TECE - Convocatòria d'EXAMEN d'obtenció i renovació de capacitació professional de CONSELLERS DE SEGURETAT per al transport de mercaderies perilloses per carretera

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 211095
|
Codi GVA: 2542
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

- El compliment del requisit de capacitació professional de conseller de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera serà reconegut a les persones a favor dels qui l'Administració expedisca el corresponent certificat d'aptitud per haver superat l'examen corresponent.

- Per a l'obtenció del certificat de capacitació serà necessària la superació dels exàmens que a este efecte, i d'acord amb el que es preveu en l'Ordre *FOM 605/2004, de 27 de febrer (BOE núm. 59 de 9 de març de 2004), sobre capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable, es convoquen per l'administració de la Generalitat Valenciana.

- El certificat de capacitació professional tindrà una validesa de cinc anys i es renovarà per períodes de cinc anys durant l'ultime any anterior a l'expiració del certificat. Per a això el seu titular haurà de superar una prova de control.

- L'absència de renovació del certificat incapacitarà al titular per a la realització de les funcions de conseller de seguretat, devent, si és el cas, sotmetre's a les proves necessàries per a obtindre un nou certificat.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

DIES DE REALITZACIÓ DE LES PROVES 2024

 

-25-05-2024

-30-11-2024

 

* TRIBUNAL PROVES 2024

El tribunal de les proves convocades està compost per:

 

Tribunal titular

Presidenta: Susanna Lledó *Serres *Provinciale

Secretària: Mª Valle Escudero Aguado

*Vocales: Néstor Casado *Novella, Encarnación Guijarro *Jordán, Pilar Ibáñez Moreno, Pedro *Juanes Ballester, Rafael

Rubio Estruch, Francisca Sahuquillo Moreno i Marisa Zabala *Salelles.

Tribunal suplent

Presidenta: Teresa *Gras Horta

Secretari: Alberto Alonso *Vidales

Vocals: Rafael González *Tur, Carmen Gracia *Nogueras, Antonio *Llofriu Flores, *Anabel Llorca Marco, Miguel Ángel

Parra Mañas, María José Riquelme Rocamora i Ángeles Rodríguez Herranz.

 

 

REALITZACIÓ DE LA PROVA

La determinació de les dates de realització dels exàmens s'establix en l'Annex II d'esta resolució.

El Tribunal, amb una antelació d'almenys deu dies naturals abans de la data de cada examen, inserirà la informació relativa al lloc i hora exactes de la seua celebració en la pàgina web a la qual es podrà accedir mitjançant la següent URL: https://mediambient.gva.es/es/web/transportes/

Els aspirants s'hauran de presentar en el lloc de celebració de les proves proveïts de la següent documentació i material:

• Document nacional d'identitat, número d'identificació d'estrangers o altres documents vigents a data d'examen que, segons el parer del Tribunal, acrediten fefaentment la identitat en el moment de realització de les proves.

• Útils d'escriptura: bolígraf blau o negre.

Durant la realització de l'examen no es permetrà la utilització de dispositius d'intercomunicació, la utilització dels mateixos suposarà l'expulsió de l'examen.

Els aspirants seran convocats a cada exercici en crida única, sent exclosos els qui no compareguen.

El Tribunal farà pública la relació de persones que hagen superat la prova, estes persones seran declarades aptes per a l'expedició del certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial o del certificat de capacitació professional de conseller de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, que podrà així mateix ser consultada en la URL citada anteriorment. Esta publicació telemàtica obrirà un període de deu dies naturals per a la presentació de reclamacions, les quals seran resoltes pel Tribunal.

 

CONVOCATÒRIA D'EXAMEN

A) ESPECIALITATS:

Dins d'esta modalitat de transport per carretera s'establixen les següents especialitats:

- Classe 1 (matèria i objectes explosius).

- Classe 2 (gasos).

- Classe 7 (radioactivitat).

- Classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9. Matèries sòlides i líquides contingudes en l'enumeració de cadascuna de les classes de l'Acord Europeu per al Transport Internacional de Mercaderies Perilloses (*ADR).

- Matèries líquides inflamables amb els números d'identificació de l'Organització de les Nacions Unides 1202 (gasoil), 1203 (gasolina) i 1223 (querosé).

 

B) MODALITATS:

Les modalitats, el contingut, estructura i qualificació dels exàmens són els establits en l'ordre del Ministeri de Foment i versaran sobre el coneixement de les matèries incloses en l'annex del Reial decret 1566/1999, de 8 d'octubre, sobre els consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable (BOE núm. 251, de 20 d'octubre de 1999).

 

C) TIPUS DE PROVES:

Per a aprovar serà necessari obtindre una puntuació no inferior a la meitat del total de punts possibles.

En les proves per a l'obtenció dels certificats de capacitació professional de conseller de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, els participants disposaran d'un temps màxim de dues hores, excepte en el cas dels exàmens per a la renovació dels certificats, en els quals la duració de l'examen serà d'una hora com a temps màxim.

a) La prova d'obtenció del certificat constarà de dos exercicis.

- El primer consistirà a contestar a 50 preguntes tipus test, amb quatre respostes alternatives sent només una d'elles la correcta.

- El segon, en la qual es permetrà la consulta de textos, excepte aquells en els quals figure la resolució als supòsits, consistent en la realització d'un estudi o supòsit que, amb referència a l'àmbit del mode del transport i a l'especialitat corresponent, versarà sobre les tasques i obligacions a realitzar i/o complir pel conseller.

Cada prova es valorarà de 0 a 100 punts i es considerarà superada quan s'obtinga una puntuació igual o superior a 50. Les respostes errònies no tindran penalització.

b) La prova per a la renovació del certificat, consistirà solament en la realització de la prova tipus test, amb quatre respostes alternatives en les quals només una d'elles és la correcta. Esta prova es valorarà de 0 a 100 punts i es considerarà superada quan s'obtinga una puntuació igual o superior a 50. Les respostes errònies no tindran penalització.

Normativa
 • Llei 16/1987, de 30 de juliol, del cap de l'Estat, d'ordenació del transport terrestre (BOE núm. 182, de 31.07.1987).
 • Directiva 96/35/CE, del Consell, de 3 de juny de 1996, relativa a la designació i a la qualificació professional de consellers de seguretat per al...
 • Reial decret 1566/1999, de 8 d'octubre, sobre els consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril...
 • Ordre FOM/605/2004, de 27 de febrer, sobre la capacitació personal dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per...
 • Ordre de 24 de març de 2004, de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, per la qual es regula el procediment de realització de l'examen per...
 • Reial decret 97/2014, de 14 de febrer, pel qual es regulen les operacions de transport de mercaderies perilloses per carretera en territori...
 • Resolució de 17 de novembre de 2020, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible, per la qual es convoca la...
 • Resolució de 3 de juny de 2021, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, per la qual es modifica l'annex I de...
 • RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2023, de la Direcció General de Transports i Logística, per la qual es convoca la realització de diverses proves per...

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Consellers de seguretat que es troben dins de termini per a la seua renovació.

Requisits

Admissió a les proves.

Tindre vigent en la data de l'examen la documentació que acredite la nacionalitat espanyola o d'un Estat membre de la Unió Europea o d'un altre país estranger en el qual, en virtut d'acords, tractats o convenis internacionals subscrits per Espanya, no siga exigible el requisit de la nacionalitat o comptar amb les autoritzacions o permisos de treball, de conformitat amb el que es disposa en la legislació sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, i prèvia comprovació que s'ha realitzat el pagament dels drets d'examen, es farà pública la relació provisional de persones admeses i excloses, que podrà així mateix ser consultada en la URL: https://mediambient.gva.es/es/web/transportes/

Les persones aspirants podran, en cas d'error o exclusió, esmenar els defectes en què hagen incorregut en la seua sol·licitud o realitzar les al·legacions que tinguen per convenient en el termini de deu dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació de la relació provisional.

Transcorregut el termini anterior, vistes les al·legacions i esmenats els defectes quan siga procedent, s'elevarà a definitiva la llista de persones admeses i excloses a la realització de les proves, que es farà pública de la mateixa forma que la relació provisional.

Com es tramita

Procés de tramitació
La determinació de les dates de realització dels exàmens s'establix en l'Annex II d'esta resolució. El Tribunal, amb una antelació d'almenys deu dies naturals abans de la data de cada examen, inserirà la informació relativa al lloc i hora exactes de la seua celebració en la pàgina web a la qual...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

- Per a l'examen del 25.05.2024, el termini serà del 01.04.2024 al 22.04.2024.

- Per a l'examen del 30.11.2024, el termini serà del 01.10.2024 al 21.10.2024. (DOGV núm. 9747, de 18/12/2023).

Documentació
Les sol·licituds per a l'obtenció i renovació dels certificats de capacitació professional de conseller de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera es presentaran, segons el que es disposa en l'Ordre de 24 de març de 2004, de la Conselleria d'Infraestructures i...
Saber més
Taxa o pagament

L'import actual de la taxa és:

 

A08: 14,19 euros

 

NOTA IMPORTANT:

LA TAXA NO S'HA DE PAGAR PRÈVIAMENT, JA QUE EL PAGAMENT DE LA TAXA ESTÀ INTEGRAT EN EL MATEIX TRÀMIT.

Forma de presentació
Telemàtica
1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible...
Saber més

  Resolució

  Òrgans resolució
  El tribunal, que serà únic per a tota la Comunitat Valenciana.