Detall de Procediments

Sol·licitud d'ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2021-2022
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2021-2022

  Objecte del tràmit

  Presentar les sol·licituds d'ajudes econòmiques destinades a l'escolarització de l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres autoritzats d'Educació Infantil (centres) i de l'alumnat de 0 a 2 anys matriculat en escoles infantils municipals (escoles municipals) de la Comunitat Valenciana i de l'alumnat de 2 a 3 anys matriculat en escoles municipals de la Comunitat Valenciana durant el curs 2021-2022.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones beneficiàries

  a) Alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres autoritzats d'Educació infantil i l'alumnat de 0 a 2 anys matriculat en escoles infantils municipals de la Comunitat Valenciana: podran sol·licitar les ajudes el pare, mare, tutor o tutora o representant legal, quan complisquen els requisits que estableix l'article 10 de l'Ordre 19/2018, de 16 de maig de la Conselleria d'Educació, Cultura, Investigació i Esport de bases reguladores de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana (DOGV 8298, de 18 de maig).

  b) Escoles infantils municipals de la Comunitat Valenciana, tant de gestió directa com indirecta, per a l'escolarització de l'alumnat de 2 a 3 anys, si bé el destinatari final serà l'alumnat matriculat a l'escola municipal, el qual tindrà finançat el cost de la seua escolarització.

  Requeriments

  Requisits i obligacions de les persones beneficiàries:

  1. L'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres i el de 0 a 2 anys matriculat en escoles municipals ha de complir amb els requisits i obligacions següents:
  a) Haver nascut o estar previst el seu naixement amb anterioritat al 31 de desembre de 2021.
  b) Estar matriculat per al curs escolar 2021-2022, a la data de finalització del termini que s'indica en l'apartat quart de la present convocatòria, en el primer cicle d'Educació Infantil, en un centre o en una escola municipal de la Comunitat Valenciana, i que complisca amb el que estableix l'article 11 de l'Ordre de bases.
  c) Haver presentat en el centre o escola municipal, en el termini establit per a això, la sol·licitud d'ajuda (annex I) i la documentació que estableix l'apartat quart de la Resolució de convocatòria.
  d) Les famílies han de justificar mensualment l'assistència al centre o l'escola municipal del seu fill o filla, mitjançant l'eina de gestió informàtica que els serà facilitada per l'empresa col·laboradora.
  e) No estar incurs en cap de les circumstàncies que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  f) Les persones beneficiàries d'aquestes ajudes queden exonerades d'acreditar el compliment d'obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en matèria de subvencions amb càrrec als pressupostos de la Generalitat.

  g) No podran ser beneficiaris de les ajudes:

  a) L'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres i el de 0 a 2 anys matriculat en escoles municipals, la renda familiar dels quals, calculada d'acord amb el que preveu l'article 15 de l'ordre de bases i l'apartat sisé de la resolució de convocatòria, supere els imports següents:
  - Famílies de dos membres: 72.460,00 €
  - Famílies de tres membres: 75.641,00 €
  - Famílies de quatre membres: 78.822,00 €
  - Famílies de cinc membres: 82.003,00 €
  - Famílies a partir de sis membres: 85.184,00 €
  b) L'alumnat matriculat en centres d'Educació Infantil de primer cicle de titularitat de fundacions laborals constituïdes per empreses privades o de titularitat de qualsevol altra institució pública o privada, quan es dediquen a l'atenció exclusiva de fills i filles de personal empleat o que ocupen per a aquest fi el 75 % de la seua capacitat.
  c) L'alumnat fill o filla o tutelat de personal treballador del centre que rep ensenyaments gratuïts (becats), encara que sí que comptabilitzaran a l'efecte de la ràtio màxima autoritzada de la unitat afectada.

  2. Les escoles municipals beneficiàries de les ajudes destinades a l'escolarització de l'alumnat de 2 a 3 anys han de complir els requisits i les obligacions que estableix l'article 28 de l'ordre de bases.

  Les escoles municipals han de gravar en l'aplicació informàtica de la Conselleria, d'acord amb el que disposa l'article 28.12 de l'esmentada ordre, les dades de l'alumnat que ocupen llocs escolars de 2-3 anys i mantindre aquestes dades actualitzades, a l'efecte d'evitar possibles duplicitats en la matriculació d'aquest alumnat en diferents centres o escoles municipals.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a entregar la sol·licitud per part de les famílies en els centres i escoles municipals on el seu fill o filla estiga matriculat/matriculada serà del 23 de juny al 12 de juliol de 2021, ambos inclosos.

  Excepcionalment, aquest termini no serà aplicable en casos d'alumnat fill o filla de víctima de violència de gènere que requerisca una especial protecció o de dones en risc d'exclusió social, sempre que així se sol·licite dins del període del curs escolar i s'aporte la certificació acreditativa d'aquesta circumstància, i que les disponibilitats pressupostàries així ho permeten. En aquests casos, la sol·licitant ha d'enviar la documentació preceptiva i la certificació indicada a la Subdirecció General de Centres Docents.

  El termini per a remetre a l'entitat col·laboradora les sol·licituds originals, juntament amb la documentació preceptiva, per part dels centres i escoles municipals, serà des de la recepció de les sol·licituds fins a dos dies hàbils després de la data de finalització de presentació d'aquestes.

  El termini per a la presentació per via telemàtica de les sol·licituds per part de les escoles municipals, per al tram de 2 a 3 anys, serà del dia 23 de juny al 12 de juliol de 2021.

  L'incompliment dels terminis determinarà l'exclusió de la convocatòria.

  En el cas que per a un alumne o alumna es presente la sol·licitud en més d'un centre i/o escola municipal, aquesto no s'atendrà en cap fins que no siga resolta aquesta incidència.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  * Documentació que han d'aportar les famílies:

  Les famílies amb alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres i les famílies amb alumnat de 0 a 2 anys en escoles municipals han d'aportar la documentació següent:

  1. Sol·licitud, que es formalitzarà segons el model normalitzat com a annex I, tal com preveu l'article quart de la resolució. Aquesta sol·licitud s'ha d'omplir, preferentment, mitjançant el formulari electrònic d'ajuda dissenyat a aquest efecte. La sol·licitud, tant en paper com l'obtinguda telemàticament, s'ha d'entregar en el centre o l'escola municipal on estiga matriculat l'alumne o l'alumna.
  El model de sol·licitud estarà a la disposició de les persones interessades accedint a:
  1) https://sede.gva.es
  2) A través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (https://ceice.gva.es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-infantil-primer-ciclo).

  La sol·licitud inclou l'autorització, per part de la persona sol·licitant, al fet que la tramitació de l'ajuda la realitze el centre o Escola Infantil Municipal, declaració responsable en la qual fa constar que no percep ingressos o subvencions d'altres entitats, que en el seu conjunt supere el cost de l'escolarització del post escolar i declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obteindre la condició de persona beneficiària, assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

  En la sol·licitud haurà d'indicar-se el nombre de membres de la unitat familiar i consignar-se, de manera clara i legible, el nom complet, el número de NIF/NIE o passaport (sols estrangers sense NIE) de les persones signants i haurà de constar la signatura de la persona o de les persones progenitores o, en el seu cas, nou cònjuge o persona unida per anàliga relació o per les persones representants legals que convisquen amb l'alumne o l'alumna, a l'efecte de l'obtenció de les dades de renda necessàries per a valorar sol·licitud.

  El sol·licitant informarà les persones de les quals aporta dades en la sol·licitud de l'ajuda, de la comunicació d'aquests a l'administració per al seu tractament. En cas que s'oposen a l'obtenció telemàtica de les dades que es detallen a continuació, hauran d'aportar la documentació exigida sobre aquest tema en la Resolució de Convocatòria.

  Amb la signatura de la sol·licitud, i en absència d'oposició expressa, els membres de la unitat familiar autoritzen la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport a:

  - Recaptar telemàticament de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) la informació de l'IRPF dels membres de la unitat familiar corresponent a l'exercici 2019.

  En cas que es manifeste oposició expressa a aquesta consulta, haurà d'aportar-se, juntament amb la sol·licitud, certificat de renda expedit per la AEAT, amb codi segur de verificació, en la qual conste tota la informació relativa a la declaració de Renda de l'exercici 2019, no sent vàlid cap altre tipus de certificat.

  - Consultar telemàticament al Ministeri competent les dades d'identitat corresponents al NIF o NIE de les persones que figuren en l'apartat E de la sol·licitud (Annex I)

  En cas de manifestar oposició expressa a aquesta consulta, haurà d'aportar-se, juntament amb la sol·licitud, fotocòpia acarada dels NIFs o NIEs, en vigor.

  - Obtindre telemàticament de la Conselleria competent la confirmació de família monoparental i de beneficiària de la Renda Valenciana d'Inclusió.

  En cas de manifestar oposició expressa a aquesta consulta haurà d'aportar-se, juntament amb la sol·licitud, certificació acreditativa de tal condició, d'acord amb el que estableix la normativa en vigor.

  A la sol·licitud s'adjuntarà, a més, la següent documentació:

  - Fotocòpia acarada del passaport (només estrangers sense NIE) en vigor del sol·licitant i dels membres de la unitat familiar que signen en l'apartat E "Dades de la Unitat Familiar" de la sol·licitud.
  - Fotocòpia acarada del llibre de família complet o documentació oficial acreditativa dels membres de la unitat familiar on apareguen les dates de naixement.
  - Fotocòpia acarada de la targeta SIP (Sistema Informació Poblacional) de l'alumne o alumna per al qual se sol·licita l'ajuda.
  - Fotocòpia acarada del certificat de reconeixement del grau de discapacitat en el cas de germans o germanes majors de 25 anys amb un grau de diversitat funcional igual o superior al 33%, que convisquen en el mateix domicili.
  - En el cas que se sol·licite l'ajuda per a un nasciturus s'aportarà certificació mèdica oficial que acredite l'embaràs en el moment de la presentació de la sol·licitud, en el qual faça constar l'estat i la setmana de gestació. Aquest certificat s'emetrà pel col·legiat metge del centre públic de salut que correspon a la dona gestant i, en el cas de no ser legalment possible aquesta opció, s'aportarà certificat emés pel col·legiat metge de la mutualitat professional corresponent. En aquest últim cas, s'acompanyarà una declaració responsable de la interessada indicant la impossibilitat legal d'obtindre el certificat del metge del centre públic de salut i el motiu d'aquesta.
  - En el cas de divorcis, separacions i custòdies compartides, s'aportarà sentència de divorci o conveni regulador, segons siga procedent, així com certificat d'empadronament col·lectiu actualitzat en el qual figuren tots els membres de la unitat familiar que convisquen amb l'alumne sol·licitant de l'ajuda.
  - En el cas d'alumnat fill o filla de víctima de violència de gènere, aquesta circumstància s'acreditarà amb la presentació de la còpia compulsada de l'Ordre de protecció a favor de la víctima, o, si és el cas, la sentència definitiva condemnatòria per fets constitutius de violència de gènere en què s'acorden mesures de protecció a favor de la víctima que estiguen vigents durant la tramitació de l'ajuda. Excepcionalment, es podrà acreditar aquesta situació amb l'informe del Ministeri Fiscal que indique l'existència d'indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, mentre no es dicte l'Ordre de protecció o la presentació del certificat acreditatiu d'atenció especialitzada per un organisme públic competent en matèria de violència sobre la dona, actualitzat a la data de presentació de l'ajuda. En aquest cas la documentació acreditativa s'enviarà directament a la Subdirecció General de Centres Docents.

  * Tramitació de sol·licituds i documentació que han de remetre els centres i les escoles municipals per a l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres i de 0 a 2 anys matriculat en escoles municipals:

  La tramitació de sol·licituds i la documentació que han de remetre els centres i les escoles municipals es realitzarà d'acord amb el que estableix l'article 18 de l'ordre de bases i en la Resolució de convocatòria.

  Els centres i les escoles municipals han d'indicar en l'aplicació informàtica de la Conselleria el cost de l'escolarització, que no podrà superar els imports màxims següents en funció de l'edat de l'alumnat:
  Alumnat fins a 1 any: 460 euros per alumne/a i mes (naixement 2021)
  Alumnat d'1 a 2 anys: 350 euros per alumne/a i mes (naixement 2020)
  Alumnat de 2 a 3 anys: 280 euros per alumne/a i mes (naixement 2019)

  Els imports màxims i mínims de l'ajuda mensual per tram d'edat per al curs escolar 2021-2022, corresponent als mesos de setembre de 2021 a juny de 2022 (10 mensualitats), seran els següents:

  De 0 a 1 anys: 200 € d'import total màxim mensual / 70 € d'import total mínim mensual
  D'1 a 2 anys: 120 € d'import total màxim mensual / 70 € d'import total mínim mensual
  De 2 a 3 anys: 220 € d'import total màxim mensual / 90 € d'import total mínim mensual

  * Documentació que ha de presentar el representant de l'entitat local o empresa concessionària per al tram de 2 a 3 anys

  El representant de l'entitat local o de l'empresa concessionària ha d'omplir la seua sol·licitud per a la qual cosa ha d'utilitzar exclusivament els mitjans electrònics que faciliten els servidors d'informació de la Generalitat. Per a això, cal accedir a l'apartat "Serveis en línia" de la seu electrònica de la Generalitat, accessible a través de la pàgina web: http://sede.gva.es

  La sol·licitud ha de complir els requisits i adjuntar la documentació que estableixen els articles 29 i 30 de l'ordre de Bases i en la Resolució de convocatòria.

  La persona sol·licitant introduirà en l'aplicació informàtica els i les alumnes que s'han matriculat en el seu centre. L'aplicació calcularà el nombre d'unitats en funcionament segons la ràtio concedida per aula i el nombre d'alumnat matriculat. Les aules de 2-3 anys es completaran abans d'obrir una nova aula. També introduirà el nombre d'alumnat de 2-3 anys matriculat an aules mixtes. Tot això a data de finalització de sol·licituds. Així mateix haurà d'introducir el cost mensual, tant de l'aula de 2-3 anys com del lloc de 2-3 anys en aules mixtes.

  A partir d'aquestes dades, es podrà obtindre de l'aplicació informàtica el certificat de costos que s'estableix en l'article 30 de l'ordre de bases, que ha de signar l'interventor o la interventora de la corporació local titular de l'escola municipal i s'ha de remetre, a través de la mateixa aplicació, a la Subdirecció General de Centres Docents.

  Els límits màxims són de 5.600 € per a aules de 2 a 3 anys i 280 € per a l'alumnat d'unitats mixtes.

  Els centres i les escoles municipals, tant de gestió directa com indirecta, han de complir les condicions i obligacions que s'estableixen en l'article 11 de l'ordre de bases i remetre la documentació indicada en aquest article.

  La documentació a què es fa referència en l'article 11, punts 24, 25 i 26 s'ha de remetre escanejada al correu electrònic: bonoinfantil@gva.es.

  Si la documentació ja s'ha presentat en convocatòries anteriors, no serà necessari presentar-la si les circumstàncies no han variat. En aquest cas, només cal marcar, en cada un dels apartats previstos per a això, que ja es va entregar i no hi ha hagut cap canvi respecte de l'any anterior.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD FAMÍLIES. AJUDES PER A L'ESCOLARITZACIÓ EN EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE (BO INFANTIL) CURS 2021-2022

  [ANNEX II] SOL·ICITUD CANVI DE CENTRE. PROGRAMA BO INFANTIL: ALUMNAT DE CENTRES AUTORITZATS I DE 0-2 ANYS D'ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS. CURS 2021-2022

  [ANNEX III] SOL·LICITUD DE BAIXA CENTRE O ESCOLA MUNICIPAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  a) La tramitació de sol·licituds i la documentació que han de remetre els centres autoritzats d'Educació Infantil amb alumnat de 0 a 3 anys i escoles municipals amb alumnat de 0 a 2 anys es realitzarà d'acord amb el que s'estableix en l'article 18 de l'ordre de bases i en la resolució de convocatòria.

  Els centres i les escoles municipals recepcionaran les sol·licituds d'ajuda de l'alumnat i comprovaran que s'aporta tota la documentació exigida en l'apartat 4.1 de la resolució de convocatòria. En el cas que les sol·licituds s'hagen omplit manualment pels responsables legals de l'alumnat, els centres i les escoles municipals comprovaran que estan correctes i introduiran les dades en l'aplicació informàtica de la Conselleria. En el cas que les sol·licituds hagen sigut omplides electrònicament pels responsables legals de l'alumnat, els centres i les escoles municipals les revisaran i les validaran. Per a tot això, han de disposar d'algun dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat.

  Totes les persones del centre o l'escola municipal que intervenen en el procés de tramitació de les ajudes guardaran la reserva deguda sobre les dades que conté la documentació presentada.

  El termini per a remetre a l'entitat col·laboradora les sol·licituds originals, juntament amb la documentació preceptiva, per part dels centres i escoles municipals, serà des de la recepció de les sol·licituds fins a dos dies hàbils després de la data de finalització de la presentació d'aquestes.

  b) Per al tram de 2 a 3 anys de les escoles municipals, el representant de l'entitat local o de l'empresa concessionària, si és el cas, omplirà la seua sol·licitud utilitzant exclusivament els mitjans electrònics facilitats pels servidors d'informació de la Generalitat.

  Per a això, cal accedir a l'apartat "Serveis en línia" de la seu electrònica de la Generalitat, accessible a través de la pàgina web: http://sede.gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  * Compatibilitat: Aquestes ajudes seran compatibles amb altres subvencions, ajudes o ingressos destinats a la mateixa finalitat sempre que, en concurrència amb aquestes, no supere el cost de les despeses d'ensenyament com a servei subvencionat.
  Correu electrònic de contacte: bonoinfantil@gva.es

  Criteris de valoració

  Protecció i tractament de dades

  Les dades recollits en la sol·licitud es protegiran i tractaran d'acord amb el que recull la la Resolució de convocatòria.

  Enllaços

  Subvencions Educació Infantil primer cicle.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25/07/2006).
  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  - Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7425, de 17/12/2014).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12/02/2015).
  - Decret 218/2017, de 29 de desembre, del Consell, de modificació del Decret 220/2014, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica (DOGV núm. 8212, de 15/01/2018).
  - Ordre 19/2018, de 16 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització dels centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8298, de 18 de maig).
  - Resolució de 18 de juny de 2021, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2021/2022 (DOGV núm. 9112 - 22.06.2021).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 218/2017, de 29 de desembre.

  Vegeu l'Ordre 19/2018, de 16 de maig (bases).

  Vegeu resolució de 18 de juny de 2021, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2021-2022. [2021/6943]

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.