Ajudes d'intervenció en el sector apícola en la Comunitat Valenciana

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 3014944
|
Codi GVA: 24826
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Es convoquen per a l'anualitat 2024 les ajudes regulades en l'Orde 8/2023, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'establixen les bases reguladores de les ajudes d'intervenció en el sector apícola en la Comunitat Valenciana.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTermini obert
29-04-2024
JustificacióTermini obert
31-07-2024
Observacions

Les sol·licituds es presentaran preferentment per via telemàtica.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

- Les persones físiques o jurídiques, o ens sense personalitat jurídica, titulars d'explotacions apícoles, incloses aquelles que siguen integrants d'explotacions de titularitat compartida contemplades en la Llei 35/2011, de 4 d'octubre, sobre titularitat compartida de les explotacions agràries.

 

- Les agrupacions d'apicultors/as, en la mesura que els seus socis o associats beneficiaris de les ajudes establides en esta orde complisquen amb els requisits establits en l'apartat anterior.

 

Requisits

1- Serà requisit per a l'obtenció de les ajudes:

a) Portar realitzant l'activitat apícola amb anterioritat a l'1 de gener de l'any de presentació de la sol·licitud d'ajuda, a excepció dels qui hagueren iniciat l'activitat a través d'un canvi de titularitat d'explotacions en estat d'alta amb anterioritat a eixa data. A més, quedarà exempta del requisit anterior la creació de figures associatives o persones jurídiques integrades per apicultors/as que ho foren abans de l'1 de gener de l'any de presentació de la sol·licitud, o la creació d'explotacions de titularitat compartida en la qual un dels membres anara apicultor o apicultora amb anterioritat a eixa data.

En cas de fusions d'explotacions ja existents, es considerarà la data d'inici de l'activitat la del titular amb major antiguitat.

b) Complir amb el que s'establix en el Reial decret 608/2006, de 19 de maig, pel qual s'establix i regula un Programa nacional de lluita i control de les malalties de les abelles de la mel.

c) Disposar d'una assegurança de responsabilitat civil relacionat amb l'activitat apícola.

d) Complir les previsions contingudes en el Reial decret 209/2002, la normativa d'ordenació apícola autonòmica i el Pla Anual Zoosanitari vigent en la campanya apícola.

 

Els ruscos abandonats i els ruscos morts no donaran dret al cobrament d'ajudes pel seu titular.

 

2- Els socis o associats de les agrupacions d'apicultors/as seran beneficiaris de les ajudes establides en l'Orde si complixen amb els requisits establits en el punt 1 anterior.

 

3- Només podrà sol·licitar-se ajuda per a l'execució d'una acció determinada sobre un mateix rusc, una única vegada per campanya apícola, independentment de si la persona sol·licita eixa ajuda a títol individual o com a integrant d'una cooperativa o agrupació de productors.

 

4- No podrà ser considerada persona beneficiària un sol·licitant per a qui es demostre que ha creat artificialment les condicions exigides per a complir els criteris d'admissibilitat o de prioritat establits en el Reial decret 906/2022, de 25 d'octubre, pel qual es regula la Intervenció Sectorial Apícola en el marc del Pla Estratègic de la Política Agrícola Comuna, tal com s'establix en l'article 62 (relatiu a mesures anti-elusió) del Reglament (UE) 2021/2116, del Parlament Europeu i del Consell, de 2 de desembre de 2021.

 

Com es tramita

Procés de tramitació
1. La concessió de la subvenció es realitzarà mitjançant el règim de concurrència competitiva segons dotació pressupostària. 2. La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspon a les direccions territorials de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca que realitzaran...
Saber més
Criteris de valoració
1. Els establits en l'article 6 de l'Orde 8/2023, de la conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'establixen les bases reguladores de les ajudes d'intervenció en el sector apícola de la Comunitat Valenciana, en el cas que siga...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà del dia que es publique l'extracte de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9837, de 26.04.2024).

Documentació
S'ha de presentar la sol·licitud acompanyada de la següent documentació: a) Còpia del NIF del sol·licitant, en cas de no autoritzar la seua consulta per l'òrgan gestor del procediment. b) Acreditació de la identitat de la persona jurídica sol·licitant, en cas de no autoritzar la seua consulta per...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat amb mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per esta via, han de presentar les...
Saber més
  Presencial

  a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros).

  b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

   

  I, preferentment, en les oficines comarcals agràries.

   

  Saber més

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Des de 29-04-2024
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones interessades que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar...
  Saber més
  Presencial
  a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros). b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. d)...
  Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de 6 mesos des de la publicació de la convocatòria per l'òrgan competent, esta resolució esgota la via administrativa. La resolució serà notificada al beneficiari conforme als articles 40 i següents de la...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  Als costos que resulten subvencionables respecte a l'import sol·licitat, se'ls aplicarà el percentatge subvencionable assenyalat en l'annex II de la convocatòria d'ajuda. L'òrgan gestor de l'ajuda haurà de realitzar el control de l'admissibilitat de tots els costos inclosos en la sol·licitud...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Observacions

  Contra la resolució de concessió podrà interposar-se recurs de reposició davant la persona que dirigix la AVFGA en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació de la resolució de conformitat amb el que s'establix en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del...

  Saber més

  Justificació

  Termini
  Fins 31-07-2024
  Descripció

  1. Les persones o agrupacions sol·licitants que obtinguen una resolució estimatòria de concessió d'ajuda tindran 10 dies des del dia hàbil següent al de la publicació de la resolució de concessió d'ajuda per a presentar la corresponent sol·licitud de pagament a través de la seu electrònica de la...

  Saber més
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, presentaran la...
  Saber més
  Presencial
  a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros). b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. d)...
  Saber més