• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud d'admissió i matrícula de l'alumnat en centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics per al curs 2019-2020. (Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en centres públics i centres privats concertats, en els àmbits competencials de les províncies d'Alacant, Castelló i València).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'admissió i matrícula de l'alumnat en centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics per al curs 2019-2020.
  (Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en centres públics i centres privats concertats, en els àmbits competencials de les províncies d'Alacant, Castelló i València).

  Objecte del tràmit

  Procés d'admissió de l'alumnat en els centres públics i en els ensenyaments concertats dels centres privats de la Comunitat Valenciana que impartisquen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els pares/mares/tutors dels menors d'edat que vulguen cursar els estudis anteriorment esmentats o els mateixos interessats en cas de ser majors d'edat.

  Requeriments

  Requisits d'edat i acadèmics exigits per la normativa vigent per al nivell educatiu i curs a què es pretenga accedir.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  PROCÉS ÚNIC D'ADMISSIÓ PER AL CURS 2018-2019 (DOGV nº 8516, de 28/03/2019)

  ALUMNAT ADSCRIT
  Els alumnes adscrits de centres d'Educació Primària a centres d'Educació Secundària Obligatòria que no hagen sol·licitat plaça en un altre centre en el procés d'admissió, podran avançar la formalització de la matrícula del 20 al 27 de juny.

  SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ
  - Educació Infantil i Educació Primària: del 9 al 17 de maig
  - ESO i Batxillerat: del 21 al 30 de maig

  MATRÍCULA
  - Educació Infantil i Educació Primària: del 13 de juny al 3 de juliol
  - ESO i Batxillerat: del 19 al 26 de juliol

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Al centre docent triat en primera opció o, si és el cas, al centre receptor.

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Imprés de sol·licitud d'admissió.

  EDUCACIÓ INFANTIL, EDUCACIÓ PRIMÀRIA, EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT
  1. Acreditació del criteri germans:
  Es computarà l'existència de germans o germanes matriculats en el centre si estos estan cursant ensenyances sostingudes totalment amb fons públics en ell i hi continuaran assistint, en el curs escolar per al qual se sol·licita l'admissió. Els òrgans competents dels centres verificaran estos extrems. Si els cognoms no són coincidents, s'acreditarà la relació per mitjà del llibre de família, certificat del registre civil o sentència per la qual s'adjudique la tutela.

  2. Acreditació del criteri domicili:
  El domicili familiar s'acreditarà per mitjà de la presentació del DNI del pare/mare o tutor i d'un rebut recent d'aigua, llum o telèfon o contracte de lloguer. Si hi ha discrepància entre els domicilis que figuren en els esmentats documents, es podrà requerir un certificat de residència lliurat per l'ajuntament.
  En cas de custòdia compartida acordada judicialment, es considerarà domicili familiar aquell en què estiga empadronat l'alumne o alumna.
  En el cas que es presente un contracte de lloguer, haurà d'acreditar-se que s'ha efectuat el corresponent depòsit de fiança (model 805 o 806) en la conselleria competent en matèria d'hisenda.
  El lloc de treball del pare, de la mare o del tutor podrà ser considerat, a instància del sol·licitant, amb els mateixos efectes que el domicili familiar. Per a la justificació d'esta circumstància, els treballadors i treballadores per compte d'altri aportaran certificat emés per l'empresa en què acredite prou la relació laboral i domicili del centre de treball. Els treballadors i treballadores per compte propi, ho acreditaran aportant la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'empresaris, professionals i retenidors (Md. 036 o 037).
  Quan l'alumne o alumna residisca en un internat, es considerarà el domicili de la residència com a domicili de l'alumne o alumna, i això sense perjuí de l'aplicació de les normes específiques per a este supòsit que es dicten en desplegament de l'apartat 2 de la disposició addicional sexta del Decret 40/2016.

  3. Acreditació del criteri pares o mares treballadors del centre:
  La circumstància que el pare, la mare o tutors siguen treballadors en actiu en el centre docent s'acreditarà per la titularitat o per la direcció, segons es tracte d'un centre privat concertat o d'un centre públic.
  A estos efectes, tenen la consideració de treballadors actius en el centre:
  a) En els centres públics: el personal funcionari i el personal laboral de la Generalitat, o de l'Administració local, que presten servicis efectius en el dit centre.
  b) En els centres privats concertats: el personal docent i no docent que tinga subscrit contracte laboral vigent i directe amb el titular del centre.

  4. Acreditació del criteri renda de la unitat familiar:
  Per a l'obtenció de la puntuació pel concepte renda anual de la unitat familiar, serà requisit imprescindible omplir les dades que figuren en l'annex VI de l'Orde 7/2016 de 19 d'abril de 2016 i l'autorització que hi figura perquè l'Administració educativa obtinga confirmació de les dades a través de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.
  A este efecte, tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys autoritzaran la dita comprovació amb la seua firma en el document que figura com a annex VI de l'esmentada orde.
  En el cas que s'opte per no aportar el citat annex no es valorarà este criteri. Tampoc es valorarà este criteri si un membre de la unitat familiar, major de 16 anys no firma el citat annex.
  La renda de la unitat familiar serà la corresponent a l'exercici fiscal de l'any 2017.
  La renda de la unitat familiar es determinarà dividint els ingressos entre el nombre de membres que la componen. Es considerarà unitat familiar la formada pels cònjuges i els fills o filles menors de 18 anys, així com els majors d'esta edat i menors de 26 anys que convisquen en el domicili familiar i no perceben cap tipus d'ingressos.
  En el cas de separació o divorci dels pares, no es consideraran els ingressos del qui no visca en el mateix domicili de l'alumne o alumna. Es considerarà membre de la unitat familiar el cònjuge del pare o mare de l'alumne o alumna que convisca en el mateix domicili.
  En cas de custòdia compartida, es consideraran membres de la unitat familiar els qui convisquen en el domicili d'empadronament de l'alumne o alumna.
  La composició de la unitat familiar serà la corresponent al moment de presentar la sol·licitud.

  5. Acreditació del criteri discapacitat:
  La discapacitat dels alumnes, germans o germanes, els seus pares o mares o tutors, tutores, s'acreditarà per mitjà del certificat corresponent o amb la targeta acreditativa de la condició de personal amb discapacitat, emesos per la conselleria competent en matèria de benestar social.
  Amb els mateixos efectes es valorarà la resolució per la qual es reconeix els pares, mares o tutors, tutores i germans o germanes, si és el cas, una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa i els i les pensionistes de classes passives que tinguen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent, de conformitat amb el que establix l'article 34.4 del Decret 40/2016.

  6. Acreditació del criteri família nombrosa:
  La condició de membre de família nombrosa s'acreditarà aportant el títol oficial de família nombrosa a què fa referència l'article 4 de la Llei 40/2003 de 18 de novembre, de Protecció de les Famílies Nombroses.

  7. Acreditació del criteri família monoparental:
  Esta condició s'acreditarà aportant el títol de família monoparental expedit per la conselleria competent en matèria de família.

  8. Acreditació del criteri resultats acadèmics per a l'accés a Batxillerat:
  Per a l'accés a Batxillerat, a la puntuació obtinguda en aplicació dels criteris establits amb caràcter general, s'afegirà la nota mitjana de l'Educació Secundària Obligatòria o si és el cas la d'un Cicle Formatiu de Grau Mitjà
  L'alumnat aportarà, a més dels documents ressenyats amb caràcter general, la certificació en què conste la nota mitjana obtinguda en Educació Secundària Obligatòria o en el Cicle Formatiu.
  La certificació, en Educació Secundària Obligatòria, s'ajustarà al model que figura com a annex XVII de la Resolució del director general de Centres i Personal Docent per la qual s'estableixen determinats procediments i es modifiquen els annexos de l'Orde 7/2016, de 19 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Esta certificació serà emesa pel centre docent en què l'alumne o l'alumna haja cursat l'últim curs de les corresponents ensenyances.


  NOTES:
  - Les persones interessades formularan una única sol·licitud utilitzant el model oficial que figura com a annex III, III Bis o IV de la Resolució del director general de Centres i Personal Docent per la qual s'estableixen determinats procediments i es modifiquen els annexos de l'Orde 7/2016, de 19 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en la qual faran constar fins a 10 peticions ordenades per prioritat. Les famílies podran omplir les sol·licituds de forma telemàtica, utilitzant el procediment informàtic establit a este efecte en l'aplicació corresponent per a l'admissió de l'alumnat, en l'adreça: http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado
  La sol·licitud s'imprimirà i, amb independència de la fórmula utilitzada per a omplir-la s'entregarà en el centre educatiu triat en primera opció. Junt amb la sol·licitud s'hauran d'aportar els documents acreditatius de les circumstàncies al·legades corresponents als centres en què se sol·licita lloc escolar i la relativa si és el cas, als centres als quals estiguen adscrits. La consideració com a centre únic dels centres adscrits es tindrà en compte als efectes d'aplicació del criteri d'existència de germans o germanes en el centre.

  Impresos associats

  Formularis per a l'admissió i matrícula d'alumnes

  [ANNEX I] CRITERIS

  [ANNEX II] SOL·LICITUD DE CANVI DE PROGRAMA LINGÜÍSTIC

  [ANNEX III] SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ EN EDUCACIÓ INFANTIL I EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA

  [ANNEX III BIS] SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

  [ANNEX IV] SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ EN BATXILLERAT

  [ANNEX V] SOL·LICITUD DE VACANT QUE NO EXISTEIX

  [ANNEX VI] CRITERI RENTA DE LA UNITAT FAMILIAR

  [ANNEX VII] VACANTS EN EDUCACIÓ INFANTIL

  [ANNEX VIII] VACANTS EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA

  [ANNEX IX] VACANTS EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

  [ANNEX X] VACANTS EN BATXILLERAT

  [ANNEX XI] RELACIÓ PROVISIONAL D'ALUMNAT ADMÉS (*)

  [ANNEX XII] RELACIÓ PROVISIONAL D'ALUMNAT ADMÉS EN UN ALTRE CENTRE

  [ANNEX XIII] RELACIÓ DEFINITIVA D'ALUMNAT ADMÉS (*)

  [ANNEX XIV] RELACIÓ DEFINITIVA D'ALUMNAT ADMÉS EN UN ALTRE CENTRE (*)

  [ANNEX XV] COMISSIÓ D'ESCOLARITZACIÓ: VACANTS EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

  [ANNEX XVI] COMISSIÓ D'ESCOLARITZACIÓ:VACANTS BATXILLERAT

  [ANNEX XVII] CERTIFICAT DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Curs 2019-2020

  ANNEX I

  CALENDARI D'ADMISSIÓ PER A ENSENYAMENTS D'EDUCACIÓ INFANTILI EDUCACIÓ PRIMÀRIA

  Aquest procés d'admissió afecta els centres d'Educació Infantil 2n cicle i Educació Primària sostinguts amb fons públics i els centres d'Educació Infantil de 1r cicle de titularitat de la GVA, i s'organitzarà en les fases que s'indiquen a continuació:
  1. Actuacions prèvies al procés d'admissió i actes administratius conseqüents
  1.1 Constitució de les comissions municipals d'escolarització, de districte i sectorials, a les localitats on n'hi haja: fins al 5 d'abril.
  1.2 Els centres docents, per a comunicar les dades de l'alumnat que passa al centre d'adscripció, introduiran en el sistema ITACA la informació de l'alumnat corresponent que es preveu que promocionarà: del 4 al 5 d'abril.
  1.3 Publicació de les àrees d'influència i limítrofes: fins al 12 d'abril.
  1.4 Introducció, a través del sistema ITACA, per part dels centres educatius públics i privats concertats, de les dades corresponents a les previsions de l'alumnat que repeteix, promociona, etc., necessàries per a la determinació de vacants de places escolars: del 8 al 10 d'abril.
  1.5 Remissió de la documentació acadèmica i personal dels alumnes per part dels centres d'origen als centres d'adscripció: fins al 3 de juliol.
  2. Procés d'admissió de l'alumnat
  2.1 Publicació de vacants existents als centres educatius per al procés d'admissió de l'alumnat, així com de la informació pública a què es refereix l'article 29 de l'Ordre 7/2016: 9 de maig.
  2.2 Presentació de sol·licituds d'admissió i de la documentació corresponent al centre de primera opció o, en el seu cas, als centres receptors: del 9 al 17 de maig.
  2.3 Gravació de les sol·licituds d'admissió pel centre de primera opció: del 9 al 21 de maig.
  2.4 Baremació dels diversos apartats de la sol·licitud en les distintes opcions per part dels centres afectats: del 9 al 23 de maig.
  2.5 Comprovació de duplicitats per part de la Inspecció d'Educació: del 22 al 23 de maig.
  2.6 Elaboració i publicació de les llistes provisionals de l'alumnat admès: 30 de maig.
  2.7 Presentació de reclamacions davant la direcció dels centres públics, o de la titularitat en el cas dels centres privats concertats: del 30 de maig al 3 de juny.
  Si no hi ha contestació expressa, la reclamació s'entendrà estimada o denegada depenent que l'alumne o l'alumna figure en la llista definitiva d'admesos o de no admesos.
  2.8 Gravació de les reclamacions pel centre de primera opció: del 31 de maig al 5 de juny.
  2.9 Nova baremació, per part dels centres docents, dels diversos apartats de les sol·licituds que pertoquen a la vista de les contestacions a les reclamacions efectuades: del 31 de maig al 6 de juny.
  2.10 Publicació als centres de les llistes definitives de l'alumnat admès: 12 de juny.
  2.11 Les al·legacions contra les llistes definitives, quan la plaça sol·licitada siga per a centres públics, es realitzaran davant de la comissió d'escolarització: del 12 al 14 de juny.
  Les esmentades al·legacions es resoldran i contestaran per escrit fins al dia 1 de juliol.
  Contra les decisions de la comissió d'escolarització, les persones interessades podran interposar recurs d'alçada davant del director territorial corresponent en el termini d'un mes.
  El sol·licitant de plaça en centres privats concertats podrà interposar, contra les llistes definitives d'admesos, una reclamació davant de la direcció territorial corresponent segons allò que s'ha preceptuat en l'article 43.3 del Decret 40/2016.
  2.12 Termini de formalització de la matrícula: del 13 de juny al 3 de juliol.
  2.13 Termini de formalització de la matrícula per a cobrir les places vacants produïdes per renúncia o excedents: 4 de juliol.
  2.14 Remissió, per part de la comissió d'escolarització, de les vacants resultants a la direcció territorial competent: 5 de juliol.

  ANNEX II

  CALENDARI D'ADMISSIÓ PER A ENSENYAMENTS D'ESO I BATXILLERAT

  Aquest procés d'admissió afecta els centres públics i centres privats concertats que impartisquen els ensenyaments d'ESO i Batxillerat, i s'organitzarà en les fases que s'indiquen a continuació:
  1. Actuacions prèvies al procés d'admissió i actes administratius conseqüents
  1.1. Constitució de les comissions municipals d'escolarització, de districte i sectorials a les localitats on n'hi haja: fins al 5 d'abril.
  1.2. Els centres docents, per a comunicar les dades de l'alumnat que passa al centre d'adscripció, introduiran en el sistema ITACA la informació de l'alumnat corresponent que es preveu que promocionarà, amb indicació del programa lingüístic que cursen, del 4 al 5 d'abril.
  1.3. Publicació de les àrees d'influència i limítrofes: fins al 12 d'abril.
  1.4. Introducció, a través del sistema ITACA, per part dels centres educatius públics i privats concertats, de les dades corresponents a les previsions de l'alumnat que repeteix, promociona, etc., necessàries per a la determinació de vacants de places escolars: del 8 al 12 d'abril.
  1.5. Els centres educatius que impartisquen ensenyaments d'Educació Primària i que estiguen adscrits a un centre que impartisca ESO, remetran la relació nominal de l'alumnat que, a la fi del curs escolar, reunisca el requisit acadèmic per a l'accés als ensenyaments d'ESO del 25 al 27 de juny.
  1.6. Remissió de la documentació acadèmica i personal de l'alumnat per part dels centres d'origen als centres d'adscripció: fins al 3 de juliol.
  2. Canvi de modalitat lingüística
  2.1. Les sol·licituds de canvi de modalitat lingüística, tant per a l'alumnat procedent d'un centre adscrit com per a l'alumnat propi d'un centre, en els nivells on no és d'aplicació la Llei 4/2018 d'acord amb allò previst en la seua disposició transitòria primera podran ser presentades en l'esmentat centre fins al 12 d'abril.
  3. Únic procés d'admissió de l'alumnat en els ensenyaments d'ESO i Batxillerat
  3.1. Publicació de vacants existents als centres educatius per al procés d'admissió de l'alumnat, així com de la informació pública a què es refereix l'article 29 de l'Ordre 7/2016: 21 de maig.
  3.2. Presentació de sol·licituds d'admissió per a ESO i Batxillerat i de la documentació corresponent al centre de primera opció o, en el seu cas, als centres receptors: del 21 al 30 de maig.
  3.3. Gravació de les sol·licituds d'admissió pel centre de primera opció: del 21 de maig al 5 de juny.
  3.4. Baremació dels diversos apartats de les sol·licituds en les distintes opcions per part dels centres afectats: del 21 de maig a l'11 de juny.
  3.5. Comprovació de duplicitats per part de la Inspecció d'Educació: del 6 al 10 de juny.
  3.6. Els centres expediran als sol·licitants de plaça en ESO o en Batxillerat el certificat del requisit acadèmic marcat per la normativa vigent.
  a) Alumnat que finalitza Educació Primària: els centres en certificaran la promoció a ESO fins al dia 20 de juny.
  b) Alumnat que reunisca els requisits acadèmics marcats per la normativa vigent perquè li siga expedit el títol de Graduat en ESO: els centres expediran el certificat que consta en l'annex XVII de l'Ordre 7/2016, amb expressió de la nota mitjana, fins al 3 de juliol.
  c) Resta de sol·licitants: els centres expediran el certificat corresponent fins al 3 de juliol.
  3.7. Presentació del requisit acadèmic:
  En el cas de l'alumnat matriculat en centres de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics el curs 2018-2019, la presentació del requisit acadèmic podrà ser gestionada telemàticament per ITACA si l'alumne sol·licita l'enviament telemàtic del seu requisit acadèmic en els mateixos terminis indicats a continuació, tot d'acord amb el punt huitè d'aquesta Resolució.
  Per a la resta de casos i de forma general:
  - Els sol·licitants de 1r curs d'ESO presentaran el certificat d'haver promocionat d'Educació Primària a ESO: des del dia 20 de juny fins al 26 de juny.
  - Els sol·licitants de Batxillerat i de 2n, 3r i 4t d'ESO que reunisquen, al juny o al juliol, els requisits acadèmics marcats per la normativa vigent, presentaran el requisit acadèmic: des del dia 19 de juny fins al 3 de juliol.
  Per a 1r de Batxillerat, es presentarà un certificat de la nota mitjana d'ESO segons l'annex XVII de l'Ordre 7/2016 o, en el seu cas, un certificat de la nota mitjana del cicle formatiu de grau mitjà corresponent; per a 2n de Batxillerat i 2n, 3r i 4t d'ESO, es presentarà el certificat corresponent.
  - En tots els casos anteriors, si per qualsevol circumstància no ha pogut presentar-se en els terminis indicats, podrà lliurar-se, excepcionalment, fins al dia 3 de juliol.
  3.8. D'acord amb l'article 41.7 de l'Ordre 7/2016, en l'accés als ensenyaments de Batxillerat, quan l'alumne o alumna procedisca del mateix centre, l'expedició i la presentació descrites en els punts 3.7 i 3.8 s'efectuaran directament pel centre.
  3.9. Els alumnes procedents de centres adscrits que no hagen sol·licitat plaça en un altre centre en el procés d'admissió podran avançar la formalització de la matrícula: del 20 al 27 de juny.
  3.10. Elaboració i publicació de les llistes provisionals d'admesos: 11 de juliol.
  3.11. Presentació de reclamacions davant la direcció dels centres públics, o de la titularitat en el cas dels centres privats concertats: de l'11 al 15 de juliol. Si no hi ha contestació expressa, la reclamació s'entendrà estimada o denegada depenent que l'alumne o alumna figure en la llista definitiva d'admesos o de no admesos.
  3.12. Gravació de les reclamacions pel centre de primera opció: del 12 al 15 de juliol.
  3.13 Nova baremació, per part dels centres docents, dels diversos apartats de les sol·licituds que pertoquen a la vista de les contestacions a les reclamacions efectuades: del 12 de juliol fins a les 15.00 hores del 16 de juliol.
  3.14 Publicació als centres de les llistes definitives de l'alumnat admès: 18 de juliol.
  3.15 Les al·legacions contra les llistes definitives, quan la plaça sol·licitada siga per a centres públics, es realitzaran davant de la comissió d'escolarització: del 18 al 22 de juliol.
  Les esmentades al·legacions es resoldran i contestaran per escrit fins al dia 25 de juliol.
  Contra les decisions de la comissió d'escolarització, les persones interessades podran interposar recurs d'alçada davant del director territorial corresponent en el termini d'un mes.
  El sol·licitant de plaça en centres privats concertats podrà interposar, contra les llistes definitives d'admesos, una reclamació davant de la direcció territorial corresponent segons allò que s'ha preceptuat en l'article 43.3 del Decret 40/2016.
  3.16 Termini de formalització de matrícula: del 19 al 26 de juliol.
  3.17 Termini de formalització de matrícula per a cobrir les places vacants per renúncia o excedents per a l'alumnat que ha participat en l'únic procés d'admissió: 29 de juliol.
  3.18 Remissió, per part de la comissió d'escolarització, de les vacants resultants a la direcció territorial competent: fins al 30 de juliol.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado

  Tramitació

  Qui ho desitge pot utilitzar l'assistent telemàtic, per a realitzar la sol·licitud, que es troba en: http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado

  La sol·licitud s'imprimirà i, amb independència de la fórmula utilitzada per a omplir-la s'entregarà en el centre educatiu triat en primera opció.

  Els participants que òmpliguen la seua sol·licitud de forma telemàtica, rebran, en l'adreça de correu electrònic que faciliten, la informació relativa al resultat del procediment d'admissió.

  Inici
 • Informació complementària

  * PRIORITATS
  La preferència d'accés als centres s'efectuarà d'acord amb l'orde de prelació següent:
  1. L'alumnat procedent del mateix centre escolar.
  2. L'alumnat procedent dels centres adscrits.
  3. L'alumnat que es trobe en situació d'acolliment familiar.
  Este alumnat tindrà preferència per a accedir, a elecció de la família, al centre on estiguen escolaritzats els fills o filles de la família acollidora o altres menors a càrrec seu, o a un centre situat en l'àrea d'influència del seu domicili familiar o laboral.
  4. L'alumnat d'acolliment residencial.
  5. L'alumnat que haja de canviar de residència per causa de violència de gènere o de terrorisme.
  6. L'alumnat que haja de canviar de domicili com a conseqüència de desdonament familiar.
  7. L'alumnat esportista d'elit, d'alt nivell i el d'alt rendiment tindrà preferència per a accedir al centre situat en la zona d'influència del lloc on es realitze l'entrenament.
  8. La conselleria que tinga atribuïda les competències en matèria educativa podrà determinar els centres d'Educació Secundària en què tindran prioritat en l'admissió els alumnes que cursen simultàniament ensenyances d'Educació Secundària, ensenyances reglades de música o de dansa i l'alumnat esportista d'elit, d'alt nivell i el d'alt rendiment.
  9. L'alumnat del centre tindrà preferència per a accedir a les places vacants oferides en el seu propi centre quan es tracte de les places de primer curs de Batxillerat de les modalitats d'Humanitats i Ciències Socials i de Ciències.
  En el cas que el nombre d'alumnes i alumnes que opte per accedir al primer curs de Batxillerat de les dites modalitats excedisca de les vacants d'este, es garantix un lloc escolar en un altre institut d'Educació Secundària o centre de la seua localitat, el més pròxim possible al seu centre d'origen.

  Criteris de valoració

  Criteris per a la valoració de les sol·licituds de lloc escolar
  L'admissió de l'alumnat en els centres docents públics i privats concertats, quan no existisquen en ells places suficients per a atendre totes les sol·licituds d'ingrés, es regirà pels criteris següents:

  PUNTUACIONS (Decret 40/2016 i Orde 7/2016)

  1. GERMANS:
  Per cada germà matriculat en el centre: 15 punts.

  2. PARE O MARE TREBALLADOR/A DEL CENTRE: 5 punts

  3. DOMICILI:
  Àrea d'influència: 10 punts.
  Àrea limítrofa: 5 punts.

  4. RENDA:
  Es determinarà dividint els ingressos entre el nombre de membres que componen la unitat familiar.
  En cas que algun membre de la unitat familiar siga beneficiari de la Renda Valenciana d'Inclusió (RVI): 3 punts.
  Renda igual o inferior a 2 vegades l'IPREM: 2 punts.

  5.FAMILIA NOMBROSA:
  General: 3 punts.
  Especial: 5 punts

  6. DISCAPACITAT:
  Discapacitat de l'alumne:
  Del 33 al 64%: 4 punts.
  Igual o superior al 65%: 7 punts.
  Discapacitat dels pares o germans de l'alumne:
  del 33 al 64%: 3 punts.
  Igual o superior al 65%: 5 punts.

  7. FAMÍLIA MONOPARENTAL:
  General: 3 punts.
  Especial: 5 punts.

  8. EXPEDIENT ACADÈMIC PER A L'ACCÉS A BATXILLERAT: Se suma a la puntuació obtinguda en aplicació dels criteris establits amb caràcter general, la nota mitjana de l'Educació Secundària Obligatòria o, si és el cas, la d'un Cicle Formatiu de Grau Mitjà.


  EMPATS

  D'acord amb el punt 9 de la Resolució de 29 de març de 2017:
  1. Els empats es dirimiran aplicant els criteris establits en l'article 38 del Decret 40/2016.
  2. En aplicació de l'article anterior, s'ha realitzat un sorteig en acte públic el 13 de març de 2017 en la seu de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per obtindre la lletra del primer cognom a partir de la qual s'assignaran les places.
  3. La lletra que ha resultat insaculada ha sigut la O.
  4. Quan el primer cognom estiga encapçalat per preposició o per preposició més article, aquests elements no es tindran en compte per a l'ordenació alfabètica.

  Sancions

  - En els centres públics
  La infracció de les normes sobre admissió de l'alumnat pels centres públics donarà lloc a l'obertura del corresponent expedient administratiu, a fi de determinar les possibles responsabilitats en què haguera pogut incórrer-se.

  - En els centres privats concertats
  La infracció de les normes sobre admissió de l'alumnat pels centres concertats donarà lloc a les sancions previstes en l'article 62 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació, segons la redacció donada a este en la disposició final primera, núm. 10, de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

  Enllaços

  Enllaç a la normativa i més informació

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE núm. 106 de 04.05.2006).
  - Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa ( BOE núm. 295 de 10.12.2013).
  - Decret 40/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual es regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyances d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (DOCV núm. 7762, de 18.04.2016).
  - Orde 7/2016, de 19 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyances d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (DOCV núm. 7765, de 21.04.2016).
  - Correcció d'errades de l'Ordre 7/2016, de 19 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (DOCV núm. 7796, de 02/06/2016).
  - Resolució del 25 de març de 2019 del director territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de València per la qual s'estableix el calendari d'admissió de l'alumnat en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, curs 2019/2020, a la província de València.
  - Resolució del 25 de març de 2019 de la directora territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport d'Alacant per la qual s'estableix el calendari d'admissió de l'alumnat en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, curs 2019/2020, a la província d'Alacant.
  - Resolució del 25 de març de 2019 del director territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de Castelló per la qual s'estableix el calendari d'admissió de l'alumnat en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, curs 2019/2020, a la província de Castelló.
  - Resolució de 26 de març de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'estableixen determinats procediments i es modifiquen els annexos de l'Ordre 7/2016, de 19 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

  Llista de normativa

  Vegeu Resolució de 25 de març de 2019 (DT de València)

  Vegeu Resolució de 25 de març de 2019 (DT d'Alacant)

  Vegeu Resolucióde 25 de març de 2019 (DT de Castelló)

  Vegeu Resolució de 26 de març de 2019 (Modificació annexos de l'Orde 7/2016)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.