Detall de Procediment

Inscripció o actualització de dades en el Registre vitícola de la Comunitat Valenciana (RVCV)

Codi SIA: 211102
Codi GUC: 2581
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: OBERT
(01-01-2020
31-12-2025)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Comunicar a l'Administració qualsevol canvi que es produïsca en el Registre vitícola, tant de titularitat com de característiques de la vinya de la parcel·la.

Requisits

Tindre la documentació necessària per a justificar el canvi del Registre vitícola sol·licitat.

Qui pot sol·licitar-ho?

Conreadors de vinya de vinificació de la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

Termini

Podrà presentar-se la sol·licitud per a inscriure o actualitzar els dades que consten en el Registre Vitícola entre l'1 de gener i el 30 de juny de cada any. Amb la finalitat de dur a terme la integració dels dades que consten en el registre vitícola en el SIEX amb el major rigor possible, s'amplien els terminis regulats en l'article 4 de l'Ordre 7/2018, de 13 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, referits a les sol·licituds d'actualització del registre vitícola fins al 31 de desembre de 2025, per Resolució de 24 de març de 2023, de la directora general de Política Agrària Comuna, d'ampliació de terminis d'inscripció i actualització en el registre vitícola de la Comunitat Valenciana. A partir de 2026, el termini per a presentar sol·licituds per a inscriure o actualitzar els dades que consten en el Registre Vitícola es realitzarà durant els primers 6 mesos.

Documentació

- Imprés de sol·licitud normalitzat i omplit degudament. - Documentació acreditativa de la identitat del sol·licitant, en cas que aquests no autoritzen la consulta de dades d'identitat indicada en la sol·licitud. En cas de persones jurídiques, CIF i escriptura de constitució de la societat, al costat de la documentació acreditativa de la identitat del representant i els poders de representació. - La titularitat de la parcel·la sol·licitada es comprovarà d'ofici en el procés administratiu de resolució del procediment per mitjà d'una consulta amb l'oficina virtual del Cadastre. No obstant això, el sol·licitant la pot acreditar per mitjà de l'escriptura de propietat amb dades cadastrals. Documentació identificativa de la parcel·la/es: plànols cadastrals (en cas de modificació), o fitxes SIGPAC, amb la indicació expressa del recinte, i si és necessari es farà croquis que indique la superfície que s'ha d'actualitzar. En funció del tipus de sol·licitud, a més, ha de presentar: A. Canvi de titularitat o d'explotador per adquisició d'una parcel·la ja registrada: Escriptura de compra-venda, diligenciada pel Registre de la Propietat o, si escau, contracte privat de compravenda; presentat en la Conselleria d'Economia i Hisenda juntament amb el full d'autoliquidació de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. B. Canvi d'explotador per ARRENDAMENT. La documentació que s'ha de presentar ha de ser: - Contracte d'arrendament liquidat d'impostos: presentat en la Conselleria d'Economia i Hisenda juntament amb el full d'autoliquidació de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. El contracte ha d'incloure una clàusula de subrogació de l'arrendatari en tots els drets i les obligacions de l'arrendador en les parcel·les acollides a ajudes de l'article 75 del Reglament 555/2008, o que provinguen de contingent de plantacions noves. C. Canvi d'explotador o de propietari per HERÈNCIA: - Partició i acceptació de l'herència liquidada d'impostos. D. Canvi d'explotador o de propietari per DONACIÓ ENTRE VIUS: - Escriptura de donació al costat del full d'autoliquidació de l'Impost de Successions i Donacions. E. Canvi de varietat: - Certificat del celler que indique la varietat realment conreada en aquella parcel·la i de la qual presenta raïm al celler, i que es recull, per tant, en la declaració de collita i de producció. Nota: La varietat ha d'estar inclosa dins de les autoritzades segons la llista que es recull en l'annex XXI, classificació de les varietats de cep, del Reial decret 772/2017, de 28 de juliol. F. Canvi de cadastre: - Certificat de l'ajuntament i plànols antics, o - Resolució emanada per l'òrgan que genera aquesta alteració, o - Certificat cadastral que reflectisca l'actuació executada i el resultat d'aquesta. G. Altres sol·licituds: (baixes per abandó de la vinya, modificacions per canvis agronòmics o de canvis de superfície per ajust a SIGPAC, etc.). - S'ha de presentar la documentació general identificativa de la parcel·la objecte d'actualització i de la titularitat d'aquesta.

Presentació

Presencial
a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros). b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en:
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos reconeguts per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i podran utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/vl/servicios/ciudadanos-y-autonomos/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic han d’anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l’àrea personal de la Generalitat des de l’apartat “Com va això meu”-> “Sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Obligacions

- Qualsevol viticultor o viticultora està obligat a declarar totes les parcel·les de vinya que conree en la seua explotació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i a facilitar la informació requerida perquè la inscriguen en el Registre vitícola comunitari. - Qualsevol modificació en les dades incloses en el registre vitícola referents a la titularitat o a les característiques agronòmiques s'ha de comunicar, pel viticultor o la viticultora, a l'òrgan competent de la conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació.

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, BOE núm. 236, de 02/10/15.

Termini màxim

El termini de resolució i notificació de les sol·licituds és de sis mesos. Una vegada haja transcorregut el termini sense que s'haja dictat i notificat la resolució, la sol·licitud es considerarà desestimada.

Esgota via administrativa

No