Detall de Procediments

Matriculació de l'alumnat lliure per a dur a terme la prova unificada de certificació dels nivells B1, B2, C1 i C2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2020.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Matriculació de l'alumnat lliure per a dur a terme la prova unificada de certificació dels nivells B1, B2, C1 i C2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2020.

  Objecte del tràmit

  L'objectiu del tràmit és la matriculació per a la prova unificada de certificació que, en cas que se supere, donarà lloc a l'obtenció del certificat corresponent, dins dels diversos nivells B1, B2, C1 i C2, que recull el Marc Europeu Comú de Referència.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Requeriments

  1. Per a matricular-se en la prova unificada de certificació dels diferents nivells B1, B2, C1 i C2, del Marc Europeu Comú de Referència (MECR), és requisit imprescindible tindre 16 anys complits l'any natural en què se celebre la prova.

  2. La matrícula en la prova unificada de certificació no exigeix haver cursat cap ensenyament previ en les escoles oficials d'idiomes.

  3. L'alumnat que no estiga matriculat (lliure) durant aquest curs en una escola oficial d'idiomes de la Comunitat Valenciana farà la matrícula exclusivament telemàtica entre els dies 24 de febrer i 2 de març de 2020.

  4. La matrícula a la prova unificada de certificació estarà limitada per la capacitat d'espais i recursos humans de les seus de realització.

  5. En la pàgina web de cada escola oficial d'idiomes es podrà consultar la llista provisional i definitiva dels alumnes inscrits i matriculats en la PUC.
  ¡Atenció! La publicació de la llista d'admesos es farà a final del mes de juny, i el calendari de realització de les quatre activitats de llengua escrites de la PUC es publicarà en la pàgina web: http://www.eoi.gva.es abans del 31 de juliol. (Veure la RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2020, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, que modifica la Resolució de 12 de febrer de 2020).

  6. Alumnat estranger: Els ciutadans i les ciutadanes de qualsevol nacionalitat podran matricular-se en un idioma estranger diferent de l'oficial del país on van realitzar l'escolarització obligatòria. Si hi ha coincidència entre la llengua pròpia del país del que és nacional i la llengua de la qual desitgen examinar-se, hauran d'aportar presencialment a la secretaria del centre el justificant de matrícula telemàtica i una certificació acadèmica d'escolarització obligatòria, o, a falta d'això, una declaració jurada, en què s'acredite que la llengua en què va realitzar l'escolarització obligatòria és diferent d'aquella de la qual vol examinar-se.

  Inici
 • Taxes

  Taxes de matrícula per a la prova de certificació:
  - per als nivells intermedi B1 i B2 i nivell avançat C1 - 67,28 euros
  - per al nivell avançat C2 - 94,18 euros
  Taxes de matrícula per a la prova de certificació de valencià:
  - per als nivells intermedi B1 i B2 - 20,40 euros
  - per als nivells avançat C1 i C2 - 25,50 euros

  IMPORTANT:
  - Només hauran de pagar la taxa d'obertura d'expedient (25,50 euros) els alumnes que mai hagen estat matriculats, ni com a alumnat oficial ni com a lliure, en cap EOI de la Comunitat Valenciana.

  - La taxa de carnet 2,22 euros és OPCIONAL, només si voleu tindre accés a la biblioteca.

  Reducció del 50% del pagament de les taxes:

  a) Persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %.
  b) Membres de famílies monoparentals de categoria general.
  c) Beneficiaris de família nombrosa de categoria general.

  Exempció total del pagament de taxes:

  a) Beneficiaris de família nombrosa de categoria especial.
  b) Les persones que hagen sigut víctimes de violència de gènere (a l'empara de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre) i víctimes d'actes contra la dona (Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat).
  c) Les persones que hagen patit danys físics o psíquics com a conseqüència d'actes terroristes (d'acord amb l'article 38 de la Llei 29/2011, de 22 de setembre).

  * En qualsevol cas de reducció o d'exempció de taxes s'haurà d'adjuntar telemàticament la documentació justificativa.

  * La falta de pagament, total o parcial, dins del termini de la taxa corresponent comportarà l'anul·lació de la corresponent matrícula, sense dret al reintegrament de les quantitats s'hagen abonat.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://atv.gva.es/va/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-conseducacion

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  MATRÍCULA TELEMÀTICA:
  El període de matriculació d'aquest alumnat comprendrà des de les 12.00 hores del dia 24 de febrer fins a les 23:59 hores del 2 de març de 2020.
  (DOGV núm. 8741 de 17/02/2020)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Per a aclarir dubtes, dirigiu-vos a la secretaria de l'escola oficial d'idiomes on realitzareu la prova.

  La llista d'escoles oficials d'idiomes es troba en la secció web: http://www.eoi.gva.es/es/centres

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=EOIML-SF&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2540

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=EOIML&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2540

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. La matrícula es realitzarà exclusivament de manera telemàtica, inclòs el pagament de la taxa.

  2. L'alumnat lliure haurà d'adjuntar la documentació següent en el tràmit telemàtic, si escau:
  · Títol de família nombrosa.
  · Títol de família monoparental.
  · Víctimes de violència de gènere: resolució judicial o administrativa.
  · Alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu: certificat oficial expedit per l'òrgan competent de benestar social.
  · Víctimes de terrorisme: acreditació del ministeri amb competències en aquesta matèria.
  · Trasllat d'expedient: certificat de matrícula d'acord amb el punt 2 de la base quarta d'aquesta resolució o justificant de matrícula en l'altre idioma en els casos contemplats en el punt 4 de la base quarta d'aquesta resolució.

  3. L'administració es reserva el dret a sol·licitar posteriorment els documents originals aportats telemàticament per comprovar la veracitat.

  4. Els ciutadans i les ciutadanes de qualsevol nacionalitat podran matricular-se en un idioma estranger diferent de l'oficial del país en què van realitzar l'escolarització obligatòria.
  Si hi ha coincidència entre la llengua pròpia del país del que és nacional i la llengua de la qual desitgen examinar-se, hauran d'aportar presencialment a la secretaria del centre el justificant de matrícula telemàtica i una certificació acadèmica d'escolarització obligatòria, o, a falta d'això, una declaració jurada, en què s'acredite que la llengua en què va realitzar l'escolarització obligatòria és diferent d'aquella de la qual vol examinar-se.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Per a poder matricular-se en la prova unificada de certificació, l'alumnat lliure haurà de realitzar la matrícula a través de l'assistent de tramitació de la Generalitat Valenciana fins el 24 de febrer fins el 2 de març de 2020.

  Les persones interessades podran tramitar la sol·licitud sense certificat digital (anomenat "TRAMITAR TELEMÀTICAMENT") i amb certificat digital (anomenat "TRAMITAR AMB CERTIFICAT").

  En cas de matrícular-vos a més d'un idioma s'haurà de fer un tràmit diferent per a cada idioma. Si és la primera vegada que us matriculeu en una escola oficial d'idiomes només heu d'abonar l'obertura d'expedient una sola vegada. Si ja heu estat matriculat abans, no heu d'abonar la taxa d'obertura d'expedient.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=EOIML-SF&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2540

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=EOIML&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2540

  Tramitació

  IMPORTANT! CONSELLS PER A FER CORRECTAMENT LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
  - Requisits tècnics informàtics.
  - Configuració de Java en el navegador.
  (Aquesta informació es troba enllaçada en l'apartat "Informació Complementària").

  Inici
 • Informació complementària

  La declaració d'alarma per COVID-19 es va produir quan la matrícula de les proves unificades de certificació (PUC) ja estava tancada i, en conseqüència, el que pertoca és l'ajornament de les dates previstes en la Resolució de 12 de febrer de 2020, que establia el calendari i el procés d'inscripció i matriculació. Més informació en: RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2020, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, que modifica la Resolució de 12 de febrer de 2020.

  * ESTUDIS DE LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES:
  Els certificats de les escoles oficiales de idiomas són únics en tot l'estat espanyol amb validesa oficial de caràcter no universitari pel que fa a idiomes moderns.

  La matrícula a la prova unificada de certificació estarà limitada per la capacitat d'espais i recursos humans de les seus de realització.

  Per a qualsevol consulta sobre la matricula realitzada haureu de dirigir-vos a la pàgina web o a la secretaria de l'Escola Oficial d'Idiomes on realitzareu la prova.

  El llistat d'aquestes escoles està disponible en l'enllaç que s'indica a continuació: http://www.eoi.gva.es/es/centres

  Enllaços

  Llista d'Escoles Oficials d'Idiomes

  Requisits tècnics informàtics

  Java recomanat

  Informació sobre les proves unificades de certificació de les escoles oficials d'idiomes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - ORDRE de 10 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la prova de certificació dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5728, 26/03/08).
  - DECRET 242/2019, de 25 d'octubre, d'establiment dels ensenyaments i del currículum d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana
  - RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2020, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen el calendari i el procés d'inscripció i matriculació per a la realització de la prova unificada de certificació dels nivells del Marc Comú Europeu de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües (MCER), dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria de 2020.
  - RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2020, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, que modifica la Resolució de 12 de febrer de 2020, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen el calendari i el procés d'inscripció i matriculació per a la realització de la prova unificada de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües (MECR) dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria de 2020.

  Llista de normativa

  Vegeu l'ORDE de 10 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la prova de certificació de les ensenyances d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana

  Veure el DECRET 242/2019, de 25 d'octubre, d'establiment dels ensenyaments i del currículum d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana

  Veure la RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2020, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen el calendari i el procés d'inscripció i matriculació per a la realització de la Prova Unificada de Certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües (MECR) dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2020

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.