Detall de Procediments

Sol·licitud de matrícula de les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de Formació Professional.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de matrícula de les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de Formació Professional.

  Objecte del tràmit

  Convocar per a l'any 2022 les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i de tècnic/a superior de Formació Professional dels cicles formatius de grau mitjà i superior que s'indiquen en els annexos I-A, I-B, II-A i II-B.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els interessats a obtindre completament o parcialment un títol de Tècnic/a o de Tècnic/a Superior en Formació Professional dels que s'indiquen en els annexos I-A, I-B, II-A i II-B de la convocatòria.

  Per als títols enumerats en l'annex II-A es podran presentar els que complisquen una d'aquestes condicions:
  a) Els que van concórrer a la realització d'aquestes proves en convocatòries anteriors i tinguen encara pendents de superar un o diversos mòduls professionals LOGSE.
  b) Els que van cursar un cicle formatiu emparat per la LOGSE en qualsevol règim o modalitat i tinguen encara pendents de superar un o diversos mòduls professionals.

  Per als títols enumerats en l'annex II-B, podran presentar-se els que complisquen una d'aquestes condicions:
  a) Els que van concórrer a la realització d'aquestes proves en convocatòries anteriors i tinguen encara pendents de superar un o diversos mòduls professionals LOGSE.
  b) Els que van cursar un cicle formatiu emparat per la LOGSE en qualsevol règim o modalitat i tinguen encara pendents de superar un o diversos mòduls professionals.

  Requeriments

  1. Tindre, com a mínim, díhuit anys per als títols de tècnic/a, i vint anys per als de tècnic/a superior, o dènou anys per als que estiguen en possessió del títol de tècnic/a. La condició d'edat s'entendrà complida durant l'any 2022.

  2. Tindre alguna de les titulacions o formacions que s'enumeren a continuació:
  a) Per als cicles formatius de grau mitjà:
  - Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
  - Títol de Graduat en Educació Secundària.
  - Títol de Batxiller Superior
  - Títol de Tècnic/a Auxiliar.
  - Títol de Tècnic/a.
  - Títol professional bàsic.
  - Haver superat els dos primers cursos del Batxillerat Unificat i Polivalent amb un màxim, en conjunt, de dues matèries pendents.
  - Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.
  - Haver superat, dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963, o el segon de comuns experimental.
  - Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors.
  - Haver superat la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.
  - Reunir algun dels requisits establits en l'apartat b per a l'accés als cicles formatius de grau superior.
  b) Per als cicles formatius de grau superior:
  - Títol de batxiller determinat en la LOE.
  - Títol de batxiller establit en la LOGSE.
  - Títol de tècnic/a especialista, tècnic/a superior o equivalent a efectes acadèmics.
  - Títol de tècnic/a obtingut a l'empara de la LOE o la LOGSE.
  - Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat Experimental.
  - Haver superat el curs d'orientació universitària o el preuniversitari.
  - Estar en possessió d'una titulació universitària o equivalent.
  - Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb els títols o formacions enumerats en aquest apartat.
  - Haver superat la prova d'accés al cicle formatiu de grau superior per al qual sol·licita la matriculació.
  - Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

  3. Durant el curs acadèmic 2021-2022, l'alumnat no podrà estar matriculat en els ensenyaments conduents a un títol ni, simultàniament, en les proves que tenen per objecte l'obtenció del mateix títol convocades per aquesta o qualsevol altra administració educativa.
  L'incompliment del que s'hi disposa comportarà l'anul·lació de la sol·licitud d'inscripció i matrícula en la present convocatòria i dels resultats acadèmics que s'hi obtinguen.
  No obstant l'anterior, els alumnes matriculats en el curs 2021-2022 en ensenyaments de règim presencial o semipresencial o a distància en centres de la Comunitat Valenciana que, abans de la conclusió del termini de matriculació en les proves, hagen esgotat en algun mòdul el nombre de convocatòries establit en la normativa vigent per a superar-lo, podran matricular-se d'aquests mòduls professionals en les proves convocades en aquesta resolució.

  Així mateix, l'alumnat que haja anul·lat la matrícula segons el que estableix l'article 9 de l'Ordre 78/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació i organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 6347, de 03.09.2010), podran matricular-se en les proves convocades per aquesta resolució.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2022:
  - En proves per a l'obtenció de títols de grau mitjà de Formació Professional:
  a) 20,45 euros matricula ordinària
  b) 10,23 euros:
  - Ordinària amb discapacitat acreditada igual o superior al 33%
  - Família nombrosa/monoparental general
  c) 0 euros:
  - Família nombrosa/monoparental general amb discapacitat acreditada igual o superior al 33%
  - Família nombrosa/monoparental especial

  - En proves per a l'obtenció de títols de grau superior de Formació Professional:
  a) 25,50 euros matricula ordinària
  b) 12,75 euros:
  - Ordinària amb discapacitat acreditada igual o superior al 33%
  - Família nombrosa/monoparental general
  c) 0 euros:
  - Família nombrosa/monoparental general amb discapacitat acreditada igual o superior al 33%
  - Família nombrosa/monoparental especial

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  https://ceice.gva.es/doc046/gen/es/

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La inscripció per a fer la prova per a l'obtenció d'un determinat títol es farà des del 10 al 21 de gener de 2022, els dos inclosos (DOGV núm. 9239, de 21/12/2021).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La inscripció s'ha de realitzar en algun dels centres públics de la Comunitat Valenciana indicats en els annexos I i II de la convocatòria com a centres examinadors d'aquest cicle formatiu.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Els aspirants podran inscriure's en els mòduls professionals que vulguen d'un sol cicle formatiu dels títols indicats en els annexos I i II de la convocatòria.

  La inscripció del mòdul d'FCT i, si escau, del mòdul de projecte podrà realitzar-se als únics efectes de sol·licitar l'exempció total del mòdul d'FCT. En aquest cas, la matrícula del mòdul d'FCT quedarà condicionada a la resolució favorable d'aquesta.

  En cas de ser favorable, l'alumne podrà, si escau, presentar el projecte i examinar-se d'aquest mòdul en el mateix centre en el qual haja realitzat les proves i en les condicions que determine el centre educatiu atenent la normativa aplicable.

  En cas de ser denegada l'exempció, l'alumnat ha de procedir a la matriculació del mòdul d'FCT en règim presencial en un centre de la seua elecció.

  Per a sol·licitar la inscripció, els aspirants han de presentar la documentació següent:
  - Sol·licitud d'inscripció que s'ha de presentar en un sol centre, per a la qual cosa cal utilitzar el model que constitueix l'annex III d'aquesta resolució.
  - DNI o targeta d'identitat d'estranger, o visat d'estudis o passaport, amb fotocòpia per a ser acarada.
  - Certificació acadèmica oficial que acredite que reuneix el requisit a què es refereix l'article 2.2.
  - El justificant de l'abonament de les taxes corresponents.

  Els candidats que tinguen alguna discapacitat que els impedisca realitzar les proves amb els mitjans ordinaris han de manifestar aquesta circumstància en el moment de la inscripció i adjuntar a la sol·licitud la documentació expedida per l'organisme competent que certifique aquesta discapacitat. La comissió avaluadora estudiarà les mesures oportunes d'adaptació que permeten facilitar el desenvolupament d'aquestes proves. Aquesta adaptació en cap cas suposarà la supressió d'objectius o resultats d'aprenentatge que afecten la competència general del títol.

  Els candidats admesos quedaran matriculats en els mòduls professionals indicats en la sol·licitud.

  En el procés de matriculació i avaluació, els centres educatius han d'utilitzar el programa de gestió establit a aquest efecte.

  Impresos associats

  [ANNEX III] FULL DE MATRICULACIÓ A LES PROVES DEL TÍTOL DE TÈCNIC O TÈCNIC SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

  [ANNEX II] CERTIFICAT ACREDITATIU DE COMPETÈNCIA PROFESSIONAL

  [ANNEX X] DECLARACIÓ RESPONSABLE

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Els centres que matriculen alumnat per a realitzar les proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic/a o Tècnic/a Superior obriran a cada persona sol·licitant un expedient acadèmic.

  2. El centre publicarà el dia 28 de gener de 2022, en el tauler d'anuncis, la llista provisional de persones admeses i excloses en la realització de les proves, amb la indicació, en aquest últim cas, del motiu de l'exclusió.

  3. La llista provisional de persones admeses podrà ser objecte de reclamació pels i les aspirants de l'1 al 4 de febrer de 2022, mitjançant la presentació d'un escrit motivat dirigit al director/a del centre.

  4. El 4 de febrer de 2022, el director/a ratificarà o rectificarà la decisió objecte de reclamació i ordenarà la publicació, en el tauler d'anuncis, de la llista definitiva de persones admeses i excloses.

  5. La matrícula podrà ser anul·lada a petició de la persona interessada. La sol·licitud d'anul·lació de matrícula s'haurà de presentar fins al 25 de març de 2022 en el mateix centre on es va fer realitzada la matrícula, mitjançant el model que figura com a annex VII de l'Ordre 79/2010, per la qual es regula l'avaluació de l'alumnat dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, i no comportarà la devolució de les taxes abonades a les quals fa referència l'article 3.4.

  6. Els centres educatius receptors de matrícules comunicaran a la inspecció territorial d'educació corresponent el nombre de persones admeses per a cada mòdul professional i la proposta de comissions avaluadores fins a l'11 de febrer de 2022.

  7. Les direccions territorials comunicaran als centres educatius, fins al 28 de febrer de 2022, les comissions avaluadores designades, el nombre d'alumnes que hauran d'examinar, amb la indicació, quan siga procedent, dels i les alumnes matriculats/ades en altres centres i el lloc on han d'actuar. Les llistes d'alumnat de cada comissió, així com el lloc d'actuació de cada una, es faran públiques en els centres educatius receptors de les matrícules.


  8. La direcció del centre, juntament amb les comissions avaluadores, concretaran el procediment i publicaran en els centres fins al 7 de març de 2022 el calendari d'actuacions dirigides a informar i orientar els aspirants, així com el calendari de les proves, els criteris d'avaluació i els estris amb els quals han d'acudir a fer-les.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  A la vista de la llista definitiva, les persones interessades podran interposar un recurs d'alçada davant de la direcció territorial corresponent en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació en el tauler d'anuncis.

  Inici
 • Informació complementària

  * CONVALIDACIONS I EXEMPCIONS
  1. Als matriculats en les proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic/a i de Tècnic/a Superior serà aplicable el que es disposa en la normativa vigent en matèria de convalidacions i d'exempció del mòdul de formació en centres de treball.
  En aplicació de l'Ordre ECD/1055/2017, de 26 d'octubre, per la qual es modifica l'Ordre ECD/2159/2014, de 7 de novembre, per la qual s'estableixen convalidacions entre mòduls professionals de Formació Professional del sistema educatiu espanyol i mesures per a la seua aplicació, i es modifica l'Ordre de 20 de desembre de 2001, per la qual es determinen convalidacions d'estudis de formació professional específica derivada de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu (BOE núm. 266, de 2 de novembre de 2017), només es podrà sol·licitar la convalidació dels mòduls professionals de competència exclusiva de l'administració educativa de la Comunitat Valenciana, és a dir, dels mòduls professionals d'Anglés Tècnic: CV0001, CV0002, CV0003 i CV0004.
  2. Les sol·licituds de convalidació del mòdul professional d'Anglés Tècnic han de realitzar-se en el moment de formalitzar la matrícula.
  3. Fins que no es reba una resolució favorable, no es farà efectiva la convalidació dels mòduls professionals sol·licitada per la persona interessada.
  4. En el cas de sol·licitar l'exempció del mòdul d'FCT, la documentació aportada es podrà presentar una vegada aconseguida l'avaluació positiva en tots els mòduls professionals i s'ha de fer constar aquesta circumstància en la sol·licitud d'exempció.


  * ESTRUCTURA I CONTINGUT DE LES PROVES
  1. Els exercicis de les proves seran elaborats per la comissió avaluadora designada en el centre educatiu en el qual es realitzen aquestes.
  2. Les proves s'han de fer per a tots els mòduls professionals, excepte el mòdul d'FCT i, si és el cas, el mòdul de projecte dels cicles formatius de grau superior (LOE).
  3. Les proves inclouran continguts teòrics i realitzacions pràctiques que permeten evidenciar, per mitjà dels criteris d'avaluació i realització corresponents, que l'aspirant ha aconseguit les diferents capacitats i competències. Aquestes proves es prepararan prenent com a referència els currículums vigents i les competències professionals dels cicles formatius objecte d'aquesta convocatòria.


  * REALITZACIÓ DE LES PROVES
  Les proves es faran del 28 de març al 8 d'abril de 2022, els dos inclosos.


  * QUALIFICACIONS
  1. Les qualificacions dels mòduls professionals, excepte el d'FCT, es realitzaran en forma de qualificacions numèriques compreses entre 1 i 10 punts, sense decimals. Es consideraran positives les qualificacions iguals o superiors a 5.
  2. Els mòduls professionals convalidats es qualificaran amb un 5, a l'efecte d'obtenció de la nota mitjana.
  3. El mòdul professional d'FCT es qualificarà en termes d'exempt / no exempt.


  * RECLAMACIÓ DE LES QUALIFICACIONS
  Les reclamacions a què puguen donar lloc les qualificacions es realitzaran conforme al procediment següent:
  1. Es presentaran per escrit dins dels tres dies hàbils següents al de la publicació dels resultats al president de la comissió avaluadora del centre en el qual es van realitzar aquestes.
  2. En el termini dels dos dies hàbils següents, la comissió avaluadora ratificarà o rectificarà la qualificació objecte de reclamació, que el president comunicarà per escrit a l'interessat.
  3. Si, després de la decisió persistira la disconformitat, la persona interessada podrà sol·licitar, en el termini de dos dies hàbils següents a la recepció de la comunicació, que s'eleve la seua reclamació al director territorial d'Educació corresponent, que, després de l'informe de la Inspecció Educativa, resoldrà el que siga procedent. Aquesta resolució, motivada, posarà fi a la via administrativa.
  4. Les persones interessades tindran dret a l'accés als exercicis escrits realitzats i a conéixer les puntuacions atorgades i els criteris d'avaluació utilitzats.

  Enllaços

  Enllaç web conselleria.

  Més informació:

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre de 29 de gener de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen les proves per a l'obtenció del títol de Tècnic i de Tècnic Superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 5702, de 13/02/08).
  - Ordre 78/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació i organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 6348, de 03/09/2010).
  - Ordre 79/2010, de 27 d'agost, per la qual es regula l'avaluació de l'alumnat dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 6348, de 06/09/2010).
  - Resolució de 15 de desembre de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional. (DOGV núm. 9239, de 21.12.2021)
  - RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de correcció d'errors de la Resolució de 15 de desembre, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional, i es prorroga el termini de presentació de sol·licituds per als interessats que complisquen el requisit d'edat l'any 2022

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre de 29 de gener de 2008.

  Vegeu l'Ordre 78 de 27 d'agost de 2010.

  Vegeu l'Ordre 79, de 27 d'agost de 2010.

  Vegeu la Resolució de 15 de desembre de 2021.

  Vegeu la RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2022

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.