Convocatòria d'ajudes de concessió directa d'ajudes a persona i empreses turístiques pels incendis forestals ocorreguts en l'estiu de 2022 en diferents municipis de la Comunitat Valenciana.

TURISME COMUNITAT VALENCIANA

Codi SIA: 2985384
|
Codi GVA: 23504
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 05-04-2023

Fins 05-05-2023

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Ajudes directes dirigides a les persones i empreses turístiques la prestació de serveis de les quals turístics s'han vist afectats negativament a conseqüència de la pèrdua de demanda turística a l'entorn dels incendis ocorreguts en l'estiu de 2022 en diferents municipis de la Comunitat Valenciana.

 

 

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
05-04-2023 al 05-05-2023
EsmenaTemini tancat
Observacions

1. Aquestes subvencions es concediran de manera directa, per concórrer raons d'interés públic, econòmic i social. En concret, el caràcter singular d'aquestes subvencions deriva de la naturalesa excepcional, única i imprevisible dels esdeveniments que les motiven.

 

2. De conformitat amb l'article 30.7 de la Llei general de subvencions, la concessió d'aquestes subvencions no requerirà una altra justificació que la relativa als requisits indicats en l'article 5 del decret 48/2020, sense perjudici dels controls que s'efectuen amb posterioritat, que s'estendran a la totalitat de persones o entitats beneficiàries.

 

3. De la tramitació i gestió d'aquestes ajudes s'encarrega Turisme Comunitat Valenciana.

 

4. La documentació de suport per a emplenar electrònicament les sol·licituds d'ajudes incendis, estarà disponible en el següent enllaç web a partir de la data d'inici del termini de presentació de sol·licituds:

 

https://www.turisme.gva.es/va/faqAyudas

 

Normativa
 • La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/03).
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions (BOE núm. 176, de 25.07.2006).
 • Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis. DOUE-L-2013-82949
 • Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12.02.2015).
 • Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015).

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Persones i empreses turístiques, qualsevol que siga la seua naturalesa jurídica (incloses les comunitats de béns i qualsevol altre tipus d'associació entre persones físiques sense personalitat jurídica), que a data d'inici del termini de presentació de sol·licituds establit en l'apartat 1 de la base octava de l'ANNEX I presten serveis turístics en algun de municipis que es relacionen en l'ANNEX II del decret 46/2023 i formen part d'algun dels següents col·lectius:

 

a) Ser titular d'un establiment d'allotjament turístic inscrit en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana.

 

Es consideraran per tant beneficiàries les persones físiques o jurídiques propietàries o explotadores d'establiments hotelers, càmpings, blocs i conjunts d'apartaments turístics, empreses gestores d'habitatges d'ús turístic i d'allotjaments rurals de la Comunitat Valenciana.

 

b) Ser titular d'empresa de turisme actiu, ecoturisme i/o activitat complementària inscrita en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana.

 

c) Ser titular d'una agència de viatges inscrita en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana.

 

d) Estar inscrites com a Guia de Turisme

 

e) Estar adherida als següents programes de política turística promoguts per Turisme Comunitat Valenciana:

SICTED, CreaTurisme,i/o L’Exquisit Mediterrani.

Requisits

Les persones i empreses turístiques sol·licitants d'aquestes ajudes hauran de complir, a la data d'inici del termini de presentació de sol·licituds, els següents requisits:

 

1. Formar part d'algun dels col·lectius als quals es refereixen les lletres a), b), c), d) i e) de la base tercera de l'annex I del Decret 46/2023.

 

2. En el cas de la persona sol·licitant siga una persona treballadora autònoma, aquesta haurà de figurar d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social, així com en l'Impost d'activitats Econòmica.

 

3. En el cas de la persona sol·licitant siga una persona jurídica, aquesta haurà d'estar donada d'alta en el cens d'activitats econòmiques de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.

 

4. Tindre domicili fiscal en la Comunitat Valenciana

 

5. No incórrer en alguna de les prohibicions previstes en els apartats 2 i 3 bis de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, prohibicions entre les quals es troba el no trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o enfront de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.

Com es tramita

Procés de tramitació

1. La instrucció del procediment correspondrà al Servei d'Ajudes de l'Àrea de Competitivitat Turística de Turisme Comunitat Valenciana, departament que comptarà amb la col·laboració de les unitats administratives de la resta d'Àrees de l'entitat, així com amb la Direcció General de Turisme i els serveis territorials de Turisme que així es determinen en la instrucció que dicte a aquest efecte la persona titular de la Presidència de Turisme Comunitat Valenciana.

 

2. Examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor emetrà informe on farà constar que es compleixen els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes i formularà, a través de la persona titular de la Direcció de Turisme Comunitat Valenciana, la proposta de concessió a l'òrgan competent per a resoldre.

 

3. Les ajudes seran concedides, fins a esgotar el crèdit disponible, en funció de l'ordre de presentació de sol·licituds.

 

A aquest efecte, no es considerarà correctament presentada una sol·licitud ni podrà iniciar-se la tramitació de la mateixa si aquesta no ve acompanyada de la documentació requerida en l'apartat 1 de la base novena de l'ANNEX I del Decret 46/2023, podent la persona o entitat sol·licitant esmenar d'ofici aquesta omissió o bé fer-ho durant el tràmit d'esmena que li òbriga l'òrgan instructor, en compliment de l'així establit en la legislació bàsica de procediment administratiu comú, únicament a través del tràmit electrònic d'aportació de documents a un expedient d'ajudes obert en Turisme Comunitat Valenciana, tràmit disponible en l'enllaç web:

 

http://www.gva.es/va/proc20174

 

A resultes de l'anterior, la data i hora en la qual la sol·licitud es considere completa determinarà la posició d'aquesta en l'ordre de prelació de les sol·licituds presentades.

 

4. Es podran dictar resolucions que afecten part de les persones o entitats sol·licitants, a mesura que aquestes completen la totalitat de la documentació exigida.

Criteris de valoració

El criteri per a la concessió de la subvenció, fins a esgotar el crèdit disponible, serà en funció de l'ordre de presentació de sol·licituds.

 

A aquest efecte, no es considerarà correctament presentada una sol·licitud ni podrà iniciar-se la tramitació de la mateixa si aquesta no ve acompanyada de la documentació requerida en l'apartat 1 de la base novena de l'annex I del Decret 46/2023.

Observacions

PROTECCIÓ DE DADES Veure la base setzena de l'ANNEX I del decret 46/2023 POTESTAT DE VERIFICACIÓ Veure la base dissetena de l'ANNEX I del decret 46/2023 INCIDÈNCIES DESPRÉS DE LA CONCESSIÓ D'AJUDES Es faculta a la persona titular de la Direcció de Turisme Comunitat Valenciana per a resoldre...

Saber més
Òrgans de tramitació
La instrucció del procediment correspondrà al Servei d'Ajudes de l'Àrea de Competitivitat Turística de Turisme Comunitat Valenciana, departament que comptarà amb la col·laboració de les unitats administratives de la resta d'Àrees de l'entitat, així com amb la Direcció General de Turisme i els...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils, iniciant-se est a les 9.00 hores del 5 d'abril de 2023 i finalitzant a les 23.59:59 del 5 de maig de 2023.

Documentació
1. Els formularis a presentar mitjançant el tràmit telemàtic de sol·licitud d'ajudes estaran disponibles en la plataforma https://formulariosturisme.gva.es a partir de la data d'inici del termini de presentació de sol·licituds. Els formularis són: - Formulari de Sol·licitud d'Ajuda: document...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
La presentació de sol·licituds serà telemàtica i requerirà que la persona sol·licitant dispose de signatura electrònica avançada, utilitzant qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos i/o usats en la Seu electrònica de la Generalitat: https://sede.gva.es/va/sede_certificados En cas...
Saber més
  Normativa

  Esmena

  Termini
  Temini tancat

  Termini per a la presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils, iniciant-se est a les 9.00 hores del 5 d'abril de 2023 i finalitzant a les 23.59:59 hores del 5 de maig de 2023.

  Descripció

  Afavorir la prestació, per persones i empreses turístiques, de serveis dirigits a la demanda turística en els municipis afectats pels incendis forestals ocorreguts en l'estiu de 2022 en diferents municipis de la Comunitat Valenciana. A l'efecte de l'àmbit territorial de les ajudes a concedir,...

  Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  - El termini per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de 3 mesos des de l'entrada de la sol·licitud en la seu electrònica de Turisme Comunitat Valenciana. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat i notificat cap resolució expressa, es produirà el silenci administratiu i...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  FORMA DE PAGAMENT L'import de l'ajuda es lliurarà d'una sola vegada després de ser dictada i notificada la resolució de concessió i prèvia comprovació del compliment, a través de la documentació presentada juntament amb la sol·licitud, dels requisits exigits a la persona sol·licitant. ...
  Saber més
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Obligacions
  A més del que es disposa en l'article 14 de la Llei general de subvencions, són obligacions de les persones beneficiàries: a) Destinar les ajudes rebudes a cobrir les despeses corrents de l'activitat realitzada per la persona o entitat sol·licitant. Aquestes despeses podran haver-se realitzat...
  Saber més
  Observacions

  Podrà interposar-se interposar-se recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que la va dictar, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les...

  Saber més
  Òrgans resolució
  La competència per a resoldre les sol·licituds presentades correspon a la persona titular de la Presidència de Turisme Comunitat Valenciana.