• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud de certificat de convalidació mediambiental

  Objecte del tràmit

  Possibilitar a les empreses de la Comunitat Valenciana la deducció en la quota íntegra de l'Impost de Societats d'un percentatge de l'import de les inversions efectuades en elements patrimonials de l'immobilitzat material, destinades a la protecció del medi ambient que consistisquen en instal·lacions que tinguen per finalitat:
  1a Evitar la contaminació atmosfèrica i acústica procedent d'instal·lacions industrials.
  2a Evitar la càrrega contaminant que s'aboque a les aigües superficials, subterrànies i marines.
  3a Afavorir la reducció, la recuperació o el tractament de residus industrials propis.

  La llei 27/2014 de 27 de novembre, de l'impost de societats, ha derogat les deduccions de caràcter mediambiental des de l'1 de gener de 2015.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  L'empresa/representant que efectue la inversió.

  Inici
 • Taxes

  Import de la Taxa

  357,04 €

  Taxa

  Taxes 2019:

  Model 046-9842: Taxa per serveis administratius mediambientals.

  Certificat de convalidació mediambiental: 357,04 euros.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.agricultura.gva.es/administracion-electronica

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any, abans d'iniciar el termini de l'exercici fiscal.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud adreçat a la Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica acompanyat de la documentació següent:
  - Fitxes tècniques (en format full de càlcul; vegeu l'enllaç).
  - Memòria tècnica que continga la informació necessària que cal aportar segons fitxes tècniques, així com qualsevol altra informació addicional que s'estime convenient ampliar.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE CERTIFICAT DE REVALIDACIÓ MEDIAMBIENTAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Completar el tràmit telemàtic i aportar la documentació sol·licitada, incloent-hi la sol·licitud, el justificant del pagament de la taxa, i la resta de documentació que s'ha descrit abans. El tràmit s'haurà d'efectuar amb certificat electrònic reconegut en la seu electrònica de la Generalitat.

  Amb la presentació de l'imprés de sol·licitud i l'aportació de la documentació requerida, s'inicia la tramitació de l'expedient amb la incorporació del número de registre de l'expedient, es comunica a la persona interessada l'obertura d'aquest.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs d'alçada davant la Secretaria Autonòmica de Medi Ambient i Canvi Climàtic, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica en el termini d'un mes des de l'endemà de la data en què es notifique, d'acord amb el que es disposa en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2541

  Tramitació

  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-s'hi per mitjà de recursos electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds s'ha d'efectuar electrònicament mitjançant la seu electrònica de la Generalitat en la URL següent: http://www.gva.es/va/proc02541

  Per a accedir de manera telemàticament la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i es podrà utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat, entre els quals hi ha el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  En cas que la sol·licitud es faça de manera presencial, es requerirà la persona interessada perquè l'esmene mitjançant la presentació electrònica d'aquesta

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic hauran d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, escaiga.

  Els tràmits que s'efectuen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat però que no s'arriben a registrar, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va el meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

  En cas que es vulga tramitar un procediment electrònic en representació d'altres persones físiques o jurídiques, s'haurà de procedir a la inscripció corresponent en el Registre de representants (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/). La inscripció electrònica en el Registre de representants per part de les persones representats es pot dur a terme utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si es tracta de persona física) o de segell electrònic d'entitat (si es tracta de persona jurídica).

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Sol·licitud de certificat de convalidació mediambiental

  Fitxes tècniques

  Pagament telemàtic genèric

  Entitats col·laboradores i formes de pagament

  Web de l'ACCV per a signar digitalment documents PDF

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text de la Llei de l'Impost de Societats (BOE núm. 61, d'11/03/04).

  - Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text de la Llei de l'Impost de Societats (BOE núm. 61, d'11/03/04).

  - Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persona Físiques i de modificació parcial de les lleis de l'Impost de Societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni (BOE núm. 285, de 29/11/06).

  - Llei 2/2011, de 5 de març, d'economia sostenible (BOE núm. 55, de 5 de març de 2011).

  Llista de normativa

  Llei 2/2011, d'economia sostenible.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.