Sol·licitud de matrícula de les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de Formació Professional.

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 211100
|
Codi GVA: 2567
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 30-01-2023

Fins 17-02-2023

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Convocar per a l'any 2023 les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i de tècnic/a superior de Formació Professional dels cicles formatius de grau mitjà i superior que s'indiquen en els annexos I-A, I-B i II-A.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
30-01-2023 al 17-02-2023
Observacions

* CONVALIDACIONS I EXEMPCIONS

1. Als matriculats en les proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic/a i de Tècnic/a Superior, els serà aplicable el que es disposa en la normativa vigent en matèria de convalidacions i d'exempció del mòdul de formació en centres de treball.

En aplicació de la normativa vigent, no podran sol·licitar-se convalidacions de mòduls professionals.

 

2. En el cas de sol·licitar l'exempció del mòdul de FCT, la documentació aportada podrà presentar-se una vegada aconseguida l'avaluació positiva en tots els mòduls professionals, fent constar aquest extrem en la sol·licitud d'exempció.

 

 

* ESTRUCTURA I CONTINGUT DE LES PROVES

1. Els exercicis de les proves seran elaborats per la comissió avaluadora designada en el centre educatiu en el qual es realitzen les mateixes.

2. Les proves es realitzaran per a tots els mòduls professionals excepte el mòdul de FCT i en el seu cas el mòdul de projecte dels cicles formatius de grau superior (LOE).

3. Les proves inclouran continguts teòrics i realitzacions pràctiques que permeten evidenciar, a través dels criteris d'avaluació i realització corresponents, que l'aspirant ha aconseguit les diferents capacitats i competències. Aquestes proves es prepararan prenent com a referència els currículums vigents i les competències professionals dels cicles formatius objecte d'aquesta convocatòria.

 

 

* REALITZACIÓ DE LES PROVES

Les proves es realitzaran del 18 al 28 d'abril de 2023, tots dos inclosos.

 

 

* QUALIFICACIONS

1. Les qualificacions dels mòduls professionals, excepte el de FCT, es realitzaran en forma de qualificacions numèriques compreses entre 1 i 10 punts, sense decimals. Es consideraran positives les qualificacions iguals o superiors a 5.

2. Els mòduls professionals convalidats es qualificaran amb un 5, a l'efecte d'obtenció de la nota mitjana.

3. El mòdul professional de FCT es qualificarà en termes d'exempt / no exempt.

 

 

* RECLAMACIÓ DE LES QUALIFICACIONS

Les reclamacions al fet que puguen donar lloc les qualificacions, es realitzaran conforme al següent procediment:

1. Es presentaran per escrit dins dels tres dies hàbils següents al de la publicació dels resultats al president de la comissió avaluadora del centre en el que es van realitzar les mateixes.

2. En el termini dels dos dies hàbils següents, la comissió avaluadora ratificarà o rectificarà la qualificació objecte de reclamació, que el president comunicarà per escrit a l'interessat.

3. Si després de la decisió persistira la disconformitat, la persona interessada podrà sol·licitar, en el termini de dos dies hàbils següents a la recepció de la comunicació, que s'eleve la seua reclamació al director territorial d'Educació corresponent, qui, després de l'informe de la Inspecció educativa, resoldrà el que procedisca. Aquesta resolució, motivada, posarà fi a la via administrativa.

4. Les persones interessades tindran dret a l'accés als exercicis escrits realitzats i a conéixer les puntuacions atorgades i els criteris d'avaluació utilitzats.

Normativa
 • Ordre de 29 de gener de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen les proves per a l'obtenció del títol de Tècnic i de Tècnic Superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 5702, de 13/02/08).
 • Ordre 78/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació i organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 6348, de 03/09/2010).
 • Ordre 79/2010, de 27 d'agost, per la qual es regula l'avaluació de l'alumnat dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 6348, de 06/09/2010).

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Les persones interessades a obtindre completament o parcialment un títol de Tècnic/a o de Tècnic/a Superior en Formació Professional dels que s'indiquen en els annexos I-A, I-B i II-A de la convocatòria.

 

Per als títols enumerats en l'annex II-A es podran presentar els que complisquen una d'aquestes condicions:

a) Els que van concórrer a la realització d'aquestes proves en convocatòries anteriors i tinguen encara pendents de superar un o diversos mòduls professionals LOGSE.

b) Els que van cursar un cicle formatiu emparat per la LOGSE en qualsevol règim o modalitat i tinguen encara pendents de superar un o diversos mòduls professionals.

Requisits

1. Tindre, almenys, díhuit anys d'edat per als títols de Tècnic/a, i vint anys per als de Tècnic/a Superior o dènou anys per als qui estiguen en possessió del títol de Tècnic/a. La condició d'edat s'entendrà complida durant l'any 2023.

 

2. Posseir alguna de les titulacions o formacions que s'enumeren a continuació:

a) Per als cicles formatius de grau mitjà:

- Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

- Títol de Graduat en Educació Secundària.

- Títol de Batxiller Superior

- Títol de Tècnic/a Auxiliar.

- Títol de Tècnic/a.

- Títol Professional Bàsic.

- Haver superat els dos primers cursos del Batxillerat Unificat i Polivalent amb un màxim, en conjunt, de dues matèries pendents.

- Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

- Haver superat, dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963, o el segon de comuns experimental.

- Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors.

- Haver superat la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.

- Reunir algun dels requisits establits en l'apartat b) per a l'accés als cicles formatius de grau superior.

b) Per als cicles formatius de grau superior:

- Títol de Batxiller determinat en la LOE.

- Títol de Batxiller establit en la LOGSE.

- Títol de Tècnic/a Especialista, Tècnic/a Superior o equivalent a efectes acadèmics.

- Títol de Tècnic/a obtingut a l'empara de la LOE o la LOGSE.

- Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat Experimental.

- Haver superat el curs d'orientació universitària o el preuniversitari.

- Estar en possessió d'una titulació universitària o equivalent.

- Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb els títols o formacions enumerats en aquest apartat.

- Haver superat la prova d'accés al cicle formatiu de grau superior per al qual sol·licita la matriculació.

- Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

 

3. Durant el curs acadèmic 2022-2023, l'alumnat no podrà estar matriculat en els ensenyaments conduents a un títol i, simultàniament, en les proves que tenen per objecte l'obtenció del mateix títol convocades per aquesta o qualsevol altra administració educativa.

L'incompliment de l'ací disposat comportarà l'anul·lació de la sol·licitud d'inscripció i matrícula en la present convocatòria i dels resultats acadèmics en ella obtinguts.

No obstant l'anterior, els alumnes matriculats en el curs 2023-2023 en ensenyaments de règim presencial o semipresencial o a distància en centres de la Comunitat Valenciana que, abans de la conclusió del termini de matriculació en les proves, hagen esgotat en algun mòdul el nombre de convocatòries establit en la normativa vigent per a la seua

superació, podran matricular-se d'aquests mòduls professionals en les proves convocades en aquesta resolució.

Així mateix l'alumnat que haguera anul·lat la matrícula conforme al que s'estableix en l'article 9 de l'Ordre 78/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació i organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial

de la Comunitat Valenciana (DOGV núm 6347, de 03.09.2010), podran matricular-se en les proves convocades per la present resolució.

Com es tramita

Procés de tramitació

1. Els centres que matriculen alumnat per a realitzar les proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic/a o Tècnic/a Superior obriran a cada persona sol·licitant un expedient acadèmic.

 

2. El centre publicarà el dia 17 de febrer de 2023, en el tauler d'anuncis, la relació provisional de persones admeses i excloses a la realització de les proves, indicant en aquest últim cas el motiu de l'exclusió.

 

3. La relació provisional de persones admeses podrà ser objecte de reclamació pels i les aspirants del 20 al 21 de febrer de 2023, mitjançant la presentació d'escrit motivat dirigit a l'adreça del centre.

 

4. El 27 de febrer de 2023, el director/a ratificarà o rectificarà la decisió objecte de reclamació i ordenarà la publicació, en el tauler d'anuncis, de la llista definitiva de persones admeses i excloses.

 

5. La matrícula podrà ser anul·lada a petició de la persona interessada. La sol·licitud d'anul·lació de matrícula podrà presentar-se fins al 29 de març de 2023 en el mateix centre on va ser realitzada la matrícula, mitjançant el model que figura com a annex VII de l'Ordre 79/2010 per la qual es regula l'avaluació de l'alumnat dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, i no comportarà la devolució de les taxes abonades.

 

6. Els centres educatius receptors de matrícules comunicaran a la Inspecció Territorial d'Educació corresponent el nombre de persones admeses per a cada mòdul professional i la proposta de comissions evaluadorasdel 23 al 24 de febrer de 2023.

 

7. Les direccions territorials comunicaran als centres educatius fins al 3 de març 2023 les comissions avaluadores designades, el nombre d'alumnes/as que hauran d'examinar, indicant quan siga procedent els/les alumnes/as matriculats/as en altres centres, i el lloc on han d'actuar. Les relacions d'alumnat de cada comissió, així com

el lloc d'actuació de cadascuna, es faran públiques en els centres educatius receptors de les matrícules.

 

8. La direcció del centre al costat de les comissions avaluadores concretaran el procediment i publicaran en els centres fins al 7 de març de 2023 el calendari d'actuacions dirigides a informar i orientar als aspirants, així com el calendari de les proves, els criteris d'avaluació i els útils amb els quals hauran d'acudir per a la realització d'aquestes.

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

La inscripció per a realitzar la prova per a l'obtenció d'un determinat títol es realitzarà des del 30 de gener al 10 de febrer de 2023, tots dos inclosos (DOGV núm. 9519, de 25/01/2023).

Documentació
Els aspirants podran inscriure's en els mòduls professionals que desitgen d'un sol cicle formatiu dels títols relacionats en els annexos I i II de la convocatòria. La inscripció del mòdul de FCT i en el seu cas del mòdul de projecte podrà realitzar-se als únics efectes de sol·licitar l'exempció...
Saber més
Taxa o pagament

https://ceice.gva.es/doc046/gen/val/tasas.asp?idf=PRUEBAS

Forma de presentació
Presencial

La inscripció es realitzarà en el centre examinador del cicle formatiu relacionat en els annexos I i II de la convocatòria.

Resolució

Observacions

A la vista de la llista definitiva, les persones interessades podran interposar un recurs d'alçada davant de la direcció territorial corresponent en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació en el tauler d'anuncis.