Director o directora de programes per a la gestió dels Fons Europeus del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i els organismes públics IVACE i LABORA Servei Valencià d'Ocupació.

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 2986266
|
Codi GVA: 24176
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 05-04-2023

Fins 21-04-2023

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

 

CONVOCATÒRIA per a la provisió d'UN lloc de treball de director o directora de programes per a la gestió dels Fons Europeus del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i els organismes públics IVACE i LABORA Servei Valencià d'Ocupació.

 

 

1. CARACTERÍSTIQUES del lloc de treball convocat:

 

- Es vincula a la gestió de fons europeus, conforme al que es preveu en el Decret llei 6/2021, d'1 d'abril, del Consell, de mesures urgents en matèria economicoadministrativa per a l'execució d'actuacions finançades per instruments europeus per a donar suport a la recuperació de la crisi conseqüència de la COVID-19.

 

- Depén de la Sotssecretaria de la referida Conselleria.

 

- Es localitza a València.

 

- La jornada laboral, permisos i vacances seran les establides en el contracte.

 

- El règim d’incompatibilitats es regeix pel que es disposa en l’article 28.3 del referit Decret llei 6/2021, que és l’establert per als alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat, sense que això supose la consideració d’alt càrrec.

 

 

2. FUNCIONS PRINCIPALS del lloc de treball convocat:

 

La persona directora de Programes per a la Gestió de Fons Europeus, sense perjudici de les competències pròpies de la persona titular de la Conselleria, tindrà com a funció principal coordinar la tramitació dels fons assignats propis o externs en el marc de les polítiques de recuperació, així com totes aquelles tasques relacionades amb la gestió dels fons.

 

En la gestió dels programes li correspondran les funcions següents:

 

- Fixar objectius concrets per al programa assignat conforme als objectius estratègics que establisca la Conselleria.

 

- Planificar el programa des de l'inici fins a la finalització, incloent-hi terminis, fites i processos.

 

- Elaborar, amb caràcter previ, l'estratègia de direcció i execució del programa, que serà aprovada per l'òrgan titular i que formarà part del compromís de gestió.

 

Iniciar el programa i impulsar les actuacions necessàries per a la seua execució.

 

Controlar periòdicament l'execució del programa i adequar les actuacions incloses en aquest, si fora necessari, per a garantir i optimitzar la seua execució.

 

- Proposar les millores necessàries per a l'assoliment dels objectius del programa.

 

- Coordinar i col·laborar amb els centres gestors i directius en el desenvolupament del programa.

 

- Coordinar-se amb els òrgans directius responsables de l'acció de govern i participar en les comissions de coordinació, avaluació i seguiment que es convoquen.

 

- Assessorar la Sotssecretaria en relació amb l'elaboració d'instruccions.

 

- Informar els òrgans superiors sobre el progrés i l'execució del programa, i emetre els informes detallats que resulten necessaris.

 

- Assegurar una comunicació interna fluida i adequada als fins del programa.

 

- Elaborar o supervisar el pressupost necessari per a l'execució del programa.

 

- Conéixer minuciosament la normativa aplicable al programa.

 

- Aquelles altres funcions que li siguen assignades per estar determinades en normes referides a la gestió de fons propis de les convocatòries.

 

 

3. CONTRACTE a subscriure:

 

- TIPUS: contracte d'alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del personal d’alta direcció.

 

- DURACIÓ: per tres anys, ampliable en 12 mesos, segons el que es preveu en el citat Decret llei 6/2021, d'1 d'abril, del Consell.

 

- RETRIBUCIÓ ANUAL:

 

. Les retribucions íntegres anuals seran les establides per a les persones titulars de direccions generals del Consell en les respectives lleis de pressupostos anuals de la Generalitat.

 

. Les retribucions es distribuiran en un 88 % fix i un 12 % variable que es percebrà en funció del compliment d'objectius.

 

 

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
05-04-2023 al 21-04-2023
EsmenaTermini obert
Normativa

A qui va dirigit

Ciutadania
Administració
Persones interessades

 

Les persones candidates han de reunir el dia de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, i mantindre fins al moment de la formalització del contracte de treball, els REQUISITS següents, tal com es recull en el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic (TREBEP):

 

1 - Tindre la nacionalitat espanyola, d'algun dels estats membres de la Unió Europea, o una nacionalitat inclosa en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, en els quals siga aplicable la lliure circulació de persones treballadores. Les persones treballadores amb residència legal a Espanya que no estiguen incloses en els supòsits anteriors.

 

2 - Estar en possessió d'un títol superior universitari o en condicions d'obtindre'l en la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds. Els estudis universitaris han de correspondre a titulacions oficialment reconegudes pel Ministeri d'Educació i Formació Professional. Les persones aspirants amb titulacions obtingudes a l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que n’acredite, si escau, l'homologació. Aquest requisit no es aplicable a les persones aspirants que hagueren obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de Dret Comunitari.

 

3 - Tindre complits els díhuit anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.

 

4 - Posseir capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques.

 

5 - No haver sigut separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques i organismes públics vinculats o dependents d'aquestes, o dels organismes constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ferma.

 

6 - No haver sigut condemnat o condemnada en els cinc últims anys en virtut de sentència ferma en processos judicials de qualsevol ordre relatius a reclamacions en matèria econòmica o financera. Aquest requisit s'acreditarà mitjançant l'aportació per la persona candidata de declaració responsable sobre aquest tema degudament signada.

 

- En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitada en situació equivalent, ni haver sigut sotmesa a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

 

 

Com es tramita

Procés de tramitació

 

1r. Presentació TELEMÀTICA de la sol·licitud i de la documentació que ha d'acompanyar-la.

 

 

2n. ESMENA o APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ posteriors a la sol·licitud

 

Les esmenes o les aportacions documentals posteriors a la presentació de la sol·licitud han de realitzar-se utilitzant el tràmit de la Guia Prop denominat "Sol·licituds i escrits dirigits al Servei de Personal de la Conselleria d'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL (EXCLUSIVAMENT per a personal empleat públic adscrit a eixa Conselleria)." (vegeu enllaç directe a ell en l'apartat "Enllaços" del present tràmit).

 

 

3r. PROCÉS DE SELECCIÓ

 

3.1. Aquest procés selectiu es realitza mitjançant el sistema de valoració conjunta i global del curriculum vitae, atenent criteris de mèrits, capacitat i idoneïtat, així com els coneixements especialitzats que s'aporten i a l'entrevista que es realitze, de conformitat amb el que es preveu en les bases de la convocatòria.

 

* Important:

 

- No seran tinguts en compte per a la valoració de les candidatures, aquells mèrits al·legats que no s'hagen acreditat degudament.

 

- L'òrgan responsable de la selecció podrà sol·licitar, en qualsevol moment del procés de selecció, l'acreditació de totes les dades que hagen sigut exposades en la sol·licitud referent a experiència professional anterior o qualsevol altra que estime oportuna i que hagen sigut o vagen a ser valorades.

 

- No posseir els requisits exigits en les bases de la convocatòria suposa l'exclusió de la persona candidata.

 

 

3.2. Es constituirà l'ÒRGAN DE SELECCIÓ previst en la Base 5a de la convocatòria.

 

 

3.3. En concret, el procés selectiu es desenvoluparà de la següent forma:

 

 

A) COMPROVACIÓ DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS DE PARTICIPACIÓ:

 

- Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l'òrgan de selecció analitzarà les candidatures presentades per a determinar les persones admeses i excloses per a participar en el procés selectiu, en funció del compliment dels requisits establits en el perfil del lloc al qual opten.

 

I després d'això elaborarà i publicarà, en aquest mateix tràmit de la Guia Prop i en la pàgina web de la Conselleria convocant del lloc de treball, la llista PROVISIONAL de les persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu.

 

- Les persones aspirants excloses expressament, així com les que no apareguen en la llista provisional, disposaran d'un termini de deu dies hàbils comptats a partir del següent a la publicació del llistat provisional, per a esmenar el defecte que haja motivat la seua exclusió o no inclusió expressa.

 

La presentació de les esmenes han de realitzar-se UTILITZANT EL TRÀMIT de la Guia Prop ja indicat en el precedent apartat 2n.

 

- Transcorregut el termini d'esmena i valorat l'aportat en ella, l'òrgan de selecció haurà d'elaborar i publicar, igualment en aquest mateix tràmit de la Guia Prop i en la pàgina web de la Conselleria convocant, la llista DEFINITIVA de les persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu.

 

 

B) Fase de VALORACIÓ DE MÈRITS I CURRICULAR:

 

- L'òrgan de selecció realitzarà una valoració de mèrits i curricular, de manera global i conjunta, de la candidatura presentada per cada aspirant, en vista de l'experiència i dels mèrits tant professionals com acadèmics que hagen acreditat les persones aspirants segons la seua adequació al perfil del lloc.

 

- Una vegada que haja procedit a la valoració de l'experiència i mèrits al·legats, l'òrgan de selecció haurà de convocar a l'entrevista a les persones candidates que es considere que poden optar a ocupar el lloc oferit.

 

El llistat de persones candidates que passen a la fase d'entrevista i la data d'aquesta es publicarà en aquest mateix tràmit de la Guia Prop i en la pàgina web de la Conselleria convocant.

 

 

C) Fase d'ENTREVISTA:

 

- L'entrevista es realitza en presència de l'òrgan de selecció, que ha de comprovar, valorar i determinar els següents aspectes en relació amb les funcions del lloc a exercir:

 

a) L'adequació de la formació, coneixements, experiència i altres requisits exigits.

 

b) La competència, aptitud, habilitats i capacitats: directives, organitzatives, analítiques, de gestió d'equips humans i de comunicació.

 

c) La capacitat d'adaptació i integració de la persona candidata en l'organització i en l'acompliment de la plaça convocada.

 

- Les persones candidates convocades per a la realització de l'entrevista hauran d'exhibir davant l'òrgan de selecció el corresponent document acreditatiu de la seua identitat (document nacional d'identitat, passaport o targeta de resident).

 

- L'òrgan de selecció adoptarà aquelles mesures que siguen necessàries per a permetre que totes les persones aspirants als llocs convocats puguen realitzar les entrevistes amb les mateixes oportunitats.

 

 

3.4. Qualsevol informació o incidència relativa al procés de selecció es publicarà en aquest mateix tràmit de la Guia Prop i en la pàgina web de la Conselleria convocant.

 

 

4t. PROPOSTA

 

- Finalitzat el procés selectiu, l'òrgan de selecció elevarà a la persona titular de la Conselleria convocant per a la seua resolució, mitjançant informe motivat, la PROPOSTA de les candidatures seleccionades per a l'acompliment del lloc de treball.

 

- L'òrgan de selecció també pot elevar a la consideració de la persona titular de la Conselleria convocant, per a la seua aprovació, la declaració de deixar deserta la convocatòria, si considera que, després de la finalització de qualsevol de les fases del sistema o procés de selecció, cap persona candidata reuneix el perfil idoni per a la seua cobertura.

 

 

5é. RESOLUCIÓ

 

- Elevada proposta per l'òrgan de selecció, la PERSONA TITULAR DE LA CONSELLERIA convocant dictarà la RESOLUCIÓ del procés selectiu, bé adjudicant el lloc de treball convocat, o bé declarant desert el procés selectiu.

 

En el primer cas la resolució haurà d'expressar l'exposició circumstanciada i justificada dels mèrits que segons la convocatòria han sigut considerats prioritaris per a elegir a una persona candidata sobre les altres aspirants, amb referència expressa de la formació, els coneixements, experiència, habilitats o aptituds determinants d'aquella.

 

- La resolució d'adjudicació del lloc convocat, així com, en el seu cas, la que declare desert el procés selectiu, hauran de publicar-se en aquest mateix tràmit de la Guia Prop i en la pàgina web de la Conselleria convocant del lloc de treball.

 

 

6é. JUSTIFICACIÓ I ADJUDICACIÓ

 

- Després de la resolució d'adjudicació del lloc, la persona candidata seleccionada serà convocada per a oferir-li el lloc i informar-lo de les condicions laborals.

(*Nota: atendre també el que es preveu en l'Annex I - Descripció de la plaça convocada de la Resolució de convocatòria).

 

- Abans de la formalització del contracte, la persona seleccionada haurà de PRESENTAR, en el termini màxim de DEU DIES HÀBILS des de la seua designació, els següents DOCUMENTS:

 

a) Declaració jurada o promesa de no haver sigut separada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.

 

En el cas de ser nacional d'un altre Estat hauran de presentar, a més de la declaració relativa a l'Estat espanyol, declaració jurada o promesa de no trobar-se inhabilitada o en situació equivalent ni haver sigut sotmesa a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

 

b) Declaració de no trobar-se exercint cap altra activitat pública o privada que poguera requerir autorització o reconeixement previ de compatibilitat.

 

c) Declaració responsable de no haver sigut condemnada en els cinc últims anys en virtut de sentència ferma en processos judicials de qualsevol ordre relatius a reclamacions en matèria econòmica i/o financera.

 

d) Documents originals de les fotocòpies aportades al llarg del procés de selecció per al seu acarament.

 

e) Certificat mèdic acreditatiu que la persona seleccionada no pateix malaltia o limitació física o psíquica incompatible amb l'acompliment del lloc de treball.

 

- En el cas que la persona seleccionada no presentara en el termini màxim establit de deu dies hàbils la documentació esmentada, l'òrgan de selecció presentarà a la persona titular de la Conselleria la proposta d'adjudicació de la plaça a la següent persona candidata finalista més qualificada, segons el que s'estableix en la Base 8a de la convocatòria, seguint-se a partir d'eixe moment els tràmits establits en la Base 9a.

 

En cas de renúncia expressa de la persona seleccionada, l'òrgan de selecció actuarà d'igual manera.

 

 

7é. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE I INCORPORACIÓ Al LLOC DE TREBALL

 

- La persona candidata seleccionada per a cobrir la plaça de personal directiu que es convoca, conforme al que s'estableix per l'article 13.4 del TREBEP, estarà sotmesa a la RELACIÓ LABORAL DE CARÀCTER ESPECIAL D'ALTA DIRECCIÓ i haurà de SUBSCRIURE, en conseqüència, un CONTRACTE DE TREBALL dels regulats en el Reial decret 1382/1985, d'1 d'agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del personal d'alta direcció, segons el que s'estableix en el Reial decret 451/2012, de 5 de març, pel qual es regula el règim retributiu dels màxims responsables i directius en el sector públic empresarial i altres entitats.

 

- La incorporació al lloc de treball s'efectuarà dins dels QUINZE DIES HÀBILS següents al requeriment formal per part de la Conselleria convocant.

 

- El règim retributiu del lloc serà l'establit en el Decret 121/2021, dins dels límits fixats pels òrgans competents de la Generalitat Valenciana.

 

 

8é. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

 

El contracte de la persona designada com a director o directora de programa s'extingirà per les següents CAUSES:

 

1. Transcurs del termini per al qual va ser nomenada.

 

2. Per mutu acord de les parts.

 

3. Per desistiment acordat per l'òrgan de selecció amb un preavís de quinze dies quan concórreguen algun dels següents motius:

 

a) Avaluació negativa de l'acompliment associada a l'incompliment dels objectius o resultats assignats al programa.

 

b) Pèrdua de confiança que, entre altres motius, podrà deure's a les dificultats en la integració amb la resta del personal directiu i la seua alineació amb els objectius estratègics del departament.

 

4. Per renúncia de la persona nomenada o contractada, amb un preavís de quinze dies.

 

5. Per qualsevol altra causa prevista en el Reial decret 1382/1985 i tota una altra normativa d'aplicació general.

 

 

Criteris de valoració

 

MÈRITS per a l'ADJUDICACIÓ del lloc de treball:

 

El procés selectiu es realitza mitjançant el sistema de valoració conjunta i global del curriculum vitae, atenent criteris de mèrits, capacitat i idoneïtat, així com els coneixements especialitzats que s'aporten i l'entrevista que es realitze.

 

Els MÈRITS objectius i raonats que es consideraran per a decidir l'adjudicació del lloc de treball convocat són els següents:

 

a) Que la titulació acadèmica indicada com a requisit, ho siga en una especialitat relacionada amb les funcions principals del lloc.

 

b) Estudis de postgrau realitzats en centres de prestigi, màster o altres titulacions universitàries, així com cursos de perfeccionament en les matèries pròpies de la posició.

 

c) Disposar de coneixements especialitzats en la gestió de fons europeus.

 

d) Disposar d'experiència en l'acompliment de llocs de direcció en l'àmbit economicofinancer i pressupostari d'una empresa o entitat de reconeguts prestigi i solvència.

 

e) L’experiència en llocs de responsabilitat directiva en les àrees de gestió financera i pressupostària, comptabilitat, contractació i compres.

 

f) L’experiència professional en la gestió de recursos humans.

 

g) L’experiència professional en consultoria i auditoria economicofinancera.

 

h) L’experiència professional en llocs de responsabilitat directiva en empreses, institucions i organismes de l'àmbit de la convocatòria o del sector públic en l'àrea economicoadministrativa.

 

i) L’experiència en l'ús i/o implantació d’ERP o quadres de comandament.

 

j) Coneixement de les dues llengües oficials a la Comunitat Valenciana segons estableixen el seu Estatut d’Autonomia i la legislació de desplegament.

 

k) Coneixements d'anglés o francés, que s'acreditaran mitjançant títols oficials, amb referència al Marc europeu comú de referència per a les llengües o títol equivalent.

 

l) Capacitat d'integració en l'estructura organitzativa de la Conselleria.

 

 

Observacions

* Llista definitiva admesos i exclosos/Resultat baremació/Convocatòria fase entrevista: L’òrgan de selecció convoca a entrevista els millors currícula el DIMECRES 24 DE MAIG DE 2023. Les entrevistes tindran lloc a València, al despatx del Sotssecretari, Planta setena de la seu de la...

Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

 

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de DEU DIES HÀBILS i s'iniciarà l'endemà hàbil de la publicació de la Resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (que s'ha produït en el DOGV núm. 9568, de 04/04/2023).

 

 

Documentació
1. SOL·LICITUD de participació en la convocatòria segons model normalitzat en FORMULARI WEB disponible en el tràmit telemàtic. 2. Al costat de la sol·licitud ha de presentar-se també la següent DOCUMENTACIÓ: a) CURRICULUM VITAE DETALLAT, en el qual hauran d'especificar-se les dates concretes...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. La PRESENTACIÓ de la sol·licitud i de la documentació annexa requerida per a participar en aquesta convocatòria NOMÉS pot realitzar-se MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC d'aquest tràmit. 2. Per a eixa presentació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar d'un sistema de signatura...
Saber més

  Esmena

  Termini
  Termini obert
  Descripció

  Les esmenes o les aportacions documentals posteriors a la presentació de la sol·licitud han de realitzar-se utilitzant el tràmit de la Guia Prop denominat "Sol·licituds i escrits dirigits al Servei de Personal de la Conselleria d'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL...

  Saber més