Detall de Procediment

Instal·lació d'aparells elevadors: grues mòbils autopropulsades: alta, canvi de titularitat i baixa. Indústria.

Codi SIA:: 211078
Codi GVA:: 2480
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Donar d'alta, baixa i procedir al canvi de titularitat de totes les grues mòbils autopropulsades.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona titular de la instal·lació o el seu representant legal.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

La tramitació del procedimient serà EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA: ALTA: Es considera ALTA la inscripció per primera vegada del número de bastidor de la grua - Formulari web general - Formulari web de dades pròpies o específiques de la grua. - Fotografies i plans de la grua. - Declaració CE de conformitat, en el seu cas. - Certificat d'adequació de la grua a les prescripcions tècniques de l'annex I del RD 837/2003, subscrit per un organisme de control autoritzat (només si no es presenta la declaració CE). - Manual d'instruccions de la grua (només si no es presenta la declaració CE). CANVI DE TITULARITAT DE LA DECLARACIÓ D'ADEQUACIÓ: Es considerarà CANVI DE TITULARITAT, aquells supòsits en què la grua ha sigut registrada prèviament - Formulari web general - Formulari web de dades pròpies o específiques de la grua, en el qual haurà de seleccionar la instal·lació que serà objecte d'aquest canvi BAIXA DEFINITIVA: - Formulari web de dades generals - Formulari web de dades pròpies o específiques de la grua, en el qual haurà de seleccionar la instal·lació que serà objecte de la baixa

Presentació

Presentació

Telemàtica
1.- La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC. Per a això hauran de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de servicis de certificació». Entre estos sistemes s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per la *ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana). - I el sistema clau-signatura de l'Estat únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats ....). Més informació respecte als sistemes admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/es/sede_certificados 2.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), haurà d'inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en els apartat " Procediments relacionats i Enllaços" d'este tràmit. Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora. 3.- Clickando en l'enllaç "SOL·LICITUD_Presentació autenticada" (en color roig a l'inici d'este tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web, annexar la sol·licitud i altra documentació emplenada i signada digitalment que haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre. 4.- Respecte als DOCUMENTS A ANNEXAR, si és el cas: - És recomanable que, en primer lloc, els reunisca tots i els emplene, ferm i guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la/s persona/s o entitat/és que ho/s subscriga/n. - En este tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat denominat "FORMULARIS" apareix el llistat de documents a presentar. * I en l'apartat "FORMULARIS I DOCUMENTACIÓ(a més d'en el propi tràmit telemàtic) existixen models normalitzats i emplenables de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas. Si existix model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell. No obstant això, aquells documents per als quals no existisca model normalitzat hauran de ser creats o recaptats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents. 5.- Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://www.gva.es/es/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia

Procés de tramitació

Procés de tramitació

ALTA: - La persona interessada emplenarà un formulari web general i un segon formulari de propis/específics de la grua i annexarà la documentació que corresponga. - Posteriorment, es revisarà la documentació aportada; si és incorrecta se sol·licitarà telemàticament l'esmena, que haurà d'emplenar-se a través del tràmit d'aportació de documentació (veure apartat de "procediments relacionats"). - Inscripció en el registre de grues mòbils autopropulsades (RGA) i notificació a la carpeta ciutadana de la persona interessada/representant del número d'inscripció. - Cas de no aportar-se la documentació, transcorregut el termini corresponent es procedirà a l'arxivament de l'expedient mitjançant resolució d'arxiu. CANVI DE TITULARITAT: - La persona interessada emplenarà un formulari web de dades generals i un formulari de dades pròpies/específiques del canvi de titularitat de la grua i annexarà la documentació que corresponga. - Comprovació de la documentació i modificació de les dades en el registre corresponent. - Si la documentació no és correcta, es requerirà perquè s'esmenen les deficiències i en cas contrari se li enviarà resolució d'arxivament de l'expedient BAIXA DEFINITIVA: - S'emplenarà el formulari web de dades generals i s'annexarà la documentació corresponent - Es donarà de baixa definitivament la grua en el registre corresponent. NOTA: Per a qualsevol dubte relacionat amb la tramitació de l'expedient o amb el contingut del procediment li adjuntem enllaç a l'apartat INFORMACIÓ I REGISTRE (veure apartat enllaços): https://cindi.gva.es/va/cita-previa

Observacions

Observacions

La resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la Direcció General competent en matèria d'indústria, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte és exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu , de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No

Sancions

Sancions

Les que establix la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria (BOE de 23.07.1992), i els reglaments corresponents.