• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

TECE - Convocatòria d'EXAMEN d'obtenció i renovació de capacitació professional de CONSELLERS DE SEGURETAT per al transport de mercaderies perilloses per carretera.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Convocatòria d'EXAMEN d'obtenció i renovació de capacitació professional de CONSELLERS DE SEGURETAT per al transport de mercaderies perilloses per carretera.

  Objecte del tràmit

  - El compliment del requisit de capacitació professional de conseller de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera serà reconegut a les persones a favor de les quals l'Administració expedisca el corresponent certificat d'aptitud per haver superat l'examen corresponent.
  - Per a l'obtenció del certificat de capacitació serà necessària la superació dels exàmens que a aquest efecte, i d'acord amb el que preveu l'Ordre FOM 605/2004, de 27 de febrer (BOE núm. 59, de 9 de març de 2004), sobre capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable, es convoquen per l'Administració de la Generalitat Valenciana.
  - El certificat de capacitació professional tindrà una validesa de cinc anys i es renovarà per períodes de cinc anys durant l'últim any anterior a l'expiració del certificat. Per a això, el seu titular ha de superar una prova de control.
  - L'absència de renovació del certificat incapacitarà el titular per a la realització de les funcions de conseller de seguretat, per a la qual cosa, si escau, s'ha de sotmetre a les proves necessàries per a obtindre un nou certificat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Consellers de seguretat que es troben dins de termini per a la seua renovació.

  Requeriments

  Les sol·licituds per a l'obtenció i renovació dels certificats de capacitació professional de conseller de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera es presentaran exclusivament de forma telemàtica i en els terminis indicats en l'apartat corresponent de l'annex III.

  La presentació telemàtica podrà realitzar-se en la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es, (o en la URL http://www.habitatge.gva.es/web/transportes). Per a poder realitzar la presentació electrònica, la persona sol·licitant o el seu representant hauran de disposar de firma electrònica, per mitjà del certificat reconegut per a la ciutadania emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (www.accv.es), del DNI electrònic o qualsevol altre admés per la seu electrònica de la Generalitat amb els criteris següents:

  El formulari telemàtic incorpora:
  a) La indicació d'un lloc per a realitzar les proves, a la Comunitat Valenciana, que únicament es podrà modificar amb la sol·licitud prèvia i en el termini d'esmena de la llista provisional d'admesos i exclosos.
  b) Indicació si s'opta per l'obtenció inicial (en la qual s'haurà d'optar per presentar-se a l'examen global o a una especialitat) o per la renovació de l'especialitat o especialitats que se sol·liciten, en aquest cas sempre que no haja caducat el certificat que es pretén renovar.
  c) El pagament de la taxa.

  Inici
 • Taxes

  Taxes - 2019
  A08: 14,19 euros

  NOTA IMPORTANT:
  LA TAXA NO S'HA DE PAGAR PRÈVIAMENT, JA QUE EL PAGAMENT DE LA TAXA ESTÀ INTEGRAT EN EL MATEIX TRÀMIT.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.citma.gva.es/va/web/transportes/inf-admin/tasas-trans/modelos-046-sara

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  - Termini de presentació de sol·licituds: de l'1 al 20 d'abril, en primera convocatòria
  - Termini de presentació de sol·licituds: de l'1 al 20 d'octubre, en segona convocatòria
  (en cas de finalitzar en dia inhàbil passarà al següent dia hàbil).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds per a l'obtenció i la renovació dels certificats de capacitació professional de conseller de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera s'han de presentar de forma telemàtica, i en els terminis indicats en l'apartat corresponent de l'annex III.
  Aquestes sol·licituds s'han d'adequar als models normalitzats que estaran accessibles en la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es, (o en l'URL http://www.habitatge.gva.es/web/transportes), dissenyats a aquest efecte. Per a poder fer la presentació electrònica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica, mitjançant el certificat reconegut per a la ciutadania emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (www.accv.es), del DNI electrònic o de qualsevol altre admés per la seu electrònica de la Generalitat amb els criteris següents:
  Per a obtindre el certificat de capacitació professional, caldrà sol·licitar, mitjançant el formulari corresponent habilitat, l'obtenció (en la qual s'ha d'optar per presentar-se a l'examen global o a una especialitat) o la renovació de l'especialitat o les especialitats que se sol·liciten; en aquest cas, sempre que no haja caducat el certificat que es pretén renovar.
  En el formulari caldrà indicar, obligatòriament, un lloc per a la realització de les proves, a la Comunitat Valenciana, que únicament es podrà esmenar amb anterioritat a la publicació de la llista definitiva d'admesos i exclosos.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Amb un màxim de 12 dies després de la finalització del termini de sol·licitud, en cada servei territorial de transport i en els serveis centrals, s'exposarà la llista provisional de persones excloses i admeses als exàmens que es realitzen en la seua corresponent ciutat, amb un termini de 10 dies per a esmenar els errors que hagen motivat la seua inadmissió o presentar les al·legacions que consideren convenients.

  - Esmenats, si escau, els errors o ateses les al·legacions presentades, s'exposaran les llistes definitives en les dependències esmentades almenys 48 hores abans de la realització de les proves de capacitació.

  - Les llistes provisionals de les persones que superen les proves s'exposaran en les mateixes dependències assenyalades anteriorment, i els examinats disposaran de 10 dies per a presentar les al·legacions que consideren convenients. Ateses les al·legacions presentades i, si escau, esmenats els errors detectats, s'exposaran les llistes definitives en cada servei territorial de transports i en els serveis centrals.

  - Els corresponents certificats de capacitació seran expedits per la Conselleria a les persones que superen el corresponent examen de capacitació i figuren com a tals en la llista elaborada pel tribunal a aquest efecte.

  - El certificat tindrà una validesa de cinc anys i es renovarà per períodes de cinc anys, durant l'últim any anterior a l'expiració del certificat,

  - Per a la presentació telemàtica de les sol·licituds, s'ha de tindre en compte el que es disposa en l'Ordre de 2 de juny de 2005, del conseller d'Infraestructures i Transport, per la qual es regula la presentació telemàtica de sol·licituds per a l'examen de capacitació professional per al transport de mercaderies i viatgers per carretera i de consellers de seguretat i la seua renovació.

  - En les proves per a l'obtenció dels certificats de capacitació professional de consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, els participants disposaran d'un temps màxim de dues hores, excepte en el cas dels exàmens per a la renovació dels certificats, en els quals la durada de l'examen serà d'una hora com a temps màxim.

  a) La prova d'obtenció del certificat constarà de dos exercicis.

  El primer consistirà a contestar a 50 preguntes tipus test, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és la correcta.

  El segon, en el qual es permetrà la consulta de textos, excepte en aquells en què figure la resolució dels supòsits, consistirà en la realització d'un estudi o un cas en què, amb referència a l'àmbit del mode de transport i a l'especialitat corresponent, versarà sobre les tasques i obligacions que ha de realitzar i/o complir el conseller.

  Cada prova es valorarà de 0 a 100 punts i es considerarà superada quan s'obtinga una puntuació igual o superior a 50. Les respostes errònies no tindran penalització.

  b) La prova per a la renovació del certificat consistirà només en la realització de la prova tipus test, amb quatre respostes alternatives en les quals solament una és la correcta. Cada prova es valorarà de 0 a 100 punts i es considerarà superada quan s'obtinga una puntuació igual o superior a 50. Les respostes errònies no tindran penalització.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CIT-CAPCONS&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2542

  Tramitació

  Fent clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina.

  Per a això, cal disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  També es pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura, no cal disposar de certificat en el vostre equip ni usar Java o AUTOSIGNATURA. (Vegeu l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

  Inici
 • Informació complementària

  * DATES I HORARI DE REALITZACIÓ DE LES PROVES (2019)
  - 25 de maig del 2019
  - 23 de novembre del 2019

  * TRIBUNAL PROVES 2019
  El tribunal de les proves convocades està compost per:
  1. Tribunal titular.-
  President: Vicente Lacruz Cervera
  Secretari: Néstor Casado Novella
  Vocals: Pedro Luis García de Torres, Pilar Ibáñez Moreno, Rafael Rubio Estruch, Julián Paz Sánchez de León y Marisa Zabala Salelles

  2. Tribunal suplente.
  Presidenta: Teresa Gras Huerta
  Secretari: Alberto Alonso Vidales
  Vocals: Francisco García López, Laura Box Lidón, Carolina Casal Asensio, Rafael González Tur, Pilar José Guerrero y Manuela López Varas.

  * MATERIAL I DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR EL DIA DE L'EXAMEN
  Els aspirants s'han de presentar al lloc de realització de les proves proveïts de la documentació i el material següents:
  - Document nacional d'identitat, número d'identificació d'estrangers o altres documents que acrediten fefaentment la seua identitat, vigents en el moment de realització de les proves.
  - Còpia de la taxa abonada per a l'admissió a l'examen.
  - Eines d'escriptura: bolígraf blau o negre.
  No es permetrà la utilització durant la realització de l'examen ni de calculadora ni de telèfon mòbil ni de dispositius informàtics.


  * CONVOCATÒRIA DE RENOVACIÓ
  * TIPUS DE PROVES:
  La prova de control per a la renovació dels certificats consistirà únicament en la realització de la primera de les proves que s'exigeixen per a l'obtenció del certificat de capacitació i en les mateixes condicions que les requerides per a l'examen d'accés, que consistirà en el desenvolupament de 25 preguntes, o la resposta a 50 preguntes tipus test, amb quatre respostes alternatives, i que versarà sobre les matèries incloses en l'annex de l'esmentat Reial decret 1566/1999.


  * CONVOCATÒRIA D'EXAMEN
  A) ESPECIALITATS:
  Dins d'aquesta modalitat de transport per carretera, s'estableixen les especialitats següents:
  - Classe 1 (matèria i objectes explosius).
  - Classe 2 (gasos).
  - Classe 7 (radioactivitat).
  - Classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9. Matèries sòlides i líquides contingudes en l'enumeració de cada una de les classes de l'Acord europeu per al transport internacional de mercaderies perilloses (ADR).
  - Matèries líquides inflamables amb els números d'identificació de l'Organització de les Nacions Unides 1202 (gasoil), 1203 (gasolina) i 1223 (querosé).

  B) MODALITATS:
  Les modalitats, el contingut, l'estructura i la qualificació dels exàmens són els establits en l'Ordre del Ministeri de Foment i versaran sobre el coneixement de les matèries incloses en l'annex del Reial decret 1566/1999, de 8 d'octubre, sobre els consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable (BOE núm. 251, de 20 d'octubre de 1999).

  C ) TIPUS DE PROVES:
  Els exàmens, referits a cada un dels modes de transport, constaran de dues proves:
  1) La primera, en la qual no es permetrà la consulta de textos, consistirà en el desenvolupament de 25 preguntes, o la resposta a 50 preguntes tipus test, amb quatre respostes alternatives, i versarà sobre les matèries incloses en l'annex de l'esmentat Reial decret 1566/1999.
  2) La segona, en la qual es permetrà la consulta de textos, excepte d'aquells casos en què figure la resolució dels supòsits, consistirà en la realització d'un estudi o un cas que, amb referència a l'àmbit del mode de transport i a l'especialitat corresponent, versarà sobre les tasques i obligacions que ha de realitzar i/o complir el conseller.
  El temps màxim de què podran disposar els aspirants per a la realització de cada una de les dues proves serà d'una hora.
  Cada prova es valorarà de 0 a 100 punts i es considerarà superada quan l'examinand obtinga una puntuació igual o superior a 50. Les respostes errònies no tindran penalització.
  Les persones candidates han de superar un examen per al transport per carretera i, dins d'aquest, d'acord amb el contingut dels exàmens, podran optar entre examinar-se globalment per a totes les especialitats recollides en l'article 1, o de forma separada per a alguna o algunes d'aquestes. En cas que s'opte per realitzar una prova independent per a alguna o algunes de les especialitats, les proves mantindran el mateix esquema i versaran únicament sobre les matèries que puguen afectar l'especialitat de transport que es tracte.

  Enllaços

  CL@VE-PERMANENT

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 16/1987, de 30 de juliol, del cap de l'Estat, d'ordenació del transport terrestre (BOE núm. 182, de 31.07.1987).
  - Directiva 96/35/CE, del Consell, de 3 de juny de 1996, relativa a la designació i a la qualificació professional de consellers de seguretat per al transport per carretera, per ferrocarril o per via navegable de mercaderies perilloses (DOUE núm. L145, de 19.06.1996).
  - Reial decret 1566/1999, de 8 d'octubre, sobre els consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable (BOE núm. 251, de 20.10.1999).
  - Ordre FOM/605/2004, de 27 de febrer, sobre la capacitació personal dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable (BOE núm. 59, de 09.03.2004).
  - Ordre de 24 de març de 2004, de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, per la qual es regula el procediment de realització de l'examen per a l'obtenció del certificat de capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera i la seua renovació (DOGV núm. 4723, de 31.03.2004).
  - Reial decret 97/2014, de 14 de febrer, pel qual es regulen les operacions de transport de mercaderies perilloses per carretera en territori espanyol (BOE núm. 50, de 27.02.2014).
  - Resolució de 17 de septiembre de 2018, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, per la qual es convoca la realització de diverses proves tendents a l'obtenció o renovació de certificats acreditatius de formació en matèria de transports per a l'any 2019 (DOGV núm. 8391, de 26 de septiembre de 2018).
  - Resolució de 27 de març de 2019, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, per la qual es modifica el tribunal nomenat en la Resolució de 17 de setembre de 2018, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, per la qual es convoca la realització de diverses proves per a l'obtenció o renovació de certificats acreditatius de formació en matèria de transports per a l'any 2019 (DOCV num. 8532 de 18.04.2019)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre FOM/605/2004, de 27 de febrer.

  Vegeu l'Ordre de 24 de març de 2004 (bases).

  Reial decret 97/2014, de 14 de febrer.

  Vegeu la Resolució de 17 de setembre

  Vegeu Resolució de 27 de marzo de 2019

  Llistat de seguiment

  Llistes d'admesos, lloc i data d'examen, resultats.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.