Detall de Procediment

Convocatòria d'ajudes de concessió directa d'ajudes a persona i empreses turístiques pels incendis forestals ocorreguts en l'estiu de 2022 en diferents municipis de la Comunitat Valenciana.

Codi SIA: 2985384
Codi GUC: 23504
Organisme: TURISME COMUNITAT VALENCIANA
Termini de sol·licitud: TANCAT
(05-04-2023
05-05-2023)
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

 • Esmena

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Ajudes directes dirigides a les persones i empreses turístiques la prestació de serveis de les quals turístics s'han vist afectats negativament a conseqüència de la pèrdua de demanda turística a l'entorn dels incendis ocorreguts en l'estiu de 2022 en diferents municipis de la Comunitat Valenciana.

Observacions

1. Aquestes subvencions es concediran de manera directa, per concórrer raons d'interés públic, econòmic i social. En concret, el caràcter singular d'aquestes subvencions deriva de la naturalesa excepcional, única i imprevisible dels esdeveniments que les motiven. 2. De conformitat amb l'article 30.7 de la Llei general de subvencions, la concessió d'aquestes subvencions no requerirà una altra justificació que la relativa als requisits indicats en l'article 5 del decret 48/2020, sense perjudici dels controls que s'efectuen amb posterioritat, que s'estendran a la totalitat de persones o entitats beneficiàries. 3. De la tramitació i gestió d'aquestes ajudes s'encarrega Turisme Comunitat Valenciana. 4. La documentació de suport per a emplenar electrònicament les sol·licituds d'ajudes incendis, estarà disponible en el següent enllaç web a partir de la data d'inici del termini de presentació de sol·licituds: https://www.turisme.gva.es/va/faqAyudas

Requisits

Les persones i empreses turístiques sol·licitants d'aquestes ajudes hauran de complir, a la data d'inici del termini de presentació de sol·licituds, els següents requisits: 1. Formar part d'algun dels col·lectius als quals es refereixen les lletres a), b), c), d) i e) de la base tercera de l'annex I del Decret 46/2023. 2. En el cas de la persona sol·licitant siga una persona treballadora autònoma, aquesta haurà de figurar d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social, així com en l'Impost d'activitats Econòmica. 3. En el cas de la persona sol·licitant siga una persona jurídica, aquesta haurà d'estar donada d'alta en el cens d'activitats econòmiques de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. 4. Tindre domicili fiscal en la Comunitat Valenciana 5. No incórrer en alguna de les prohibicions previstes en els apartats 2 i 3 bis de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, prohibicions entre les quals es troba el no trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o enfront de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones i empreses turístiques, qualsevol que siga la seua naturalesa jurídica (incloses les comunitats de béns i qualsevol altre tipus d'associació entre persones físiques sense personalitat jurídica), que a data d'inici del termini de presentació de sol·licituds establit en l'apartat 1 de la base octava de l'ANNEX I presten serveis turístics en algun de municipis que es relacionen en l'ANNEX II del decret 46/2023 i formen part d'algun dels següents col·lectius: a) Ser titular d'un establiment d'allotjament turístic inscrit en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana. Es consideraran per tant beneficiàries les persones físiques o jurídiques propietàries o explotadores d'establiments hotelers, càmpings, blocs i conjunts d'apartaments turístics, empreses gestores d'habitatges d'ús turístic i d'allotjaments rurals de la Comunitat Valenciana. b) Ser titular d'empresa de turisme actiu, ecoturisme i/o activitat complementària inscrita en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana. c) Ser titular d'una agència de viatges inscrita en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana. d) Estar inscrites com a Guia de Turisme e) Estar adherida als següents programes de política turística promoguts per Turisme Comunitat Valenciana: SICTED, CreaTurisme,i/o L’Exquisit Mediterrani.

Normativa del procediment

 • La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/03).
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions (BOE núm. 176, de 25.07.2006).
 • Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis. DOUE-L-2013-82949
 • Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12.02.2015).
 • Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015).

Termini

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils, iniciant-se est a les 9.00 hores del 5 d'abril de 2023 i finalitzant a les 23.59:59 del 5 de maig de 2023.

Documentació

1. Els formularis a presentar mitjançant el tràmit telemàtic de sol·licitud d'ajudes estaran disponibles en la plataforma https://formulariosturisme.gva.es a partir de la data d'inici del termini de presentació de sol·licituds. Els formularis són: - Formulari de Sol·licitud d'Ajuda: document obligatori, emplenat i signat electrònicament des de la citada plataforma. - Formulari de Declaració Responsable: document obligatori, emplenat i signat electrònicament des de la citada plataforma. - Formulari de Domiciliació Bancària: document obligatori, que s'ha de descarregar des de la citada plataforma, emplenar, signar electrònicament i aportar al costat de la sol·licitud d'ajudes. - Formulari d'Atorgament de Representació: de presentació obligatòria solo en el cas d'atorgar la representació a un tercer per a la realització d'aquest tràmit que s'ha de descarregar des de la citada plataforma, emplenar, signar de manera manual i aportar al costat de la sol·licitud d'ajudes. 2. La presentació de la sol·licitud comporta l'autorització a Turisme Comunitat Valenciana per a recaptar, excepte oposició expressa de la persona sol·licitant, a través de la Plataforma Autonòmica d'Intermediació (PAI) i altres sistemes habilitats a aquest efecte la següent informació: a) La identitat de la persona sol·licitant i, en el seu cas, del seu representant. b) La certificació positiva de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de la Agència Tributària Valenciana i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. c) La Certificació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària relativa al domicili fiscal.

Presentació

Telemàtica
La presentació de sol·licituds serà telemàtica i requerirà que la persona sol·licitant dispose de signatura electrònica avançada, utilitzant qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos i/o usats en la Seu electrònica de la Generalitat: https://sede.gva.es/va/sede_certificados En cas de no disposar de signatura electrònica avançada, la persona interessada podrà atorgar la seua representació a una persona, física o jurídica, que dispose de certificat electrònic sempre que quede acreditat l'atorgament de la representació mitjançant l'aportació del formulari “Atorgament de representació per a sol·licitud d'ajudes” degudament emplenat i signat. L'accés a la tramitació telemàtica pot fer-se directament des de la Seu Electrònica de la Generalitat en l'enllaç web: https://www.gva.es/va/proc23504 Per això, amb caràcter previ a accedir al tràmit telemàtic corresponent, o si durant la tramitació té problemes o dubtes, és convenient consultar la llista de Preguntes Freqüents de la plataforma de tramitació: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents • Alguns dels documents que ha de presentar en la tramitació han de crear-se OBLIGATÒRIAMENT mitjançant l'eina https://formulariosturisme.gva.es .Si té problemes durant l'ús d'aquesta eina o té dubtes sobre la convocatòria d'ajudes, per favor, emplene el formulari de consulta específic de l'ajuda corresponent, disponible en l'apartat ‘Enllaços d'Interés’. Per a signar els documents a annexar en els diferents tràmits que haja creat mitjançant l'eina de formulariosturisme, és necessari tindre instal·lada l'aplicació *Autofirm@ que proporciona el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Pot descarregar-la en l'adreça https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html Una vegada validat l'accés a la tramitació telemàtica, trobarà una pàgina d'informació sobre els passos que es realitzaran per a completar la tramitació de la seua sol·licitud. Els passos són: PAS 1. HA DE SABER: informació del tràmit i dels passos a seguir. PAS 2. EMPLENAR, haurà d'emplenar el denominat FORMULARI NORMALITZAT, que té els següents apartats: APARTAT A. En el camp de PROGRAMA D'AJUDES: seleccione les ajudes per tipus d'establiment APARTAT B. INTRODUÏSCA EL SEU NIF APARTAT C. DADES DE L'ESTABLIMENT Seleccione l'establiment per al qual sol·licita l'ajuda APARTAT D. DADES DE L'ENVIAMENT

On consultar dubtes sobre el tràmit

Normativa

Procés de tramitació

1. La instrucció del procediment correspondrà al Servei d'Ajudes de l'Àrea de Competitivitat Turística de Turisme Comunitat Valenciana, departament que comptarà amb la col·laboració de les unitats administratives de la resta d'Àrees de l'entitat, així com amb la Direcció General de Turisme i els serveis territorials de Turisme que així es determinen en la instrucció que dicte a aquest efecte la persona titular de la Presidència de Turisme Comunitat Valenciana. 2. Examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor emetrà informe on farà constar que es compleixen els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes i formularà, a través de la persona titular de la Direcció de Turisme Comunitat Valenciana, la proposta de concessió a l'òrgan competent per a resoldre. 3. Les ajudes seran concedides, fins a esgotar el crèdit disponible, en funció de l'ordre de presentació de sol·licituds. A aquest efecte, no es considerarà correctament presentada una sol·licitud ni podrà iniciar-se la tramitació de la mateixa si aquesta no ve acompanyada de la documentació requerida en l'apartat 1 de la base novena de l'ANNEX I del Decret 46/2023, podent la persona o entitat sol·licitant esmenar d'ofici aquesta omissió o bé fer-ho durant el tràmit d'esmena que li òbriga l'òrgan instructor, en compliment de l'així establit en la legislació bàsica de procediment administratiu comú, únicament a través del tràmit electrònic d'aportació de documents a un expedient d'ajudes obert en Turisme Comunitat Valenciana, tràmit disponible en l'enllaç web: http://www.gva.es/va/proc20174 A resultes de l'anterior, la data i hora en la qual la sol·licitud es considere completa determinarà la posició d'aquesta en l'ordre de prelació de les sol·licituds presentades. 4. Es podran dictar resolucions que afecten part de les persones o entitats sol·licitants, a mesura que aquestes completen la totalitat de la documentació exigida.

Observacions

PROTECCIÓ DE DADES Veure la base setzena de l'ANNEX I del decret 46/2023 POTESTAT DE VERIFICACIÓ Veure la base dissetena de l'ANNEX I del decret 46/2023 INCIDÈNCIES DESPRÉS DE LA CONCESSIÓ D'AJUDES Es faculta a la persona titular de la Direcció de Turisme Comunitat Valenciana per a resoldre les incidències de qualsevol naturalesa que es produïsquen després de la concessió de les ajudes articulades mitjançant el decret 46/2023.

Criteris de valoració

El criteri per a la concessió de la subvenció, fins a esgotar el crèdit disponible, serà en funció de l'ordre de presentació de sol·licituds. A aquest efecte, no es considerarà correctament presentada una sol·licitud ni podrà iniciar-se la tramitació de la mateixa si aquesta no ve acompanyada de la documentació requerida en l'apartat 1 de la base novena de l'annex I del Decret 46/2023.

òrgans de tramitació

La instrucció del procediment correspondrà al Servei d'Ajudes de l'Àrea de Competitivitat Turística de Turisme Comunitat Valenciana, departament que comptarà amb la col·laboració de les unitats administratives de la resta d'Àrees de l'entitat, així com amb la Direcció General de Turisme i els serveis territorials de Turisme que així es determinen en la instrucció que dicte a aquest efecte la persona titular de la Presidència de Turisme Comunitat Valenciana.

Obligacions

A més del que es disposa en l'article 14 de la Llei general de subvencions, són obligacions de les persones beneficiàries: a) Destinar les ajudes rebudes a cobrir les despeses corrents de l'activitat realitzada per la persona o entitat sol·licitant. Aquestes despeses podran haver-se realitzat des de la data d'inici de l'incendi forestal esdevingut en l'estiu de 2022 en el municipi en el qual té lloc la prestació de serveis turístics per part de la persona o entitat beneficiària, podent haver de ser justificats per aquesta davant Turisme Comunitat Valenciana a requeriment d'aquesta entitat. b) Mantindre l'activitat turística exercida amb anterioritat a l'inici de l'incendi al qual es fa referència la lletra a) de la base Catorzena de l'Annex I de la Resolució 46/2023 almenys fins al 31 de desembre de 2023, aspecte que s'acreditarà davant *Turisme Comunitat Valenciana, si així li requerira, de la següent forma: En el cas que la persona o entitat perceptora de l'ajuda siga una persona treballadora autònoma, aquesta haurà de figurar d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms a la data anteriorment indicada. - En el cas que la persona o entitat perceptora de l'ajuda siga una persona treballadora autònoma, aquesta haurà de figurar d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms a la data anteriorment indicada. - En el cas que la persona o entitat perceptora de l'ajuda siga una persona jurídica, aquesta haurà d'estar donada d'alta en el cens d'activitats econòmiques de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària a la data anteriorment indicada. c) Facilitar quantes dades i informació, en qüestions relacionades amb l'ajuda concedida, li siguen requerits per *Turisme Comunitat Valenciana. d) Comunicar a Turisme Comunitat Valenciana la sol·licitud o obtenció d'altres ajudes per a la mateixa finalitat. e) Complir les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica, de conformitat amb el que es disposa en l'article 4 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, en cas d'haver percebut durant un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 50.000 euros, havent de donar l'adequada publicitat a aquesta, indicant almenys l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, activitat, inversió o actuació subvencionat. f) Sotmetre's a les actuacions de control financer previstes en els articles 113 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i en els articles 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, així com les que puguen dur a terme la Generalitat i altres òrgans de control.

Observacions

Podrà interposar-se interposar-se recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que la va dictar, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant el corresponent Jutjat contenciós administratiu, de conformitat amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quantia i cobrament

FORMA DE PAGAMENT L'import de l'ajuda es lliurarà d'una sola vegada després de ser dictada i notificada la resolució de concessió i prèvia comprovació del compliment, a través de la documentació presentada juntament amb la sol·licitud, dels requisits exigits a la persona sol·licitant. INTENSITAT DE LES AJUDES Vegeu base Cinquena.1 de l'ANNEX I del decret 46/2023 (Import i distribució de les ajudes ) DISTRIBUCIÓ DE LES AJUDES L'import global màxim de les ajudes a concedir a un mateix sol·licitant no podrà ser superior als 100.000 euros. segons el que s'estableix en la base Cinquena.2 de l'ANNEX I del decret 46/2023 (Import i distribució de les ajudes).

Termini màxim

- El termini per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de 3 mesos des de l'entrada de la sol·licitud en la seu electrònica de Turisme Comunitat Valenciana. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat i notificat cap resolució expressa, es produirà el silenci administratiu i la sol·licitud podrà entendre's desestimada.

Òrgans resolució

La competència per a resoldre les sol·licituds presentades correspon a la persona titular de la Presidència de Turisme Comunitat Valenciana.

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició

Esgota via administrativa

Què és i per a què serveix?

Afavorir la prestació, per persones i empreses turístiques, de serveis dirigits a la demanda turística en els municipis afectats pels incendis forestals ocorreguts en l'estiu de 2022 en diferents municipis de la Comunitat Valenciana. A l'efecte de l'àmbit territorial de les ajudes a concedir, els municipis són els que relacionen en l'Annex II del decret 46/2023.

Termini

Termini per a la presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils, iniciant-se est a les 9.00 hores del 5 d'abril de 2023 i finalitzant a les 23.59:59 hores del 5 de maig de 2023.