en l'immoble: a) Segons la dimensió de l'entitat local: - de 0 a 100 habitants: 10 puntos - de 101 a 500 habitants: 8 punts - de 501 a 2.000 habitants: 6 punts - de 2.001 a 5.000 habitants: 4 punts - de 5.001 a 10.000 habitants: 2 punts b) En funció de l'antiguitat de l'edifici: - En edificis o habitatges construïts amb anterioritat a 1900: 5 punts - En edificis o habitatges construïts entre els anys 1900 i 1950, tots dos inclusivament: 3 punts. c) Per estar l'edifici catalogat, amb alguna mena de protecció en l'instrument d'ordenació urbanística corresponent o amb reconegut valor cultural: 5 punts. d) Per estar el municipi en risc de despoblació: 10 punts. S'entendrà que un municipi està en risc de despoblació si, el dia d'inici del termini de presentació de sol·licitud d'ajudes, el municipi està inclòs en l'última resolució de la Presidència de la Generalitat, per la qual s'assigna el fons de cooperació municipal per a la lluita contra el despoblament dels municipis de la Comunitat Valenciana. e) Per ser un «espai urbà sensible» o estar dins de la delimitació municipal de centre històric: 10 punts S'entendrà que és un «espai urbà sensible» si, el dia d'inici del termini de presentació de sol·licitud d'ajudes, l'edifici o habitatge es troba dins una àrea qualificada pel Visor d'Espais Urbans Sensibles com a «espai urbà sensible» 2. En funció de si l'entitat local no ha rebut ajudes de la conselleria competent en rehabilitació: a) Les entitats locals que no hagen rebut aquesta ajuda en qualsevol de les dues convocatòries anteriors: 20 punts. b) Les entitats locals que no siguen beneficiàries d'una ajuda directa en matèria d'actuacions urbanes o de rehabilitació que conste com a línia nominativa, en la mateixa anualitat pressupostària de la convocatòria d'aquestes ajudes, de la conselleria competent en rehabilitació: 10 punts

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

Obligacions

Obligacions

Obligacions i responsabilitats de les entitats beneficiàries Les parts beneficiàries queden obligades a: a) Inscriure en el registre de la propietat la limitació que l'immoble objecte de la intervenció arquitectònica serà de titularitat pública i es destinarà a habitatge amb lloguer social amb caràcter indefinit, excepte acord exprés de la conselleria amb competències en matèria de rehabilitació, en els termes previstos en l'article 3 1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. b) La renda arrendatícia no podrà superar el 30% de la capacitat econòmica de la unitat de convivència adjudicatària. La inobservança d'aquesta exigència comportarà la devolució de les ajudes rebudes incrementada amb els interessos legals generats des del moment de la concessió de l'ajuda. c) Facilitar qualsevol document, informació o inspecció que la Direcció General competent en matèria de rehabilitació considere necessari per al control del compliment dels fins previstos. d) Remetre a la conselleria amb competències en matèria de rehabilitació, el contracte d'adjudicació de les obres, com a document acreditatiu del cost d'execució d'aquestes. e) Realitzar les obres segons el projecte d'execució aprovat per l'òrgan competent de l'entitat local. f) Comunicar la data de l'acte d'inici de l'obra i, amb un mes d'antelació, la data de l'acte de recepció de l'obra. g) Col·laborar en qualsevol actuació de control financer que corresponga a la Intervenció de la Generalitat, en relació amb les ajudes i subvencions concedides. h) Comunicar l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals o internacionals. i) Actualitzar la documentació presentada que haguera patit alguna modificació o la vigència de la qual haguera finalitzat amb anterioritat a la liquidació de les subvencions. j) Complir amb totes i cadascuna de les obligacions establides en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. k) Assumir l'aportació econòmica per la diferència entre l'import de l'ajuda i el cost total de la inversió per a la qual se sol·licita la subvenció, de manera que es garantisca l'execució de l'obra i les variacions pressupostàries que pogueren originar-se durant la seua execució. l) En cas de la seua existència, per al cobrament de les ajudes s'haurà de procedir a la retirada d'escuts, plaques i altres objectes que continguen simbologia de la revolta militar, de la guerra civil espanyola i de la dictadura franquista, llevat que concórreguen raons artístiques, arquitectòniques o artístic-religioses protegides per la llei, de conformitat amb l'article 35 de la Llei 20/2022, de 19 d'octubre, de Memòria Democràtica. m) Fer constar, en tota la informació o documentació relacionada amb l'actuació, així com en les comunicacions dirigides als mitjans de comunicació (premsa, ràdio, televisió, pàgines web, etc.), la col·laboració i finançament de la Generalitat a través de la conselleria amb competències en matèria de rehabilitació. n) En compliment del que s'estableix en l'article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i article 3.2 Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana l'entitat local es compromet a incloure la participació de la Generalitat de manera visible des de la via pública en la zona d'actuació mitjançant el cartell descriptiu que figura en l'annex II i posteriorment al costat de la porta d'accés principal a l'immoble objecte de la intervenció arquitectònica subvencionada. En aquests figurarà, a més, l'import de la subvenció aportada per la Generalitat Valenciana. o) Instal·lar en la façana de l'edifici, una vegada acabades les obres, una placa en la qual s'indique que han sigut beneficiàries del programa d'ajudes "Recuperem Llars" i l'any de la convocatòria, així com indicar que són habitatges públics de l'entitat local que corresponga.

Observacions

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

DESPESES SUBVENCIONABLES 1. Es podrà subvencionar: a) El cost de la realització del IEEV.CV, cas de ser preceptiu, fins a un màxim per habitatge preexistent d'acord amb el següent fórmula (sent N=nombre d'habitatges + m² superfície construïda del local/100): - Per a 1 < N <= 20, el màxim import protegit del IEEV.CV serà de 600+50xN euros - Per a N > 20, el màxim import protegit del IEEV.CV serà de 1300+15xN euros b) El cost de la redacció dels projectes (fins i tot, en el seu cas, estudi geotècnic, arqueològic, o estructural) i de direcció de les obres, fins a un màxim del 10% del cost d'execució de l'obra. c) El cost d'execució de les obres, que no podrà superar els costos mitjans de mercat de la Comunitat Valenciana. S'entendrà per costos mitjans de mercat de la Comunitat Valenciana els que figuren en l'edició vigent de la Base de dades de Preus de la construcció de l'Institut Valencià de l'Edificació, aplicant, si escau, el mecanisme d'actualització de pressupostos contemplat pel propi Institut Valencià de l'Edificació. d) El cost de l'adquisició condicionada a la rehabilitació de l'immoble. 2. En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes o l'IVA quan siguen susceptibles de recuperació o compensació. Pel que concerneix la resta de tributs, es consideraran despesa subvencionable quan la persona beneficiària de la subvenció els abone efectivament, tot això de conformitat amb el que es disposa en l'article 38.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 3. Únicament se subvencionaran aquelles despeses descrites en l'apartat primer de la base que sisena es realitzen des del primer dia de l'exercici pressupostari de la convocatòria i fins a la finalització del termini d'execució. PRESSUPOSTOS PROTEGIBLES MÀXIMS I QUANTIA DE LES AJUDES 1. El pressupost protegible de l'actuació de rehabilitació serà igual a la suma de les despeses subvencionables contemplades en la base sisena, sense comptar l'adquisició, amb un topall de 750 euros/m² de superfície construïda d'habitatge i de 75.000 euros per habitatge resultant de la rehabilitació. 2. El pressupost protegible de l'adquisició, en el seu cas, serà igual al cost de la compra amb un topall màxim protegible de 300 euros/m² de superfície construïda d'habitatge i de 30.000 euros per habitatge resultant de la rehabilitació, en el seu cas. 3. La subvenció a concedir es calcularà a partir de la suma dels pressupostos protegibles anteriors aplicant els següents percentatges en funció de la població atesa per l'entitat local. Població del municipi <= 500 habitants --> Percentatge finançament Generalitat Valenciana 100% Població del municipi > 500 i <= 5000 habitants --> Percentatge finançament Generalitat Valenciana 80% Població del municipi > 5000 i <= 50.000 habitants --> Percentatge finançament Generalitat Valenciana 60% Població del municipi > 50.000 habitants --> Percentatge finançament Generalitat Valenciana 40% 4. L'import màxim de la subvenció a concedir per municipi serà de 500.000 euros, independentment del nombre de sol·licituds presentades. ABONAMENT DE LES AJUDES 1. Llevat que la llei de pressupostos per a l'exercici 2023 establisca un règim diferent, l'abonament de les ajudes es realitzarà, respectant les anualitats aprovades per la conselleria amb competències en matèria de rehabilitació, a l'ajuntament de la següent manera: a) Primera bestreta: la conselleria amb competències en matèria de rehabilitació podrà anticipar fins al 30 per cent de la subvenció aprovada, en concepte de provisió de fons per a l'arrancada de l'actuació. Aquesta bestreta, de conformitat amb el que s'estableix en l'art. 171.5 lletra a) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, està exonerat de la constitució de garanties per tractar-se d'una Administració Pública de caràcter territorial. b) Abonaments a compte: Una vegada justificat la bestreta atorgada, es podran concedir, prèvia justificació de la despesa realitzada, abonaments a compte per un import màxim cadascun del 30% de la subvenció aprovada sense sobrepassar la disponibilitat pressupostària de l'anualitat corresponent de l'obra. c) Pagament final: L'últim pagament de la subvenció, es tramitarà una vegada es dispose de la Certificació Final d'Obra de l'actuació i es justifique la liquidació de les despeses que constitueixen la despesa subvencionable. 2. La primera bestreta s'abonarà, sense necessitat de sol·licitud prèvia, una vegada resolta la convocatòria de concessió de les ajudes. 3. Per a poder fer efectius els respectius abonaments a compte, la part beneficiària haurà de sol·licitar-ho telemàticament abans del 15 d'octubre de cada any d'execució de les obres, aportant la següent documentació: a) Annex de justificació de la inversió, segons model normalitzat de l'annex I, adjunt a aquestes bases, on es justifique que la despesa realitzada ha superat l'import de la primera bestreta o últim abonament a compte atorgat. b) Certificació d'obra i factura acreditativa de la despesa o inversió realitzada, aprovades per l'òrgan competent de l'entitat local. c) En aquells supòsits en els quals els sol·licitants, en aplicació del que s'estableix en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions, hagen manifestat la seua oposició al fet que l'Administració recapte electrònicament la documentació necessària per a la tramitació de l'expedient i en cas de pèrdua de vigència dels documents aportats juntament amb la sol·licitud de les ajudes, hauran d'aportar els certificats de l'Agència Tributària, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, d'estar al corrent en les seues obligacions i de no ser deutor per reintegrament de subvencions al fet que estiguera obligat. 4. Per a sol·licitar l'últim pagament, la part beneficiària haurà de sol·licitar-lo telemàticament adjuntant la documentació que a continuació es relaciona: a) Annex de justificació de la inversió, segons model normalitzat de l'annex I, adjunt a les bases, on es justifique la despesa realitzada. b) Factura acreditativa de la despesa o inversió realitzada i, en el seu cas, certificació final d'obra aprovades per l'òrgan municipal competent. c) Annex fotogràfic de l'actuació realitzada. d) Acta de recepció d'obra i certificat final d'obra. e) En cas d'actuacions de renovació s'haurà d'aportar certificat d'eficiència energètica que acredite la qualificació energètica mínima B dels nous edificis i habitatges. f) En aquells supòsits en els quals les persones sol·licitants, en aplicació del que s'estableix en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, hagen manifestat la seua oposició al fet que l'Administració recapte electrònicament la documentació necessària per a la tramitació de l'expedient i en cas de pèrdua de vigència dels documents aportats juntament amb la sol·licitud de les ajudes, hauran d'aportar els certificats de l'Agència Tributària, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i de la Tresoreria General de la Seguretat Social d'estar al corrent en les seues obligacions i de no ser deutor per reintegrament de subvencions al fet que estiguera obligat. g) Les entitats locals deuran amb caràcter previ al pagament acreditar trobar-se al corrent de la seua obligació de rendir comptes anuals davant la Sindicatura de *Comptes, conforme disposa l'article 199.4 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana. h) Justificant de la inscripció en el registre de la propietat de la limitació que l'immoble objecte de la intervenció arquitectònica serà de propietat pública amb destinació a habitatges amb finalitats socials. 5. En el cas que el cost de l'actuació siga inferior al cost inicial previst inclòs en la sol·licitud d'ajudes, es recalcularà l'import de la subvenció, podent aquesta ser minorada si de l'aplicació dels criteris de les bases resultara un import d'ajuda inferior a l'inicialment previst. L'import de l'ajuda no s'incrementarà encara que el cost de l'actuació supere l'inicialment previst. 6. Malgrat el terme previst en l'apartat tercer per a la justificació de les subvencions, bestreta i abonaments a compte concedits en cada exercici econòmic, el tancament de l'exercici pressupostari podrà obligar a avançar aquesta data, i en aquest cas es donarà publicitat al nou terme a través de la pàgina oficial de la conselleria.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Els establits per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236 de 02/10/2015).