Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud de participació en el programa de voluntariat forestal.

  Objecte del tràmit

  Sol·licitar la participació en el programa de voluntariat forestal.

  CONCEPTE DE VOLUNTARIAT:
  S'entén per voluntariat el conjunt d'activitats d'interés general que, respectant els principis de no-discriminació, solidaritat, pluralisme i tots els que inspiren la convivència en una societat democràtica, es desenvolupen per persones físiques per a la millora de la qualitat de vida d'altres persones o de la col·lectivitat, de conformitat amb els requisits següents:
  a) Que tinguen caràcter altruista i solidari.
  b) Que la realització d'aquestes siga conseqüència d'una decisió pròpia i adoptada lliurement, i no siga causa d'una obligació personal o un deure jurídic.
  c) Que es duguen a terme de manera desinteressada i sense contraprestació econòmica, ni de qualsevol altra índole, sense perjudici dels incentius que es puguen establir legalment i que es puguen rescabalar de les despeses originades per l'acompliment d'aquesta activitat.
  d) Que es desenvolupen a través d'organitzacions sense ànim de lucre i de conformitat amb els programes o els projectes concrets.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Qualsevol persona de més de 18 anys.

  Requeriments

  - Omplir les dades contingudes en la inscripció i manifestar el coneixement de les obligacions i els drets del voluntari és una condició necessària per a participar.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Als registres dels òrgans administratius als quals s'adrecen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També, en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2525

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Sol·licitud omplida degudament.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN VOLUNTARIAT FORESTAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2525

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, tot i que no estan obligats a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament, a través de la seu electrònica de la Generalitat, en l'URL següent: https://www.gva.es/va/proc2525.

  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però la sol·licitud es faça de manera presencial, es requerirà l'interessat perquè la presente de manera electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella el dia en què s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de manera telemàtica, el sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada, basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests, els certificats emesos per l'autoritat de certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema Clave de signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, escaiga.

  Els tràmits que es facen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no s'arriben a registrar, es poden recuperar en un moment posterior, per a acabar la presentació telemàtica, accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "como va el meu"-> "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  A. NORMES
  1. CARACTERÍSTIQUES DEL VOLUNTARIAT FORESTAL:
  - Les persones voluntàries han de fer tasques de vigilància de les muntanyes i d'informació a usuaris davant del risc d'incendis forestals.
  - Han de ser majors de 18 anys i tindre un mínim de capacitat física per a l'acompliment de l'activitat, fer una ruta a peu d'uns 7 a 10 km per pistes i camins forestals.
  - Els trasllats fins als punts d'inici de les rutes de vigilància s'han de fer en vehicles tot terreny adscrits al pla de vigilància, el mínim de voluntaris per unitat és de 2 persones. Si una vegada en el punt d'eixida aquesta xifra és inferior perquè no s'ha presentat alguna de les persones voluntàries, se suspendrà l'eixida.
  - En cas que hi haja més sol·licituds que places disponibles, es donarà prioritat a les persones que no hagen participat amb anterioritat en l'activitat.
  2. DRETS DE LES PERSONES VOLUNTÀRIES:
  Els persones voluntàries que participen en aquest programa tenen tots els drets reconeguts en la Llei 6/1996, de 15 de gener, del voluntariat, i en la Llei 4/2001, de la Generalitat, del voluntariat, i, a més:
  - Rebre formació i informació adequada a les funcions a desenvolupar.
  - Disposar del material necessari per al desenvolupament de les seues funcions. Això inclou uniforme (depenent l'època de l'any) i, en ruta, les eines necessàries per al desenvolupament de l'activitat de vigilància.
  - Disposar d'un telèfon (96 197 19 45) i una adreça de correu electrònic (voluntariat_forestal@gva.es) d'informació i d'assistència al voluntariat forestal.
  - Disposar d'un qüestionari que avalue l'activitat del voluntariat forestal i a tots els qui formen part d'aquesta.
  - Estar cobertes per una assegurança d'accident i responsabilitat civil.
  - En acabar el període de voluntariat, rebre una certificació de les activitats dutes a terme amb el detall de les hores dedicades.
  - La participació en l'activitat no ocasionarà cap despesa a la persona voluntària, per la qual cosa s'establirà una compensació econòmica, tant per les despeses d'alimentació com per les de transport fins al punt d'eixida.
  3. COMPROMÍS PERSONAL DELS VOLUNTARIS I LES VOLUNTÀRIES:
  Com a persona voluntària em compromet a:
  - Col·laborar desinteressadament en el període de disponibilitat.
  - Acceptar un compromís mínim de 10 dies a l'any, i és obligatòria l'assistència a un curs previ a la realització de l'activitat.
  - Respectar les diverses creences, ideologies i diferències personals de qualsevol participant en el voluntariat forestal, així com les dels usuaris de la muntanya en general.
  - Participar activament en les activitats.
  - Complir l'horari diari d'activitat, que mai ha de sobrepassar les 8 hores, i a no alterar l'itinerari de la ruta que estiga prevista per a aquell dia. (La persona voluntària pot reservar dies per a participar en l'activitat. Si ocorre que no es pot presentar en l'eixida, aquesta persona ho ha de comunicar al més prompte possible, a través del telèfon 96 197 19 45 o de l'adreça electrònica voluntariat_forestal@gva.es. El voluntariat forestal està integrat dins de el Pla de Vigilància d'Incendis Forestals. Com a conseqüència, hi haurà alguns dies en què es poden produir canvis d'última hora, que es comunicaran degudament als voluntaris als quals afecte).
  - Respectar les normes bàsiques de prevenció d'incendis forestals (no llançar burilles o cigarrets, no fer foc, no llançar fem, respectar les alertes...) i de respecte al medi ambient en general.
  - Respectar les normes de règim intern i de convivència pròpies de l'activitat i acceptar les indicacions de les persones responsables.
  - Utilitzar durant tota l'activitat la uniformitat que se'm lliurarà en el primer dia de servei, que no es pot modificar de cap manera.
  - Cuidar el material que em lliuren per a la realització correcta de l'activitat (prismàtics, mapes, telèfon, emissora i bateria extra per a aquesta) i complir, en l'ús de l'emissora, les normes establides d'utilització, que prèviament s'hauran detallat en el curs deformació.
  - Proveir-me d'aliments i aigua suficients per a la fer l'activitat. El menjar es farà en la zona a vigilar.
  L'incompliment de les obligacions anteriors, així com la realització de qualsevol activitat que comporte un risc per a si mateix o per a terceres persones i propietats, pot implicar l'inici d'un procediment de baixa en l'activitat del voluntariat forestal. Per a fer-ho, la unitat de vigilància disposarà d'un qüestionari que avalue l'actitud i l'aptitud de les persones voluntàries durant l'activitat que porten a terme en el voluntariat forestal.
  4. En OMPLIR LA SOL·LICITUD:
  - Ompliu correctament totes les dades.
  - És molt important que l'escriptura siga a màquina (ordinador) o en majúscules.

  B. DIES I HORES D'ACTIVITAT
  El període mínim de compromís són 10 dies (no fa falta que siguen consecutius), amb una activitat diària.
  C. LLOCS D'EIXIDA
  En l'actualitat hi ha eixides fixes a Castelló, València i Alacant. Hi ha la possibilitat de recollir voluntaris en les
  poblacions per on passen les rutes de vigilància.
  D. TELÈFON DEL VOLUNTARIAT
  96 197 19 45

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 4/2001, de 19 juny, del voluntariat (DOGV núm. 4026, de 21/6/01).
  - Decret 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural (DOCV núm. 7620, de 22/09/15).
  - Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunitat Valenciana
  - Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern valencià pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 4/2001, de 19 de juny.

  Vegeu el Decret 158/2015, de 18 de setembre.

  Vegeu Llei 3/1993, de 9 de desembre

  Vegeu Decret 98/1995, de 16 de maig

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.