Detall de Procediment

Programa 1. Impuls al posicionament de les empreses i el màrqueting de producte turístic de la Comunitat Valenciana

Codi SIA:: 211087
Codi GVA:: 2500
Organisme: TURISME COMUNITAT VALENCIANA
Termini de sol·licitud: TANCAT
(13-05-2024
27-05-2024)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

  • Justificació

  • Esmena

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Incentivar la realització, durant 2024, de projectes que contribuïsquen a millorar el posicionament i la competitivitat empresarial, així com la visibilitat en el mercat nacional i internacional de l'oferta turística de la Comunitat Valenciana a través de la millora de la sostenibilitat, l'accessibilitat, i la posada en mercat de productes i/o servicis.

Observacions

Observacions

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES - Cada sol·licitant podrà presentar un únic projecte relatiu a un o diversos dels següents àmbits: a) Promoció i publicitat en un entorn omnicanal (físic i digital). b) Comercialització i posada en mercat de productes i/o servicis turístics experiencials. c) Sostenibilitat i ludificació. - El projecte a subvencionar haurà de realitzar-se entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2024. COSTOS SUBVENCIONABLES I INTENSITAT DE LES AJUDES (Veure detall en l'Annex I de la resolució de convocatòria d'estes ajudes per al Programa 1, apartat 4) PUBLICITAT DE LES AJUDES S'estarà al que es disposa en l'article 15. Publicitat de les ajudes de la resolució de convocatòria d'estes ajudes. A més de complir el que s'establix en l'apartat 4 de l'Article 14. Obligacions de les persones o entitats beneficiàries de la resolució de convocatòria d'estes ajudes. L'entitat beneficiària haurà de donar l'adequada publicitat al caràcter públic del finançament del projecte objecte de subvenció, havent de figurar el distintiu de Turisme Comunitat Valenciana i fent constar en este que s'ha comptat amb la col·laboració econòmica de l'entitat. L'accés a la pàgina web de descàrrega del distintiu de Turisme Comunitat Valenciana es troba disponible en els enllaços relacionats d'este mateix tràmit. Nota: La Generalitat posa a la disposició de les entitats privades que han rebut alguna ajuda o subvenció pública perquè complisquen amb l'obligació de publicitat activa la plataforma TEP - Transparència Entitats Privades, més informació en l'enllaç: https://gvaoberta.gva.es/va/tep CONTROL I INSPECCIÓ Conforme al que es disposa en l'article 18. Control i inspecció de la resolució de convocatòria d'estes ajudes.

Requisits

Requisits

En general, cada sol·licitant només podrà presentar una única sol·licitud, a un dels dos programes d'incentius que figuren en l'annex I de la resolució de convocatòria d'estes ajudes. Els requisits s'han de complir conforme al que es disposa en l'article 4. Persones i entitats beneficiàries i requisits de les despeses objecte de subvenció de la resolució de convocatòria d'estes ajudes.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

1. Les empreses turístiques, qualsevol que siga la seua naturalesa jurídica, incloses les comunitats de béns i les societats civils, que estiguen inscrites en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana abans de la data de publicació d'esta resolució en el DOGV, i que formen part d'algun dels següents col·lectius: a) Titulars d'establiments d'allotjament turístic inscrits en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana. Es consideraran beneficiàries les persones físiques o jurídiques propietàries o explotadores d'establiments hotelers, càmpings, blocs i conjunts d'apartaments turístics, empreses gestores d'habitatges d'ús turístic i allotjaments rurals de la Comunitat Valenciana. b) Titulars d'agències de viatges inscrites en el registre de turisme de la Comunitat Valenciana. c) Empreses de turisme actiu inscrites en el registre de turisme de la Comunitat Valenciana. d) Establiments de restauració inscrits en el registre de turisme de la Comunitat Valenciana d'acord amb el que s'establix en el DECRET 36/2023, de 24 de març, del Consell pel qual es regulen els establiments de restauració en la Comunitat Valenciana, la Xarxa Gastro Turística i L'Exquisit Mediterrani. 2. Empreses, qualsevol que siga la seua naturalesa jurídica, incloses les comunitats de béns i les societats civils, que abans de la data de publicació d'esta resolució en el DOGV estiguen adherides a Creaturisme o bé disposen, del Distintiu “Compromís amb la Qualitat Turística” en el marc del Programa SICTED CV.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

Preguntes freqüents sobre les ajudes de 2024 dirigides a empreses, associacions, federacions i fundacions, per a millorar el posicionament del sector turístic de la Comunitat Valenciana.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 9.00:00 hores del dia 13 de maig de 2024, finalitzant a les 14.00:00 hores del dia 27 de maig de 2024 (hora oficial peninsular espanyola).

Formularis documentació

La presentació de sol·licituds per a optar a les ajudes convocades mitjançant la resolució de 30 d'abril implica l'acceptació expressa i formal de les bases de la convocatòria, havent-se d'aportar per via electrònica la següent documentació d'ús obligatori: FASE DE SOL·LICITUD 1. Documentació amb caràcter general relacionada en l'article 8 de la resolució de convocatòria d'estes ajudes. 1.1 Formularis obligatoris que es generen en l'aplicació formulariosturisme, en l'enllaç: https://formulariosturisme.gva.es/formulariosweb/ayudas • Formulari normalitzat de sol·licitud d'ajudes emplenat i firmat electrònicament pel representant legal de l'entitat. • Formulari normalitzat de Declaració responsable emplenat i firmat electrònicament pel representant legal de l'entitat. • Qüestionari normalitzat emplenat i firmat electrònicament pel representant legal de l'entitat. La persona o entitat sol·licitant haurà d'aportar la documentació que permeta acreditar el compliment dels criteris, excepte en aquells la valoració dels quals es realitzarà d'ofici per Turisme Comunitat Valenciana i per als quals no s'haurà d'aportar cap documentació. Si la persona o entitat sol·licitant no emplenara algun dels criteris en el qüestionari o aportara la documentació fora del termini de presentació de sol·licituds, s'assignarà zero punts a estos criteris de valoració de sol·licituds. 2. Documents tipus en format doc • Memòria descriptiva i pressupost del projecte objecte de subvenció, a emplenar amb la documentació i informació descrita en el document tipus disponible en els enllaços relacionats d'este mateix tràmit. El document tipus ha de contindre el requerit en els punts 1 i 2 de l'apartat e) Memòria descriptiva i pressupost del projecte objecte de subvenció de l'Article 8. Documentació a aportar amb la sol·licitud de la resolució de convocatòria d'estes ajudes. 3. Formularis en pdf que cal descarregar, emplenar i firmar electrònicament pel representant legal de l'entitat sol·licitant • Formulari de domiciliació bancària En cas que el compte bancari designat estiga ja donada d'alta en Turisme, s'hauran de confirmar les dades d'esta en l'imprés de declaració responsable referit en l'apartat 1.1.

Presentació

Presentació

Telemàtica
L'accés a la tramitació electrònica pot fer-se: -Des de la Seu Electrònica de la Generalitat en l'enllaç web: https://sede.gva.es -En l'enllaç SOL·LICITUD PRESENTACIÓ AUTENTICADA d'este mateix tràmit. -En l'enllaç habilitat a este efecte en l'enllaç web: https://formulariosturisme.gva.es/formulariosweb/ayudas/programa/375 La persona sol·licitant trobarà les instruccions per a realitzar la tramitació electrònica de la seua sol·licitud d'ajudes enels enllaços relacionats d´'este mateix tràmit. La presentació telemàtica requerirà que la persona sol·licitant dispose de firma electrònica avançada, utilitzant qualsevol dels sistemes de firma electrònica admesos en la Seu electrònica de la Generalitat. La presentació del formulari de sol·licitud i de la documentació a aportar per a l'obtenció de l'ajuda es realitzarà a través del tràmit telemàtic habilitat per Turisme Comunitat Valenciana a este efecte. Qualsevol sol·licitud presentada seguint una altra via diferent de presentació a l'establida, incorrerà en causa d'inadmissió. El sistema NO permetrà pujar documentació a la plataforma de tramitació, ni descarregar ni emplenar cap dels formularis obligatoris que es generen en formulariosturisme fora del circuit previst. Per a accedir a les notificacions telemàtiques: 1. Accedir a CARPETA CIUDADADANA de GVA en l'enllaç web: https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es 2. Llegir la notificació enviada. 3. En https://formulariosturisme.gva.es , seleccionar AJUDES i en l'apartat d'enllaços d'interés estan els accessos tant al tràmit d'aportació com al tràmit de justificació.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Conforme al que es disposa en l'Article 11. Tramitació de sol·licituds de la Resolució de convocatòria d'estes ajudes

Criteris de valoració

Criteris de valoració

CRITERIS DE VALORACIÓ El règim de concessió i criteris de valoració de sol·licituds és conforme al que es disposa en l'Article 10. Règim de concessió i criteris de valoració de sol·licituds per al PROGRAMA 1. Les ajudes es concediran en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb els criteris de valoració i mentres existisca disponibilitat pressupostària adequada i suficient. Sent la puntuació màxima per projecte de 20 punts. - CRITERIS GENERALS DE VALORACIÓ DE SOL·LICITUDS Es podrà obtindre una puntuació màxima de 8 punts, segons allò que s'ha fixat en l'apartat 1. de l'article 10. Règim de concessió i criteris de valoració de sol·licituds de la resolució de convocatòria d'estes ajudes. - CRITERIS ESPECÍFICS, relacionats amb l'interés turístic i grau de desenvolupament del projecte presentat, es podrà obtindre una puntuació màxima de 8 punts, que es valoraran en funció dels criteris específics per al PROGRAMA 1 segons allò que s'ha fixat en l'apartat 2.1. de l'article 10. Règim de concessió i criteris de valoració de sol·licituds de la resolució de convocatòria d'estes ajudes. - CRITERIS DE RESPONSABILITAT SOCIAL, fins a 4 punts, segons allò que s'ha fixat en l'apartat 3. de l'article 10. Règim de concessió i criteris de valoració de sol·licituds de la resolució de convocatòria d'estes ajudes.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Servei d'Ajudes Àrea de Competitivitat Turística.

Obligacions

Obligacions

Segons el que s'establix en l'Article 14. Obligacions de les persones o entitats beneficiàries de la resolució de convocatòria d'estes ajudes. Les persones o entitats beneficiàries de les ajudes hauran de complir totes les obligacions establides en les bases reguladores, en la resolució de convocatòria d'estes ajudes, així com en la resta de normativa vigent d'aplicació. A destacar: - Hauran de notificar a Turisme Comunitat Valenciana qualsevol modificació que es produïsca en el projecte/esdeveniment objecte de subvenció durant la tramitació de l'expedient administratiu. - Deuran així mateix conservar els documents originals justificatius relacionats a les despeses corrents subvencionades o còpies certificades conformes amb els originals mentres puguen ser objecte de les actuacions de comprovació per part de Turisme Comunitat Valenciana. - L'incompliment de qualsevol d'estes obligacions podrà donar lloc a la pèrdua del dret al cobrament i, si és el cas, al reintegrament de les ajudes percebudes i a l'exigència de l'interés de demora des del moment del pagament de la subvenció.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

INTENSITAT DE LES AJUDES L'import màxim d'ajuda global per persona o entitat beneficiària dels programes de la resolució de convocatòria d'estes ajudes serà de 90.000 euros. La quantia de la subvenció serà la quantitat que resulte d'aplicar una intensitat d'ajuda (%) del 70% sobre el cost subvencionable. No es contemplaran ajudes per a projectes el cost subvencionable dels quals siga inferior a 6.000 euros, podent ser este import mínim de despesa a efectuar de 3.000 euros sol en el cas que la persona o entitat sol·licitant corresponga a l'apartat 2.1.d. o 2.2. d'este programa d'ajudes. Les sol·licituds el pressupost subvencionable de les quals, no aconseguisca estos imports mínims, seran directament desestimades. PROCEDIMENT DE PAGAMENT DE LES AJUDES, PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT I REINTEGRAMENT DE LES AJUDES. Conforme al que es disposa en l'Article 17. Tramitació de sol·licituds de la resolució de convocatòria d'estes ajudes.

Termini màxim

Termini màxim

D'acord amb el que s'establix en l'article 25.4 de la LGS, el termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos des de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. La justificació de l'ajuda s'efectuarà en el termini que s'establisca en la resolució de concessió, termini que en cap cas serà posterior al 15 de desembre de 2024.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

La persona titular de la direcció de Turisme Comunitat Valenciana, elevarà proposta de concessió o denegació d'ajudes a la persona titular de la Presidència de l'entitat, qui resoldrà sobre les mateixes.

Efecte silenci

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició / Contenciós-administratiu

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Termini justificació: OBERT

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

1. La justificació de l'ajuda concedida haurà de realitzar-se d'acord amb el projecte/esdeveniment subvencionat i segons el que es disposa en l'Article 16. Justificació de despeses de la resolució de convocatòria d'estes ajudes. 2. La justificació s'efectuarà per via telemàtica en el tràmit específic disponible en l'enllaç web: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20432 La justificació de l'ajuda s'efectuarà en el termini que s'establisca en la resolució de concessió

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix

Conforme a l'estipulat en l'Article 9.- Requeriment d'esmena de documentació de la resolució de convocatòria d'estes ajudes.