• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud de beques de caràcter general per al curs acadèmic 2018-2019, per a estudiants que cursen estudis postobligatoris (nivells no universitaris) (Ministeri d'Educació).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de beques de caràcter general per al curs acadèmic 2018-2019, per a estudiants que cursen estudis postobligatoris (nivells no universitaris) (Ministeri d'Educació).

  Objecte del tràmit

  La convocatòria de beques de caràcter general per a l'alumnat que, en el curs acadèmic 2018-2019, curse algun dels estudis amb validesa en tot el territori nacional que s'indiquen en l'apartat de sol·licitants.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Ensenyaments postobligatoris i superiors no universitaris del sistema educatiu espanyol i amb validesa en tot el territori nacional:
  a) Primer i segon curs de Batxillerat.
  b) Formació Professional de grau mitjà i de grau superior.
  c) Ensenyaments artístics professionals.
  d) Ensenyaments esportius.
  e) Ensenyaments artístics superiors.
  f) Estudis religiosos superiors.
  g) Estudis militars superiors.
  h) Estudis d'idiomes realitzats en escoles oficials de titularitat de les administracions educatives, inclosa la modalitat de distància.
  i) Cursos d'accés i cursos de preparació per a les proves d'accés a la Formació Professional i cursos de formació específics per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior impartits en centres públics i en centres privats concertats que tinguen autoritzats ensenyaments de Formació Professional.
  j) Formació Professional bàsica.

  Requeriments

  REQUISITS GENERALS:
  a) Ser espanyol/a o tindre la nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea. En el cas de ciutadans de la Unió o dels seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, es requerirà que tinguen la condició de residents permanents o que acrediten que són treballadors per compte propi o alié. Aquests requisits no són exigibles per a l'obtenció de la beca de matrícula. En el cas d'estrangers no comunitaris, s'aplicarà el que disposa la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social.
  b) No tindre en el moment de sol·licitar la beca un títol de nivell igual o superior al dels estudis per als quals es demana la beca.

  REQUISITS ECONÒMICS:
  1. Per a la concessió de les beques que es convoquen per aquesta resolució, se seguirà el procediment i s'aplicaran els llindars de renda i patrimoni familiars que es fixen en aquest capítol.

  2. La renda familiar a l'efecte de beca s'obtindrà per l'agregació de les rendes de cada un dels membres computables de la família que obtinguen ingressos de qualsevol naturalesa, calculades segons s'indica en els apartats següents i de conformitat amb la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Als efectes de les beques i ajudes a l'estudi del curs 2018-2019, es computarà l'exercici 2017.

  3. Per a la determinació de la renda dels membres computables que hagen presentat la declaració per l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, es procedirà de la manera següent:
  a) Se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l'estalvi, excloent tots els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials de 2013 a 2016 i el saldo net negatiu de rendiments del capital mobiliari de 2013 a 2016 que s'ha d'integrar en la base imposable de l'estalvi.
  b) D'aquest resultat es restarà la quota resultant de l'autoliquidació.

  4. Per a la determinació de la renda dels altres membres computables que obtinguen ingressos propis i no hagen presentat la declaració per l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, se seguirà el procediment descrit en la lletra a de l'apartat 3 i del resultat obtingut es restaran els pagaments a compte efectuats.

  Membres computables.
  1. Per al càlcul de la renda i el patrimoni familiar a l'efecte de beca, són membres computables els pares i, si és el cas, el tutor o la persona encarregada de la guarda i protecció del menor, que tindran la consideració de sustentadors principals de la família. També seran membres computables la persona sol·licitant, els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquen al domicili familiar a 31 de desembre de 2017 o els de més edat, quan es tracte de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els ascendents dels pares que justifiquen la seua residència al mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent.

  En el cas de sol·licitants que constituïsquen unitats familiars independents, es consideraran membres computables i sustentadors principals la persona sol·licitant i el cònjuge, la seua parella, registrada o no, que es trobe unida per anàloga relació. També seran membres computables els fills, si n'hi ha, que convisquen al mateix domicili.
  2. En el cas de divorci o separació legal o de fet dels pares, no es considerarà membre computable el que no convisca amb la persona sol·licitant de la beca.
  No obstant això, tindrà la consideració de membre computable i sustentador principal, si és el cas, el nou cònjuge, la parella, registrada o no, o la persona unida per anàloga relació les rendes i el patrimoni de la qual s'inclouran dins del còmput de la renda i el patrimoni familiars. Així mateix, tindrà la consideració de membre computable la persona amb ingressos propis que, a la data indicada, convisca en el domicili amb la persona sol·licitant quan no hi haja relació de parentiu i no es puga justificar un lloguer de pis compartit.
  Quan el règim de custòdia dels fills siga el de custòdia compartida, es consideraran membres computables el pare i la mare de la persona sol·licitant de la beca, els seus fills comuns i els ascendents del pare i de la mare que justifiquen la seua residència al mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent.
  3. En els supòsits en els quals la persona sol·licitant de la beca siga menor en situació d'acolliment, serà aplicable a la família d'acollida el que es disposa en els paràgrafs anteriors. Quan es tracte d'una persona major d'edat, tindrà la consideració de no integrat en la unitat familiar a aquests efectes.
  4. En els casos en què la persona sol·licitant al·legue la seua emancipació o independència familiar i econòmica, siga quin siga el seu estat civil, s'haurà d'acreditar fefaentment que disposa dels mitjans econòmics propis suficients que permeten aquesta independència, així com la titularitat o el lloguer del seu domicili habitual. En cas contrari, i sempre que els ingressos acreditats resulten inferiors a les despeses suportades en concepte d'habitatge i altres despeses considerades indispensables, s'entendrà no provada la independència, per la qual cosa, per al càlcul de la renda i el patrimoni familiar a l'efecte de beca, es computaran els ingressos corresponents als membres computables de la família a què es refereixen els apartats 1 i 2 anteriors.
  Si es tracta d'estudiants independents o que formen part d'unitats familiars independents, s'entendrà per domicili familiar el que l'alumne habite durant el curs escolar, per la qual cosa no serà procedent la concessió de la quantia lligada a la residència, ja que en aquests casos coincideixen la residència de l'estudiant durant el curs amb el seu domicili familiar.

  Deduccions de la renda familiar.
  1. Perquè es puguen tindre en compte les deduccions que s'indiquen en els paràgrafs següents, s'ha d'acreditar que les situacions que donen dret a la deducció concorrien a 31 de desembre de 2017.

  2. Una vegada calculada la renda familiar a l'efecte de beca segons el que s'ha establit anteriorment, s'aplicaran les deduccions següents:
  a) El 50 % dels ingressos aportats per qualsevol membre computable de la família diferent dels sustentadors principals.
  b) 525,00 euros per cada germà que siga membre computable, inclòs el sol·licitant, que convisca al domicili familiar, quan es tracte de famílies nombroses de categoria general, i 800,00 euros per a famílies nombroses de categoria especial, sempre que tinga dret a aquest benefici. La deducció aplicable al sol·licitant universitari serà de 2.000,00 euros quan aquest es trobe afectat d'una discapacitat de grau igual o superior al seixanta-cinc per cent.
  Quan siga el mateix sol·licitant el titular de la família nombrosa, les quantitats assenyalades seran computades en relació amb els fills que la componguen.
  c) 1.811,00 euros per cada germà o fill de la persona sol·licitant o el mateix sol·licitant que estiga afectat de discapacitat, legalment qualificada, de grau igual o superior al trenta-tres per cent, i 2.881,00 euros quan la discapacitat siga de grau igual o superior al seixanta cinc per cent. Quan siga el mateix sol·licitant universitari qui estiga afectat per la discapacitat de grau igual o superior al seixanta-cinc per cent, la deducció aplicable al sol·licitant serà de 4.000,00 euros.
  d) 1.176 euros per cada germà del sol·licitant o el mateix sol·licitant menor de 25 anys que curse estudis universitaris i residisca fora del domicili familiar, quan siguen dos o més els estudiants amb residència fora del domicili familiar per raó d'estudis universitaris.
  e) El 20 % de la renda familiar quan el sol·licitant siga orfe absolut i menor de 25 anys.
  Llindars de renda i quantia de la beca:
  LLINDAR 1 LLINDAR 2 LLINDAR 3
  Famílies d'1 membre 3.771 € 13.236 € 14.112 €
  Famílies de 2 membres 7.278 € 22.594 € 24.089 €
  Famílies de 3 membres 10.606 € 30.668 € 32.697 €
  Famílies de 4 membres 13.909 € 36.421 € 38.831 €
  Famílies de 5 membres 17.206 € 40.708 € 43.402 €
  Famílies de 6 membres 20.430 € 43.945 € 46.853 €
  Famílies de 7 membres 23.580 € 47.146 € 50.267 €
  Famílies de 8 membres 26.660 € 50.333 € 53.665 €
  A partir del 8é membre 3.079 € (*) 3.181 € (*) 3.391 € (*)
  (*) Per cada nou membre computable.

  Llindars indicatius de patrimoni familiar.
  1. Es denegarà la beca, siga quina siga la renda familiar calculada segons el que es disposa en els articles anteriors, quan el valor dels elements indicatius del patrimoni del conjunt de membres computables de la família supere algun o alguns dels llindars següents:

  a) La suma dels valors cadastrals de les finques urbanes que pertanguen als membres computables de la família, excloent-ne l'habitatge habitual, no podrà superar 42.900,00 euros. En el cas d'immobles en els quals la data d'efecte de l'última revisió cadastral estiguera compresa entre l'1 de gener de 1990 i el 31 de desembre de 2002, es multiplicaran els valors cadastrals per 0,49. En el cas que la data de l'esmentada revisió siga posterior al 31 de desembre de 2002, els valors cadastrals es multiplicaran pels coeficients següents:
  - Per 0,43, els revisats en 2003.
  - Per 0,37, els revisats en 2004.
  - Per 0,30, els revisats en 2005.
  - Per 0,26, els revisats en 2006.
  - Per 0,25, els revisats en 2007.
  - Per 0,25, els revisats en 2008.
  - Per 0,26, els revisats en 2009.
  - Per 0,28, els revisats en 2010.
  - Per 0,30, els revisats en 2011.
  - Per 0,32, els revisats en 2012.
  - Per 0,34, els revisats en 2013.
  - Per 0,36, els revisats en 2014.
  - Per 0,36, els revisats en 2015.
  - Per 0,36, els revisats en 2016.
  - Per 0,36, els revisats en 2017.

  En els immobles situats a la Comunitat Foral de Navarra, el valor cadastral es multiplicarà, en qualsevol cas, per 0,50.

  b) La suma dels valors cadastrals de les construccions situades en finques rústiques, excloent-ne el valor cadastral de la construcció que constituïsca l'habitatge habitual de la família, no podrà superar els 42.900, i són aplicables a aquestes construccions els coeficients multiplicadors, en funció de l'any en què s'haja efectuat l'última revisió cadastral, que s'estableixen en l'apartat a anterior.

  c) La suma dels valors cadastrals de les finques rústiques, exclosos els valors cadastrals de les construccions que pertanguen als membres computables de la família, no podrà superar 13.130 euros per cada membre computable.

  d) La suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net positiu de tots els guanys i les pèrdues patrimonials pertanyent als membres computables de la família, no podrà superar 1.700 euros.
  No s'inclouran en aquesta suma les subvencions rebudes per a l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual, la renda bàsica d'emancipació ni l'import dels premis en metàl·lic o en espècie obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries inferiors a 1.500 euros. Els guanys patrimonials derivats dels premis esmentats computaran d'acord amb la normativa de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

  El valor dels elements indicatius de patrimoni a què es refereix l'apartat d es determinarà de conformitat amb el que disposa la normativa de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques pel seu valor a 31 de desembre de 2017.

  2. Quan siguen diversos els elements indicatius del patrimoni descrits en els apartats anteriors dels quals disposen els membres computables de la família, es calcularà el percentatge de valor de cada element respecte del llindar corresponent. Es denegarà la beca quan la suma dels percentatges indicats supere el valor cent.

  3. També es denegarà la beca o l'ajuda a l'estudi sol·licitada quan es comprove que la suma dels ingressos que s'indiquen a continuació obtinguda pel conjunt dels membres computables de la família supere la quantitat de 155.500,00 euros:
  a) Ingressos procedents d'activitats econòmiques en estimació directa o en estimació objectiva.
  b) Ingressos procedents d'una participació dels membres computables igual o superior al cinquanta per cent en activitats econòmiques desenvolupades a través d'entitats sense personalitat jurídica o qualsevol altra classe d'entitat jurídica, una vegada aplicat als ingressos totals de les activitats el percentatge de participació en aquestes.

  4. A l'efecte del còmput del valor dels elements a què es refereixen els paràgrafs anteriors, es deduirà el 50 % del valor dels que pertanguen a qualsevol membre computable de la família, exclosos els sustentadors principals.

  REQUISITS ACADÈMICS:
  Consulteu la taula que hi ha en l'enllaç al Ministeri.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  * Classes i quanties de les beques:

  1. Quanties fixes. Seran les següents:
  A) Gratuïtat de la matrícula: Comprendrà el preu públic oficial dels serveis acadèmics universitaris corresponent als crèdits en què s'haja matriculat l'estudiant per primera vegada en el curs 2018-2019, en els termes previstos en l'article 5 d'aquesta resolució.
  B) Quantia fixa lligada a la renda de la persona sol·licitant: 1.600,00 euros.
  C) Quantia fixa lligada a la residència de la persona sol·licitant durant el curs: 1.500,00 euros.
  D) Quantia fixa lligada a l'excel·lència acadèmica: entre 50 i 125 euros amb la distribució següent:
  Nota mitjana de l'estudiant Quantia en euros
  Entre 8,00 i 8,49 punts 50 euros
  Entre 8,50 i 8,99 punts 75 euros
  Entre 9,00 i 9,49 punts 100 euros
  9,50 punts o més 125 euros
  E) Beca bàsica: 200,00 euros.

  2. Quantia variable. Així mateix, la beca podrà incloure una quantia variable i distinta per a les diferents persones sol·licitants que resultarà de la ponderació de la nota mitjana de l'expedient de l'estudiant i de la seua renda familiar, l'import mínim de la qual serà de 60,00 euros.

  * Quanties addicionals per domicili insular o a Ceuta o Melilla.
  - Els beneficiaris de beca amb domicili familiar a l'Espanya insular, o a Ceuta o Melilla, que tinguen la necessitat d'utilitzar transport marítim o aeri per a accedir al centre docent en el qual cursen els seus estudis des del seu domicili, disposaran de 442,00 euros més sobre la beca que els haja correspost.
  - Aquesta quantitat addicional serà de 623,00 euros per als becaris amb domicili familiar a les illes de Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro i La Palma, Menorca i les Pitiüses. Aquests complements de beca seran també aplicables a l'alumnat matriculat en centres universitaris d'educació a distància o en centres oficials de Batxillerat a distància que residisquen en un territori insular que no dispose de centre associat o col·laborador.
  - En el cas que l'estudiant haja de desplaçar-se entre les illes Balears o les illes Canàries i la península, les quantitats a què es refereixen les dues lletres anteriors seran de 888,00 euros i 937,00 euros, respectivament.
  - Per a la concessió d'aquestes quanties addicionals, s'aplicarà el llindar 2 de renda familiar.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Del 17 d'agost de 2018 a l'1 d'octubre de 2018, inclusivament, per als estudiants no universitaris.

  Les sol·licituds de beca s'han de presentar, en qualsevol cas, en els terminis indicats en els paràgrafs anteriors, encara que aquests terminis no coincidisquen amb el termini de matrícula corresponent.


  No obstant això, es podran presentar sol·licituds de beca després dels terminis assenyalats i fins al 31 de desembre de 2018 en els casos següents:

  - En cas de defunció del sustentador principal de la família, o per jubilació forçosa d'aquest que no es produïsca perquè s'ha complit l'edat reglamentària, que hagen ocorregut després que haja transcorregut aquest termini.

  - En cas d'estudiants la situació econòmica familiar dels quals es veja greument afectada per causa excepcional sobrevinguda i degudament justificada


  En aquests casos, les sol·licituds s'han de presentar directament en les comunitats autònomes o en les universitats en què corresponga realitzar els estudis per als quals se sol·licita el benefici, i els òrgans col·legiats de selecció atendran, per a la concessió o denegació de la beca sol·licitada, la nova situació econòmica familiar sobrevinguda. Perquè aquesta nova situació econòmica familiar es puga tindre en compte, caldrà que la persona sol·licitant expose i acredite documentalment tant la realitat dels fets causants de la situació com les característiques d'aquesta.

  Es podran presentar les sol·licituds tant pel procediment indicat en l'article anterior com per mitjà dels registres, les oficines de correus, les oficines consulars d'Espanya i per qualsevol altra de les dependències a què fa referència l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud s'ha de presentar mitjançant el formulari en línia a través de la pàgina web d'aquest Ministeri d'Educació i Formació Professional.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 23Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964333882
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
  AV. CAMPANAR, 32Ver plano
  46015 València
  Tel: 961970062
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
  C/ CARRATALÀ, 47Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=937

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. La sol·licitud s'ha d'omplir mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri en l'adreça https://sede.educacion.gob.es, en l'apartat corresponent a "Tràmits i Serveis" o en l'adreça electrònica www.mecd.gob.es.

  Una vegada omplida la sol·licitud, l'ha de signar la persona interessada amb qualsevol dels sistemes de signatura electrònica establits en l'apartat 2 de l'article 13 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i s'ha d'enviar pel procediment telemàtic establit, de manera que quedarà presentada amb caràcter general.

  No cal aportar documentació, ja que les unitats encarregades de la tramitació consultaran i obtindran de l'administració corresponent totes les dades necessàries per a verificar que es reuneixen els requisits generals, acadèmics i econòmics. Només en determinats casos molt específics s'haurà d'aportar la documentació concreta que s'especificarà en el formulari.
  No obstant això, en qualsevol moment, les unitats encarregades de la tramitació us podran requerir la presentació de la documentació relacionada amb la vostra sol·licitud de beca.

  Així mateix, la signatura per tots els membres computables de la unitat familiar en l'apartat corresponent del formulari s'ha de fer per qualsevol dels sistemes de signatura electrònica establits en el paràgraf anterior i implica que autoritzen les universitats i les administracions educatives a obtindre d'altres administracions públiques la informació que resulte necessària per a la determinació, el coneixement i la comprovació de totes les dades d'identificació, les circumstàncies personals, acadèmiques i familiars, així com de renda i patrimoni que calguen per a la resolució de la sol·licitud de beca.

  2. Als efectes establits en els apartats anteriors i en els termes legalment previstos, la signatura electrònica tant de la persona interessada com de tots els membres computables de la seua unitat familiar es podrà efectuar mitjançant la utilització de claus concertades i/o l'aportació d'informació coneguda per les dues parts.

  3. Les persones sol·licitants que tinguen dret a alguna de les deduccions en la renda familiar, de conformitat amb el que disposa l'article 16 d'aquesta resolució o les que siguen titulars o partícips de les activitats econòmiques a què es refereix l'article 18.4 han d'omplir les dades corresponents del model de sol·licitud.

  Les persones que al·leguen independència familiar i econòmica han de justificar fefaentment que disposen dels mitjans econòmics propis suficients que permeten aquesta independència, així com la titularitat o el lloguer del seu domicili habitual.

  En qualsevol moment del procediment, es podrà requerir l'aportació dels documents originals justificatius de les circumstàncies que s'han al·legat.

  4. La presentació de la sol·licitud signada pel sol·licitant i, en el cas que siga menor d'edat o no estiga emancipat, pel pare, la mare, el tutor o la persona encarregada de la guarda i protecció de la sol·licitant implica que, amb aquesta signatura, declaren sota la responsabilitat solidària el següent:
  - Que accepten les bases de la convocatòria per a la qual sol·liciten la beca.
  - Que totes les dades incorporades a la sol·licitud s'ajusten a la realitat.
  - Que queden assabentades que la inexactitud en les circumstàncies declarades donarà lloc a la denegació o el reintegrament de la beca.
  - Que tenen coneixement de la incompatibilitat d'aquestes beques i que, en cas que obtinguen una altra beca o ajuda procedent de qualsevol administració o entitat pública o privada, han de comunicar-ho a la universitat en la qual estiguen matriculades.
  - Que manifesten la seua voluntat de rebre notificacions de forma telemàtica via SMS certificats.

  Impresos associats

  Imprés de sol·licitud de les ajudes a l'estudi de caràcter general per a l'alumnat que curse estudis postobligatoris no universitaris

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la documentació.

  - Els òrgans de selecció examinaran les sol·licituds presentades per a requerir a la persona interessada, si escau, que esmene els defectes eventuals o presente els documents preceptius en el termini de deu dies, a comptar de la recepció del requeriment, amb la indicació que, si no ho fan així, es considerarà que han desistit de la seua petició, de manera que aquesta s'arxivarà, amb la prèvia resolució dictada a aquest efecte d'acord amb l'article 21.1 de l'esmentada Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  - Aquests òrgans comprovaran, així mateix, si les sol·licituds presentades compleixen els requisits generals exigibles, i cursaran quinzenalment la proposta de denegació de les sol·licituds que no els reunisquen o acrediten al Ministeri d'Educació i Formació Professional pels procediments informàtics establits a aquest efecte. El Ministeri d'Educació i Formació Professional notificarà aquesta proposta de denegació a les persones interessades, hi farà constar la causa que la motiva i informarà de les al·legacions que s'hi poden formular.

  - En casos específics, els òrgans col·legiats de selecció de sol·licituds de beques podran requerir els documents complementaris que es consideren necessaris per a un adequat coneixement de les circumstàncies peculiars de cada cas, a l'efecte de garantir la correcta inversió dels recursos pressupostaris destinats a beques.

  - Els esmentats òrgans de selecció remetran al Ministeri d'Educació i Formació Professional quinzenalment i, en tot cas, abans del 28 de desembre de 2018 i per qualsevol de les vies informàtiques habilitades a aquest efecte, un informe en el qual es concrete el resultat de l'avaluació efectuada dels sol·licitants que reunisquen els requisits generals esmentats.

  - Els suports informàtics a què es refereix el paràgraf anterior contindran les dades acadèmiques necessàries per a la comprovació dels requisits corresponents i s'acompanyaran de la corresponent acta de l'òrgan de selecció que contindrà l'informe assenyalat anteriorment, en què s'especificaran les dades identificatives així com els criteris de valoració seguits per a efectuar-lo.

  - Amb aquestes sol·licituds, el Ministeri d'Educació i Formació Professional comprovarà, pels procediments informàtics establits, el compliment per part de les persones sol·licitants dels requisits acadèmics que estableix aquesta convocatòria i elaborarà una base de dades que contrastarà amb la informació sobre rendes i patrimonis que li faciliten les administracions tributàries corresponents a l'efecte de determinar, així mateix, el compliment dels requisits econòmics establits en la present convocatòria.

  - En aplicació del que disposa l'article 82 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, una vegada instruït el procediment i immediatament abans de redactar la proposta de resolució, es posarà de manifest als interessats perquè en el termini de deu dies al·leguen i presenten els documents i les justificacions que consideren pertinents. No obstant això, es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figuren en el procediment ni siguen tinguts en compte en la resolució altres fets ni altres al·legacions i proves diferents dels que ha adduït la persona interessada.

  - En el mateix termini assenyalat en l'apartat 4 d'aquest article, les comunitats autònomes que hagen subscrit el conveni a què es refereix l'article 65 d'aquesta resolució comunicaran al Ministeri d'Educació i Formació Professional l'import a què ascendeixen les quanties fixes adjudicades.

  - L'estat de tramitació del procediment podrà consultar-se en l'adreça electrònica https://sede.educacion.gob.es, que recollirà la situació de tramitació de les sol·licituds en cada una de les universitats i administracions educatives. Així mateix, les persones interessades podran dirigir-se a la unitat de beques de l'administració educativa o universitat corresponent per a la qual cosa s'han d'identificar com a interessades en l'expedient amb el NIF/NIE corresponent.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució de la convocatòria posarà fi a la via administrativa i es podrà recórrer potestativament en reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua publicació en la pàgina web del Ministeri d'Educació i Formació Professional. Contra la resolució d'aquest recurs administratiu, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa de l'Audiència Nacional, d'acord amb el que preveuen els articles 11.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa. En cas de resolució expressa del recurs potestatiu de reposició, el termini serà de dos mesos i es comptarà des de l'endemà del dia en què es notifique aquesta resolució expressa; si no hi haguera cap resolució expressa del recurs de reposició, el termini per a interposar el recurs contenciós administratiu serà de sis mesos i es comptarà a partir de l'endemà del dia en què haja d'entendre's presumptament desestimat.

  Així mateix, contra la resolució de la convocatòria, es podrà interposar directament un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa de l'Audiència Nacional, d'acord amb el que preveuen els articles 11.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seua publicació en la pàgina web del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

  A aquests efectes, les universitats i els òrgans corresponents de les comunitats autònomes i de les direccions provincials del Ministeri d'Educació i Formació Professional tindran la consideració de registres, de conformitat amb el que disposa l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. En qualsevol cas, els registres han de consignar en els escrits que es presenten de forma fefaent la data de presentació.

  També podran interposar aquests recursos les persones que es consideren creditores d'una beca de quantia superior a la concedida.

  Inici
 • Informació complementària

  L'estat de tramitació del procediment podrà consultar-se en l'adreça electrònica https:// sede.educacion.gob.es, que recollirà la situació de tramitació de les sol·licituds en cada una de les universitats i administracions educatives. Així mateix, les persones interessades podran dirigir-se a la unitat de beques de l'administració educativa o universitat corresponent. L'expedient s'identificarà pel nom i el NIF/NIE de la persona sol·licitant de la beca.


  * TELÈFONS I ADRECES DE CONTACTE

  ALACANT
  C/ Carratalà, 47
  03007- ALACANT
  Tel.: 965.93.50.35 / 48.75
  Fax 965.93.44.04catala_mil@gva.es

  CASTELLÓ DE LA PLANA
  Unitat de Beques i Títols, av. del Mar, 23
  12003- CASTELLÓ DE LA PLANA
  Tel.: 012 / 964.33.38.49
  Fax 964.33.39.36
  becascastellon@gva.es

  VALÈNCIA
  C/ Gregori Gea, 14, 4a planta
  46009- VALÈNCIA
  Tel.: 96.127.13.61/63/64/91
  Fax 961.96.44.18

  Enllaços

  Enllaç al Ministeri

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 951/2018, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar, i les quanties de les beques i ajudes a l'estudi per al curs 2018-2019, i es modifica el Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s'estableix el règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades.
  - Vegeu la Resolució de la Secretaria d'Estat d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoquen beques de caràcter general per al curs acadèmic 2018-2019.
  - Extracte de la Resolució de la Secretaria d'Estat d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoquen beques de caràcter general per al curs acadèmic 2018-2019, per a estudiants que cursen estudis postobligatoris.

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 951/2018 de 27 de juliol (Llindars de renda i patrimoni familiar i quanties de les beques i ajudes a l'estudi)

  Extracte de la Resolució de la Secretaria d'Estat d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoquen beques de caràcter general per al curs acadèmic 2018-2019, per a estudiants que cursen estudis postobligatoris.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.