Ajudes per als titulars d'explotacions ramaderes que formulen proposades en relació amb mesures per a l'adaptació al risc d'inundació a la Vega Baixa del Segura

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 2987885
|
Codi GVA: 24546
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 15-01-2024

Fins 15-04-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació / Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Titulars d'explotacions ramaderes que se situen dins de l'àmbit territorial objecte de les ajudes, inscrites en el Registre General d'Explotacions Ramaderes (REGA).

Requisits

Els titulars d'explotacions ramaderes presentaran les sol·licituds a través del model normalitzat que es publicarà en la seu electrònica de la Generalitat.

 

Mitjançant la presentació de la sol·licitud l'entitat sol·licitant manifesta sota la seua responsabilitat que totes les dades recollides en ella i en la documentació que s'adjunta són verídics i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, quedant a la disposició de la Generalitat qui podrà requerir, si ho estima oportú, per a la seua presentació, comprovació, control i inspecció posterior. Quant a l'obligació de relacionar-se electrònicament amb l'Administració, s'estarà al que es disposa en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú

 

Com es tramita

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i la documentació

- La instrucció dels expedients s'iniciarà en el Servei d'Ordenació Agrària.

- Les sol·licituds que complisquen els requisits establits en la resolució de la convocatòria seran admeses a tràmit, ordenant-se d'acord amb la puntuació obtinguda en aplicació del barem acumulatiu, d'acord amb la proposta emesa per la comissió d'avaluació.

- Mitjançant resolució de la persona titular de la direcció general amb competències en agricultura es publicarà les sol·licituds admeses a tràmit fins a completar l'import global màxim de cada convocatòria. Es disposarà la desestimació d'aquelles sol·licituds que no puguen auxiliar-se per haver-se esgotat aquest import global màxim. Les sol·licituds que no complisquen amb els requisits establits seran desestimades, indicant els motius.

- En la resolució que dicte la direcció general competent en agricultura s'inclourà la declaració dels projectes com a obres d'interés general de la Comunitat Valenciana.

- La direcció general competent en agricultura, en funció de la dimensió funcional i econòmica de l'obra a subvencionar, decidirà el caràcter anual o pluriennal de la subvenció.

 

Criteris de valoració

Les sol·licituds presentades, i esmenades si escau, s'ordenaran d'acord amb la puntuació derivada de l'aplicació dels criteris de baremació. Barem de les sol·licituds: a) Ubicació de les explotacions en funció de la perillositat per inundació (PATRICOVA). Valoració del criteri: Ubicació en zones...

Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de les sol·licituds i documentació serà de 3 mesos a partir del 15 de gener de 2024. (DOGV núm. 9754, de 28.12.2023)

Documentació
1) Els sol·licitants, en el moment de formalitzar la seua sol·licitud, hauran d'aportar el pressupost i/o factures proforma en les quals figuren les unitats subvencionables i el seu corresponent preu unitari o, en els casos en què siga pertinent, juntament amb les autoritzacions, informes i...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de...
Saber més

  On dirigir-se

  Al·legació / Aportació

  Termini
  Des de 15-01-2024

  En el cas que la sol·licitud no reunisca els requisits exigits o no s'acompanyen els documents preceptius, es requerirà a l'interessat perquè, en un termini de deu dies, esmene amb la indicació de si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser...

  Saber més
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones interessades que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar...
  Saber més

  On dirigir-se

  Resolució

  Termini màxim
  - S'estableix un termini de sis mesos per a resoldre les sol·licituds comptats a partir del dia següent al de la finalització de presentació de les sol·licituds.
  Quantia i cobrament
  - La subvenció a concedir serà del 100% de la inversió auxiliable, d'acord amb el pressupost presentat al costat de la sol·licitud d'ajuda o, en el seu cas, del projecte tècnic aprovat per la Direcció General de Producció Agrícola i Ramadera, després de l'informe del Servei de Supervisió de...
  Saber més
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Obligacions
  Les entitats beneficiàries de les subvencions hauran de complir els preceptes establits en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i resta de normativa en vigor, i en concret els següents: a) Complir l'objectiu, executar el projecte o realitzar l'activitat que fonamenta la...
  Saber més

  Justificació

  Termini
  Des de 16-04-2024 a 26-09-2025

  El pagament de les ajudes s'efectuarà prèvia justificació de la realització de les actuacions. Per a això, la persona o entitat beneficiària està obligada a efectuar la sol·licitud de pagament una vegada realitzades les inversions.

  Forma de presentació
  Presencial

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, presentaran la documentació justificativa telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" -> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

   

  On dirigir-se