Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Obtenció directa, duplicat i renovació del carnet d'operador/a de grua mòbil autopropulsada, categories A i B. Indústria.

  Objecte del tràmit

  - Obtenció directa del carnet d'operador/a de grua mòbil autopropulsada, categories A i B, amb expedició de carnet professional acreditatiu de tal condició.
  - Renovació del carnet.
  - Duplicat

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar i obtindre directament (sense examen) el carnet professional operador/a de grua mòbil autopropulsada, categories A i B, les persones que acrediten el compliment de les condicions establides en l'apartat Requisits, d'este tràmit.

  Requeriments

  Per a l'OBTENCIÓ DIRECTA del carnet professional d'operador/a de grua mòbil autopropulsada, així com per a la seua RENOVACIÓ, les persones físiques hauran de complir els requisits següents:

  - Tindre complits 18 anys.

  - Disposar d'un títol de Formació Professional o d'un certificat de professionalitat inclòs en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, l'àmbit competencial del qual coincidisca amb les matèries objecte del Reglament d'Aparells d'elevació i manutenció d'estos (aprovat pel Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre), i de la Instrucció Tècnica Complementària «MIE-AEM-4».

  - I superar un examen mèdic, psicotècnic i físic, específic per a este tipus d'activitats, que inclou examen sobre agudesa visual, sentit de l'orientació, equilibri i agudesa auditiva.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2021:

  4.5.2 - Certificats tècnics: 15,90 euros

  4.3 - Renovacions i pròrrogues : 7,80 euros

  4.10 - Expedició de duplicats de documents oficials: 10,30 euros

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://atv.gva.es/va/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-consindustria

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Aquesta opció només és vàlida per a persones físiques

  a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
  I, preferentment, en:

  L'Atenció Presencial per a Informació General i REGISTRE DE DOCUMENTACIÓ (només per a Persones físiques) Serà Únicament MITJANÇANT CITA PRÈVIA, consulte la informació en el següent enllaç : http://www.indi.gva.es/va/cita-previa


  La INFORMACIÓ SOBRE EXPEDIENTS EN TRÀMIT s'oferirà Únicament mitjançant CITA PRÈVIA AMB el PERSONAL TÈCNIC O ADMINISTRATIU, consulte la informació en el següent enllaç: http://www.indi.gva.es/va/cita-previa

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - CASTELLÓ
  C/ CAVALLERS, 8Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=GEN_IND&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2489

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  A) PER A L'OBTENCIÓ DIRECTA DEL CARNET:

  SOL·LICITUD del carnet segons model normalitzat que figura com a imprés associat "SOLRECGR" (sol·licitud per a l'obtenció directa , renovació i duplicat del carnet d'operador/a de grua).

  DOCUMENTACIÓ a presentar junt amb la sol·licitud:
  - Còpia del títol de Formació Professional o del certificat de professionalitat.
  - Examen mèdic, psicotècnic i físic, específic per a este tipus d'activitats, que incloga examen sobre agudesa visual, sentit de l'orientació, equilibri i agudesa auditiva, actualitzat (antiguitat no superior a tres mesos).
  - Justificant del pagament de la taxa.  B) PER A LA RENOVACIÓ DEL CARNET:

  SOL·LICITUD de renovació del carnet segons model normalitzat que figura com a imprés associat "SOLRECGR" (sol·licitud per a l'obtenció directa , renovació i duplicat del carnet d'operador de grua).

  DOCUMENTACIÓ a presentar junt amb la sol·licitud:
  - Examen mèdic, psicotècnic i físic, específic per a este tipus d'activitats, que incloga examen sobre agudesa visual, sentit de l'orientació, equilibri i agudesa auditiva, actualitzat (antiguitat no superior a tres mesos).
  - Justificant del pagament de la taxa.

  c) DUPLICAT:
  * SOL·LICITUD del carnet segons model normalitzat que figura com a imprés associat "SOLRECGR" (sol·licitud per a l'obtenció directa , renovació i duplicat del carnet d'operador de grua).
  - Justificant del pagament de la taxa.

  Impresos associats

  [SOLRECGR] SOL·LICITUD PER A L'OBTENCIÓ DIRECTA, DUPLICAT I RENOVACIÓ DEL CARNET D'OPERADOR DE GRUA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  A) PER A L'OBTENCIÓ DIRECTA DEL CARNET:

  - Presentació de la sol·licitud SOLRECGR i de la documentació (inclòs el justificant de pagament de la taxa), en els Servicis Territorials d'Indústria , o de forma telemàtica.
  - S'ompliran les dades de l'activitat del carnet sol·licitat, i s'imprimirà un document que haurà de firmar el sol·licitant.
  - Si la documentació és correcta, es procedirà a la INSCRIPCIÓ en LA BASE DE DADES D'INSTAL·LADORS (que tindrà validesa en tot l'àmbit de la Comunitat Valenciana), i posteriorment es remetrà el carnet per correu certificat, junt amb la resolució.
  - Si la documentació no està correcta, es concedirà a la persona interessada un termini de deu dies per a esmenar les deficiències, i s'arxivarà l'expedient en cas contrari.


  B) PER A LA RENOVACIÓ DEL CARNET:

  - TERMINI DE RENOVACIÓ: cada cinc anys.
  - Presentació de la sol·licitud SOLRECGR i de la documentació (inclòs el justificant de pagament de la taxa), en el servici territorial d'Indústria de la província en què va ser expedit el carnet per primera vegada, llevat que es justifique el canvi de domicili de l'activitat, d'acord amb el que preveu l'article 3 de l'Orde de 23 d'abril de 1997.
  - S'emplenaran les dades de l'activitat del carnet sol·licitat, i s'imprimiran un document que haurà de firmar la persona interessada.
  - Si la documentació és correcta s'expedirà el carnet, que es remetrà per correu.
  - Si la documentació no és correcta, es concedirà a la persona interessada un termini de deu dies per a esmenar les deficiències, i s'arxivarà l'expedient en cas contrari.
  - Si per qualsevol motiu es denega la renovació, s'emetrà la Resolució corresponent i es notificarà a la persona interessada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la Direcció General competent en matèria d'indústria, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte és exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu , de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=GEN_IND&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2489

  Tramitació

  1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'ha indicat abans.
  Per a accedir-hi telemàticament, cal disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana).
  - I el sistema clau-signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...).
  Hi ha més informació respecte als sistemes admesos en la seu electrònica de la Generalitat en:
  https://sede.gva.es/va/sede_certificados
  2.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la informació respectiva del qual està disponible en l'apartat 'Enllaços' d'aquest tràmit.
  Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que ho presenta.
  3. Fent clic en l'enllaç directe indicat en 'Com es tramita telemàticament?' o en l'enllaç 'TRAMITAR AMB CERTIFICAT' (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar la sol·licitud i qualsevol altra documentació omplida i signada digitalment que hàgeu d'aportar, realitzar la presentació telemàtica de tot això, i obtindreu el justificant de registre corresponent.
  4. Respecte als DOCUMENTS QUE S'HAN D'ANNEXAR, si escau:
  - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots i els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i s'han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen.
  - En aquest tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat 'Quina documentació s'ha de presentar?' hi ha la llista de documents que s'han de presentar.
  * En l'apartat 'IMPRESOS ASSOCIATS' (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas. Si hi ha un model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat, s'han de crear o recaptar per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la sol·licitud.
  - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents.
  5.- Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en:
  http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  Reviseu aquesta informació i si, malgrat això, continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través de:
  - per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  1. A més de l'obtenció directa del carnet professional d'operador/a de grua mòbil autopropulsada, categories A i B, per complir els requisits abans descrits en l'apartat "Requisits", també podrà obtindre's eixe carnet per mitjà de la SUPERACIÓ D'UN EXAMEN TEORICOPRÀCTIC davant de la comunitat autònoma, sobre els coneixements objecte del Reglament d'Aparells d'Elevació i la seua Manutenció (aprovat pel Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre), i de la Instrucció Tècnica Complementària «MIE-AEM-4».

  La informació relativa a eixe examen teoricopràctic es pot consultar en la pàgina web
  i està també disponible en el tràmit de la Guia PROP denominat "Presentació a les proves per a l'obtenció del carnet d'operador de grua mòbil autopropulsada, categories A i B. Sol·licitud del certificat d'experiència (GMA i GMB).".

  2. CADUCITAT I RENOVACIÓ DEL CARNET

  - El carnet tindrà una validesa de cinc anys, transcorreguts els quals podrà ser objecte de renovació pels mateixos períodes, prèvia superació d'un examen mèdic, psicotècnic i físic, específic per a este tipus d'activitats, que inclou examen sobre agudesa visual, sentit de l'orientació, equilibri i agudesa auditiva.
  - La inscripció en els registres tindrà validesa en tot l'àmbit de la Comunitat Valenciana; no obstant això, la renovació del carnet s'haurà de realitzar sempre a la província en que va ser expedit per primera vegada, llevat que es justifique el canvi de domicili de l'activitat, d'acord amb el que preveu l'article 3 de l'Orde de 23 d'abril de 1997.

  3. PÈRDUA DEL CARNET PROFESSIONAL

  - El carnet professional es perd per resolució administrativa o jurisdiccional que així ho establisca, per mort del professional o per la seua no renovació en termini.
  - Els carnets professionals, com a documents la possessió dels quals habilita per a l'exercici de la corresponent activitat professional, estan sotmesos a la condició que el titular mantinga les condicions que van donar lloc a la seua expedició i que complisca les obligacions de seguretat bàsiques de la seua activitat.
  - L'incompliment de qualsevol d'estes condicions donarà lloc a la pèrdua del carnet, mitjançant una resolució motivada del cap de l'òrgan competent, amb audiència prèvia del titular.

  Enllaços

  Registre de Representants de l'ACCV

  Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Administració General de l'Estat

  Tràmit telemàtic per a realitzar l'esmena o aportació de documentació

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Orde de 23 d'abril de 1997, de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç, per la qual s'actualitza el procediment per a l'obtenció del carnet professional que autoritza la instal·lació, manteniment i altres activitats en matèria de seguretat industrial, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2985, de 06.05.1997).
  - Resolució de 7 d'octubre de 2003, de la Direcció General d'Indústria i Investigació Aplicada de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, per la qual s'incorpora l'especialitat de professional autoritzat denominada 'operador de grua mòbil autopropulsada' a les indicades en la disposició addicional segona de l'Orde de 23 d'abril de 1997, de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç, i s'adapten els requisits i condicions generals establits en esta als canvis específics introduïts per la reglamentació tècnica que han de complir estos professionals (DOGV núm. 4610, de 17.10.2003).
  - Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s'aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció tècnica complementària «MIE-AEM-4» del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, referent a grues mòbils autopropulsades (BOE núm. 170, de 17.07.2003).
  - Reial Decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial per a adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de servicis i l'exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seua adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de servicis i el seu exercici (BOE núm. 125, de 22.05.2010).

  Llista de normativa

  Vegeu Orde de 23 d'abril de 1997

  Vegeu Resolució de 7 d'octubre de 2003.( DOGV Núm. 4610, de 17/10/2003)

  Vegeu Reial Decret 837/2003, de 27 de juny

  Reial Decret 560/2010, de 7 de maig

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.