Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Programa 1 - Foment de la competitivitat empresarial..

  Objecte del tràmit

  Fomentar la realització de projectes tendents a incrementar la competitivitat en el mercat nacional i internacional, així com a combatre l'estacionalitat del producte turístic.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  a) Empreses turístiques, sempre que estiguen degudament inscrites en el Registre de turisme de la Comunitat Valenciana a la data de presentació de la sol·licitud.
  b) Federacions, fundacions, associacions i empreses organitzadores d'activitats esportives i culturals d'interés turístic que tinguen lloc a la Comunitat Valenciana.
  c) Associacions i empreses, siga quina siga la naturalesa jurídica que tinguen (incloses les comunitats de béns), que desenvolupen actuacions de promoció i comercialització de productes turístics de la Comunitat Valenciana.
  d) Empreses organitzadores d'activitats de caràcter musical d'impacte turístic que se celebren a la Comunitat Valenciana.

  Es consideraran empreses turístiques les persones físiques o jurídiques propietàries o explotadores d'establiments hotelers, campaments de turisme, blocs o conjunts d'apartaments turístics, allotjaments rurals, de restauració, de turisme actiu, agències de viatge i d'oferta turística complementària inscrites en el Registre de turisme de la Comunitat Valenciana a la data de presentació de la sol·licitud.

  Així mateix, poden ser beneficiàries les empreses gestores d'habitatges turístics, sempre que aquestes siguen propietat de l'empresa explotadora o, si no ho són, si hi ha entre titular i empresa explotadora un acord sobre l'obligació de destinar el bé al trànsit turístic durant un període que no podrà ser inferior a cinc anys, sempre que aquestes circumstàncies s'acrediten adequadament.

  Requeriments

  Els projectes subvencionables estar subjectes a les condicions següents:

  a) Que les condicions per a ser beneficiari es mantinguen fins al moment del pagament de la subvenció.
  b) No poden accedir a la condició de beneficiari de les ajudes regulades en la resolució de 10 de desembre de 2019 els que incórreguen en alguna de les circumstàncies previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
  c) Aquestes ajudes no són compatibles amb la col·laboració que articule Turisme Comunitat Valenciana via línies nominatives de subvenció per al mateix objecte i beneficiari.
  d) No es preveuran ajudes per a projectes el cost subvencionable dels quals siga inferior al que determine l'annex I de la Resolució de 10 de desembre per a aquest programa.
  e) Les actuacions que se subvencionen en el marc d'aquesta convocatòria no podran haver-se iniciat amb anterioritat al dia 1 de gener de 2020.
  f) En cap cas, l'import de la subvenció unit al d'altres possibles subvencions, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, podrà superar el cost de l'activitat subvencionada.
  g) La presentació de les sol·licituds fora del termini establit, la no-utilització del model d'imprés normalitzat d'ús obligatori o la no-presentació per via telemàtica seran causes d'inadmissió de les sol·licituds d'ajuda.
  h) Les ajudes estan destinades als beneficiaris que complisquen el que estableix l'article 2.1.a i b del Decret 4/2017, de 31 de març, que desenvolupen projectes d'interés turístic.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el 15 de gener de 2020 i finalitzarà el dia 14 de febrer de 2020 a les 23.59.59 hores (hora oficial peninsular espanyola).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Amb caràcter general, s'ha d'aportar per via electrònica i s'ha de presentar tota la documentació que s'indica en l'article 7. Documentació que cal aportar de la Resolució de 10 de desembre de 2019.

  2. Documentació específica que s'ha d'aportar per a aquest programa 1

  2.1. Si la inversió implica la realització d'obres, s'ha d'aportar algun dels documents següents:
  - Llicència municipal d'obres corresponent a l'activitat i el pressupost per als quals se sol·licita incentiu.
  - Justificant d'haver sol·licitat la llicència (sol·licitud i justificant de pagament de taxes). En aquest cas, la llicència s'haurà d'aportar, necessàriament, en el moment de la justificació.

  2.2. En el cas d'actuacions compreses en els supòsits indicats en l'article 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7329, de 31.07.2014):

  Declaració responsable que l'obra prevista està compresa en els supòsits indicats en l'article 214 de la referida llei i que compleix amb tots els requisits exigibles per a executar les obres corresponents.
  Còpia de la declaració responsable prevista en l'article 222 de la llei esmentada. (Aquesta s'ha d'aportar, en tot cas, en el moment de la justificació).

  2.3. Si es tracta d'obres majors:
  2.3.1. Projecte tècnic visat, així com qualssevol altres autoritzacions o llicències administratives que siguen preceptives.

  2.3.2 Memòria descriptiva i econòmica de l'actuació que es realitzarà, que ha d'incloure els punts següents:

  - Descripció detallada de l'actuació per a la qual se sol·licita l'ajuda.
  - Calendari d'actuació en el qual conste l'execució del projecte.
  - Quan siga procedent, croquis d'ubicació i pla general de conjunt.
  - Fotografies de l'objecte de la inversió sobre la qual s'actua.
  - Quan siga procedent, estudi d'impacte mediambiental.
  - Pressupost desglossat per partides de despesa de les actuacions que es realitzaran.

  Cada una de les sol·licituds ha d'anar acompanyada de les respectives declaracions responsables sobre no-destrucció d'ocupació, així com d'autofinançament en almenys un 50 %.

  2.4. Quan les inversions plantejades tinguen un termini d'execució superior a l'exercici pressupostari, les sol·licituds d'ajuda han d'anar acompanyades d'un projecte tècnic comprensiu de les partides i els pressupostos que es desenvoluparan en cada una de les anualitats en què es pretenga executar el projecte esmentat.

  3. Documentació que cal presentar relativa als criteris de valoració:
  3.1. Justificació gràfica del material de difusió relatiu a l'àmbit d'actuació de l'activitat subvencionable.
  En de disposar:
  3.2. Còpia dels certificats de qualitat, gestió mediambiental, accessibilitat universal o intel·ligència turística vigents, en el cas de disposar-ne d'algun.
  3.3. Còpia dels distintius SICTED, en el cas de disposar-ne d'algun.
  3.4. Pla de responsabilitat social corporativa

  4. En cap cas es considera despesa subvencionable l'IVA, llevat que el sol·licitant aporte amb la sol·licitud l'acord corresponent de reconeixement de l'exempció dictat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, juntament amb una declaració responsable de vigència de les circumstàncies que van permetre l'exempció.

  FASE DE JUSTIFICACIÓ
  1. La justificació de l'actuació objecte d'ajuda s'ha de fer d'acord amb el projecte subvencionat i en els termes fixats en el respectiu programa i en la corresponent resolució de concessió de l'ajuda, i s'ha d'efectuar per via telemàtica en el tràmit específic disponible en l'enllaç
  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20432
  mitjançant la presentació de la documentació que s'indica en l'article 14. Justificació de despeses de la Resolució de 10 de desembre de 2019.

  2. La justificació de l'ajuda s'ha d'efectuar en el termini que s'establisca en la resolució de concessió, que en cap cas pot ser posterior al 30 de novembre de 2020.

  Impresos associats

  [ANNEX II] SOL·LICITUD D'AJUDES A EMPRESES, ASSOCIACIONS, FEDERACIONS I FUNDACIONS, DESTINADES A LA MILLORA DE LA COMPETITIVITAT DELS SERVEIS I PRODUCTES TURÍSTICS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  [ANNEX III] IMPRÉS DE DECLARACIONS RESPONSABLES DEL SECTOR EMPRESARIAL

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [ANNEX IV] QÜESTIONARI

  [ANNEX VI] COMPTE JUSTIFICATIU

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.