Selecció dels grups d’acció local i de les estratègies de desenvolupament local (EDLP), i concessió d’ajudes preparatòries de l’EDLP, en el marc del Pla estratègic nacional de la política agrària comunitària (PEPAC) de la Comunitat Valenciana 2023-2027

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 3026093
|
Codi GVA: 25465
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Concedir l’ajuda preparatòria de l’Estratègia de desenvolupament local participatiu (EDLP) per un import de 159.500,00 euros als grups d’acció local provisional seleccionats per la Resolució del director general de Desenvolupament Rural de 7 de març de 2024, que s’indiquen en l’annex I d’esta resolució.

 

Esta ajuda està cofinançada pel FEADER en un 53 % en el marc de la mesura 19 del PDR de la Comunitat Valenciana 2014-2022, i la resta és aportació nacional.

 

Tenint en compte que cada GAL provisional ha de rebre una dotació igual i que el nombre de candidats seleccionats com a GAL provisional ascendix a onze, es concedix a cada un 14.500,00 euros.

 

 

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTermini obert
JustificacióTemini tancat
Observacions

Moderació de costos:

 

1. Quan l’import del gasto per subcontractar supere les quanties que establix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per al contracte menor, el beneficiari haurà de sol·licitar, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís, la prestació del servici o l’entrega del bé, llevat que, per les especials característiques que té, no hi haja en el mercat un suficient nombre d’entitats que el realitzen, presten o subministren.

En els casos en què l’oferta finalment executada no siga la de menys import econòmic, el beneficiari haurà de justificar expressament en una memòria les raons que van motivar tal decisió. En este supòsit, si les raons no estan motivades segons consideracions tècniques, financeres o altres condicionants de l’execució de l’actuació, l’òrgan gestor podrà minorar o, fins i tot, eliminar del còmput total de gasto subvencionable que s’ha de liquidar l’import atribuït per la persona beneficiària a l’actuació que és objecte de discrepància.

2. En el cas de gastos en concepte de dietes, desplaçaments, allotjament i manutenció, sempre que estos estiguen directament relacionats amb l’objecte de l’ajuda, es limitaran amb el que establix el Decret 88/2008, de 20 de juny; el Decret 64/2011, de 27 de maig; el Decret 95/2014, de 13 de juny, i el Decret 7/2023, de 27 de gener, tots ells del Consell, pels quals es modifica el Decret 24/1997, sobre indemnitzacions per raó de servici i gratificacions per servicis extraordinaris, per a la qual cosa estos gastos han d’estar degudament justificats documentalment.

3. En el cas de gastos del personal contractat per l’entitat beneficiària per al disseny, l’elaboració i la presentació de l’EDLP, l’import dels salaris, a temps complet, es limitaran de conformitat amb les retribucions del personal funcionari al servici de la Generalitat amb el detall següent:

• Gerent o coordinador: A1/A2 24 E042

• Tècnic en desenvolupament rural: A1/A2 22 E040

Administratiu/Auxiliar administratiu: C1/C2 14 E019

 

Normativa

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Els grups d’acció local provisionals seleccionats per la Resolució de 7 de març de 2024, del director general de Desenvolupament Rural (DOGV núm. 9807, 12.03.2024).

Requisits

Presentada l’EDLP dins del termini i en la forma corresponent, podrà sol·licitar-se el pagament de l’ajuda preparatòria mitjançant una justificació per part de l’entitat beneficiària del compliment de les condicions imposades i de la consecució de la finalitat o els objectius previstos en la...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
Presentada l’EDLP dins del termini i en la forma corresponent, podrà sol·licitar-se el pagament de l’ajuda preparatòria mitjançant una justificació per part de l’entitat beneficiària del compliment de les condicions imposades i de la consecució de la finalitat o els objectius previstos en la...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

La sol·licitud de pagament i la documentació que l’acompanye haurà de presentar-se en el termini màxim d’un mes a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 9844, de 08.05.2024)

Documentació
Les sol·licituds de pagament, que s’ajustaran al model de formulari que consta en el procediment de la guia PROP, s’han d’adreçar a la direcció general competent en matèria de desenvolupament rural, i s’han de presentar obligatòriament de manera telemàtica a través de la seu electrònica de la...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
Saber més

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Termini obert

  De conformitat amb el que establix la legislació vigent en matèria de procediment administratiu comú, quan la sol·licitud o la documentació no reunisca algun dels requisits assenyalats en els apartats 14 i 15 de l’Orde 22/2023, es requerirà al sol·licitant que esmene els defectes que tinguen o...

  Saber més
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació...
  Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini per a tramitar i resoldre la resolució de pagament serà de tres mesos.
  Observacions

  La resolució que es dicte posarà fi a la via administrativa i, contra esta, es podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant de la persona titular de la Direcció de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la publicació,...

  Saber més
  Òrgans resolució
  1. Les sol·licituds de pagament seran resoltes per la persona titular de la direcció general competent en matèria de desenvolupament rural, segons l’Acord de 26 d’abril de 2012 pel qual es deleguen les funcions d’autorització del pagament de fons FEADER entre l’organisme pagador i els diferents...
  Saber més

  Justificació

  Termini
  Temini tancat
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
  Saber més