• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

RESOLUCIÓ per la qual es convoquen les modalitats formatives de projectes de formació en centres, grups de treball i seminaris, i s'estableix la dotació de recursos econòmics als centres públics educatius de titularitat de la Generalitat per a desenvolupar-les.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  RESOLUCIÓ per la qual es convoquen les modalitats formatives de projectes de formació en centres, grups de treball i seminaris, i s'estableix la dotació de recursos econòmics als centres públics educatius de titularitat de la Generalitat per a desenvolupar-les.

  Objecte del tràmit

  - Objecte:
  Aquesta resolució té per objecte:
  a) Convocar, per al curs 2019-2020, les activitats de formació permanent: projectes de formació en centres, grups de treball i seminaris.
  b) Establir la dotació de recursos econòmics als centres educatius públics de titularitat de la Generalitat que impartisquen ensenyaments d'Educació Infantil, d'Educació Primària, d'Educació Secundària Obligatòria, de Batxillerat, de Formació Professional, d'Educació Especial, d'Ensenyaments de Règim Especial i d'Educació de Persones Adultes per a desenvolupar aquestes accions formatives.

  - Línies d'actuació:
  1. Els projectes de formació en centres, els grups de treball i els seminaris s'han d'ajustar a les línies estratègiques d'actuació establides en la Resolució de 31 de juliol de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional.
  Aquestes línies estratègiques d'actuació són:
  I. La formació del professorat com a factor clau per al desenvolupament d'una escola inclusiva, coeducativa i igualitària.
  II. La formació del professorat com a impulsora del desenvolupament del currículum en les etapes d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació de Persones Adultes.
  III. La formació del professorat vinculada a la Formació Professional, els ensenyaments de règim especial, les escoles oficials d'idiomes i els centres de formació de persones adultes.
  IV. La formació del professorat i les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) en els processos d'ensenyament i aprenentatge.
  V. La formació del professorat com a element condicionant per al desenvolupament de l'educació plurilingüe.
  VI. La formació del professorat com a factor clau per al desenvolupament professional del professorat.
  2. En aquest marc, tant els PFC com els grups de treball i seminaris han de donar resposta prioritàriament a les necessitats reflectides en els respectius plans d'actuació per a la millora (PAM) dels centres.
  3. Així mateix, es considerarà de manera singular el tractament de la coeducació dins del desenvolupament del pla director establit.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  - PROJECTES DE FORMACIÓ EN CENTRES:
  a) Concepte, objectius i requisits:
  1. El projecte de formació en centres (d'ara en avant, PFC) es defineix com una modalitat formativa que incideix sobre la comunitat educativa d'un centre, a través de la formació i el treball en comú dels seus components i la col·laboració de personal expert extern. El PFC ha d'estar vinculat al projecte educatiu dels centres docents i als seus processos d'autoavaluació i millora. Ha de donar resposta a les necessitats formatives del professorat, detectades des de l'anàlisi i la reflexió compartides.
  2. Té com a objectiu, per tant, la formació del professorat del centre per al disseny, la posada en pràctica i l'avaluació d'actuacions que repercutisquen en la millora de les pràctiques docents i els resultats de l'alumnat. Per tant, en els projectes s'han de preveure actuacions concretes que s'hagen de realitzar amb l'alumnat, així com actuacions que incidisquen sobre l'organització i el funcionament del centre.
  3. El PFC formarà part del programa anual de formació del centre en el qual es desenvolupa.
  4. Els projectes han de comptar amb l'aprovació del claustre.
  5. La durada de les actuacions formatives del PFC serà d'un mínim de 30 hores. El màxim d'hores de formació certificables serà de 60.
  b) Participació:
  1. Podran participar en aquesta modalitat formativa els centres docents sostinguts amb fons públics que impartisquen ensenyaments no universitaris regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  2. S'estableixen les modalitats de participació següents:
  a) PFC de centre únic: projectes de formació en els quals participe professorat d'un sol centre. Es requerirà la participació de, com a mínim, el 40 % del professorat del centre.
  b) PFC intercentres: projectes de formació en els quals participe professorat de diversos centres docents que compartisquen un context o una problemàtica comuns: El nombre de centres i de professorat participant ha de permetre l'adequada gestió del projecte. En aquesta modalitat, serà necessària l'aprovació dels claustres de tots els centres participants.
  3. Excepcionalment, podran autoritzar-se projectes de formació en centres en els quals el nombre de participants no arribe el percentatge mínim requerit, quan intervinga un col·lectiu significatiu de professorat d'un mateix departament, àmbit o especialitat, equip docent o etapa educativa, l'objecte d'estudi de la qual es considere pertinent; aquesta circumstància s'ha d'indicar en la sol·licitud i la valorarà el CEFIRE al qual siga assignat el projecte.
  4. En les actuacions del projecte que es considere convenient, podran participar persones d'altres sectors de la comunitat educativa.
  5. Totes les persones participants es comprometen a exercir les funcions que els corresponguen segons les diferents fases del projecte.
  6. Els projectes tindran la possibilitat de comptar amb una docència directa per part de persones formadores externes, considerades ponents.
  c) Coordinació:
  1. Tots els projectes comptaran amb un coordinador o coordinadora, que serà la persona de contacte amb l'assessoria de referència d'aquest i assumirà les funcions previstes en l'article 15.b de l'Ordre 65/2012.
  a) Aquesta tasca recaurà, preferentment, en la coordinadora o el coordinador de formació del centre. Si no és el cas, recaurà en una altra o un altre docent del claustre designat a aquest efecte per la direcció del centre.
  b) En cas dels projectes intercentres, la decisió de qui serà la persona coordinadora es prendrà de manera consensuada per les direccions dels centres participants. El centre en el qual estiga adscrita la persona coordinadora del projecte es considerarà centre coordinador d'aquest.
  2. La persona que assumisca les funcions de coordinació planificarà, organitzarà i dinamitzarà el treball programat, gestionarà i administrarà els recursos que es puguen assignar, omplirà la documentació administrativa i serà qui done fe de la manera en què es realitze l'acció formativa i garantisca la participació dels seus components.

  - SEMINARIS:
  a) Concepte, objectius i requisits:
  1. El seminari és una modalitat formativa centrada en la mateixa pràctica docent. El seu objectiu és promoure l'actitud reflexiva conjunta i el debat docent per a aprofundir en l'estudi de qüestions educatives científiques, metodològiques o didàctiques, per a la qual cosa pot comptar amb el suport ocasional d'una persona experta.
  2. L'objectiu d'aquesta modalitat és afavorir la reflexió compartida, l'intercanvi d'idees i propostes, la construcció conjunta de coneixement, la millora de les competències professionals i la capacitat d'innovar introduint canvis de millora a l'aula i al centre.
  3. El seminari formarà part del programa anual de formació del centre en el qual estiga adscrita la persona que el coordina.
  4. La durada dels seminaris estarà compresa entre un mínim de 20 hores i un màxim de 30.
  b) Participació:
  1. Podrà participar en aquesta modalitat formativa tant el personal docent com el personal especialitzat en actiu en centres docents d'ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics, regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. També podrà participar el personal docent que presta servei en diferents departaments de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
  2. El personal docent que constitueix un seminari pot procedir d'un o de més centres o serveis educatius.
  3. El nombre de participants, inclosa la coordinadora o el coordinador, no pot ser inferior a cinc. El nombre màxim de participants estarà marcat per la dinàmica del seminari; es recomana que no siga superior a quinze.
  4. Durant el seu desenvolupament, podran comptar amb el suport de personal expert extern, considerat ponent.
  c) Coordinació:
  1. Tots els seminaris comptaran amb una coordinadora o un coordinador, que serà la persona de contacte amb l'assessoria de referència d'aquest i assumirà les funcions previstes en l'article 15.b de l'Ordre 65/2012.
  2. La persona que assumisca les funcions de coordinació planificarà, organitzarà i dinamitzarà el treball programat, gestionarà i administrarà els recursos que es puguen assignar, omplirà la documentació administrativa i serà qui done fe de la manera en què es realitze l'acció formativa i garantisca la participació dels seus components.
  d) Altres:
  1. En virtut del que estableix l'article 7.2 de l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que estableix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives, la Subdirecció General de Formació del Professorat, a través del Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat i els CEFIRE de la xarxa, podrà convocar seminaris específics dirigits a perfils professionals o col·lectius específics del professorat, o per a tractar temàtiques concretes que així ho requerisquen.

  - GRUPS DE TREBALL:
  a) Concepte, objectius i requisits:
  1. El grup de treball és una modalitat formativa que té com a finalitat l'estudi i el desenvolupament de materials de lliure distribució, aplicables directament a l'aula, tant en els processos d'ensenyament-aprenentatge com en els de la seua avaluació.
  2. Els grups de treball podran:
  a) Elaborar materials didàctics (unitats didàctiques, seqüències didàctiques, projectes…). S'elaboraran tant els materials didàctics per a l'alumnat com la guia didàctica per al professorat.
  b) Analitzar i experimentar materials didàctics i/o eines informàtiques per al procés d'ensenyament/aprenentatge.
  3. El grup de treball formarà part del programa anual de formació del centre en el qual estiga adscrita la persona que el coordina.
  4. La durada dels grups de treball estarà compresa entre un mínim de 20 hores i un màxim de 30.
  b) Participació:
  1. Podrà participar en aquesta modalitat formativa tant el personal docent com el personal especialitzat en actiu en centres docents d'ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics, regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. També hi podrà participar el personal docent que presta els seus serveis en diferents serveis educatius de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
  2. El personal docent que constitueix un grup de treball pot procedir d'un o de més centres o serveis educatius.
  3. El nombre de participants, inclosa la coordinadora o el coordinador, no pot ser inferior a tres. El nombre màxim de participants estarà marcat per la dinàmica del grup de treball; es recomana que no siga superior a deu.
  c) Coordinació:
  1. Tots els grups de treball comptaran amb una coordinadora o un coordinador, que serà la persona de referència dins del grup, encarregada de la planificació, organització, gestió i dinamització de la proposta, així com del seu seguiment intern, conjuntament amb l'assessor o l'assessora responsable.
  2. La persona que assumisca les funcions de coordinació planificarà, organitzarà i dinamitzarà el treball programat, gestionarà i administrarà els recursos que es puguen assignar, omplirà la documentació administrativa i serà qui done fe de la manera en què es realitze l'acció formativa i garantisca la participació dels seus components.

  - ALTRES FORMACIONS:
  Els centres educatius podran proposar als seus CEFIRE de referència la realització d'altres modalitats formatives que es consideren necessàries, tenint en compte l'oferta formativa general de la conselleria amb competències en matèria d'educació, l'oferta pròpia del CEFIRE i les modalitats formatives regulades per aquesta convocatòria. En el cas que aquestes necessitats no estiguen cobertes mitjançant les modalitats formatives previstes, el CEFIRE estudiarà la viabilitat que tenen.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  - Recursos econòmics per a la realització dels PFC, dels grups de treball i dels seminaris:
  Els centres públics educatius d'ensenyaments d'Educació Infantil, d'Educació Primària, d'Educació Secundària Obligatòria, de Batxillerat, de Formació Professional, d'Educació Especial, d'Ensenyaments de Règim Especial i d'Educació de Persones Adultes, de titularitat de la Generalitat, podran rebre, en concepte de despeses de funcionament, recursos econòmics per al desenvolupament dels PFC, dels grups de treball i dels seminaris.

  - Finançament:
  El finançament, fins a un màxim d'1.500.000,00 euros, serà a càrrec de l'aplicació pressupostària 09.02.04.421.60.2, de l'exercici pressupostari per a 2019.

  - Criteris de baremació i de quantificació econòmica:
  1. L'assignació econòmica es farà als centres. En el cas dels PFC de modalitat intercentres, es farà al centre coordinador, i, en el cas dels grups de treball i seminaris, es farà al centre on estiga adscrita la persona que els coordine.
  2. L'assignació econòmica corresponent a cada centre es realitzarà de manera proporcional a la puntuació que se li assigne.
  3. L'assignació de punts a cada centre es farà segons els criteris següents:
  3.1. Modalitats amb participació de professorat d'un únic centre:
  -- Per cada PFC: 250 punts.
  -- Per cada grup de treball: 50 punts.
  - Per cada seminari: 100 punts.
  3.2. Modalitats intercentres, amb participació de professorat de més d'un centre:
  -- Per cada PFC: 315 punts.
  -- Per cada grup de treball: 60 punts.
  -- Per cada seminari: 125 punts.
  4. Una vegada assignada la puntuació total a cada centre, es calcularà la correspondència entre la puntuació i l'assignació econòmica; per a això, es dividirà l'import total dels recursos econòmics assignats a la convocatòria entre la suma total de punts obtinguts per tots els centres participants i s'assignarà a cada punt el seu valor econòmic.
  A cada centre s'assignarà el resultat del càlcul de la part entera obtinguda de multiplicar els punts assignats al centre pel valor unitari de cada punt.

  - Forma de pagament:
  L'assignació econòmica, una vegada concedida, s'entregarà per transferència bancària en el centre docent mitjançant ordres de pagament en ferm, a proposta de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, a càrrec del pressupost anual de l'exercici 2019.

  - Justificació de les despeses:
  1. Els centres docents han de justificar la dotació utilitzant el control de l'activitat econòmica del mateix centre i especificant els ingressos i les despeses que es produïsquen en el desenvolupament de l'activitat formativa, i adjuntar la justificació de l'import de l'assignació econòmica concedida al balanç anual. Aquest procediment de justificació s'ha d'efectuar conforme al que disposa l'Ordre de 18 de maig de 1995, de la Conselleria d'Educació i Ciència (DOGV 2526, 09.06.1995), per la qual es regula i s'exerceix l'activitat i l'autonomia de la gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris de la Comunitat Valenciana.
  2. Els centres han de conservar els documents justificatius de l'aplicació del fons rebut mentre puguen ser objecte d'actuacions de comprovació i control.
  3. Atenent el caràcter de sobredotació per despeses extraordinàries de funcionament, en els documents de control de l'activitat econòmica del centre s'han d'especificar clarament els ingressos i les despeses que es produïsquen a conseqüència de les actuacions del PFC, del seminari o del grup de treball.
  4. La secretaria dels centres justificarà les despeses realitzades en les modalitats formatives corresponents, per via telemàtica, a través de la plataforma ITACA, en el mòdul de comptabilitat, per a la qual cosa han de seguir les instruccions que s'indiquen en aquesta.
  5. La quantitat rebuda es dedicarà íntegrament a les activitats de formació i s'ha d'ajustar al que disposa l'article 310 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
  6. En el desenvolupament de les activitats de formació, podran presentar-se, per a la justificació, les despeses següents:
  a) Docència o assessorament d'experts externs al centre.
  b) Desplaçaments, només en aquells casos en què les activitats de formació es realitzen en centres de diferent localitat o quan siga necessari per al desenvolupament d'alguna activitat.
  c) Materials no inventariables directament relacionats amb l'activitat formativa.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a presentar les sol·licituds començarà a les 09.00 hores del dia hàbil següent al de la publicació de la convocatòria i finalitzarà 15 dies naturals després.
  - Publicació DOGV 08/11/2019, núm. 8673.
  - Terminis de presentació: comença l'11/11/2019 i finalitza el 25/11/2019, els dos inclosos.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Procediment de sol·licitud de PFC, de grups de treball i de seminaris:
  a) Forma:
  a.1) Personal docent amb accés a ÍTACA:
  1. Les sol·licituds dels PFC, les sol·licituds dels seminaris i les sol·licituds dels grups de treball s'han de realitzar telemàticament, per a la qual cosa cal omplir el model oficial de sol·licitud que estarà disponible en la plataforma ITACA3-GAD, URL , i en l'enllaç de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport . No serà necessària la presentació de les instàncies en cap registre físic.
  2. Les sol·licituds s'han d'omplir seguint les instruccions que s'indiquen en la pàgina web de la conselleria amb competències en matèria d'educació, per a la qual cosa és necessari identificar-se per qualsevol dels sistemes d'identificació o signatura electrònica admesos en la seu electrònica.
  3. Podran accedir al tràmit telemàtic corresponent els coordinadors o coordinadores de les activitats formatives (d'ara en avant, CAF) que figuren com a tals en el PAF del centre on es desenvoluparan aquestes activitats, per la qual cosa el coordinador o la coordinadora de formació del centre (d'ara en avant, CFC) ha d'haver-los inclòs prèviament en l'apartat corresponent del PAF.
  4. El personal docent que presta servei en els departaments educatius de la conselleria competent en matèria d'educació, que desitge coordinar un grup de treball o un seminari, ha de comunicar-ho al correu electrònic gestio_paf@gva.es perquè se li done accés al tràmit corresponent.
  5. La presentació per aquesta via permetrà:
  - La inscripció en línia del model oficial.
  - Annexar documents a la sol·licitud, quan siga necessari.
  - El registre electrònic de la sol·licitud.
  6. La secretaria del centre ha de certificar telemàticament, a través d'ITACA3-GAD, en cada una de les activitats formatives que conformen el PAF del centre, l'autorització de l'ocupació dels espais on es realitzaran les sessions de treball. En el cas de tractar-se d'un PFC cal certificar també que ha sigut aprovat pel claustre del professorat, amb la indicació de la data d'aprovació. Si es tracta d'un PFC intercentres, es requerirà la certificació de les secretaries de tots els centres participants.
  7. Les persones proposades com a participants en aquestes activitats formatives que tinguen accés a ITACA, han d'accedir a la plataforma OVIDOC, URL , en què s'han d'identificar per qualsevol dels sistemes d'identificació o signatura electrònica admesos en la seu electrònica per a acceptar o rebutjar la participació en l'activitat formativa.
  8. L'ús dels mitjans telemàtics comporta el consentiment de totes i tots els participants en el procediment, del tractament de les dades de caràcter personal necessaris per a la tramitació d'aquest, d'acord amb la normativa vigent, així com la cessió dels drets de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública dels materials produïts, segons el que s'indica en el punt dènou d'aquesta resolució.
  9. Si es proposa la participació de personal que preste els seus serveis en qualsevol dels centres participants que no tinga accés a ITACA, s'ha d'adjuntar la justificació que aquest participant treballa en aquests centres, la cessió de dades de caràcter personal i dels drets de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública dels materials produïts, segons el que s'ha indicat en el punt dènou d'aquesta resolució.
  10. La sol·licitud es considerarà presentada i registrada davant de l'Administració en el moment en què el CAF haja completat tot el procés telemàtic. Es podrà imprimir o descarregar el justificant generat de registre com a confirmació de la presentació telemàtica. No es podrà presentar més d'una sol·licitud. Una vegada presentada i obtingut el registre, és necessari que la secretaria del centre valide la cessió d'espais i l'aprovació del claustre, si és el cas, dins del termini de sol·licitud establit, ja que es considera requisit per a l'aprovació de l'acció formativa.
  a.2) Personal docent sense accés a ITACA:
  1. El CFC o la persona designada per la direcció del centre que no dispose d'accés a ITACA i desitge sol·licitar un PFC ha d'omplir la instància corresponent conforme al model oficial facilitat pel Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat, que es podrà descarregar des de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport .
  2. EL personal docent que no dispose d'accés a ITACA i vulga sol·licitar un grup de treball o un seminari ha d'omplir la instància corresponent conforme al model oficial facilitat pel Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat, que es podrà descarregar des de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport .
  3. Una vegada omplits tots els apartats de la instància, aquesta s'ha d'imprimir i s'han de realitzar els tràmits següents:
  - La persona que coordina l'activitat formativa ha de signar la instància.
  - La secretaria del centre també signarà la instància en l'apartat corresponent, en què certificarà que la direcció del centre autoritza l'ocupació dels espais on es realitzaran les sessions de treball. En el cas de tractar-se d'un PFC, certificarà també que ha sigut aprovada pel claustre del professorat i hi indicarà la data d'aprovació. Si es tracta d'un PFC intercentres, es requerirà la certificació de les secretaries de tots els centres participants.
  - El CAF escanejarà la sol·licitud, una vegada signada i segellada, en format pdf. L'arxiu amb la sol·licitud s'ha d'anomenar de la manera següent:
  Sol·licitud d'un pfc: sol_pfc_codi de centre_19-20.pdf
  Sol·licitud d'un grup de treball: sol_gt_codi de centre_19-20.pdf
  Sol·licitud d'un seminari: sol_sem_codi de centre_19-20.pdf
  - El CAF enviarà al correu electrònic l'arxiu escanejat. Juntament amb la sol·licitud de PFC o seminaris, si és el cas, s'ha d'enviar també el currículum, la cessió de dades personals i la cessió de materials dels ponents proposats.
  4. La sol·licitud es considerarà presentada i registrada davant de l'Administració en el moment en el qual s'haja rebut la sol·licitud en el correu electrònic indicat. Des del Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat, s'enviarà un correu electrònic al CAF, que serà el justificant de registre com a confirmació de la presentació.
  5. Un CAF només podrà presentar una sol·licitud d'activitat formativa.
  6. Les activitats formatives aprovades formaran part del PAF del centre, per la qual cosa el CFC del centre ha de tramitar aquest document al correu electrònic .

  - Comissions de valoració dels PFC, dels grups de treball i dels seminaris:
  1. En cada CEFIRE general, i en aquells CEFIRE específics designats pel Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat, es constituirà una comissió de valoració que revisarà les sol·licituds presentades de projectes de formació en centres, grups de treball i seminaris, a fi de valorar si compleixen o no els requisits de la convocatòria i els objectius de la modalitat formativa corresponent.
  2. Aquesta comissió estarà integrada per:
  a) La persona que és titular de la direcció del CEFIRE, que actuarà com a president/a i disposarà de vot de qualitat.
  b) Dues vocalies designades per la direcció del CEFIRE de les assessories.
  c) Un/a secretari/ària designat per la direcció del CEFIRE de les assessories, amb veu i vot.
  3. Cada CEFIRE comunicarà al Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat la proposta d'autorització de PFC, els grups de treball i seminaris, amb la indicació de les hores que cal certificar a l'efecte de formació permanent del professorat. En aquesta proposta, s'ha de fer constar el títol i la modalitat de participació de cada un.

  - Motius de denegació dels PFC, dels grups de treball i dels seminaris:
  1. Totes les sol·licituds presentades seran valorades i considerades. Els motius de denegació seran els següents:
  - No complir algun dels requisits de la convocatòria.
  - No haver sigut certificada per la secretaria o, en defecte d'això, per la direcció del centre. En cas dels centres que no tenen accés a ITACA, no aportar la documentació sol·licitada.
  - No ajustar-se a l'objectiu de la modalitat formativa corresponent.
  - Altres motius que siguen justificats des de la comissió de valoració.

  - Comissió de selecció i assignació de recursos econòmics:
  1. La Subdirecció General de Formació del Professorat, a través del Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat, ordenarà i instruirà els expedients dels PFC, grups de treball i seminaris proposats per les comissions de valoració constituïdes en els CEFIRE.
  2. Es constituirà una comissió de selecció i assignació de recursos, formada per:
  a) La persona que és titular de la Subdirecció General de Formació del Professorat o la persona en qui delegue, que actuarà com a president/a i disposarà de vot de qualitat.
  b) La persona que ocupa el Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat o la persona en qui delegue.
  c) Tres persones de les direccions o les assessories dels CEFIRE, designades pel secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional.
  d) Un funcionari o funcionària de la Subdirecció General de Formació del Professorat, que exercirà les funcions de secretaria, amb veu i vot.
  3. La comissió ajustarà la seua actuació al que disposen els articles 19 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
  4. Aquesta comissió tindrà les funcions següents:
  - Coordinar les comissions de valoració dels CEFIRE.
  - Recollir de les comissions de valoració dels CEFIRE les propostes d'autorització del PFC, dels grups de treball i dels seminaris.
  - Assignar els recursos econòmics a cada centre, segons els criteris establits en el punt tretze d'aquesta resolució.
  - Elevar a la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional la proposta d'autorització i d'assignació econòmica de cada centre, si escau.

  - Resolució:
  1. La Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional publicarà en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, la llista provisional dels PFC, grups de treball i seminaris seleccionats i denegats. Aquesta proposta indicarà les hores que cal certificar a l'efecte de formació permanent del professorat, el títol, la modalitat de participació de cada un d'aquests i, si escau, els recursos econòmics assignats.
  2. Els CAF dels PFC, seminaris i grups de treball disposaran de cinc dies naturals per a presentar, davant de la direcció del CEFIRE general que haja valorat la sol·licitud les reclamacions que estimen oportunes.
  3. Una vegada resoltes aquestes reclamacions, la Subdirecció General de Formació del Professorat, a través del Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat, realitzarà la proposta definitiva dels PFC, grups de treball i seminaris seleccionats i denegats, que serà elevada al secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional.
  4. El secretari autonòmic aprovarà la selecció definitiva dels PFC, dels grups de treball i dels seminaris presentats, i la publicarà en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, . Mitjançant aquesta publicació, s'entendran notificats, a tots els efectes, tant els centres implicats com el professorat participant.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesorado/proyectos-de-formacion-en-centros

  Tramitació

  Les sol·licituds s'han de fer des de la pàgina web del Servei de Formació del Professorat.

  Inici
 • Informació complementària

  - Desenvolupament de la formació dels PFC, dels grups de treball i dels seminaris:
  1. Els PFC, els grups de treball i els seminaris podran desenvolupar el seu treball, sempre que s'hagen aprovat, des del dia de la publicació de la resolució d'aquesta convocatòria fins al 15 de juliol de 2020.
  2. En totes les modalitats formatives, les sessions de treball podran ser presencials o mitjançant les sales de videoconferència.
  3. Durant el desenvolupament dels PFC, grups de treball i seminaris, i fins a arribar al 15 % de les sessions planificades, s'admetran canvis en la seua composició, sempre que es continuen complint els requisits de participació de la convocatòria. Aquests canvis s'han de comunicar a l'assessoria a la qual s'haja assignat l'actuació formativa.

  - Suport i seguiment des dels CEFIRE:
  1. Cada CEFIRE establirà un pla d'intervenció en relació amb els PFC, grups de treball i seminaris inclosos en els PAF dels seus centres adscrits.
  2. Els CEFIRE, amb el previ informe raonat al Servei de Planificació i Gestió de la Formació del Professorat, podran reconduir o suspendre en qualsevol moment els PFC, grups de treball i seminaris en els quals s'hagen donat circumstàncies que modifiquen les condicions que van donar lloc a l'autorització. El CEFIRE informarà d'aquesta decisió a la persona que exercisca la coordinació.
  3. Durant el desenvolupament de les actuacions formatives, els CAF han de realitzar per via telemàtica, en la plataforma ITACA 3 les actes de les sessions de treball i adjuntar els fulls de signatura corresponents en format pdf o jpeg, en un termini de set dies hàbils des de la realització de cada una de les reunions. Els CAF que no tinguen accés a ITACA 3, han de descarregar-se el model d'acta de la reunió i del full de signatures de la pàgina web de la Conselleria , omplir-les, signar-les, escanejar-les en format pdf i enviar-les al correu electrònic .
  L'arxiu de l'acta s'ha d'anomenar de la manera següent: Codi de referència de l'activitat formativa_acta_data reunió (la data de la reunió s'ha de codificar de la manera següent: aa-mm-dd)
  L'arxiu del full de signatura s'ha d'anomenar de la manera següent: Codi de referència de l'activitat formativa_signatures_data reunió (la data de la reunió s'ha de codificar de la manera següent: aa-mm-dd).

  - Finalització de l'activitat de PFC, de grups de treball i de seminaris:
  1. Finalitzada l'activitat dels PFC, dels grups de treball i dels seminaris, la coordinadora o el coordinador ha d'omplir, per via telemàtica utilitzant la plataforma ITACA 3, en el termini d'un mes a comptar de la data de l'última sessió de treball els documents següents:
  1.1. Projectes de formació en centres:
  a) Portafoli d'activitats realitzades durant el PFC.
  b) L'acta final amb la llista d'aptes i de no aptes, seguint les instruccions que s'establisquen a aquest efecte.
  c) Llista de professionals i institucions que han impartit la formació, amb el títol de la ponència impartida, el nombre d'hores i la data de realització.
  1.2. Grups de treball:
  a) Memòria final, segons la plantilla facilitada.
  b) Producte del treball. Com a regla general, els grups de treball han de presentar el treball realitzat, siga anàlisi experimentació o materials elaborats (materials per a l'alumnat i guia didàctica), maquetat amb la plantilla proporcionada i utilitzant l'eina eXeLearning (ELP) o el format OpenOffice Document (ODT) per a l'empaquetatge de continguts. Si els materials elaborats són materials per a pissarra digital, s'ha d'utilitzar el format Notebook; si són vídeos, s'ha d'usar el format MPEG O AVI. En els dos casos, han de presentar un document en el qual especifiquen, com a mínim, el procés de creació dels materials, el desenvolupament, l'aplicació a l'aula i la justificació de l'ús.
  c) L'acta final amb la llista d'aptes i de no aptes seguint les instruccions que s'establisquen a aquest efecte.
  1.3. Seminaris:
  a) Memòria final, segons la plantilla facilitada.
  b) Materials elaborats, si és el cas.
  c) L'acta final amb la llista d'aptes i de no aptes seguint les instruccions que s'establisquen a aquest efecte.
  d) Llista de professionals i institucions que han impartit la formació, amb el títol de la ponència impartida, el nombre d'hores i la data de realització.
  2. Els CAF que no tinguen accés a ITACA 3-GAD han de descarregar-se els models d'aquests documents de la pàgina web de la Conselleria , omplir-los, signar-los i enviar-los al correu electrònic , per a la qual cosa cal seguir les instruccions que per a això s'establisquen en aquesta pàgina.

  - Avaluació i certificació:
  a) Avaluació:
  1. Les assessories dels CEFIRE avaluaran els PFC, els grups de treball i els seminaris, a partir de la documentació aportada pels centres una vegada finalitzada l'activitat i tenint en compte el seguiment realitzat durant el curs escolar.
  2. Els CEFIRE podran demanar als centres la informació que consideren necessària per a la correcta avaluació de les activitats.
  3. Els CEFIRE elaboraran, per a cada una de les accions formatives, les actes finals d'avaluació a partir de les quals s'emetran els certificats corresponents. Per a poder ser certificades, les activitats han de complir tant el que disposa l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, com la Resolució per la qual s'estableix el Pla anual de formació per al curs 2019-2020, i obtindre una valoració final positiva.
  4. Els CEFIRE també elaboraran la llista dels centres que no han realitzat les accions formatives aprovades perquè s'adopten les mesures oportunes.
  b) Certificació:
  1. Els CEFIRE certificaran la participació, com a assistent o com a coordinador, en els PFC, seminaris i grups de treball. En els certificats expedits constarà el mateix nombre d'hores de formació per a tots els participants. Als assistents se'ls podrà certificar quan acrediten, com a mínim, un 85 % d'assistència del nombre total d'hores de l'activitat de formació.
  2. En un mateix curs escolar, es podrà certificar, com a màxim, la participació en un PFC, un seminari i un grup de treball. En cap cas, se certificarà la coordinació de més d'una activitat de formació de qualsevol d'aquestes tres modalitats durant el mateix curs escolar.
  3. Els CEFIRE certificaran les ponències realitzades pels ponents externs i en el certificat expedit constarà el títol i el nombre d'hores de la ponència.

  - Propietat intel·lectual i publicació de materials:
  1. Els autors dels materials elaborats seleccionats es comprometran a complir el que disposa la Llei de propietat intel·lectual en l'ús de materials de tercers. A més, per via telemàtica a través d'OVIDOC, , cediran gratuïtament a la Generalitat els drets de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública, en totes les possibles modalitats segons el que estableix la llei que s'ha esmentat, amb la facultat d'aquesta de cessió a tercers. No obstant això, la Generalitat podrà autoritzar la publicació dels treballs seleccionats a càrrec dels autors o les autores o un tercer. Així mateix, els autors o les autores es comprometen a elaborar, a petició de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació del Professorat, les modificacions necessàries perquè es puguen publicar totalment o parcialment en el format que aquesta secretaria autonòmica considere més adequat.
  2. En cas de ser necessari adjuntar a la sol·licitud el document de cessió, aquest s'ha d'ajustar al model que hi ha en la web de la conselleria competent en matèria d'educació. L'incompliment d'aquesta obligació deixarà sense efecte la participació en la convocatòria.
  3. Tots els materials avaluats positivament, per la seua originalitat i qualitat, podran ser publicats en els repositoris de la conselleria amb competències en matèria d'educació, per a la qual cosa cal fer constar el nom dels participants i el de les coordinadores o coordinadors.
  4. Els autors dels materials es fan responsables del compliment de la legislació vigent tant en matèria de protecció de dades (LOPD) com de propietat intel·lectual (LPI).

  Enllaços

  Informació de la tramitació dels PROJECTES DE FORMACIÓ EN CENTRES, GRUPS DE TREBALL I SEMINARIS 2019/2020 en la web del Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'estableix el Pla anual de formació permanent del professorat per al curs 2019-2020 (DOGV 12.08.2019).
  - RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoquen les modalitats formatives projectes de formació en centres, grups de treball i seminaris, i s'estableix la dotació de recursos econòmics als centres públics educatius de titularitat de la Generalitat per a desplegar-les (DOGV 08.11.2019).

  Llista de normativa

  Vegeu la Resolució de 4 de novembre de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.