Detall de Procediments

Sol·licitud de beques de caràcter general per al curs acadèmic 2022-2023 per a estudiants que cursen estudis postobligatoris (nivells no universitaris) (Ministeri d'Educació).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de beques de caràcter general per al curs acadèmic 2022-2023 per a estudiants que cursen estudis postobligatoris (nivells no universitaris) (Ministeri d'Educació).

  Objecte del tràmit

  La convocatòria de beques de caràcter general per a l'alumnat que, en el curs acadèmic 2022-2023 curse algun dels estudis amb validesa en tot el territori nacional que s'indiquen en l'apartat de sol·licitants.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les beques generals per a estudis no universitaris es dirigeixen a estudiants que en el curs 2022-2023 estiguen matriculats en algun dels nivells següents:

  - Batxillerat.
  - Cursos d'accés i de preparació per a proves d'accés a la Formació Professional i cursos de formació específics per a accés a cicles formatius de grau mitjà i superior, impartits en centres públics i privats concertats.
  - Formació Professional de grau mitjà i de grau superior.
  - Ensenyaments artístics: professionals i superiors.
  - Ensenyaments d'idiomes en escoles oficials, inclosa la modalitat a distància.
  - Ensenyaments esportius.
  - Estudis religiosos superiors.
  - Formació Professional Bàsica.

  Nota: per al curs d'accés a la universitat per a majors de 25 anys consulta en la pàgina de beques per a estudis universitaris.


  Batxillerat
  Formació Professional de grau mitjà i de grau superior
  Ensenyaments artístics professionals
  Ensenyaments esportius
  Ensenyaments artístics superiors
  Estudis religiosos superiors
  Ensenyaments d'idiomes en escoles oficials, inclosa la modalitat de distància
  Cursos d'accés i de preparació per a proves d'accés a la Formació Professional i cursos de formació específics per a accés a cicles formatius de grau mitjà i superior, impartits en centres públics i privats concertats
  Formació Professional Bàsica

  Nota: les beques per a estudis militars superiors i estudis d'accés a la universitat per a majors de 25 anys s'han de sol·licitar en la pàgina de beca general per a estudis universitaris.

  Requeriments

  REQUISITS GENERALS:

  Ser espanyol o tindre la nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea. En el cas de ciutadans de la Unió o dels seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, es requerirà que tinguen la condició de residents permanents o que acrediten ser treballadors per compte propi o alié. En el supòsit d'estrangers no comunitaris, s'aplicarà el que disposa la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social.

  No posseir en el moment de sol·licitar la beca un títol de nivell igual o superior al dels estudis per als quals es demana la beca.

  REQUISITS ACADÈMICS, ECONÒMICS I D'UN ALTRE TIPUS:
  Els que s'indiquen en l'enllaç a més informació: https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/fp-bachillerato-otros/que-necesitas.html

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Les quanties establides es podran consultar en l'enllaç següent:
  https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/fp-bachillerato-otros/tipos-de-becas.html#cuanto-dinero

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a sol·licitar la beca del curs 2022 - 2023 s'ha avançat: és del 30 de març al 16 de maig de 2022 (hem augmentat el termini anterior uns dies). Hauràs de sol·licitar-la dins d'aquest termini, encara que no sàpies el que estudiaràs, o fins i tot encara que no sàpies si estudiaràs o no.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud es presenta mitjançant un formulari en línia a través de la pàgina web d'aquest Ministeri. Per a accedir a aquest formulari, cal accedir al següent enllaç d'informació:
  https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/fp-bachillerato-otros/como-solicitarla.html#pasos-para-solicitarla

  L'alumne s'ha de registrar prèviament en la seu electrònica d'aquest Ministeri, si bé cal tindre en compte que el registre realitzat anteriorment (siga per a demanar beca o per a qualsevol altre assumpte) continua sent vàlid per a realitzar aquest tràmit.

  En principi, no caldrà aportar documentació perquè les unitats encarregades de la tramitació (d'ara en avant, unitats de beques) consultaran i obtindran de l'Administració corresponent totes les dades necessàries per a verificar que es reuneixen els requisits generals, acadèmics i econòmics. Només en determinats supòsits molt específics s'ha d'aportar la documentació concreta que se us especificarà quan ompliu el formulari.

  No obstant això, en qualsevol moment, les unitats de beques podran requerir-li la presentació de documentació relacionada amb la seua sol·licitud de beca.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=937

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud s'ha d'omplir mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri en l'adreça https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/fp-bachillerato-otros/como-solicitarla.html#pasos-para-solicitarla

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=937

  Inici
 • Informació complementària

  L'estat de tramitació del procediment podrà consultar-se en l'adreça electrònica https:// sede.educacion.gob.es, que recollirà la situació de tramitació de les sol·licituds en cada una de les universitats i administracions educatives. Així mateix, les persones interessades podran dirigir-se a la unitat de beques de l'administració educativa o universitat corresponent. L'expedient s'identificarà pel nom i el NIF/NIE de la persona sol·licitant de la beca.

  * TELÈFONS I ADRECES DE CONTACTE

  ALACANT
  C/ Carratalà, 47
  03007- ALACANT
  TFNO.:966 90 75 99 /966 90 75 92
  Fax 965.93.44.04
  becas_ali@gva.es

  CASTELLÓ DE LA PLANA
  Unitat de Beques i Títols, av. del Mar, 23
  12003- CASTELLÓ DE LA PLANA
  Tel.: 012 / 964.33.38.49
  Fax 964.33.39.36
  becascastellon@gva.es

  VALÈNCIA
  C/ Gregori Gea, 14, 4a planta
  46009- VALÈNCIA
  Tel.: 96.127.13.63
  Fax 961.96.44.18
  becas_dtv@gva.es

  Enllaços

  Enllaç al Ministeri

  Preguntes freqüents

  Vegeu normativa i documentació

  El reintegrament de la beca: Les causes i el procediment de devolució

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 688/2020, de 21 de juliol, pel qual s'estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar, i les quanties de les beques i ajudes a l'estudi per al curs 2020-2021, i es modifica el Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s'estableix el règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades.

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 688/2020, de 21 de juliol (Llindars de renda i patrimoni familiar i quanties de les beques i ajudes a l'estudi)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.