Detall de Procediments

Matriculació de l'alumnat lliure per a dur a terme la prova unificada de certificació de tots els idiomes excepte anglés i valencià dels nivells B1, B2, C1 i C2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2022.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Matriculació de l'alumnat lliure per a dur a terme la prova unificada de certificació de tots els idiomes excepte anglés i valencià dels nivells B1, B2, C1 i C2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2022.

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquest tràmit és la matrícula per a la prova unificada de certificació que, en cas que se supere, donarà lloc a l'obtenció del certificat corresponent, dins dels diversos nivells B1, B2, C1 i C2 que recull el Marc Europeu Comú de Referència.

  Concretament per a aquest tràmit es convoquen les següents proves:
  1. Proves unificades de certificació del nivell B1 per a les següents llengües: alemany, àrab, espanyol com a llengua estrangera, èuscar, finés, francés, grec, italià, japonés, neerlandés, polonés, portugués, romanés, rus i xinés.

  2. Proves unificades de certificació del nivell B2 per a les següents llengües: alemany, àrab, espanyol per a estrangers, èuscar, francés, grec, italià, portugués, rus i xinés.

  3. Proves unificades de certificació del nivell C1 per a les següents llengües: alemany, espanyol per a estrangers, francés, italià i portugués.

  4. Proves unificades de certificació del nivell C2 per a les següents llengües: alemany, espanyol per a estrangers, francés i italià.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Requeriments

  1. Per a matricular-se en la prova unificada de certificació dels diferents nivells B1, B2, C1 i C2, del Marc Europeu Comú de Referència (MECR), és requisit imprescindible tindre 16 anys complits l'any natural en què se celebre la prova.

  2. La matrícula en la prova unificada de certificació no exigeix haver cursat cap ensenyament previ en les escoles oficials d'idiomes.

  3. L'alumnat que no estiga matriculat durant aquest curs en una escola oficial d'idiomes de la Comunitat Valenciana farà la matrícula exclusivament telemàtica entre els dies 21 i 28 de febrer de 2022.

  4. La matrícula a la prova unificada de certificació estarà limitada per la capacitat d'espais i recursos humans de les seus de realització.

  5. En la pàgina web de cada escola oficial d'idiomes es podrà consultar la llista provisional i definitiva dels alumnes inscrits i matriculats en la PUC.

  6. Alumnat estranger: Els ciutadans i les ciutadanes de qualsevol nacionalitat podran matricular-se en un idioma estranger diferent de l'oficial del país on van realitzar l'escolarització obligatòria. Si hi ha coincidència entre la llengua pròpia del país del que és nacional i la llengua de la qual desitgen examinar-se, hauran d'aportar presencialment a la secretaria del centre el justificant de matrícula telemàtica i una certificació acadèmica d'escolarització obligatòria, o, a falta d'això, una declaració jurada, en què s'acredite que la llengua en què va realitzar l'escolarització obligatòria és diferent d'aquella de la qual vol examinar-se.

  Inici
 • Taxes

  Taxes de matrícula per a la prova de certificació:
  - per als nivells intermedi B1 i B2 i nivell avançat C1 - 68,56 euros
  - per al nivell avançat C2 - 95,97 euros


  IMPORTANT:
  - Només hauran de pagar la taxa d'obertura d'expedient (25,98 euros) els alumnes que mai hagen estat matriculats, ni com a alumnat oficial ni com a lliure, en cap EOI de la Comunitat Valenciana.

  - L'alumnat que haja estat matriculat prèviament en una EOI dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana distinta de l'EOI on vol presentar-se a la prova no haurà d'abonar l'obertura d'expedient, però haurà d'adjuntar un document que certifique que va estar matriculat en una EOI de la Comunitat Valenciana, com ara un expedient acadèmic, un document o resguard de matrícula, una certificació acadèmica o un certificat de nivell. En cas de no tindre cap document i sempre abans de la finalització del termini de matrícula de la PUC, haurà de demanar al seu centre d'origen documentació expedida per l'EOI que acredite que anteriorment havia estat cursant estudis o havia estat matriculat en una prova de certificació com a alumnat lliure. Dins de l'assistent telemàtic haurà de marcar la casella de "trasllat d'expedient", pagar la taxa corresponent i pujar aquest document com a adjunt.

  - La taxa de carnet 2,26 euros és OPCIONAL, només si voleu tindre accés a la biblioteca.

  - La taxa per a realitzar un trasllat d'expedient: 2,50 euros

  Reducció del 50% del pagament de les taxes:

  a) Persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %.
  b) Membres de famílies monoparentals de categoria general.
  c) Beneficiaris de família nombrosa de categoria general.

  Exempció total del pagament de taxes:

  a) Beneficiaris de família nombrosa de categoria especial.
  b) Les persones que hagen sigut víctimes de violència de gènere (a l'empara de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre) i víctimes d'actes contra la dona (Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat).
  c) Les persones que hagen patit danys físics o psíquics com a conseqüència d'actes terroristes (d'acord amb l'article 38 de la Llei 29/2011, de 22 de setembre).

  * En qualsevol cas de reducció o d'exempció de taxes s'haurà d'adjuntar telemàticament la documentació justificativa.

  * La falta de pagament, total o parcial, dins del termini de la taxa corresponent comportarà l'anul·lació de la corresponent matrícula, sense dret al reintegrament de les quantitats s'hagen abonat.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  https://atv.gva.es/va/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-conseducacion

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  MATRÍCULA TELEMÀTICA:
  El període de matriculació d'aquest alumnat comprendrà des de les 10.00 hores del dia 21 de febrer fiins a les 23:59 hores del 28 de febrer de 2022:

  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2540&version=amp.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Per a aclarir dubtes, dirigiu-vos a la secretaria de l'escola oficial d'idiomes on realitzareu la prova.

  La llista d'escoles oficials d'idiomes es troba en la secció web: https://eoi.gva.es/es/centres

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=EOIML-SF&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2540

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=EOIML&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2540

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. La matrícula es realitzarà exclusivament de manera telemàtica, inclòs el pagament de la taxa.

  2. L'alumnat lliure haurà d'adjuntar la documentació següent en el tràmit telemàtic, si escau:
  · Títol de família nombrosa.
  · Títol de família monoparental.
  · Víctimes de violència de gènere: resolució judicial o administrativa.
  · Alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu: certificat oficial expedit per l'òrgan competent de benestar social.
  · Víctimes de terrorisme: acreditació del ministeri amb competències en aquesta matèria.
  · Trasllat d'expedient: no s'abonarà la taxa si es presenta un document o resguard de matrícula, una certificació acadèmica o un certificat de nivell. Si es matricula en més idiomes només pagarà una obertura d'expedient.

  3. L'administració es reserva el dret a sol·licitar posteriorment els documents originals aportats telemàticament per comprovar la veracitat.

  4. Els ciutadans i les ciutadanes de qualsevol nacionalitat podran matricular-se en un idioma estranger diferent de l'oficial del país en què van realitzar l'escolarització obligatòria.
  Si hi ha coincidència entre la llengua pròpia del país del que és nacional i la llengua de la qual desitgen examinar-se, hauran d'aportar presencialment a la secretaria del centre el justificant de matrícula telemàtica i una certificació acadèmica d'escolarització obligatòria, o, a falta d'això, una declaració jurada, en què s'acredite que la llengua en què va realitzar l'escolarització obligatòria és diferent d'aquella de la qual vol examinar-se.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Per a poder matricular-se en la prova unificada de certificació, l'alumnat lliure haurà de realitzar la matrícula a través de l'assistent de tramitació de la Generalitat Valenciana del 21 fins al 28 de febrer de 2022.

  Les persones interessades podran tramitar la sol·licitud sense certificat digital (anomenat "TRAMITAR TELEMÀTICAMENT") o amb certificat digital (anomenat "TRAMITAR AMB CERTIFICAT").

  En cas de matrícular-vos a més d'un idioma s'haurà de fer un tràmit diferent per a cada idioma. Si és la primera vegada que us matriculeu en una escola oficial d'idiomes heu d'abonar l'obertura d'expedient només una vegada. Si ja heu estat matriculat abans, no heu d'abonar la taxa d'obertura d'expedient.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=EOIML-SF&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2540

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=EOIML&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2540

  Tramitació

  IMPORTANT! CONSELLS PER A FER CORRECTAMENT LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
  Requisits tècnics informàtics:
  - https://www.gva.es/va/web/administracion-online/faqs-servicis-en-liniarequisits
  - https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents
  (Aquesta informació també es troba enllaçada en l'apartat "Informació Complementària").

  Informació adicional

  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2540&version=amp.

  Inici
 • Informació complementària

  La Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme es reserva el dret a suspendre qualsevol de les convocatòries de la prova en cas d'haver-hi circumstàncies sobrevingudes.

  * ESTUDIS DE LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES:
  Els certificats de les escoles oficiales de idiomas són únics en tot l'estat espanyol amb validesa oficial de caràcter no universitari pel que fa a idiomes moderns.

  La matrícula a la prova unificada de certificació estarà limitada per la capacitat d'espais i recursos humans de les seus de realització.

  Per a qualsevol consulta sobre la matricula realitzada haureu de dirigir-vos a la pàgina web o a la secretaria de l'Escola Oficial d'Idiomes on realitzareu la prova.

  El llistat d'aquestes escoles està disponible en l'enllaç que s'indica a continuació: https://eoi.gva.es/es/centres

  En cas de problemes amb la tramitació telemàtica contacten amb: generalitat_en_red@gva.es o amb la secretaria de l'escola oficial d'idiomes en què s'estan matriculant.

  Per a qualsevol altre tipus de consulta contacteu amb: certificacioeoi@gva.es

  Enllaços

  Llista d'Escoles Oficials d'Idiomes

  Requisits tècnics informàtics

  Informació sobre les proves unificades de certificació de les escoles oficials d'idiomes

  Preguntes freqüents per a incidències tècniques

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - ORDRE de 10 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la prova de certificació dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5728, 26/03/08).
  - DECRET 242/2019, de 25 d'octubre, d'establiment dels ensenyaments i del currículum d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana
  - RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2022, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen el calendari i el procés d'inscripció i matriculació per a la realització de la prova unificada de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües (MECR) dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponents a la convocatòria 2022.
  - RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2022, del director general dePolítica Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es modifica la Resolució de 14 de febrer de 2022, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen el calendari i el procés d'inscripció i matriculació per a la realització de la prova unificada de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües (MECR) dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponents a la convocatòria 2022.

  Llista de normativa

  ORDRE de 10 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la prova de certificació de les ensenyances d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana

  DECRET 242/2019, de 25 d'octubre, d'establiment dels ensenyaments i del currículum d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana

  Resolució de 14 de febrer de 2022, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen el calendari i el procès d'inscripció i matriculació pera a la realització de la prova unificada de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengúes (MECR) dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.

  Resolució de 25 de febrer de 2022

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.