• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud de beques de caràcter general per al curs acadèmic 2019-2020 per a estudiants que cursen estudis postobligatoris (nivells no universitaris) (Ministeri d'Educació).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de beques de caràcter general per al curs acadèmic 2019-2020 per a estudiants que cursen estudis postobligatoris (nivells no universitaris) (Ministeri d'Educació).

  Objecte del tràmit

  La convocatòria de beques de caràcter general per a l'alumnat que, en el curs acadèmic 2019-2020, curse algun dels estudis amb validesa en tot el territori nacional que s'indiquen en l'apartat de sol·licitants.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les beques generals per a estudis no universitaris es dirigeixen a estudiants que en el curs 2019-2020 estiguen matriculats en algun dels següents nivells:

  Batxillerat
  Formació Professional de grau mitjà i de grau superior
  Ensenyaments artístics professionals
  Ensenyaments esportius
  Ensenyaments artístics superiors
  Estudis religiosos superiors
  Ensenyaments d'idiomes en escoles oficials, inclosa la modalitat de distància
  Cursos d'accés i de preparació per a proves d'accés a la Formació Professional i cursos de formació específics per a accés a cicles formatius de grau mitjà i superior, impartits en centres públics i privats concertats
  Formació Professional Bàsica

  Nota: les beques per a estudis militars superiors i estudis d'accés a la universitat per a majors de 25 anys han de sol·licitar-se en la pàgina de beca general per a estudis universitaris.

  Requeriments

  REQUISITS GENERALS:

  Ser espanyol, o tindre la nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea. En el cas de ciutadans de la Unió o dels seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, es requerirà que tinguen la condició de residents permanents o que acrediten ser treballadors per compte propi o alié. En el supòsit d'estrangers no comunitaris, s'aplicarà el que disposa la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social.

  No tindre en el moment de sol·licitar la beca un títol de nivell igual o superior al dels estudis per als quals es demana la beca.

  REQUISITS ACADÈMICS, ECONÒMICS I D'ALTRE TIPUS:
  Els que s'indiquen en l'enllaç a més informació : http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2019-2020/estudios-no-universitarios/requisitos.html

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Quanties fixes per a tots els sol·licitants que reunisquen els requisits:

  Beca bàsica: 200 €
  Quantia fixa associada a la residència de l'estudiant durant el curs escolar: 1.500 €
  Quantia fixa associada a la renda de l'estudiant: 1.600 €
  Quantia fixa lligada a l'excel·lència en el rendiment acadèmic: entre 50 i 125 €

  Quantia variable i diferent per als diferents sol·licitants que reunisquen els requisits:

  L'import resultarà de la ponderació de la nota mitjana de l'expedient de l'estudiant i de la seua renda per capita familiar i es determinarà mitjançant l'aplicació d'una fórmula de repartiment.

  La quantia variable a la qual tinga dret el sol·licitant es calcularà en una fase posterior a la determinació, per a tots els sol·licitants, de les quanties fixes indicades en l'apartat anterior.

  Per a certs estudis (idiomes en l'EOI, FP Bàsica, accés a la universitat majors de 25 anys...) pot correspondre la quantia variable mínima: 60 €

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Des de l'1 d'agost de 2019 fins a l'1 d'octubre de 2019

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud es presenta mitjançant un formulari en línia per mitjà de la pàgina web d'aquest Ministeri. Per a accedir a aquest formulari, cal fer clic en la icona de "Becas Generales 2019 - 2020" que hi ha en la portada de la nostra web. L'alumne s'ha de registrar prèviament en la seu electrònica d'aquest Ministeri, si bé cal tindre en compte que el registre realitzat anteriorment (ja siga per a demanar beca o per a qualsevol altre assumpte) continua sent vàlid per a realitzar aquest tràmit.

  En principi, no caldrà aportar documentació, perquè les unitats encarregades de la tramitació (d'ara en avant, unitats de beques) consultaran i obtindran de l'administració corresponent totes les dades necessàries per a verificar que es reuneixen els requisits generals, acadèmics i econòmics. Només en determinats supòsits molt específics s'ha d'aportar la documentació concreta que s'especificarà quan ompliu el formulari.

  No obstant això, en qualsevol moment les unitats de beques podran requerir-vos la presentació de documentació relacionada amb la vostra sol·licitud de beca.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=937

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. La sol·licitud s'ha d'omplir mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri en l'adreça https://sede.educacion.gob.es, en l'apartat corresponent a "Tràmits i Serveis" o en l'adreça electrònica www.mecd.gob.es.

  Una vegada omplida la sol·licitud, l'ha de signar la persona interessada amb qualsevol dels sistemes de signatura electrònica establits en l'apartat 2 de l'article 13 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i s'ha d'enviar pel procediment telemàtic establit, de manera que quedarà presentada amb caràcter general.

  No cal aportar documentació, ja que les unitats encarregades de la tramitació consultaran i obtindran de l'administració corresponent totes les dades necessàries per a verificar que es reuneixen els requisits generals, acadèmics i econòmics. Només en determinats casos molt específics s'haurà d'aportar la documentació concreta que s'especificarà en el formulari.
  No obstant això, en qualsevol moment, les unitats encarregades de la tramitació us podran requerir la presentació de la documentació relacionada amb la vostra sol·licitud de beca.

  Així mateix, la signatura per tots els membres computables de la unitat familiar en l'apartat corresponent del formulari s'ha de fer per qualsevol dels sistemes de signatura electrònica establits en el paràgraf anterior i implica que autoritzen les universitats i les administracions educatives a obtindre d'altres administracions públiques la informació que resulte necessària per a la determinació, el coneixement i la comprovació de totes les dades d'identificació, les circumstàncies personals, acadèmiques i familiars, així com de renda i patrimoni que calguen per a la resolució de la sol·licitud de beca.

  2. Als efectes establits en els apartats anteriors i en els termes legalment previstos, la signatura electrònica tant de la persona interessada com de tots els membres computables de la seua unitat familiar es podrà efectuar mitjançant la utilització de claus concertades i/o l'aportació d'informació coneguda per les dues parts.

  3. Les persones sol·licitants que tinguen dret a alguna de les deduccions en la renda familiar, de conformitat amb el que disposa l'article 16 d'aquesta resolució o les que siguen titulars o partícips de les activitats econòmiques a què es refereix l'article 18.4 han d'omplir les dades corresponents del model de sol·licitud.

  Les persones que al·leguen independència familiar i econòmica han de justificar fefaentment que disposen dels mitjans econòmics propis suficients que permeten aquesta independència, així com la titularitat o el lloguer del seu domicili habitual.

  En qualsevol moment del procediment, es podrà requerir l'aportació dels documents originals justificatius de les circumstàncies que s'han al·legat.

  4. La presentació de la sol·licitud signada pel sol·licitant i, en el cas que siga menor d'edat o no estiga emancipat, pel pare, la mare, el tutor o la persona encarregada de la guarda i protecció de la sol·licitant implica que, amb aquesta signatura, declaren sota la responsabilitat solidària el següent:
  - Que accepten les bases de la convocatòria per a la qual sol·liciten la beca.
  - Que totes les dades incorporades a la sol·licitud s'ajusten a la realitat.
  - Que queden assabentades que la inexactitud en les circumstàncies declarades donarà lloc a la denegació o el reintegrament de la beca.
  - Que tenen coneixement de la incompatibilitat d'aquestes beques i que, en cas que obtinguen una altra beca o ajuda procedent de qualsevol administració o entitat pública o privada, han de comunicar-ho a la universitat en la qual estiguen matriculades.
  - Que manifesten la seua voluntat de rebre notificacions de forma telemàtica via SMS certificats.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució de la convocatòria posarà fi a la via administrativa i es podrà recórrer potestativament en reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua publicació en la pàgina web del Ministeri d'Educació i Formació Professional. Contra la resolució d'aquest recurs administratiu, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa de l'Audiència Nacional, d'acord amb el que preveuen els articles 11.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa. En cas de resolució expressa del recurs potestatiu de reposició, el termini serà de dos mesos i es comptarà des de l'endemà del dia en què es notifique aquesta resolució expressa; si no hi haguera cap resolució expressa del recurs de reposició, el termini per a interposar el recurs contenciós administratiu serà de sis mesos i es comptarà a partir de l'endemà del dia en què haja d'entendre's presumptament desestimat.

  Així mateix, contra la resolució de la convocatòria, es podrà interposar directament un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa de l'Audiència Nacional, d'acord amb el que preveuen els articles 11.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seua publicació en la pàgina web del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

  A aquests efectes, les universitats i els òrgans corresponents de les comunitats autònomes i de les direccions provincials del Ministeri d'Educació i Formació Professional tindran la consideració de registres, de conformitat amb el que disposa l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. En qualsevol cas, els registres han de consignar en els escrits que es presenten de forma fefaent la data de presentació.

  També podran interposar aquests recursos les persones que es consideren creditores d'una beca de quantia superior a la concedida.

  Inici
 • Informació complementària

  L'estat de tramitació del procediment podrà consultar-se en l'adreça electrònica https:// sede.educacion.gob.es, que recollirà la situació de tramitació de les sol·licituds en cada una de les universitats i administracions educatives. Així mateix, les persones interessades podran dirigir-se a la unitat de beques de l'administració educativa o universitat corresponent. L'expedient s'identificarà pel nom i el NIF/NIE de la persona sol·licitant de la beca.


  * TELÈFONS I ADRECES DE CONTACTE

  ALACANT
  C/ Carratalà, 47
  03007- ALACANT
  Tel.: 965.93.50.35 / 48.75
  Fax 965.93.44.04catala_mil@gva.es

  CASTELLÓ DE LA PLANA
  Unitat de Beques i Títols, av. del Mar, 23
  12003- CASTELLÓ DE LA PLANA
  Tel.: 012 / 964.33.38.49
  Fax 964.33.39.36
  becascastellon@gva.es

  VALÈNCIA
  C/ Gregori Gea, 14, 4a planta
  46009- VALÈNCIA
  Tel.: 96.127.13.61/63/64/91
  Fax 961.96.44.18

  Enllaços

  Enllaç al Ministeri

  Preguntes freqüents

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 951/2018, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar, i les quanties de les beques i ajudes a l'estudi per al curs 2018-2019, i es modifica el Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s'estableix el règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades.
  - Vegeu la Resolució de la Secretaria d'Estat d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoquen beques de caràcter general per al curs acadèmic 2018-2019.
  - Extracte de la Resolució de la Secretaria d'Estat d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoquen beques de caràcter general per al curs acadèmic 2019-2020, per a estudiants que cursen estudis postobligatoris.

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 951/2018 de 27 de juliol (Llindars de renda i patrimoni familiar i quanties de les beques i ajudes a l'estudi)

  Extracte de la Resolució de la Secretaria d'Estat d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoquen beques de caràcter general per al curs acadèmic 2019-2020, per a estudiants que cursen estudis postobligatoris.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.