Sol·licitud de participació en el programa de voluntariat forestal

Conselleria de Justícia i Interior

Codi SIA: 211090
|
Codi GVA: 2525
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Sol·licitar la participació en el programa de voluntariat forestal.

 

CONCEPTE DE VOLUNTARIAT:

S'entén per voluntariat el conjunt d'activitats d'interés general que, respectant els principis de no-discriminació, solidaritat, pluralisme i tots els que inspiren la convivència en una societat democràtica, es desenvolupen per persones físiques per a la millora de la qualitat de vida d'altres persones o de la col·lectivitat, de conformitat amb els requisits següents:

a) Que tinguen caràcter altruista i solidari.

b) Que la realització d'aquestes siga conseqüència d'una decisió pròpia i adoptada lliurement, i no siga causa d'una obligació personal o un deure jurídic.

c) Que es duguen a terme de manera desinteressada i sense contraprestació econòmica, ni de qualsevol altra índole, sense perjudici dels incentius que es puguen establir legalment i que es puguen rescabalar de les despeses originades per l'acompliment d'aquesta activitat.

d) Que es desenvolupen a través d'organitzacions sense ànim de lucre i de conformitat amb els programes o els projectes concrets.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

A. NORMES

1. CARACTERÍSTIQUES DEL VOLUNTARIAT FORESTAL:

- Les persones voluntàries han de fer tasques de vigilància de les muntanyes i d'informació a usuaris davant del risc d'incendis forestals.

- Han de ser majors de 18 anys i no majors de 69 anys i tindre un mínim de capacitat física per a l'acompliment de l'activitat, fer una ruta a peu d'uns 7 a 10 km per pistes i camins forestals.

- Els trasllats fins als punts d'inici de les rutes de vigilància s'han de fer en vehicles tot terreny adscrits al pla de vigilància, i el mínim de voluntaris per unitat és de 2 persones. Si una vegada en el punt d'eixida aquesta xifra és inferior perquè no s'ha presentat alguna de les persones voluntàries, se suspendrà l'eixida.

- En cas que hi haja més sol·licituds que places disponibles, es donarà prioritat a les persones que no hagen participat amb anterioritat en l'activitat.

2. DRETS DE LES PERSONES VOLUNTÀRIES:

Les persones voluntàries que participen en aquest programa tenen tots els drets reconeguts en la Llei 6/1996, de 15 de gener, del voluntariat, i en la Llei 4/2001, de la Generalitat, del voluntariat, i, a més:

- Rebre formació i informació adequada a les funcions a desenvolupar.

- Disposar del material necessari per al desenvolupament de les seues funcions. Això inclou uniforme (depenent l'època de l'any) i, en ruta, les eines necessàries per al desenvolupament de l'activitat de vigilància.

- Disposar d'un telèfon (96 197 19 45) i una adreça de correu electrònic (voluntariat_forestal@gva.es) d'informació i d'assistència al voluntariat forestal.

- Disposar d'un qüestionari que avalue l'activitat del voluntariat forestal i a tots els qui formen part d'aquesta.

- Estar cobertes per una assegurança d'accident i responsabilitat civil.

- En acabar el període de voluntariat, rebre una certificació de les activitats dutes a terme amb el detall de les hores dedicades.

- La participació en l'activitat no ocasionarà cap despesa a la persona voluntària, per la qual cosa s'establirà una compensació econòmica, tant per les despeses d'alimentació com per les de transport fins al punt d'eixida.

3. COMPROMÍS PERSONAL DELS VOLUNTARIS I LES VOLUNTÀRIES:

Com a persona voluntària em compromet a:

- Col·laborar desinteressadament en el període de disponibilitat.

- Respectar les diverses creences, ideologies i diferències personals de qualsevol participant en el voluntariat forestal, així com les dels usuaris de la muntanya en general.

- Participar activament en les activitats.

- Complir l'horari diari d'activitat, que mai ha de sobrepassar les 8 hores, i a no alterar l'itinerari de la ruta que estiga prevista per a aquell dia. (La persona voluntària pot reservar dies per a participar en l'activitat. Si ocorre que no es pot presentar en l'eixida, aquesta persona ho ha de comunicar al més prompte possible, a través del telèfon 96 197 19 45 o de l'adreça electrònica voluntariat_forestal@gva.es. El Voluntariat Forestal està integrat dins de el Pla de Vigilància d'Incendis Forestals. Com a conseqüència, hi haurà alguns dies en què es poden produir canvis d'última hora, que es comunicaran degudament als voluntaris als quals afecte).

- Respectar les normes bàsiques de prevenció d'incendis forestals (no llançar burilles o cigarrets, no fer foc, no llançar fem, respectar les alertes...) i de respecte al medi ambient en general.

- Respectar les normes de règim intern i de convivència pròpies de l'activitat i acceptar les indicacions de les persones responsables.

- Utilitzar durant tota l'activitat la uniformitat que se'm lliurarà en el primer dia de servei, que no es pot modificar de cap manera.

- Cuidar el material que em lliuren per a la realització correcta de l'activitat (prismàtics, mapes, telèfon, emissora i bateria extra per a aquesta) i complir, en l'ús de l'emissora, les normes establides d'utilització, que prèviament s'hauran detallat en el curs de formació.

- Proveir-me d'aliments i aigua suficients per a la fer l'activitat. El menjar es farà en la zona a vigilar.

L'incompliment de les obligacions anteriors, així com la realització de qualsevol activitat que comporte un risc per a si mateix o per a terceres persones i propietats, pot implicar l'inici d'un procediment de baixa en l'activitat del voluntariat forestal. Per a fer-ho, la unitat de vigilància disposarà d'un qüestionari que avalue l'actitud i l'aptitud de les persones voluntàries durant l'activitat que porten a terme en el voluntariat forestal.

 

4. En OMPLIR LA SOL·LICITUD:

 

- Ompliu correctament totes les dades.

- És molt important que l'escriptura siga a màquina (ordinador) o en majúscules.

 

 

- LLOCS D'EIXIDA

En l'actualitat hi ha eixides fixes a Castelló, València i Alacant. Hi ha la possibilitat de recollir voluntaris en les

poblacions per on passen les rutes de vigilància.

 

- TELÈFON DEL VOLUNTARIAT: 96 197 19 45

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Qualsevol persona de més de 18 anys.

Requisits

- Omplir les dades contingudes en la inscripció i manifestar el coneixement de les obligacions i els drets del voluntari és una condició necessària per a participar.

Com es tramita

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
- Sol·licitud omplida degudament.
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de...
Saber més
Presencial

- Als registres dels òrgans administratius als quals s'adrecen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

 

- També, en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

 

- I, preferentment, a:

On dirigir-se