Sol·licitud d'ajudes per a les comunitats de regants, jutjats d'aigües, sindicats de regs i altres entitats de regadiu interessades en finançament per al desenvolupament d'actuacions d'adaptació de risc d'inundació a la Vega Baja del riu Segura

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 3013431
|
Codi GVA: 23966
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 15-01-2024

Fins 15-04-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació / Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Comunitats de regants, jutjats d'aigües, sindicats de regs i altres entitats de reg sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana.

Requisits

Les comunitats de regants, jutjats d'aigües, sindicats de regs o altres entitats de regadiu presentaran les sol·licituds telemàticament a través del model normalitzat que es publicarà en la seu electrònica de la Generalitat.

Mitjançant la presentació de la sol·licitud, l’entitat sol·licitant manifesta sota la seua responsabilitat que totes les dades que es recullen en aquesta i en la documentació que s’adjunta són verídiques, que està en possessió de la documentació que així ho acredita i queda a la disposició de la Generalitat, que podrà requerir, si ho estima oportú, per a la presentació, la comprovació, el control i la inspecció posterior. Quant a l’obligació de relacionar-se electrònicament amb l’Administració, caldrà ajustar-se al que disposa l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú.

 

Com es tramita

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i la documentació.

- La instrucció dels expedients s'iniciarà en el servei amb competències en regadius, en funció de si se sol·liciten les ajudes establides en l'annex I de la resolució de la convocatòria.

- Les sol·licituds que complisquen els requisits establits en la resolució de la convocatòria s’admetran a tràmit i s’ordenaran d'acord amb la puntuació obtinguda en aplicació del barem acumulatiu, d'acord amb la proposta emesa per la comissió d'avaluació.

- Mitjançant resolució de la persona titular de la direcció general amb competències en regadiu, es publicaran les sol·licituds admeses a tràmit fins a completar l'import global màxim de cada convocatòria. Així mateix, es disposarà la desestimació de les sol·licituds que no puguen atendre’s per haver-se esgotat aquest import global màxim. Les sol·licituds que no complisquen els requisits establits es desestimaran i s’indicaran els motius.

- En la resolució que dicte la direcció general competent en regadius, s’inclourà la declaració dels projectes com a obres d’interés general de la Comunitat Valenciana.

- La direcció general competent en regadius, en funció de la dimensió funcional i econòmica de l’obra subvencionable, decidirà el caràcter anual o plurianual de la subvenció.

 

Criteris de valoració

Les sol·licituds presentades i esmenades, si és el cas, s'ordenaran d'acord amb la puntuació derivada de l'aplicació dels criteris de baremació.

Barem de les sol·licituds:

a) Actuacions que augmenten la capacitat hidràulica de séquies i assarbs per a millorar la capacitat de desaigüe que tenen.

Valoració del criteri:

≤ 5 % 10 punts

> 5 % ≤ 10 % 25 punts

> 10 % ≤ 20 % 40 punts

> 20 % 50 punts

 

b) Actuacions que siguen complementàries a altres prèviament finançades segons el Decret llei 13/2021, de 30 de juliol, d'aprovació de les bases reguladores i concessió directa d'ajudes per a actuacions de competència local en els municipis de la Vega Baja del Segura per a facilitar la inversió en sistemes urbans de drenatge i en actuacions de neteja sostenibles, en el marc del pla Vega Renhace per l'emergència climàtica i la necessitat d'urgent reactivació econòmica, i el Decret llei 13/2022, de 7 d'octubre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i concessió directa d'ajudes complementàries per a actuacions de competència local en els municipis de la comarca de la Vega Baja del Segura i Crevillent, per a facilitar la inversió en actuacions urbanes sostenibles, en el marc del pla Vega Renhace, per l'emergència climàtica i la necessitat d'urgent reactivació econòmica.

Valoració del criteri: 25 punts.

c) Actuacions complementàries a altres executades directament per la conselleria competent en matèria d'agricultura, concretament amb competències en regadius, desenvolupades a partir de la de les inundacions de setembre de 2019.

Valoració del criteri: 25 punts.

 

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de les sol·licituds i la documentació serà de 3 mesos a partir del 15 de gener de 2024. (DOGV núm. 9754, de 28.12.2023)

Documentació
1) Les entitats, en el moment de formalitzar la seua sol·licitud, hauran d'aportar un projecte tècnic amb la descripció detallada de les actuacions previstes. El projecte inclourà un annex justificatiu de les millores en relació amb l'adaptació al risc d'inundació que s'obtindran amb les...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
Saber més

  Al·legació / Aportació

  Termini
  Des de 15-01-2024
  Descripció

  En el cas que la sol·licitud no reunisca els requisits exigits o no s'acompanye dels documents preceptius, es requerirà a l'interessat perquè, en un termini de deu dies, ho esmene, amb la indicació que si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de...

  Saber més
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació...
  Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  S'estableix un termini de sis mesos per a resoldre les sol·licituds, comptats a partir de la data de finalització de presentació de les sol·licituds.
  Quantia i cobrament
  - La subvenció concedible serà del 100 % de la inversió màxima auxiliable, fixada per referència al pressupost del projecte tècnic, aportat per l'entitat, després del tràmit de supervisió de projectes. - Per al pagament de la subvenció, s’ha de justificar la realització de l’obra corresponent...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Obligacions
  Les entitats beneficiàries de les subvencions han de complir els preceptes que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la resta de normativa en vigor i, en concret, els següents: a) Complir l’objectiu, executar el projecte o dur a terme l’activitat que fonamenta la...
  Saber més
  Observacions

  Recurs potestatiu de reposició davant de l'òrgan que la dicta o ser impugnats directament davant de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

  Justificació

  Termini
  Des de 16-04-2024 a 26-09-2025

  Un mes abans de la data prevista per a la finalització de les obres, l'entitat beneficiària li ho comunicarà a la persona tècnica supervisora de les mateixa, qui sol·licitarà a la Direcció General competent en matèria d'agricultura el nomenament d'una persona representant de l'Administració,...

  Saber més
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
  Saber més