Detall de Procediment

Sol·licitud d'ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2023-2024

Codi SIA:: 211103
Codi GVA:: 2584
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(06-06-2023
30-06-2023)
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Tramitar les sol·licituds d'ajudes econòmiques destinades a l'escolarització de l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres autoritzats d'Educació Infantil (centres) i de l'alumnat de 0 a 2 anys matriculat en escoles infantils municipals (escoles municipals) de la Comunitat Valenciana i de l'alumnat de 2 a 3 anys matriculat en escoles infantils municipals de la Comunitat Valenciana durant el curs 2023-2024.

Observacions

Observacions

* Compatibilitat: les ajudes per a l'alumnat de 0-2 anys seran compatibles amb altres subvencions, ajudes o ingressos destinats a la mateixa finalitat sempre que, en concurrència amb aquestes, no supere el cost de escolarització. L'alumnat de 2-3 anys tindrà finançat el 100% del cost d'escolarització, per la qual cosa serà incompatible amb altres ajudes o subvencions destinades a la mateixa finalitat. Correu electrònic de contacte: bonoinfantil@gva.es

Requisits

Requisits

* Per als centres autoritzats i les escoles infantils municipals per al seu alumnat de 0 a 2 anys: - Estar degudament autoritzades per la Conselleria competent en matèria d'educació, per a cada curs escolar, amb anterioritat a la data de publicació de la convocatòria corresponent en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. No obstant l'anterior, les escoles municipals que es troben en tràmit d'autorització i que disposen de tots els informes preceptius necessaris en la data prevista en el paràgraf anterior podran participar en la convocatòria i hauran de disposar, amb anterioritat a la resolució d'aquesta, del corresponent conveni signat. - Complir el que es preveu en la normativa en vigor, que estableix els requisits mínims que han de complir els centres i escoles municipals que impartisquen el primer cicle d'educació infantil a la Comunitat Valenciana, així com qualsevol altra normativa aplicable. - Complir, com a mínim, amb el calendari i horari escolar previst en la normativa vigent. - No superar la ràtio màxima professorat/alumnat que establisca la normativa en vigor, excepte increment de ràtio degudament autoritzat per la Direcció Territorial competent. - Disposar, com a mínim, del nombre de professionals amb la qualificació que determine la normativa en vigor. - Respecte al seu personal, hauran de complir el que es preveu en la normativa vigent en matèria de protecció del menor. - Tindre la totalitat del personal donat d'alta en el règim de Seguretat Social que els corresponga, d'acord amb la normativa aplicable. - Realitzar les actuacions previstes en l'article 18, en els terminis establits per a això. - Comunicar als pares, mares, tutors o tutores o representants legals dels alumnes escolaritzats l'eina de justificació d'assistència, així com la necessitat de justificar, mensualment, mitjançant aquesta, l'assistència dels seus fills/es al centre o escola municipal. - Certificar mensualment a la Subdirecció General amb competències en centres docents l'assistència al centre de l'alumnat beneficiari de l'ajuda. - Descomptar de les factures a pagar per les famílies per concepte d'escolarització l'import de l'ajuda concedida en el moment en què el centre haja percebut la subvenció. - Tramitar i comunicar, en els terminis establits per a això, les altes i baixes d'alumnat beneficiari, per canvi de centre o per qualsevol altre motiu. - Publicar en un lloc visible del centre o escola municipal la resolució definitiva d'adjudicació de l'ajuda. - El sotmetiment a les actuacions de comprovació a efectuar per la Subdirecció General amb competències en centres docents, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que puguen realitzar els òrgans de control competents aportant tota la informació que els siga requerida en l'exercici de les actuacions anteriors. - Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els documents electrònics, en la mesura que puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control. - Incloure en el rètol i la publicitat del centre el fet de participar en el programa d'ajudes Bo Infantil de la Generalitat. - No trobar-se inclosos en alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions. - Les entitats locals hauran d'acreditar que estan al corrent en el cumpliment de l'obligacion de rendició dels seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes de conformitat amb la normativa aplicable, tal com s'estableix a l'article 199.4 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana. - Els centres privats d'educació infantil i els concessionaris d'escoles municipals hauran d'acreditar que estan al corrent de les seues obligacions tributàries davant l'hisenda estatal autonòmica i Seguretat Social per procedir al pagament al centre i al concessionari de l'ajuda concedida al seu alumnat, en els termes que preveu la normativa vigent. - Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en l'article 26 d'aquesta Ordre. - Complir, si escau, les obligacions en matèria de publicitat de subvencions que preveu la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. - Les escoles municipals, tant les de gestió directa com les de gestió indirecta, realitzaran el procés d'admissió d'alumnat segons l'establit en la Disposició Addicional Segona del Decret 40/2016, de 15 d'abril, del Consell que regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. Per a l'alumnat que ja estiga matriculat en l'escola municipal, es prioritzarà la seua continuïtat respecte de l'alumnat de nou ingrés, d'acord amb el procediment d'admissió de l'esmentada normativa. * Per als centres autoritzats per al sue alumnat de 2 a 3 anys: Els titulars o representants dels centres auotiritzats, per a participar en el programa de bo infantil i que el seu alumnat puga ser beneficiari d'aquestes ajudes, hauran d'acceptar, a més de les condicions i obligacions que s'estableixen en l'article 11 de l'ordre, les següents obligacions: a) No cobrar cap import a les famílies en concepte d'escolarització ni exigir aportacions en concepte de matrícula o reserva de plaça. b) Mantindre actualitzades en l'aplicació informática de la Conselleria les dades de l'alumnat de 2 a 3 anys, durante tot el curs escolar, segons les indicaciones establedes en la convocatòria. L'incompliment de les obligacions donarà lloc a l'exigència de les responsabilitats o sancions que corresponguen, d'acord amb el títol IV de la Llei 38/2003, General de Subvencions, i el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. * Per a les escoles infantils municipals per al seu alumnat de 2 a 3 anys: -Estar degudament autoritzades per la Conselleria competent en matèria d'educació, per a cada curs escolar, amb anterioritat a la data de publicació de la convocatòria corresponent en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. No obstant l'anterior, les escoles municipals que es troben en tràmit d'autorització i que disposen de tots els informes preceptius necessaris en la data prevista en el paràgraf anterior, podran participar en la convocatòria i hauran de disposar, amb anterioritat a la resolució d'aquesta, del corresponent conveni signat. - Complir, com a mínim, el que es preveu en la normativa en vigor, que estableix els requisits mínims que han de complir les escoles municipals que impartisquen el primer cicle de I'Educació Infantil a la Comunitat Valenciana, així com qualsevol altra normativa aplicable. - Complir el calendari i horari escolar previst en la normativa vigent. - No superar la ràtio màxima professorat/alumnat que establisca la normativa en vigor, excepte increment de ràtio degudament autoritzat per la Direcció Territorial competent. - Es podran posar en funcionament unitats autoritzades de 2-3 anys sempre que la ràtio de les altres unitats en funcionament d'aquest tram d'edat de l'escola estiguen completes. L'alumnat de 2-3 anys estarà matriculat preferentment en les aules de 2-3 anys. -Disposar, com a mínim, del nombre de professionals amb la qualificació que determine la normativa en vigor. - Respecte al seu personal, hauran de complir el que es preveu en la normativa vigent en matèria de protecció del menor. - Tindre la totalitat del personal donat d'alta en el règim de Seguretat Social que els corresponga, d'acord amb la normativa aplicable. - Realitzar les actuacions previstes en l'article 29 de la present Ordre en els terminis establits per a això. - No es podrà cobrar a les famílies cap quantitat en concepte de cost d'escolarització, ni exigir aportacions en concepte de matrícula o per reserva de plaça. - A l'efecte d'evitar duplicitats amb les ajudes que s'estableixen en el capítol II d'aquesta Ordre, les escoles municipals hauran de gravar en l'aplicació informàtica de la Conselleria les dades dels alumnes que ocupen aquests llocs, i aquestes dades s'han de mantenir actualitzades durant tot el curs escolar amb les possibles altes i baixes, segons les indicacions establides en la convocatòria. - El sotmetiment a les actuacions de comprovació a efectuar per la Subdirecció General amb competències en centres docents, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que puguen realitzar els òrgans de control competents, aportant tota la informació que els siga requerida en l'exercici de les actuacions anteriors. - Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els documents electrònics, en la mesura que puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control. - Incloure en el rètol i la publicitat del centre el fet de participar en el programa d'ajudes Bo Infantil de la Generalitat, així com publicar en un lloc visible de l'escola municipal el nombre de llocs de 2-3 anys el cost d'escolarització dels quals ha sigut finançat per la Generalitat. - No trobar-se inclòs en alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions. - Les entitats locals hauran d'acreditar que estan al corrent en el compliment de les seues obligacions de rendició dels seus comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb la normativa aplicable tal com s'estableix a l'article 199.4 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana. - Els concessionaris d'escoles municipals hauran d'acreditar que estan al corrent de les seues obligacions tributàries davant l'hisenda estatal, autonòmica i Seguretat Social perquè es puga procedir al pagament de l'ajuda concedida, en els termes establerts en la normativa vigent. - Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits contemplats en l'article 33 d'aquesta Ordre. - Complir, si s'escau, les obligacions en matèria de publicitat de subvencions que preveu la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. - Les escoles municipals, tant les de gestió directa com les de gestió indirecta, realitzaran el procés d'admissió d'alumnat segons l'establit en la Disposició Addicional Segona del Decret 40/2016, de 15 d'abril, del Consell que regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. Per a l'alumnat que ja estiga matriculat en l'escola municipal, es prioritzarà la seua continuïtat respecte de l'alumnat de nou ingrés, d'acord amb el procediment d'admissió de l'esmentada normativa.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Els centres autoritzats i les escoles infantils municipals de la Comunitat Valenciana

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25/07/2006).
 • Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12/02/2015).
 • Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7425, de 17/12/2014).
 • Decret 218/2017, de 29 de desembre, del Consell, de modificació del Decret 220/2014, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica (DOGV núm. 8212, de 15/01/2018).
 • Ordre 19/2018, de 16 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització dels centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8298, de 18 de maig).
 • Ordre 27/2022, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica parcialment l'Ordre 19/2018, de 16 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9334 /09.05.2022)
 • Resolució de 29 de maig de 2023, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2023-2024. [2023/6045]

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació serà de 25 dies naturals des del següent a la publicació de la resolució corresponent en el DOGV. El termini començarà el dia 6 de juny i finalitzarà el dia 30 de juny de 2023 (DOGV núm. 9610, de 05.06.2023)

Formularis documentació

* Per als centres autoritzats per al seua alumnat de 0 a 2 anys i Escoles Infantils Municipals per al seu alumnat de 0 a 2 anys: - Els centres autoritzats i les escoles municipals remetran a la subdirecció general amb competències en centres docents, pels mitjans que s'indiquen en la convocatòria, una declaració responsable signada per la persona titular del centre o un certificat firmat per l'interventor o interventora de la corporació local titular de l'escola municipal amb detall, per grupos d'edat, del cost del lloc escolar en els centres autoritzats indicat en l'article 23.a de l'ordre, i del cost de les places autoritzades en el cas de les escoles municipals, amb el límite màxim que es determinarà en la convocatòria. - Els titulars de les escoles municipals remetran a la Subdirecció General amb competències en centres docents, pels mitjans que s'indiquen en la convocatòria, un certificat en el qual conste la partida pressupostària per al manteniment de l'escola que figure en els pressupostos de l'entitat local per a l'exercici corresponent. - En cas que la gestió del centre es realitze a través d'organismes autònoms, empreses públiques o altres ens de dret públic de titularitat de l'entitat local, serà necessari aportar una certificació del secretari o secretària de la corporació local on s'acredite aquesta titularitat. - Quan la gestió d'una escola municipal siga indirecta, aquesta ho haurà de ser al 100%, i haurà de realitzar la tramitació de l'ajuda el concessionari que gestione aquesta escola d'Educació Infantil de primer cicle, així com complir els requisits i obligacions establides en aquesta Ordre. En aquest cas, s'haurà de remetre a la Subdirecció General amb competències en centres docents, pels mitjans que s'indiquen en la convocatòria, la documentació actualitzada que acredite la relació jurídica de la corporació local amb l'entitat que gestiona el centre (contractes i plecs preparatoris d'aquesta). Si esta documentación ya se presentó en convocatorias anteriores, no será necesario presentarla si las circunstancias no han variado. - Els centres i escoles municipals hauran de remetre qualsevol altra documentació que s'indique en la convocatòria. * Per a les Escoles Infantils Municipals per al seu alumnat de 2 a 3 anys: - Les escoles municipals remetran a la Subdirecció General amb competències en centres docents, pels mitjans i segons el model que s'indiquen en la convocatòria, el certificat del cost d'escolarització, detallat en l'article 28 d'aquesta Ordre. - En cas que la gestió del centre es realitze a través d'organismes autònoms, empreses públiques o altres ens de dret públic de titularitat de l'entitat local, serà necessari aportar una certificació del secretari o secretària de la corporació local on s'acredite aquesta titularitat. - Quan la gestió d'una escola municipal siga indirecta, aquesta haurà de ser-ho al 100%, i haurà de realitzar la tramitació de l'ajuda el concessionari que gestione aquesta escola d'Educació Infantil de primer cicle, així com complir els requisits i obligacions establides en aquesta Ordre. En aquest cas, s'haurà de remetre a la Subdirecció General amb competències en centres docents, pels mitjans que s'indiquen en la convocatòria, la documentació actualitzada que acredite la relació jurídica de la corporació local amb l'entitat que gestiona el centre (contractes i plecs preparatoris d'aquesta). - Qualsevol altra documentació que s'indique en la convocatòria. - No serà necessari aportar la documentació que s'indica en els apartats 20, 22 i 23 d'aquest article si s'ha aportat per a les ajudes regulades en el capítol II d'aquesta Ordre.

Presentació

Presentació

Telemàtica
En la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport es disposarà d'un manual amb les instruccions per a la tramitació de les sol·licituds de l'alumnat de 0 a 2 anys, de l'alumnat de 2 a 3 anys matriculat en centres i de les Escoles Infantils Municipals, per al tram de 2 a 3 anys. Per això hauran de polsar el següent enllac: https://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-infantil-primer-ciclo

Criteris de valoració

Criteris de valoració

1. Per a l'alumnat de 0 a 2 anys l'import de l'ajuda es determinarà en funció de la renda per càpita familiar determinada de conformitat amb allò que preveu l'article 16 de l'Ordre de Bases. Seran excloses les sol·licituds de l'alumnat la qual renda familiar supere el llindar previst en la convocatòria. La resta de sol·licituds es clasificarà en funció del tram d'edat de l'alumnat i de la seua renda per càpita familiar. 2. Per a l'alumnat de 2 a 3 anys matriculat en centres, l'import de l'ajuda, comprobades les sol·licituds i el compliment dels requisits, serà el cost del lloc escolar declarat per la persona titular del centre on l'alumnat estiga matriculat en el moment de la resolució de concessió, amb el límit de 280 € mensuals per alumne. 3. Per al tram de 2 a 3 anys en les escoles municipals, l'import de l'ajuda per a les aules de 2-3 anys es determinarà en funció de les unitats autoritzades i en funcionament, segons l'alumnat matriculats a la data de finalització de sol·licituds. L'import de l'ajuda per a l'alumnat de 2-3 anys matriculat en unitats mixtes es determinarà en funció de l'alumnat que estiga matriculat a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituts. Per a tal fi s'aportarà un certificat de costos de l'interventor/a de la corporació local titular de la escuela infantil de 5.600 € per aula i 280 € per alumne/a matriculado en aula mixta. Protecció i tractament de dades Les dades recollits en la sol·licitud es protegiran i tractaran d'acord amb el que recull la la Resolució de convocatòria.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

.

Termini màxim

Termini màxim

La resolució es dictarà i publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana en el termini màxim de sis mesos des que finalitze el termini de presentació de sol·licituds. En el cas que, transcorregut aquest termini, no s'haja dictat cap resolució, les sol·licituds presentades es consideraran desestimades per silenci administratiu, sense perjudici de l'obligació de l'Administració de resoldre, de conformitat amb el que disposa la legislació sobre procediment administratiu comú.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Per delegació de la consellera:

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa