Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Programa 1, Impuls a la competitivitat empresarial i al producte turístic de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Incentivar la realització durant 2022 de projectes que, a través de la digitalització, la millora de la seguretat, la resiliència i la posada en mercat de productes i serveis singulars i diferenciats, contribuïsquen a millorar la competitivitat empresarial i la visibilitat en el mercat nacional i internacional de l'oferta turística de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. Les empreses turístiques, siga quina siga la seua naturalesa jurídica (incloses les comunitats de béns), que estiguen inscrites en el Registre de turisme de la Comunitat Valenciana que a data de 10 de febrer de 2022, inici del termini de presentació de sol·licituds establit en l'article 7.1 de la Resolució d'1 de febrer de 2022, formen part d'algun dels col·lectius següents:

  a) Els titulars d'establiments d'allotjament turístic inscrits en el Registre de turisme de la Comunitat Valenciana.

  Es consideraran beneficiàries les persones físiques o jurídiques propietàries o explotadores d'establiments hotelers, càmpings, blocs i conjunts d'apartaments turístics, empreses gestores d'habitatges d'ús turístic i allotjaments rurals de la Comunitat Valenciana.

  b) Els titulars d'agències de viatges inscrites en el Registre de turisme de la Comunitat Valenciana.
  c) Les empreses de turisme actiu inscrites en el Registre de turisme de la Comunitat Valenciana.

  2. Les empreses, siga quina siga la seua naturalesa jurídica (incloses les comunitats de béns), associacions, federacions o fundacions que a data de 10 de febrer de 2022, inici del termini de presentació de sol·licituds establit en l'article 7.1 de la resolució d'1 de febrer de 2022, estiguen adherits a algun dels programes següents: CREATURISME i L'EXQUISIT MEDITERRANI

  O bé disposen, a data de 10 de febrer de 2022, inici del termini de presentació de sol·licituds establit en l'article 7.1 de la Resolució d'1 de febrer de 2022, del distintiu "Compromís amb la Qualitat Turística" per la seua participació en el programa: SICTED CV.

  Requeriments

  a) Que les condicions per a ser beneficiari es mantinguen fins al moment del pagament de la subvenció.
  b) No podrà accedir a la condició de beneficiari de les ajudes regulades en la Resolució d'1 de febrer de 2022 qui concórrega en alguna de les circumstàncies que preveuen els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (d'ara en avant, LGS).
  c) Aquestes ajudes són incompatibles amb la col·laboració econòmica que articule en 2022 Turisme Comunitat Valenciana mitjançant línies nominatives de subvenció per al mateix objecte i beneficiari.
  d) No es preveuran ajudes per a projectes el cost subvencionable dels quals siga inferior al que determina l'annex I de la Resolució d'1 de febrer de 2022 per a cada programa d'ajudes.
  e) Les actuacions que se subvencionen en el marc d'aquesta convocatòria no poden haver-se iniciat amb anterioritat al dia 1 de gener de 2022.
  f) En cap cas, l'import de la subvenció unit al d'altres possibles subvencions, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, podrà superar el cost de l'activitat subvencionada.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  INTENSITAT DE LES AJUDES

  L'import màxim d'ajuda global per beneficiari dels programes de la Resolució d'1 de febrer de 2022 serà de 100.000 euros.

  La quantia de la subvenció serà la quantitat que resulte d'aplicar una intensitat d'ajuda del 80 % sobre el cost subvencionable.

  No es preveuran ajudes per a projectes el cost subvencionable dels quals siga inferior a 6.000 euros, import mínim de despesa per a efectuar de 3.000 euros només en el cas que la persona o entitat sol·licitant siga:


  PROCEDIMENT DE PAGAMENT DE LES AJUDES

  Turisme Comunitat Valenciana procedirà al pagament de l'ajuda quan el beneficiari haja executat el projecte/esdeveniment subvencionats i sempre que haja complit totes les obligacions exigibles.

  En cas que l'import de cost subvencionable justificat de manera procedent siga inferior al cost subvencionable establit en la resolució de concessió, l'import de l'ajuda que s'ha de lliurar disminuirà proporcionalment i provocarà la pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció.

  En cas que el cost subvencionable justificat de manera conforme siga inferior a l'import mínim establit per al programa 1 en l'annex I de la Resolució d'1 de febrer de 2022, es produirà la pèrdua total del dret al cobrament de la subvenció concedida.

  L'alteració d'algunes de les característiques del projecte/esdeveniment subvencionat, l'incompliment de condicions i terminis establits en la resolució de concessió, la nul·la execució o execució parcial de despesa que cal justificar, la falta o incompleta justificació de despeses efectivament realitzades i la concessió amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud d'altres ajudes públiques o privades que en el seu conjunt excedisquen l'import del cost subvencionable de l'actuació, així com la concurrència de qualsevol altra causa de les que preveu l'article 37 de l'LGS, en cas de no haver-se efectuat encara el pagament de l'ajuda, donarà lloc a la pèrdua del dret al cobrament, total o parcial, de l'ajuda concedida.

  Si, per causa de força major, crisi sanitària o circumstàncies equiparables, l'objecte del projecte/esdeveniment subvencionat no poguera dur-se a terme, es consideraran despeses justificades conformes aquelles en què el beneficiari haja incorregut prèvies a la cancel·lació del projecte/esdeveniment.

  L'incompliment del beneficiari de qualsevol dels requisits, condicions i altres circumstàncies que van donar lloc a l'atorgament de l'ajuda, la variació de la finalitat del projecte/esdeveniment subvencionat o la falta de justificació de la seua realització, així com la concurrència de qualsevol altra causa de les que preveu l'article 37 de l'LGS, donarà lloc al reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés de demora corresponent des del moment del pagament de l'ajuda fins a la data en què s'acorde la procedència del reintegrament.

  El procediment per a declarar la procedència del reintegrament (o, si és el cas, de la pèrdua del dret al cobrament) es regirà pel que estableix l'LPACAP, sense perjudici de les especialitats que estableix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, l'LGS i el Reglament de desplegament d'aquesta última aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 10.00 hores del 10 de febrer de 2022 i finalitzarà a les 23.59.59 hores (hora oficial peninsular espanyola) de l'1 de març de 2022.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Tota la documentació s'ha d'aportar per mitjans electrònics.

  FASE DE SOL·LICITUD

  1. Documentació amb caràcter general que s'indica en l'article 9 de la resolució d'1 de febrer de 2022, a saber:
  - Formulari normalitzat de sol·licitud d'ajuda
  - Formulari normalitzat de declaració responsable
  - Qüestionari normalitzat
  - Model de domiciliació bancària
  - Informe justificatiu projecte objecte de subvenció
  - Pressupost projecte/esdeveniment objecte de subvenció

  2. Documentació específica que s'ha d'aportar per al PROGRAMA 1:

  - Descripció detallada del projecte que es realitzarà, objectius i resultats esperats i la seua adaptació a segments específics de la demanda.

  - Calendari d'execució del projecte i el seu impacte sobre la desestacionalització.

  - En el cas de la creació de suports, s'hauran de detallar les característiques i la distribució que tenen. - En el cas d'elements digitals, s'ha de detallar també la tecnologia que s'utilitzarà.

  - Pressupost desglossat per partides de despesa, en què s'especifiquen per separat, com a mínim, els costos corresponents a les diferents activitats que es detallen en l'apartat "Costos subvencionables i intensitat de l'ajuda" d'aquest programa.

  Així mateix, Turisme Comunitat Valenciana podrà requerir a la persona o entitat sol·licitant qualsevol altra documentació que s'estime necessària per a l'adequada valoració de la sol·licitud presentada.

  FASE DE JUSTIFICACIÓ DE DESPESES:

  La justificació de l'ajuda concedida haurà de realitzar-se d'acord amb el projecte subvencionat i en els termes fixats en la corresponent resolució de concessió.

  La justificació s'ha d'efectuar per via telemàtica en el tràmit específic disponible en l'enllaç https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20432

  mitjançant la presentació de l'imprés normalitzat denominat compte justificatiu auditat, que haurà d'estar signat electrònicament pel beneficiari o, en defecte d'això, el seu representant legal.

  Referent a les actuacions i comprovacions que ha de dur a terme l'auditor, cal ajustar-se al que disposa l'article 16 de la Resolució d'1 de febrer de 2022.

  El beneficiari, així mateix, ha de presentar material gràfic en el qual figure el distintiu en què es fa constar que el projecte/esdeveniment ha comptat amb la col·laboració de Turisme Comunitat Valenciana, tal com estableix l'article 15.3 de la Resolució d'1 de febrer de 2022.

  Igualment, el beneficiari haurà de presentar qualsevol altra documentació exigida per Turisme Comunitat Valenciana que es considere necessària per a verificar el grau d'execució efectiva de les actuacions subvencionades i la seua adequació a la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció.

  No s'acceptaran com a justificants de realització del projecte/esdeveniment objecte de subvenció les factures derivades de la contractació amb empreses o entitats vinculades al beneficiari de l'ajuda en els termes que preveu l'article 29 de l'LGS. S'entendrà que hi ha vinculació quan es done algun dels supòsits de l'article 68.2 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

  La justificació de l'ajuda s'efectuarà en el termini que s'establisca en la resolució de concessió, termini que en cap cas serà posterior al 15 de desembre de 2022.

  No es preveu la concessió de pròrrogues a la data límit establida en aquesta convocatòria per a la finalització dels projectes resolts favorables acollits al programa 1 "Impuls a la competitivitat de les empreses i el màrqueting de producte turístic de la CV", ni per a la seua justificació.

  Impresos associats

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [ANNEX VI] COMPTE JUSTIFICATIU

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  PRIMER PAS: OMPLIMENT DE FORMULARIS
  Nota: tots els formularis s'han d'omplir i signar electrònicament pel representant legal de la persona o entitat sol·licitant.

  La documentació requerida per a aquestes ajudes es divideix en formularis normalitzats i documents en format lliure.

  La generació dels formularis es fa per dues vies:

  1. Formularis que es generen OBLIGATÒRIAMENT des de l'assistent telemàtic disponible en l'enllaç https://formulariosturisme.gva.es, que són:

  - Formulari normalitzat de sol·licitud d'ajuda
  - Formulari normalitzat de declaració responsable
  - Qüestionari normalitzat

  2. Formulari en format pdf accessible des del tràmit, que cal descarregar, omplir i signar mitjançant mitjans electrònics:

  - Model de domiciliació bancària de Turisme Comunitat Valenciana, segons imprés normalitzat disponible en l'enllaç: https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/25558_ES.pdf

  Documents en format lliure

  - Documentació probatòria relativa als criteris de valoració corresponents al programa per al qual sol·licita l'ajuda.
  - Informe justificatiu projecte/esdeveniment objecte de subvenció. (D'acord amb el que disposa l'article 9.e de la Resolució d'1 de febrer de 2022). Pressupost del projecte/esdeveniment objecte de subvenció.
  - Pressupost del projecte/esdeveniment objecte de subvenció segons el que disposa l'article 9.f de la Resolució d'1 de febrer de 2022). Pressupost del projecte/esdeveniment objecte de subvenció.

  PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ REQUERIDA

  Mitjançant l'enllaç de tramitació electrònica del tràmit del programa 1, la persona sol·licitant a la plataforma de tramitació electrònica, iniciant la tramitació de la seua sol·licitud d'ajuda, que consisteix en l'ompliment de les diferents pantalles i l'aportació dels documents requerits en la resolució de la convocatòria d'ajudes.

  TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS

  La tramitació d'aquestes ajudes és telemàtica i en règim de concurrència competitiva.

  De conformitat amb el que estableix l'article 23.5 de l'LGS, examinada la documentació aportada, si aquesta no reuneix els requisits exigits, es requerirà electrònicament la persona o entitat interessada perquè en un termini improrrogable de 10 dies hàbils esmene la falta o presente els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud.

  Així mateix, es poden requerir del sol·licitant qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient.

  Les sol·licituds s'ordenen de més a menys puntuació. Una vegada establit aquest ordre, s'aplicarà la intensitat d'ajuda que correspon al programa 1 que figura en l'annex I a la Resolució d'1 de febrer de 2022.

  Una vegada l'òrgan instructor haja avaluat i informat les sol·licituds d'acord amb els criteris establits, se'n donarà trasllat a la Comissió d'Avaluació d'Ajudes que, després de l'anàlisi del procediment seguit, determinarà l'import de les subvencions d'acord amb la consignació pressupostària que s'establisca per a cada programa.

  Competeix al president de Turisme Comunitat Valenciana resoldre el procediment de concessió d'ajudes.

  Les resolucions de concessió fixaran expressament la quantia de l'ajuda i intensitat (%) d'aquesta i incorporaran, si és el cas, les condicions i obligacions que afecten el desenvolupament del projecte o esdeveniment objecte de subvenció.

  En cas que la resolució procedent siga denegatòria, s'ha de detallar el motiu o els motius que la determinen.

  Tant les propostes de resolució com les resolucions es notificaran a les persones o entitats interessades en els termes que preveuen els articles 40 i següents de l'LPACAP, que es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Es faculta la persona titular de la Direcció de Turisme Comunitat Valenciana per a dictar les disposicions i adoptar les mesures que considere oportunes per al desenvolupament i l'aplicació del que disposa la Resolució d'1 de febrer de 2022.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Es podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de València, dins del termini de 2 mesos, comptats des de l'endemà de publicar-se.
  Potestativament, podrà interposar-se un recurs de reposició davant del president de Turisme Comunitat Valenciana, en el termini d'1 mes, a comptar de l'endemà de publicar-se.
  Tot això, de conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=TURISME_AYUDAS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2500

  Tramitació

  El sol·licitant trobarà les instruccions per a realitzar la tramitació electrònica de la sol·licitud d'ajudes en l'enllaç d'Internet següent:

  http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/va/contents/subvencion/instrucciones_etramitacion.html

  Accés a la tramitació telemàtica: en aquest mateix tràmit, en l'enllaç de "Tramitar amb certificat".

  La presentació telemàtica requerirà que el sol·licitant dispose de signatura electrònica avançada i es podrà utilitzar qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat.

  No és possible descarregar ni omplir cap dels formularis que es generen en https://formulariosturisme.gva.es fora del circuit previst o el sistema, i NO permetrà pujar la documentació a la plataforma de tramitació.

  Per a accedir a les notificacions telemàtiques:

  1. Accediu a "La meua àrea personal" en l'enllaç https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va

  2. Llegiu la notificació enviada.

  3. En cas que l'hàgeu d'esmenar, accediu al tràmit genèric d'aportació de documentació d'esmena disponible en l'enllaç: https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/login.html

  Informació adicional

  Forma de presentació de sol·licituds:

  La presentació de la sol·licitud i de la documentació que cal aportar amb aquesta per a l'obtenció de l'ajuda s'ha de fer obligatòriament de manera electrònica, segons estableix per a les persones jurídiques l'article 14.2 i per a les persones físiques l'article 14.3 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (d'ara en avant, LPACAP).

  L'accés a la tramitació telemàtica pot fer-se a través de:

  - En la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es
  - En l'enllaç que apareix en el tràmit de la Guia Prop corresponent a cada un dels programes d'ajudes que es recullen en l'annex I a la Resolució d'1 de febrer de 2022.
  - A més, en l'assistent telemàtic https://formulariosturisme.gva.es, també hi haurà un enllaç a la tramitació electrònica del tràmit del programa 1.

  Inici
 • Informació complementària

  ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

  Cada sol·licitant podrà presentar una sol·licitud per a un únic projecte, que podrà preveure despeses relatives a una o les dues actuacions objecte de subvenció següents:

  - Millora de la digitalització, seguretat i resiliència de processos, serveis i/o productes.

  - Promoció i comunicació per a la posada en mercat de productes i/o serveis turístics experiencials.

  - Mesures de seguretat, addicionals a les requerides per la normativa sanitària aplicable, contra la COVID.

  El projecte subvencionable s'ha de fer entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2022.

  COSTOS SUBVENCIONABLES I INTENSITAT DE LES AJUDES

  (vegeu el detall en l'annex I de la Resolució d'1 de febrer de 2022 per al programa 1, apartat 4)

  PUBLICITAT DE LES AJUDES

  1. Turisme Comunitat Valenciana remet a la Base de dades nacional de subvencions, que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions, la informació sobre les subvencions concedides amb la indicació de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s'imputen, el beneficiari, la quantitat concedida i l'objectiu o la finalitat de la subvenció, amb l'expressió dels diferents programes o projectes subvencionats.

  2. En la web institucional de Turisme Comunitat Valenciana, en l'apartat de Portal de transparència i accessible des del portal de transparència de la Generalitat es publicarà la informació de les subvencions concedides amb la indicació de l'import, l'objectiu o la finalitat i les persones o entitats beneficiàries, en l'enllaç

  http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/conselleria/transparencia/subven_ayudas_concedidas

  El beneficiari ha de donar l'adequada publicitat al caràcter públic del finançament del projecte objecte de subvenció, per a la qual cosa ha de figurar un distintiu en què es faça constar que el projecte ha comptat amb la col·laboració de Turisme Comunitat Valenciana,

  Aquest distintiu estarà disponible en la següent adreça d'Internet:

  http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/va/contents/subvencion/distintivos.html

  CONTROL I INSPECCIÓ

  1. Turisme Comunitat Valenciana pot, en qualsevol moment, efectuar totes les actuacions de comprovació administrativa, material, de verificació de la inversió o realització de l'actuació objecte d'ajuda que considere necessàries.

  2. El beneficiari i els tercers relacionats amb l'objecte de la subvenció o la justificació d'aquesta estan, així mateix, obligats a sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer dels òrgans de fiscalització de la Generalitat en relació amb les subvencions o ajudes concedides.

  3. La comprovació material de l'efectiva realització de l'activitat subvencionada o del compliment de la finalitat es farà mitjançant el corresponent pla de control que desplegue l'ens públic Turisme Comunitat Valenciana, en el qual s'indicarà si l'obligació de comprovació abasta la totalitat de les ajudes o bé una mostra de les concedides, i, en aquest últim cas, la seua forma de selecció.

  Criteris de valoració

  Les ajudes es concediran en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb els criteris de valoració, i sempre que hi haja disponibilitat pressupostària adequada i suficient. La puntuació màxima per projecte és de 20 punts.

  - Criteris generals de valoració de sol·licituds

  Es podrà obtindre una puntuació màxima de 10 punts, segons el que s'ha fixat en l'article 11.1. Criteris de valoració de sol·licituds de la Resolució d'1 de febrer de 2022.

  - Criteris relacionats amb l'interés turístic i el grau de desenvolupament del projecte presentat:

  es podrà obtindre una puntuació màxima de 8 punts.
  Es valoraran en funció dels criteris específics que es recullen l'annex I punt 6 per al PROGRAMA 1 de la Resolució d'1 de febrer de 2022.

  Criteris socials:
  La puntuació d'aquest apartat serà com a màxim de 2 punts.

  Puntuació que s'atorgarà a la persona o entitat sol·licitant si aquesta aporta documentació acreditativa de l'existència d'un pla de responsabilitat social corporativa (PRS) i de qualitat laboral.

  Obligacions

  Els beneficiaris de les ajudes a què es refereix la Resolució d'1 de febrer de 2022 estan obligats a complir amb totes les obligacions que s'estableixen en l'LGS, i entre aquestes les assenyalades en els articles 13 i 14 d'aquesta, en el Decret 4/2017, de 31 de març, del president de la Generalitat, pel qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes dirigides al sector turístic de la Comunitat Valenciana, així com en la resta de normativa vigent aplicable.

  Hauran de notificar a Turisme Comunitat Valenciana qualsevol modificació que es produïsca en el projecte/esdeveniment objecte de subvenció durant la tramitació de l'expedient administratiu.

  Així mateix, hauran de conservar els documents originals justificatius relacionats amb les despeses corrents subvencionades o còpies certificades conformes amb els originals mentre puguen ser objecte de les actuacions de comprovació per part de Turisme Comunitat Valenciana.

  L'incompliment de qualsevol d'aquestes obligacions pot donar lloc a la pèrdua del dret al cobrament i, si escau, al reintegrament de les ajudes percebudes i a l'exigència de l'interés de demora des del moment del pagament de la subvenció.

  El beneficiari estarà obligat a posar a la disposició de l'auditor tots els llibres, els registres i els documents que se li sol·liciten per a efectuar la revisió, així com a conservar-los per a les actuacions de comprovació i control que preveu la legislació vigent. Si és el cas, hauran d'elaborar i facilitar-li, a més dels documents ja esmentats, la declaració que continga una llista detallada d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que, si és el cas, hagen finançat l'activitat subvencionada, amb la indicació de l'import, la procedència i l'aplicació d'aquesta.
  En qualsevol cas, el beneficiari de l'ajuda o l'auditor haurà de mantindre un arxiu de documentació que acredite el treball de revisió que ha dut a terme i que suporte l'informe que ha emés, i haurà de conservar aquesta documentació durant un període mínim de huit anys que s'iniciarà amb la data d'emissió de l'informe.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Text consolidat de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  - Text consolidat del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions (BOE núm. 176, de 25.07.2006).
  - Text consolidat: Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (text pertinent a l'efecte de l'EEE). Text pertinent a l'efecte de l'EEE. DOUE-L-2013-82949
  - Text consolidat de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.(DOCV núm. 7464, de 12/02/2015)
  - Text consolidat de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015)
  - Text consolidat de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).
  - Text consolidat de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).
  - Decret 4/2017, de 31 de març, del president de la Generalitat, pel qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes dirigides al sector turístic de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8014, de 04.04.2017).
  - Text consolidat de la Llei 15/2018, 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8313, de 08.06.2018).
  - Resolució de 26 de febrer de 2021, de la Presidència de la Generalitat, d'aprovació del Pla estratègic de subvencions de la Presidència de la Generalitat i els seus organismes públics, per al període 2021-2023. (DOGV núm. 9033, de 3 de març de 2021)
  - Extracte de la Resolució 1 de febrer de 2022, del president de Turisme Comunitat Valenciana, per la qual es convoquen les ajudes per a l'any 2022 dirigides a empreses, associacions, federacions i fundacions, destinades a la
  millora de la competitivitat dels serveis i productes turístics de la Comunitat Valenciana. (DOGV Num. 9273 de 08.02.2022)
  - Resolució d'1 de febrer de 2022, del president de Turisme Comunitat Valenciana, per la qual es convoquen les ajudes per a l'any 2022 dirigides a empreses, associacions, federacions i fundacions, destinades a la millora de la competitivitat dels serveis i productes turístics de la Comunitat Valenciana. (DOGV Num. 9273 de 08.02.2022)
  - Resolució de 5 d'agost de 2022, del president de Turisme Comunitat Valenciana, de concessió d'ajudes 2022 del Programa 1, dirigides a empreses, associacions, federacions i fundacions, i destinades a la millora de la competitivitat dels serveis i productes turístics de la Comunitat Valenciana. (DOGV nº9415 / 30.08.2022)

  Llista de normativa

  Vegeu el text consolidat de la Llei 38/2003, general de subvencions.

  Vegeu el text consolidat del Reial decret 887/2006.

  Vegeu el text consolidat Reglament (UE) núm. 1407/2013, de 18 de desembre de 2013.

  Vegeu el text consolidat de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

  Vegeu el text consolidat de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat.

  Vegeu el text consolidat de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  Vegeu el text consolidat de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre.

  Vegeu el Decret 4/2017, de 31 de març, del president de la Generalitat.

  Vegeu el text consolidat de la Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat.

  Vegeu la Resolució de 26 de febrer de 2021 del Pla estratègic de subvencions de la Presidència de la Generalitat i els seus organismes públics per al període 2021-2023.

  Vegeu Extracte de la Resolució 1 de febrer de 2022, del president de Turisme Comunitat Valenciana,

  Vegeu Resolució d'1 de febrer de 2022, del president de Turisme Comunitat Valenciana,

  Vegeu Resolució de 5 d'agost de 2022, del president de Turisme Comunitat Valenciana, de concessió d'ajudes 2022 del Programa 1,

  Llistat de seguiment

  Preguntes freqüents (FAQ) referents a la tramitaciò de les sol·licituds d'ajudes sector turístic 2022.

  GUIA PER A LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA DE LES SOL·LICITUTS D'AJUDES SECTOR TURÍSTIC 2022.

  Enllaç a l'aplicació informática formularisturisme

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.