Detall de Procediments

Sol·licitud de reclamació de qualificacions. (Infantil; Primària; ESO; Batxillerat; Formació Professional; Ensenyances elementals i professionals de Música i de Dansa; Ensenyances professionals d'Arts Plàstiques i Disseny; Ensenyances d'idiomes; Ensenyances esportives; Educació de persones adultes)
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de reclamació de qualificacions.
  (Infantil; Primària; ESO; Batxillerat; Formació Professional; Ensenyances elementals i professionals de Música i de Dansa; Ensenyances professionals d'Arts Plàstiques i Disseny; Ensenyances d'idiomes; Ensenyances esportives; Educació de persones adultes)

  Objecte del tràmit

  Exercir el dret de reclamació per les qualificacions obtingudes.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els alumnes de les ensenyances que s'indiquen en la descripció d'este tràmit.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Amb caràcter general, el termini per a la sol·licitud de "aclariments i revisions" serà de tres dies hàbils que s'hauran de computar des de l'endemà de la comunicació oficial de la qualificació objecte de la reclamació.

  El termini per a la presentació de la "reclamació" escrita serà de tres dies hàbils comptadors des de l'endemà de la comunicació oficial de la qualificació objecte de la reclamació, segons la data que conste en la relació de qualificacions publicades en els taulers d'anuncis del centre docent, o la data de notificació del document a l'alumnat, o els seus representants legals si és menor d'edat.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  En els centres docents on realitzen els estudis.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les reclamacions s'hauran de presentar, per escrit, dirigides a la direcció del centre docent, o bé a l'òrgan encarregat de resoldre la reclamació en cada cas, seguint el model normalitzat.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE RECLAMACIÓ DE QUALIFICACIONS

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.