• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud d'ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2019-2020
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2019-2020

  Objecte del tràmit

  Convocar ajudes econòmiques destinades a l'escolarització de l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres autoritzats d'educació infantil (centres) i de l'alumnat de 0 a 2 anys matriculat en escoles infantils municipals (escoles municipals) de la Comunitat Valenciana i de l'alumnat de 2 a 3 anys matriculat en escoles municipals de la Comunitat Valenciana durant el curs 2019-2020.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones beneficiàries

  a) Alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres autoritzats d'educació infantil i l'alumnat de 0 a 2 anys maticulat en escoles infantils municipals de la Comunitat Valenciana: podran sol·licitar les ajudes el pare, mare, tutor o tutora o representant legal, quan complisquen els requisits que estableix l'article 10 de l'Ordre 19/2018, de 16 de maig de la Conselleria d'Educació, Cultura, Investigació i Esport, de bases reguladores de les ajudes económiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana (DOGV 8298, de 18 de maig).

  b) Escoles infantils municipals de la Comunitat Valenciana per a l'alumnat de 2 a 3 anys, encara que el destinatari final serà l'alumnat matriculat en l'escola municipal, el qual tindrà finançat el cost de la seua escolarització.

  Requeriments

  Requisits i obligacions dels sol·licitants beneficiaris

  1. L'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres i el de 0 a 2 anys matriculat en escoles municipals, de conformitat amb el que es preveu en l'article 10 de l'Ordre de bases, haurà de complir amb els requisits i obligacions següents:
  a) Haver nascut o estar previst el seu naixement amb anterioritat al 31 de desembre de 2019.
  b) Estar matriculat per al curs escolar2019-2020, a la data de finalització del termini que s'indica en l'apartat quart de la present convocatòria, en el primer cicle d'Educació Infantil, en un centre o en una escola municipal, de la Comunitat Valenciana, i que el centre o escola municipal complisca amb el que preveu l'article 11 de l'Ordre de bases.
  c) Haver presentat en el centre o escola municipal, en el termini establit per a això, la sol·licitud d'ajuda (annex I) i la documentació establida en l'apartat cinqué d'aquesta resolució.
  d) Les famílies hauran de justificar mensualment l'assistència al centre o escola municipal del seu fill o filla, mitjançant l'eina de gestió informàtica que els serà facilitada per l'empresa col·laboradora.
  e) No estar incurs en alguna de les circumstàncies establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  f) Les persones beneficiàries d'aquestes ajudes queden exonerades d'acreditar el compliment d'obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, de conformitat amb el que s'estableix en la normativa vigent en matèria de subvencions a càrrec dels pressupostos de la Generalitat.

  No podran ser beneficiaris de les ajudes:

  a) l'alumnat matriculat en centres d'Educació Infantil de primer cicle titularitat de fundacions laborals constituïdes per empreses privades o de titularitat de qualsevol altra institució pública o privada, quan es dediquen a l'atenció exclusiva de fills o filles de personal emprat o ocupen per a aquest fi el 75 % de la seua capacitat.
  b) Així mateix, no podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes l'alumnat fill o filla o tutelat del personal treballador del centre que reba els ensenyaments gratuïtament (becats), però sí que comptabilitzaran a l'efecte de la ràtio màxima autoritzada de la unitat afectada.
  c) No podrà ser beneficiari d'aquestes ajudes l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres i el de 0 a 2 anys matriculat en escoles municipals, la renda familiar de les quals, calculada d'acord amb el que es preveu en l'article 15 de l'Ordre de bases i l'apartat sisé d'aquesta convocatòria, supere els imports següents:
  - Famílies de dos membres: 72.460,00 €
  - Famílies de tres membres: 75.641,00 €
  - Famílies de quatre membres: 78.822,00 €
  - Famílies de cinc membres: 82.003,00 €
  - Famílies a partir de sis membres: 85.184,00 €

  2. Les escoles municipals beneficiàries de les ajudes destinades a l'escolarització de l'alumnat de 2 a 3 anys, hauran de complir els requisits i obligacions establits en l'article 28 de l'Ordre de bases.
  Les escoles municipals hauran d'enregistrar en l'aplicació informàtica de la Conselleria, d'acord amb el que es disposa en l'article 28.12 de l'esmentada ordre, les dades de l'alumnat que ocupen llocs escolars de 2-3 anys i mantindre aquestes dades actualitzades, a l'efecte d'evitar possibles duplicitats en la matriculació d'aquest alumnat en diferents centres o escoles municipals.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Ampliació de terminis:
  La resolució de la convocatòria de 11 de juny de 2019 (DOGV 8569, d'13 de juny) estableix que el termini per a entregar la sol·licitud en els centres en el cas de les famílies amb alumnat de 0 a 3 anys dels centres i de 0 a 2 anys de les escoles municipals és del 14 de juny al 28 de juny de 2019; no obstant això, per resolució de 19 de juny de 2019 (DOGV núm. 8578, de 26 de juny) s'amplia el termini per a la presentació de sol·licituds en el centres per a les famílies amb alumnat de 0 a 3 anys dels centres i de 0 a 2 anys de les escoles municipals fins el 3 de juliol.

  Excepcionalment, aquest termini no serà d'aplicació en casos d'alumnat fill o filla de víctima de violència de gènere que requerisca especial protecció o de dones en risc d'exclusió social, sempre que així es sol·licite dins del periode del curs escolar, previ dictamen de la Conselleria competent en la matèria i sempre que les disponibilitats pressupostàries així ho permeten.

  En aquests casos, la sol·licitud s'entrendrà realitzada una vegada presentat l'esmentat informe, junt amb les dades de la sol·licitant, davant l'organ competent per a resoldre aquestes ajudes.

  El termini per a la tramitació de sol·licituds i documentació a remetre pels centres autoritzats amb alumnat de 0 a 3 anys ii escoles municipals amb alumnat de 0 a 2 anys que segons l'esmentada resolució de convocatòria comenzava el 14 de juny i finalitzava el 2 de juliol, de 2019, s'amplia amb la resolució del 19 de juny de 2019 fins el dia 5 de juliol de 2019.

  Igualment, el termini per a la tramitació de sol·licituds i documentació a remetre per les escoles municipals amb alumnat de 0 a 3 anys comenzava el 14 de juny i finalitzava el 28 de juny de 2019, s'amplia fins el 5 de juliol de 2019, segons l'esmentada resolució de 19 de juny.

  En el cas que per a un alumne o alumna es presente sol·licitud en més d'un centre i/o escola municipal, AQUESTA NO SERÀ ATESA EN CAP D'AQUESTS FINS QUE NO SIGA RESOLTA LA INCIDÈNCIA.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  * Documentació que hauran d'aportar les famílies:

  Les famílies amb alumnat de 0 a 3 anys matriculats en centres i les famílies amb alumnat de 0 a 2 anys en escoles municipals hauran d'aportar la següent documentació:

  1. Sol·licitud, d'acord amb el model que consta com a annex I, i tal com preveu l'article quart de la resolució. L'esmentada sol·licitud es podrà complimentar mitjançant el formulari electrònic d'ajuda disenyat a l'efecte. En aquesta es marquen els camps que són obligatoris: si no s'emplenen, no es podrà completar la sol·licitud.
  El model de sol·licitud es trobarà a disposició de les persones interessades accedint a:
  1) http://sede.gva.es, en l'apartat "Servicis", "Procediments Administratius-sede electrònica"
  2) A travès de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-infantil-primer-ciclo).

  Una vegada signada la sol·licitud, es presentarà en el centre o escola municipal on estiga matriculat l'alumne/a, i s'adjuntarà la documentació detallada a continuació, segons s'estableix en aquesta convocatòria i en l'article 17 de l'Ordre de bases:
  - La fotocòpia acarada del seu DNI/NIF/NIE o passaport (només estrangers sense NIE) en vigor i fotocòpia acarada de la targeta SIP (sistema informació poblacional) de l'alumne o alumna per al qual se sol·licita l'ajuda.
  - En el cas que se sol·licite l'ajuda per a un alumne o alumna concebut s'haurà d'aportar certificat mèdic oficial que acredite l'embaràs en el moment de la presentació de la sol·licitud en el qual faça constar l'estat i la setmana de gestació. Aquest certificat s'emetrà pel col·legiat metge del centre públic de salut que correspon a la dona gestant i, en el cas de no ser legalment possible aquesta opció, s'aportarà certificat emés pel col·legiat metge de la mutualitat professional corresponent. En aquest últim cas, s'acompanyarà una declaració responsable de la interessada que indicarà la impossibilitat legal d'obtindre el certificat del metge del centre públic de salut i el motiu d'aquesta.
  - En la sol·licitud haurà d'indicar-se el nombre de membres de la unitat familiar. Així mateix, haurà de consignar-se, de forma clara i llegible, el nom complet, el número de DNI/NIF/NIE o passaport (només estrangers sense NIE) i constar la signatura del progenitor o progenitors o, si escau, nou cònjuge o persona unida per anàloga relació o pels representants legals que convisquen amb l'alumne o l'alumna, a l'efecte de l'obtenció de les dades de renda necessàries per a valorar la sol·licitud, i haurà d'adjuntar-se la documentació preceptiva següent: fotocòpia acarada del DNI/NIF/NIE o passaport (només estrangers sense NIE), de la resta de membres de la unitat familiar que figuren en la sol·licitud, fotocòpia acarada del llibre de família complet, certificat d'empadronament col·lectiu o documentació oficial acreditativa dels membres de la unitat familiar.
  - L'acreditació de les dades econòmiques dels membres de la unitat familiar serà recaptada per la conselleria competent en matèria d'educació a l'Agència Estatal d'Administració Tributària, de forma telemàtica. Mitjançant la seua signatura en la sol·licitud, la s persones sol·licitants autoritzen expressament al fet que, per part d'aquesta administració, se sol·liciten aquestes dades.
  - En el cas que existisquen germans o germanes majors de 26 anys amb un grau de diversitat funcional igual o superior al 33 %, que convisquen en aquest domicili, s'haurà d'adjuntar el certificat de discapacitat corresponent.
  - Les famílies monoparentals hauran d'acreditar aquesta condició amb el títol de família monoparental o, si escau, qualsevol document que acredite legalment aquesta condició.
  - L'acreditació de ser destinatari de la renda valenciana d'inclusió social serà demanada per la conselleria competent en matèria d'educació de forma telemàtica. Mitjançant la seua signatura en la sol·licitud, les persones sol·licitants autoritzen expressament el fet que, per part d'aquesta administració, es sol·liciten aquestes dades.
  - D'altra banda, l'alumnat que siga fill o filla de víctima de violència de gènere acreditarà, si escau, tal circumstància amb la presentació de la còpia compulsada de l'Ordre de protecció a favor de la víctima, o, si és el cas, la sentència definitiva condemnatòria per fets constitutius de violència de gènere en què s'acorden mesurades de protecció a favor de la víctima que estiguen vigents durant la tramitació de l'ajuda. Excepcionalment, serà títol d'acreditació d'aquesta situació l'informe del Ministeri Fiscal que indique l'existència d'indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, mentre no es dicte l'Ordre de protecció o la presentació de certificat acreditatiu d'atenció especialitzada per un organisme públic competent en matèria de violència sobre la dona, actualitzat a la data de presentació de l'ajuda. En aquest cas la documentació acreditativa s'enviarà directament a la Subdirecció General de Centres Docents.
  En el cas d'alumnat sol·licitant de l'ajuda en cursos anteriors, la persona sol·licitant només haurà d'entregar la sol·licitud. En aquells en els quals la seua situació familiar haja variat respecte al curs anterior, també haurà d'entregar la documentació preceptiva assenyalada anteriorment.

  * Tramitació de sol·licituds i documentació a remetre pels centres i escoles municipals per a l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres i de 0 a 2 anys matriculat en escoles municipals:

  La tramitació de sol·licituds i la documentació a remetre pels centres i escoles municipals es realitzarà d'acord amb el que s'estableix en l'article 18 de l'Ordre de bases i en aquesta convocatòria.

  Els centres i escoles municipals indicaran en l'aplicació informàtica de la Conselleria el cost de l'escolarització, que no podrà superar els imports màxims següents en funció de l'edad de l'alumnat:
  Alumnat fins 1 anys: 460 euros per alumne/a i mes (naixement 2019)
  Alumnat de 1 a 2 anys: 350 euros per alumne/a i mes (naixement 2018)
  Alumnat de 2 a 3 anys: 280 euros per alumne/a i mes (naixement 2017)

  Els imports màxims i mínims de l'ajuda mensual per tram d'edat per al curs escolar 2019-2020, corresponent als mesos de setembre de 2019 a juny de 2020 (10 mensualitats), seran els següents:

  De 0 a 1 anys: 200 € d'import total màxim mensual / 70 € d'import total mínim mensual
  De 1 a 2 anys: 120 € d'import total màxim mensual / 70 € d'import total mínim mensual
  De 2 a 3 anys: 180 € d'import total màxim mensual / 90 € d'import total mínim mensual

  *Documentació a presentar pel representant de l'entitat o empresa concessionària per al tram de 2 a 3 anys

  El representat de l'entitat local o de l'empresa concessionària, en el seu cas, emplenarà la seua sol·licitud utilitzant exclusivament els mitjans electrònics facilitats pels servidors d'informació de la Generalitat.Per a la seua tramitació, s'accedirà a l'apartat de Serveis on line de la Seu Electrònica de la Generalitat, accesible a través de la pàgina web: http://sede.gva.es

  La sol·licitud haurà de complir els requisits i adjuntar la documentació que s'estableixen en els articles 29 y 30 de l'Ordre de Bases i en aquesta convocatòria.

  El certificat de costos, el qual figura en l'annex IV d'aquesta convocatòria, s'obtindrà de l'aplicació informàtica de la Conselleria, una vegada que les escoles infantils hagen introduït les dades de l'alumnat de 2 a 3 anys i el cost, tant de les unitats de 2 a 3 anys, com cal, del lloc escolar de 2 a 3 anys en una unitat mixta.

  El certificat de costos (Annex IV) es remetrà, una vegada signat per l'interventor o la interventora de la Corporació Local titular de l'Escola Municipal, a la Subdirecció General de Centres Docents, mitjançant l'aplicació informàtica de la Conselleria, en el moment de presentació de la sol·licitud.

  Els límits màxims són de 5.600 € per a aules de 2 a 3 anys i 280 € per a l'alumnat d'unitats mixtes.

  Els centres i escoles municipals tant de gestió directa com indirecta hauran de complir les condicions i obligacions que s'estableixen en l'artícle 11 de l'Ordre de Bases i remetre la documentació indicada en l'esmentat article.

  La documentació referida en l'article 11, punts 24, 25 i 26 s'haurà de remetre escanejada al correu electrònic: bonoinfantil@gva.es.

  Si la documentació ja s'ha presentat en convocatòries anteriors, no caldrà presentar-la si les circumstàncies no han canviat. En aquest cas, només caldrà marcar, en cadascun dels apartats prevists a l'efecte, que ja es va lliurar i no ha hagut canvi respecte a l'any anterior.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD FAMÍLIES. AJUDES PER A L'ESCOLARITZACIÓ EN EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE (BO INFANTIL) CURS 2019-2020

  [ANNEX II] SOL·ICITUD CANVI DE CENTRE. PROGRAMA BO INFANTIL: ALUMNAT DE CENTRES AUTORITZATS I DE 0-2 ANYS D'ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS. CURS 2019-2020

  [ANNEX III] SOL·LICITUD DE BAIXA CENTRE O ESCOLA MUNICIPAL

  [ANNEX IV] MODEL CERTIFICAT AJUNTAMENT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-infantil-primer-ciclo

  Tramitació

  a) La tramitació de sol·licituds i la documentació a remetre pels centres autoritzats d'educació infantil amb alumnat de 0 a 3 anys i escoles municipals amb alumnat de 0 a 2 anys es realitzarà d'acord amb el que s'estableix en l'article 18 de l'Ordre de bases i en aquesta convocatòria.

  Els centres i escoles municipals recepcionaran les sol·licituds d'ajuda de l'alumnat i comprovaran que s'aporta tota la documentació exigida en l'apartat 4.1 de la present convocatòria. En el cas que les sol·licituds s'hagen emplenat manualment pels responsables legals de l'alumnat, els centres i escoles municipals comprovaran que estan correctes i introduiran les dades en l'aplicació informàtica de la Conselleria. En el cas que les sol·licituds hagen sigut emplenades electrònicament pels responsables legals de l'alumnat, els centres i escoles municipals les revisaran i les validaran. Per a tot això, hauran de disposar d'algun dels sistemes de signatura electrònica admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat.

  Totes les persones del centre o escola municipal que intervenen en el procés de tramitació de les ajudes guardaran la reserva deguda sobre les dades que conté la documentació pertinent, amb l'objecte de garantir la intimitat de les persones sol·licitants, d'acord amb la normativa en matèria de protecció de dades personals.

  El termini per a realitzar aquesta tramitació per part dels centres i escoles municipals serà des del 14 de juny fins al 2 de juliol de 2019. A més, en aquest termini, hauran de remetre a l'entitat col·laboradora les sol·licituds d'ajuda de l'alumnat (originals), juntament amb la documentació que acompanya la sol·licitud. En el cas d'alumnat sol·licitant de l'ajuda en cursos anteriors, la persona sol·licitant només haurà d'entregar la sol·licitud. En aquells en els quals la seua situació familiar haja variat respecte al curs anterior, també haurà d'entregar la documentació preceptiva.

  b) Per al tram de 2 a 3 anys de les escoles municipals, el representat de l'entitat local o de l'empresa concessionària, en el seu cas, emplenarà la seua sol·licitud utilitzant exclusivament els mitjans electrònics facilitats pels servidors d'informació de la Generalitat.

  Per a la seua tramitació, s'accedirà a l'apartat de Serveis on line de la Seu Electrònica de la Generalitat, accesible a través de la pàgina web: http://sede.gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  * COMPATIBILITAT
  Aquestes ajudes seran compatibles amb altres subvencions, ajudes o ingressos destinats a la mateixa finalitat sempre que, en concurrència amb aquestes, no supere el cost dels gastos d'ensenyança com a servici subvencionat.
  Correu electrònic: bonoinfantil@gva.es

  Criteris de valoració

  Els criteris de valoració són els establerts en l'article vuit de la resolució de convocatòria.

  1. Per a l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres i de 0 a 2 anys matriculat en escoles municipals, la valoració dels expedients presentats es realitzarà d'acord amb l'article 19 de l'Ordre de bases i aquesta convocatòria, i s'utilitzarà com a criteri per a la concessió de l'ajuda, que tant els centres i escoles municipals com l'alumnat beneficiari de l'ajuda complisquen amb els requisits establits en aquestes.
  L'import de l'ajuda es determinarà en funció de la renda per capita familiar, determinada de conformitat amb el que es preveu en l'article 16 de l'Ordre de bases. Seran excloses les sol·licituds de l'alumnat la renda familiar del qual supere el llindar previst en l'apartat 6 d'aquesta convocatòria.
  La resta de sol·licituds es classificaran en funció del tram d'edat de l'alumnat i de la seua renda per capita familiar.


  Determinació de la renda familiar

  La renda familiar per a l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres i de 0 a 2 anys matriculat en escoles municipals es determinarà d'acord amb el que estableix l'article seté de la resolució de convocatòria.

  S'entendrà per renda familiar anual, al efectes de les ajudes regulades en la present convocatòria per al curs 2019-2020, la suma de les rendes de l'exercici 2017, dels membres que integren la unitat familiar, segons el que disposa l'article 15 de l'Ordre de Bases.

  No podran ser beneficiaris de aquestes ajudes l'alumnat de 0 a 3 anys maticulat en centres i el de 0 a 2 anys matriculat en escoles muniipales, la qual renda familiar, calculada d'acord amb el que prevé l'article 15 de l'Ordre de Bases i l'apartat seté d'aquesta convocatòria, supere els següents imports:
  - Famílies de dos membres: 72.460,00 €
  - Famílies de tres membres: 75.641,00 €
  - Families de quatre membres: 78.822,00 €
  - Famílies de cinc membres: 82.003,00 €
  - Families a partir de sis membres. 85.184,00 €


  Resolució del procediment
  La resolució serà dictada i publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana en el termini màxim de sis mesos des que finalitze el termini de presentació de sol·licituds. En el cas que transcorregut este termini no s'haja dictat cap resolució, les sol·licituds presentades es consideraran desestimades per silenci administratiu, sense perjuí de l'obligació de l'Administració de resoldre, de conformitat amb allò que disposa la legislació sobre procediment administratiu.

  Per a l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres i de 0 a 2 anys matriculat en escoles municipals, els centres i escoles municipals tindran a la seua disposició, a través de l'aplicació informàtica de la Conselleria, la relació de l'alumnat que participa en la convocatòria 2019-2020, matriculat en el seu centre o escola municipal, amb detall de les persones beneficiàries definitives així com l'ajuda mensual concedida per a cadascuna d'aquestes, i les sol·licituds denegades amb el motiu de la denegació.
  La informació corresponent es publicarà en la pàgina web de la Conselleria, i aquesta tindrà efectes de notificació a les persones interessades, d'acord amb el que estableix la normativa reguladora del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Las persones sol·licitants també podran accedir telemàticament a aquesta informació, en l'adreça electrònica habilitada per a tal efecte per la Conselleria.
  Així mateix, els centres i escoles municipals posaran en coneixement de les famílies que s'ha publicat la resolució i que està disponible el llistat definitiu de l'alumnat beneficiari del centre o escola municipal.
  Les escoles municipals, per al tram de 2-3 anys, disposaran, a través de l'aplicació informàtica de la Conselleria, del detall de l'ajuda concedida per aula de 2-3 anys en funcionament i per alumnat de 2-3 anys matriculat en aules mixtes.

  Canvi de centre

  Per a l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres i de 0 a 2 anys matriculat en escoles municipals, els canvis de centre o escola municipal, així com les baixes que es produïsquen, es tramitaran segons el que es disposa en els articles 11 i 24 de l'Ordre de Bases.
  En concret, per a realitzar el canvi de centre o escola municipal, la persona responsable legal de l'alumne o alumna emplenarà el model normalitzat de canvi de centre previst en l'annex II d'aquesta convocatòria.
  Els centres o escoles municipals hauran de registrar, tant l'alta com la baixa sol·licitada, en l'aplicació informàtica de la Conselleria i adjuntar l'annex en aquesta.
  El model de canvi de centre o escola municipal (annex II) estarà a la disposició de les persones interessades en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport:
  http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-infantil-primer-ciclo

  En el cas que l'alumne/a per al/a la qual se sol·licita l'ajuda siga matriculat/ada en un altre centre autoritzat, després de la presentació de la sol·licitud i abans de la finalització del termini d'esmena del llistat provisional que serà de deu dies, el canvi tindrà efectes des de l'inici del curs escolar 2019-2020.

  En el cas que l'alumnat beneficiari d'ajuda siga matriculat en un altre centre autoritzat després de la resolució definitiva de la convocatòria, el sol·licitant haurà d'informar el centre de la baixa abans de finalitzar el mes en curs i així mateix haurà d'acreditar el canvi, per mitjà de la presentació de l'annex II en el centre corresponent. Als efectes del pagament al centre escolar, els canvis de matrícula es consideraran efectuats a partir del mes següent en què es produïsquen.

  Baixa de l'alumnat

  En el cas que la tramitació de la baixa de l'alumnat siga definitiva, la persona responsable legal de l'alumnat haurà de comunicar-la, mitjançant la sol·licitud de baixa corresponent (annex III), i entregar-la en el centre o escola municipal on estiga matriculat l'alumne/a. El centre o escola municipal haurà de registrar la baixa definitiva en l'aplicació informàtica de la Conselleria i adjuntar aquest annex. Aquesta baixa es realitzarà abans de la finalització del mes en què es produïsca.

  Certificació assistència alumnat beneficiari

  Els centres i escoles municipals, de conformitat amb el que es preveu en l'article 11 de l'Ordre de Bases, hauran de certificar, mensualment, mitjançant l'aplicació informàtica de la Conselleria, l'assistència de l'alumnat beneficiari. Aquest certificat es farà, amb caràcter general, durant els cinc primers dies naturals del mes següent al de l'assistència, i inclourà una declaració responsable en la qual conste que aquest alumnat ha assistit.

  Règim de pagament de les subvencions

  El pagament de les subvencions i les regularitzacions es realitzarà d'acord amb el que estableix l'article tretzé de la resolució de convocatòria.

  Justificació

  La justificació de la subvenció rebuda es realizarà per part dels responsables legals de l'alumnat beneficiari de 0 a 3 anys matriculat en centres i de 0 a 2 anys matriculats d'escoles municipals es realitzarà mensualment mitjançant l'eina de gestió informàtica que els facilitarà l'empresa col·laboradora.

  Per part de les escoles municipals, per al tram de 2 a 3 anys, haurà de justificar-se l'ajuda concedida, d'acord amb el que s'estableix en l'article 32 de l'Ordre de Bases. Aquesta certificació es farà en els mesos de gener i juny i detallarà, mitjançant l'aplicació informàtica de la Conselleria, per cada mes del curs escolar, el nombre d'unitats de 2 a 3 anys autoritzades i en funcionament i el nombre dels llocs escolars en aules mixtes amb alumnat matriculat de 2 a 3 anys.


  Recursos que procedixen contra la resolució
  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 236, de 2/10/2015).

  Enllaços

  Subvencions educació infantil primer cicle

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  - Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 176, de 25/07/2006)
  - Decret 220/2014, de 12 de desembre del Consell, pel qual s'aprova el reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7425 de 17/12/2014).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions (DOCV núm. 7464 de 12/02/2015).
  - Decret 218/2017, de 29 de desembre, del Consell, de modificació del Decret 220/2014, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica (DOGV núm. 8212, de 15/01/2018).
  - Ordre 19/2018, de 16 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8298, de 18 de maig).
  - RESOLUCIÓ d'11 de juny de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2019-2020. (DOGV 8569 / 13.06.2019)
  - Resolució de 19 de juny de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2019-2020. (DOGV 8578/26.06.2019)

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 218/2017, de 29 de desembre

  Vegeu Ordre 19/2018, de 16 de maig (bases)

  Vegeu resolució d'11 de juny de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització als centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2019-2020. [2019/6084]

  Veure resolució de 19 de juny de 2019, del director general de Centres i Personal Docent per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds de les ajudes económiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2019-2010. [2019/6451]

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.