Programa 1. Impuls al posicionament de les empreses i el màrqueting de producte turístic de la Comunitat Valenciana

TURISME COMUNITAT VALENCIANA

Codi SIA: 211087
|
Codi GVA: 2500
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 13-05-2024 09:00:00h

Fins 27-05-2024 14:00:59h

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Incentivar la realització, durant 2024, de projectes que contribuïsquen a millorar el posicionament i la competitivitat empresarial, així com la visibilitat en el mercat nacional i internacional de l'oferta turística de la Comunitat Valenciana a través de la millora de la sostenibilitat,...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
13-05-2024 09:00:00h al 27-05-2024 14:00:59h
JustificacióTermini obert
EsmenaTermini obert
Observacions

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

- Cada sol·licitant podrà presentar un únic projecte relatiu a un o diversos dels següents àmbits:

a) Promoció i publicitat en un entorn omnicanal (físic i digital).

b) Comercialització i posada en mercat de productes i/o servicis turístics experiencials.

c) Sostenibilitat i ludificació.

- El projecte a subvencionar haurà de realitzar-se entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2024.

COSTOS SUBVENCIONABLES I INTENSITAT DE LES AJUDES

(Veure detall en l'Annex I de la resolució de convocatòria d'estes ajudes per al Programa 1, apartat 4)

 

PUBLICITAT DE LES AJUDES

S'estarà al que es disposa en l'article 15. Publicitat de les ajudes de la resolució de convocatòria d'estes ajudes.

A més de complir el que s'establix en l'apartat 4 de l'Article 14. Obligacions de les persones o entitats beneficiàries de la resolució de convocatòria d'estes ajudes.

L'entitat beneficiària haurà de donar l'adequada publicitat al caràcter públic del finançament del projecte objecte de subvenció, havent de figurar el distintiu de Turisme Comunitat Valenciana i fent constar en este que s'ha comptat amb la col·laboració econòmica de l'entitat.

 

L'accés a la pàgina web de descàrrega del distintiu de Turisme Comunitat Valenciana es troba disponible en els enllaços relacionats d'este mateix tràmit.

 

Nota: La Generalitat posa a la disposició de les entitats privades que han rebut alguna ajuda o subvenció pública perquè complisquen amb l'obligació de publicitat activa la plataforma TEP - Transparència Entitats Privades, més informació en l'enllaç: https://gvaoberta.gva.es/va/tep

 

 

CONTROL I INSPECCIÓ

 

Conforme al que es disposa en l'article 18. Control i inspecció de la resolució de convocatòria d'estes ajudes.

Normativa

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

1. Les empreses turístiques, qualsevol que siga la seua naturalesa jurídica, incloses les comunitats de béns i les societats civils, que estiguen inscrites en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana abans de la data de publicació d'esta resolució en el DOGV, i que formen part d'algun dels següents col·lectius:

a) Titulars d'establiments d'allotjament turístic inscrits en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana. Es consideraran beneficiàries les persones físiques o jurídiques propietàries o explotadores d'establiments hotelers, càmpings, blocs i conjunts d'apartaments turístics, empreses gestores d'habitatges d'ús turístic i allotjaments rurals de la Comunitat Valenciana.

b) Titulars d'agències de viatges inscrites en el registre de turisme de la Comunitat Valenciana.

c) Empreses de turisme actiu inscrites en el registre de turisme de la Comunitat Valenciana.

d) Establiments de restauració inscrits en el registre de turisme de la Comunitat Valenciana d'acord amb el que s'establix en el DECRET 36/2023, de 24 de març, del Consell pel qual es regulen els establiments de restauració en la Comunitat Valenciana, la Xarxa Gastro Turística i L'Exquisit Mediterrani.

 

2. Empreses, qualsevol que siga la seua naturalesa jurídica, incloses les comunitats de béns i les societats civils, que abans de la data de publicació d'esta resolució en el DOGV estiguen adherides a Creaturisme o bé disposen, del Distintiu “Compromís amb la Qualitat Turística” en el marc del Programa SICTED CV.

 

Requisits

En general, cada sol·licitant només podrà presentar una única sol·licitud, a un dels dos programes d'incentius que figuren en l'annex I de la resolució de convocatòria d'estes ajudes.

 

Els requisits s'han de complir conforme al que es disposa en l'article 4. Persones i entitats beneficiàries i requisits de les despeses objecte de subvenció de la resolució de convocatòria d'estes ajudes.

 

 

 

Com es tramita

Procés de tramitació

Conforme al que es disposa en l'Article 11. Tramitació de sol·licituds de la Resolució de convocatòria d'estes ajudes

Criteris de valoració

CRITERIS DE VALORACIÓ

El règim de concessió i criteris de valoració de sol·licituds és conforme al que es disposa en l'Article 10. Règim de concessió i criteris de valoració de sol·licituds per al PROGRAMA 1.

Les ajudes es concediran en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb els criteris de valoració i mentres existisca disponibilitat pressupostària adequada i suficient. Sent la puntuació màxima per projecte de 20 punts.

- CRITERIS GENERALS DE VALORACIÓ DE SOL·LICITUDS

Es podrà obtindre una puntuació màxima de 8 punts, segons allò que s'ha fixat en l'apartat 1. de l'article 10. Règim de concessió i criteris de valoració de sol·licituds de la resolució de convocatòria d'estes ajudes.

- CRITERIS ESPECÍFICS, relacionats amb l'interés turístic i grau de desenvolupament del projecte presentat, es podrà obtindre una puntuació màxima de 8 punts, que es valoraran en funció dels criteris específics per al PROGRAMA 1 segons allò que s'ha fixat en l'apartat 2.1. de l'article 10. Règim de concessió i criteris de valoració de sol·licituds de la resolució de convocatòria d'estes ajudes.

 

- CRITERIS DE RESPONSABILITAT SOCIAL, fins a 4 punts, segons allò que s'ha fixat en l'apartat 3. de l'article 10. Règim de concessió i criteris de valoració de sol·licituds de la resolució de convocatòria d'estes ajudes.

Òrgans de tramitació
Servei d'Ajudes Àrea de Competitivitat Turística.

Formularis

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 9.00:00 hores del dia 13 de maig de 2024, finalitzant a les 14.00:00 hores del dia 27 de maig de 2024 (hora oficial peninsular espanyola).

Documentació
La presentació de sol·licituds per a optar a les ajudes convocades mitjançant la resolució de 30 d'abril implica l'acceptació expressa i formal de les bases de la convocatòria, havent-se d'aportar per via electrònica la següent documentació d'ús obligatori: FASE DE SOL·LICITUD 1. Documentació...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
L'accés a la tramitació electrònica pot fer-se: -Des de la Seu Electrònica de la Generalitat en l'enllaç web: https://sede.gva.es -En l'enllaç SOL·LICITUD PRESENTACIÓ AUTENTICADA d'este mateix tràmit. -En l'enllaç habilitat a este efecte en l'enllaç web:...
Saber més

  Esmena

  Termini
  Termini obert
  Descripció

  Conforme a l'estipulat en l'Article 9.- Requeriment d'esmena de documentació de la resolució de convocatòria d'estes ajudes.

  Resolució

  Termini màxim
  D'acord amb el que s'establix en l'article 25.4 de la LGS, el termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos des de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. La justificació de l'ajuda s'efectuarà en el termini que s'establisca...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  INTENSITAT DE LES AJUDES L'import màxim d'ajuda global per persona o entitat beneficiària dels programes de la resolució de convocatòria d'estes ajudes serà de 90.000 euros. La quantia de la subvenció serà la quantitat que resulte d'aplicar una intensitat d'ajuda (%) del 70% sobre el cost...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició / Contenciós-administratiu
  Obligacions
  Segons el que s'establix en l'Article 14. Obligacions de les persones o entitats beneficiàries de la resolució de convocatòria d'estes ajudes. Les persones o entitats beneficiàries de les ajudes hauran de complir totes les obligacions establides en les bases reguladores, en la resolució de...
  Saber més
  Òrgans resolució
  La persona titular de la direcció de Turisme Comunitat Valenciana, elevarà proposta de concessió o denegació d'ajudes a la persona titular de la Presidència de l'entitat, qui resoldrà sobre les mateixes.

  Justificació

  Termini
  Termini obert
  Descripció

  1. La justificació de l'ajuda concedida haurà de realitzar-se d'acord amb el projecte/esdeveniment subvencionat i segons el que es disposa en l'Article 16. Justificació de despeses de la resolució de convocatòria d'estes ajudes. 2. La justificació s'efectuarà per via telemàtica en el tràmit...

  Saber més