Detall de Procediments

Sol·licitud d'admissió i matrícula de l'alumnat en centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics per al curs 2020-2021. (Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en centres públics i centres privats concertats, en els àmbits competencials de les províncies d'Alacant, Castelló i València).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'admissió i matrícula de l'alumnat en centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics per al curs 2020-2021.
  (Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en centres públics i centres privats concertats, en els àmbits competencials de les províncies d'Alacant, Castelló i València).

  Objecte del tràmit

  Procés d'admissió de l'alumnat en els centres públics i en els ensenyaments concertats dels centres privats de la Comunitat Valenciana que impartisquen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els pares/mares/tutors dels menors d'edat que vulguen cursar els estudis anteriorment esmentats o els mateixos interessats en cas de ser majors d'edat.

  Requeriments

  Requisits d'edat i acadèmics exigits per la normativa vigent per al nivell educatiu i curs a què es pretenga accedir.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  PROCÉS ÚNIC D'ADMISSIÓ PER AL CURS 2020-2021 (DOGV núm. 8819, de 25/05/2020)

  ALUMNAT ADSCRIT DE PRIMÀRIA A SECUNDÀRIA
  L'alumnat procedent de centres adscrits que no haja sol·licitat plaça en un altre centre en el procés d'admissió podrà avançar la formalització de la matrícula del 26 de juny al 10 de juliol.

  PRESENTACIÓ TELEMÀTICA DE SOL·LICITUDS D'ADMISSIÓ
  - Educació Infantil i Educació Primària: des de les 09.00 hores del 8 de juny fins a les 23.59 hores del 16 de juny.
  - ESO i Batxillerat: des de les 09.00 hores del 17 juny fins a les 23.59 hores del 25 de juny.

  TERMINI DE FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA
  - Educació Infantil i Educació Primària: del 13 al 29 de juliol.
  - ESO i Batxillerat: del 19 al 26 de juliol: del 28 al 31 de juliol, 1 i 2 de setembre.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  En el procés de admissió per al curs 2020-2021, i per raons d'interés públic, s'ha incorporat la presentació, en el moment de formular la sol·licitud d'admissió, d'una declaració responsable que substitueix la documentació que han de presentar les famílies per a acreditar les circumstàncies al·legades per a la baremació, pel fet que la situació excepcional de confinament de la població, que ha sigut motivada per l'estat d'alarma,dificulta que les famílies afectades puguen recaptar i aportar aquesta documentació.

  En cas que en el moment de la matrícula no es puga aportar tota la documentació requerida, l'alumnat que curse ensenyaments obligatoris pot efectuar la matrícula. No obstant això, ha d'aportar la documentació requerida quan dispose d'aquesta per a la correcta escolarització d'aquest.

  L'alumnat d'ensenyaments postobligatoris, que en el moment de la matrícula no puga aportar tota la documentació requerida, pot efectuar la matrícula condicionada al posterior lliurament de l'esmentada documentació; a més, ha de fer efectiu en el moment de la matrícula el pagament de les taxes per serveis administratius derivats de l'activitat
  acadèmica de nivell no universitari.

  La falsedat en les dades declarades, o no suficientment acreditades, donarà lloc a l'anul·lació de la sol·licitud, i l'alumne o alumna s'escolaritzarà en algun dels centres en els quals resten llocs vacants, una vegada finalitzat el procés d'admissió.

  NOTES:
  -Només es pot presentar electrònicament una sol·licitud per alumne o alumna i ensenyament que ha d'estar associada a la «clau d'admissió » que també serà única. Aquesta sol·licitud pot ser emplenada en més d'una ocasió durant el període en què estiga operativa l'aplicació per a formular sol·licituds d'admissió. En aquest cas s'ha de tindre en compte l'última sol·licitud presentada electrònicament.
  -La consideració com a centre únic dels centres adscrits es tindrà en compte als efectes d'aplicació del criteri d'existència de germans o germanes en el centre.

  EN EL MOMENT DE LA FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA S'APORTARÀ LA DOCUMENTACIÓ AL·LEGADA EN LA PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ:

  -Acreditació del criteri domicili:
  El domicili familiar s'acreditarà per mitjà de la presentació del DNI del pare/mare o tutor i d'un rebut recent d'aigua, llum o telèfon o contracte de lloguer. Si hi ha discrepància entre els domicilis que figuren en els esmentats documents, es podrà requerir un certificat de residència lliurat per l'ajuntament.
  En cas de custòdia compartida acordada judicialment, es considerarà domicili familiar aquell en què estiga empadronat l'alumne o alumna.
  En el cas que es presente un contracte de lloguer, haurà d'acreditar-se que s'ha efectuat el corresponent depòsit de fiança (model 805 o 806) en la conselleria competent en matèria d'hisenda.
  El lloc de treball del pare, de la mare o del tutor podrà ser considerat, a instància del sol·licitant, amb els mateixos efectes que el domicili familiar. Per a la justificació d'esta circumstància, els treballadors i treballadores per compte d'altri aportaran certificat emés per l'empresa en què acredite prou la relació laboral i domicili del centre de treball. Els treballadors i treballadores per compte propi, ho acreditaran aportant la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'empresaris, professionals i retenidors (Md. 036 o 037).
  Quan l'alumne o alumna residisca en un internat, es considerarà el domicili de la residència com a domicili de l'alumne o alumna, i això sense perjuí de l'aplicació de les normes específiques per a este supòsit que es dicten en desplegament de l'apartat 2 de la disposició addicional sexta del Decret 40/2016.

  -Acreditació del criteri resultats acadèmics per a l'accés a Batxillerat:
  Quan l'alumnat participant es desplace entre centres de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, el centre en què està matriculat ha d'enviar, a través de la plataforma ITACA, la informació relativa a la promoció o compliment del requisit acadèmic al centre al qual desitge incorporar-se.
  L'alumnat participant inclòs als col·lectius que s'indiquen a continuació ha d'aportar al centre de primera opció i dins del termini marcat en la resolució del director general de Centres Docents per la qual s'estableix el calendari del procés d'admissió, l'acreditació expedida pel centre d'origen, en què constarà, segons siga el cas, la superació dels ensenyaments que permeten l'accés a l'ensenyament sol·licitat i, si escau, la nota mitjana obtinguda:
  a) Alumnat no matriculat durant el curs 2019-2020 en centres sostinguts
  amb fons públics de la Comunitat Valenciana.
  b) Alumnat que sol·licita plaça per a segon de Batxillerat.
  c) Alumnat que sol·licita plaça per a primer de Batxillerat i que durant el curs 2019-2020 no ha finalitzat un cicle de Formació Professional de grau mitjà o no ha estat matriculat en quart de l'ESO.
  En el cas de l'alumnat que sol·licite plaça per a Batxillerat, tant per a primer com per a segon curs, la nota de referència ha de ser la utilitzada per a l'accés inicial a primer curs.

  -Identificació de progenitor amb qui no es conviu:
  Quan es marque la casella d'existència de no convivència (en els casos en què es produïsca l'existència de no convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues i, si és el cas, la possible limitació de la pàtria potestat d'un d'ells), en el moment de formalització de la matrícula s'haurà d'aportar la signatura i consignar les dades del pare, mare o tutor o tutora diferent de la persona que va formular la sol·licitud de plaça.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.