Detall de Procediment

Matriculació de l'alumnat lliure per a la realització de la prova unificada de certificació del Marc europeu comú de referència per a les Llengües dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana dels idiomes: alemany (C2), àrab (B2), xinés (B2), basc (B1), finés (B1,B2), grec (B1), japonés (B2), neerlandés (B1, B2), polonés (B1, B2), romanés (B1, B2) i rus (B2), corresponent a la convocatòria 2024

Codi SIA:: 211093
Codi GVA:: 2540
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(13-03-2024
15-03-2024)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objecte d'este tràmit és la matrícula per a la prova unificada de certificació que, en cas de superació, donarà lloc a l'obtenció del corresponent certificat, dins dels diferents nivells B1, B2, C1 i C2 que arreplega el Marc europeu comú de referència. Concretament per a este tràmit es convoquen les següents proves: 1. Proves unificades de certificació del nivell B1 per a les següents llengües: basc, finés, grec, neerlandés, polonés i romanés. 2. Proves unificades de certificació del nivell B2 per a les següents llengües: àrab, xinés, finés, japonés, neerlandés, polonés, romanés i rus. 3. Proves unificades de certificació del nivell C2 per a les següents llengües: alemany.

Observacions

Observacions

La Direcció General de Centres Docents es reserva el dret a suspendre qualsevol de les convocatòries de la prova en cas d'haver-hi circumstàncies sobrevingudes. Els certificats de les escoles oficiales de idiomas són únics en tot l'estat espanyol amb validesa oficial de caràcter no universitari pel que fa a idiomes moderns. La matrícula a la prova unificada de certificació estarà limitada per la capacitat d'espais i recursos humans de les seus de realització. Per a qualsevol consulta sobre la matricula realitzada haureu de dirigir-vos a la pàgina web o a la secretaria de l'escola oficial d'idiomes on realitzareu la prova. El llistat d'aquestes escoles està disponible en l'enllaç que s'indica a continuació: https://eoi.gva.es/es/centres En cas de problemes amb la tramitació telemàtica contacten amb la secretaria de l'escola oficial d'idiomes en què s'estan matriculant.

Requisits

Requisits

1. Per a matricular-se en la prova unificada de certificació dels diferents nivells B1, B2, C1 i C2 del Marc europeu comú de referència (MECR), serà requisit tindre 16 anys complits l'any natural en què se celebre la prova. 2. La matrícula en la prova unificada de certificació no exigirà haver cursat ensenyaments previs a les escoles oficials d'idiomes. 3. La matrícula serà exclusivament telemàtica i es realitzarà des de les 09.00 hores del 13 de març fins a les 23.59 hores del 15 de març de 2024. 4. La matrícula a la prova unificada de certificació estarà limitada per la capacitat d'espais i recursos humans de les seus de realització. 5. En la pàgina web de cada escola oficial d'idiomes es podrà consultar la llista provisional i definitiva dels alumnes inscrits i matriculats en la PUC. 6. Alumnat estranger: Els ciutadans i les ciutadanes de qualsevol nacionalitat podran matricular-se en un idioma estranger diferent de l'oficial del país on van realitzar l'escolarització obligatòria.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones interessades a matricular-se en la prova unificada de certificació d'un idioma i nivell del Marc Europeu Comú de Referència (MECR) impartit en la Comunitat Valenciana.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

MATRÍCULA TELEMÀTICA: El període de matriculació d'este alumnat comprendrà des de les 09.00 hores del dia 13 de març fins a les 23.59 hores del 15 de març de 2024. https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2540&version=amp.

Formularis documentació

1. La matrícula es realitzarà exclusivament de manera telemàtica, inclòs el pagament de la taxa. 2. L'alumnat lliure haurà d'adjuntar la documentació següent en el tràmit telemàtic, si escau: · Títol de família nombrosa. · Títol de família monoparental. · Víctimes de violència de gènere: resolució judicial o administrativa. · Alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu: certificat oficial expedit per l'òrgan competent de benestar social. · Víctimes de terrorisme: acreditació del ministeri amb competències en aquesta matèria. 3. L'administració es reserva el dret a sol·licitar posteriorment els documents originals aportats telemàticament per comprovar la veracitat. 4. Els ciutadans i les ciutadanes de qualsevol nacionalitat podran matricular-se en un idioma estranger diferent de l'oficial del país en què van realitzar l'escolarització obligatòria. Si hi ha coincidència entre la llengua pròpia del país del que és nacional i la llengua de la qual desitgen examinar-se, hauran d'aportar una certificació acadèmica d'escolarització obligatòria.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

Taxes de matrícula per a la prova de certificació: - per als nivells intermedi B1 i B2 i nivell avançat C1 - 68,56 euros (Taxa amb reducció provisional (10%) - 61,70 euros) - per al nivell avançat C2 - 95,97 euros (Taxa amb reducció provisional (10%) per a nivell C2 - 86,37 euros) 4. Reducció del 50% del pagament de les taxes: a) Persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %. b) Membres de famílies monoparentals de categoria general. c) Beneficiaris de família nombrosa de categoria general. 5. Exempció total del pagament de taxes: a) Beneficiaris de família nombrosa de categoria especial. b) Les persones que hagen sigut víctimes de violència de gènere (a l'empara de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre) i víctimes d'actes contra la dona (Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat). c) Les persones que hagen patit danys físics o psíquics com a conseqüència d'actes terroristes (d'acord amb l'article 38 de la Llei 29/2011, de 22 de setembre). * En qualsevol cas de reducció o d'exempció de taxes s'haurà d'adjuntar telemàticament la documentació justificativa. * La falta de pagament, total o parcial, dins del termini de la taxa corresponent comportarà l'anul·lació de la corresponent matrícula, sense dret al reintegrament de les quantitats s'hagen abonat.

Presentació

Presentació

Telemàtica
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2540&version=amp. IMPORTANT! CONSELLS PER A FER CORRECTAMENT LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA Requisits tècnics informàtics: - https://www.gva.es/va/web/administracion-online/faqs-servicis-en-liniarequisits - https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents (Aquesta informació també es troba enllaçada en l'apartat "Informació Complementària").

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Per a poder matricular-se telemàticament en la prova unificada de certificació, l'alumnat lliure de tots els idiomes excepte anglés i valencià haurà de formalitzar la matrícula a través de l'assistent de tramitació de la Generalitat Valenciana des del dia 13 de març de 2024 fins al 15 de març de 2024. Les persones interessades podran tramitar la sol·licitud sense certificat digital (denominat "SOL·LICITUD Presentació no autenticada") o amb certificat digital (denominat "SOL·LICITUD Presentació autenticada. En cas de matricular-se en més d'un idioma haurà de fer un tràmit diferent per a cada idioma.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa