Detall de Procediment

Matriculació de l'alumnat lliure per a dur a terme la prova unificada de certificació de tots els idiomes excepte anglés i valencià dels nivells B1, B2, C1 i C2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2023.

Codi SIA: 211093
Codi GUC: 2540
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(20-02-2023
24-02-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objecte d'aquest tràmit és la matrícula per a la prova unificada de certificació que, en cas que se supere, donarà lloc a l'obtenció del certificat corresponent, dins dels diversos nivells B1, B2, C1 i C2 que recull el Marc Europeu Comú de Referència. Concretament per a aquest tràmit es convoquen les següents proves: 1. Proves unificades de certificació del nivell B1 per a les següents llengües: alemany, àrab, espanyol per a estrangers, èuscar, finés, francés, grec, italià, japonés, neerlandés, polonés, portugués, romanés, rus i xinés. 2. Proves unificades de certificació del nivell B2 per a les següents llengües: alemany, àrab, espanyol per a estrangers, èuscar, francés, grec, italià, japonés, portugués, romanés, rus i xinés. 3. Proves unificades de certificació del nivell C1 per a les següents llengües: alemany, espanyol per a estrangers, francés, italià i portugués. 4. Proves unificades de certificació del nivell C2 per a les següents llengües: alemany, espanyol per a estrangers, francés e italià.

Observacions

La Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme es reserva el dret a suspendre qualsevol de les convocatòries de la prova en cas d'haver-hi circumstàncies sobrevingudes. Els certificats de les escoles oficiales de idiomas són únics en tot l'estat espanyol amb validesa oficial de caràcter no universitari pel que fa a idiomes moderns. La matrícula a la prova unificada de certificació estarà limitada per la capacitat d'espais i recursos humans de les seus de realització. Per a qualsevol consulta sobre la matricula realitzada haureu de dirigir-vos a la pàgina web o a la secretaria de l'Escola Oficial d'Idiomes on realitzareu la prova. El llistat d'aquestes escoles està disponible en l'enllaç que s'indica a continuació: https://eoi.gva.es/es/centres En cas de problemes amb la tramitació telemàtica contacten amb: generalitat_en_red@gva.es o amb la secretaria de l'escola oficial d'idiomes en què s'estan matriculant.

Requisits

1. Per a matricular-se en la prova unificada de certificació dels diferents nivells B1, B2, C1 i C2, del Marc Europeu Comú de Referència (MECR), és requisit imprescindible tindre 16 anys complits l'any natural en què se celebre la prova. 2. La matrícula en la prova unificada de certificació no exigeix haver cursat cap ensenyament previ en les escoles oficials d'idiomes. 3. L'alumnat que no estiga matriculat durant aquest curs en una escola oficial d'idiomes de la Comunitat Valenciana farà la matrícula exclusivament telemàtica des de les 10:00 hores del 20 de febrer fins a les 10:00 hores del 24 de febrer de 2023. 4. La matrícula a la prova unificada de certificació estarà limitada per la capacitat d'espais i recursos humans de les seus de realització. 5. En la pàgina web de cada escola oficial d'idiomes es podrà consultar la llista provisional i definitiva dels alumnes inscrits i matriculats en la PUC. 6. Alumnat estranger: Els ciutadans i les ciutadanes de qualsevol nacionalitat podran matricular-se en un idioma estranger diferent de l'oficial del país on van realitzar l'escolarització obligatòria.

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones interessades a matricular-se en la Prova Unificada de Certificació d'un idioma i nivell del Marc Europeu Comú de Referència (MECR) impartit en la Comunitat Valenciana (excepte anglés o valencià).

Normativa del procediment

  • DECRET 242/2019, de 25 d'octubre, d'establiment dels ensenyaments i del currículum d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana
  • ORDRE 34/2022, de 14 de juny, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l'avaluació dels ensenyaments d'idiomes de règim especial i les proves de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües a la Comunitat Valenciana.
  • RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2023, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen el calendari i el procés d'inscripció i matriculació per a la realització de la prova unificada de certificació (PUC) en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponents a la convocatòria 2023.(DOGV nº 9536, de 17/02/2023)

Termini

MATRÍCULA TELEMÀTICA: El període de matriculació d'aquest alumnat comprendrà des de les 10.00 hores del dia 20 de febrer fins a les 23:59 hores del 24 de febrer de 2023. https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2540&version=amp.

Documentació

1. La matrícula es realitzarà exclusivament de manera telemàtica, inclòs el pagament de la taxa. 2. L'alumnat lliure haurà d'adjuntar la documentació següent en el tràmit telemàtic, si escau: · Títol de família nombrosa. · Títol de família monoparental. · Víctimes de violència de gènere: resolució judicial o administrativa. · Alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu: certificat oficial expedit per l'òrgan competent de benestar social. · Víctimes de terrorisme: acreditació del ministeri amb competències en aquesta matèria. 3. L'administració es reserva el dret a sol·licitar posteriorment els documents originals aportats telemàticament per comprovar la veracitat. 4. Els ciutadans i les ciutadanes de qualsevol nacionalitat podran matricular-se en un idioma estranger diferent de l'oficial del país en què van realitzar l'escolarització obligatòria. Si hi ha coincidència entre la llengua pròpia del país del que és nacional i la llengua de la qual desitgen examinar-se, hauran d'aportar una certificació acadèmica d'escolarització obligatòria.

Taxa o pagament

Taxes de matrícula per a la prova de certificació: - per als nivells intermedi B1 i B2 i nivell avançat C1 - 68,56 € (Taxa amb reducció provisional (10%) - 61,70 €) - per al nivell avançat C2 - 95,97 € (Taxa amb reducció provisional (10%) per a nivell C2 - 86,37 €) 4. Reducció del 50% del pagament de les taxes: a) Persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %. b) Membres de famílies monoparentals de categoria general. c) Beneficiaris de família nombrosa de categoria general. 5. Exempció total del pagament de taxes: a) Beneficiaris de família nombrosa de categoria especial. b) Les persones que hagen sigut víctimes de violència de gènere (a l'empara de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre) i víctimes d'actes contra la dona (Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat). c) Les persones que hagen patit danys físics o psíquics com a conseqüència d'actes terroristes (d'acord amb l'article 38 de la Llei 29/2011, de 22 de setembre). * En qualsevol cas de reducció o d'exempció de taxes s'haurà d'adjuntar telemàticament la documentació justificativa. * La falta de pagament, total o parcial, dins del termini de la taxa corresponent comportarà l'anul·lació de la corresponent matrícula, sense dret al reintegrament de les quantitats s'hagen abonat.

Presentació

Telemàtica
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2540&version=amp. IMPORTANT! CONSELLS PER A FER CORRECTAMENT LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA Requisits tècnics informàtics: - https://www.gva.es/va/web/administracion-online/faqs-servicis-en-liniarequisits - https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents (Aquesta informació també es troba enllaçada en l'apartat "Informació Complementària").

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

Per a poder matricular-se en la prova unificada de certificació, l'alumnat lliure haurà de formalitzar la matrícula a través de l'assistent de tramitació de la Generalitat Valenciana des del dia 20 de febrer de 2023 fins al 24 de febrer de 2023. Les persones interessades podran tramitar la sol·licitud sense certificat digital (anomenat "TRAMITAR TELEMÀTICAMENT") o amb certificat digital (anomenat "TRAMITAR AMB CERTIFICAT"). En cas de matrícular-vos a més d'un idioma s'haurà de fer un tràmit diferent per a cada idioma.

òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Esgota via administrativa