Sol·licitud d'ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana corresponents al curs 2024-2025

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 211103
|
Codi GVA: 2584
Descarregar informació
Termini obert

Des de 21-06-2024

Fins 22-07-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Altres tràmits
 • Recurs de reposició
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Convocar, per al curs escolar 2024-2025, les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en centres i escoles municipals de primer cicle, de la Comunitat Valenciana.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
21-06-2024 al 22-07-2024
Recurs de reposicióTermini obert
Observacions

Estes ajudes seran incompatibles amb la percepció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administracions o ents públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

A qui va dirigit

Empreses
Administració
Persones interessades

PERSONES BENEFICIÀRIES:

- Les persones responsables legals de l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres autoritzats de la Comunitat Valenciana.

- Les Corporacions Locals titulars de les escoles infantils municipals de la Comunitat Valenciana per a l'escolarització de l'alumnat de 0 a 3 anys. No obstant, el destinatari final d'estes ajudes serà l'alumnat matriculat en l'escola municipal, el qual tindrà finançat el cost de la seua escolarització.

Requisits

Condicions i requisits dels centres:

1. No percebre cap import de les persones responsables legals de l'alumnat matriculat en concepte d'escolarització durant els deu mesos del curs 2024-2025 ni exigir aportacions en concepte de matrícula o reserva de plaça.

2. Complir, com a mínim, amb el calendari escolar aprovat mitjançant Resolució de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació. L'horari lectiu haurà de comprendre un mínim de cinc hores lectives diàries amb independència de l'horari establit pel centre o l'horari d'assistència de l'alumnat.

3. No percebre, en cap cas, imports extraordinaris per l'assistència de l'alumnat beneficiari al centre en l'horari indicat en el punt anterior durant els períodes no lectius inclosos en el calendari escolar de les setmanes de juny i setembre, vacacions de Nadal i Pasqua.

4. Remetre a la unitat administrativa gestora, mitjançant l'aplicació informàtica, un certificat firmat per la persona titular o representant legal del centre, en el qual s'especifique el cost del lloc escolar detallat per tram d'edat.

5. Certificar mensualment, mitjançant l'aplicació informàtica, l'assistència de l'alumnat al centre. Esta certificació es realitzarà, mitjançant l'aplicació informàtica, durant els primers deu dies del mes següent al de l'assistència.

6. Impartir el currículum de l'etapa de primer cicle d'Educació Infantil aprovat mitjançant el Decret 100/2022, de 29 de juliol, del Consell, pel qual que s'establix l'ordenació i el currículum d'Educació Infantil.

7. Entregar mensualment a les famílies rebuts en els quals es detalle el cost de l'escolarització dels seus fills o filles en el centre i indicant el seu finançament per part de la Generalitat Valenciana. La documentació original haurà de custodiar-se en el centre a l'efecte de possibles controls per part de la unitat administrativa gestora.

8. Mantindre actualitzats en l'aplicació informàtica les dades de l'alumnat durant tot el curs escolar.

9. Estar degudament autoritzats per la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació abans de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds i complir amb el que es preveu en el Decret 2/2009, de 9 de gener, del Consell, pel qual s'establixen els requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el Primer Cicle de l'Educació Infantil en la Comunitat Valenciana, així com qualsevol altra normativa aplicable.

10. En cas que en la sol·licitud s'indique, a l'efecte de l'abonament de les ajudes, un compte bancari que no estiguera donada d'alta en la Generalitat, el centre realitzarà el tràmit oportú a través del sistema PROPER, en el següent enllaç:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22648

11. Comunicar, en el moment en el qual es produïsquen, les altes i baixes de l'alumnat, per canvi de centre o escola municipal o per qualsevol altre motiu.

12. Sotmetre's a les actuacions de control financer, així com qualsevol altra de comprovació que efectue la unitat administrativa gestora i els òrgans de control competents aportant la informació requerida.

15. Incloure en el rètol i en la publicitat del centre, la condició de centre participant en les ajudes.

16. No trobar-se incurs en alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions. S'acreditarà mitjançant declaració responsable.

17. Els membres del centre que intervinguen en la tramitació d'estes ajudes guardaran la reserva de les dades de caràcter personal que conté la documentació pertinent, per a garantir la intimitat de l'alumnat i les seues famílies, segons el que es disposa en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

18. Autoritzar en la sol·licitud a la unitat administrativa gestora a obtindre de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i de l'Agència Tributària Valenciana (ATV) les dades que acrediten que complixen les seues obligacions tributàries, i de la Tresoreria General de la Seguretat Social les dades que acrediten el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social. En cas de no autoritzar estes consultes, s'haurà d'aportar la documentació acreditativa corresponent.

19. Complir, si és el cas, amb les obligacions en matèria de publicitat de subvencions, que preveu la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana.

20. Remetre qualsevol altra documentació que li siga requerida per la unitat administrativa gestora.

21. Acceptar les bases reguladores i la convocatòria establides en la present orde.

 

1. Les escoles municipals deuran, a més de complir amb el que s'establix en la base tretzena d'esta orde, estar autoritzades per la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació per al curs 2024-2025, abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. No obstant això, les escoles municipals que estiguen en tràmit d'autorització i amb tots els informes preceptius necessaris, podran participar en la convocatòria i hauran de disposar, abans de la resolució d'esta, del corresponent conveni firmat.

2. Les Corporacions Locals titulars de les escoles municipals hauran de presentar els seus comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana en el termini legalment establit, així com posar en funcionament la resta d'unitats autoritzades, únicament quan les altres unitats en funcionament de l'escola municipal, considerant tots els trams d'edat i les aules mixtes, estiguen completes.

 

Com es tramita

Procés de tramitació

- Per a les escoles municipals:

Les persones titulars o responsables legals de les escoles municipals emplenaran la sol·licitud de manera telemàtica, utilitzant el procediment electrònic establit a este efecte per la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.

La persona sol·licitant introduirà en l'aplicació informàtica de la Conselleria l'alumnat matriculat a la seua escola municipal. L'aplicació, a partir d'estes dades i de les aules autoritzades, calcularà el nombre d'aules en funcionament.

No seran vàlides les sol·licituds que no siguen tramitades en la forma i els terminis indicats en esta orde.

Si després de la recepció de la sol·licitud i la documentació adjunta s'observara que falten documents o dades essencials per a la resolució de l'expedient, estos es reclamaran a l'escola municipal i se li concedirà un termini de 10 dies hàbils perquè la persona sol·licitant puga esmenar la falta o aportar els documents preceptius. Esta documentació serà aportada per la persona que represente legalment a l'entitat local.

- Per a l'alumnat matriculat en centres:

Les sol·licituds telemàtiques presentades per les persones legals de l'alumnat es carregaran automàticament, mitjançant l'aplicació informàtica, en els centres en els quals l'alumnat es trobe matriculat una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds.

Els centres no realitzaran cap tramitació; s'accedirà a les sol·licituds i a la documentació per a l'oportuna revisió i, si és el cas, validació.

En cas d'incidències, la persona responsable legal de l'alumne o l'alumna facilitarà al centre la documentació necessària per a esmenar traslladant la documentació a l'aplicació informàtica i a l'entitat administrativa gestora.

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Des de 21-06-2024 a 22-07-2024

El termini per a la presentació serà d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació de la present orde en el DOGV. El termini començarà el dia 21 de juny i finalitzarà el dia 22 de juliol de 2024 (DOGV núm. 9875, de 20.06.2024)

Documentació
1. Centres autoritzats: Els centres presentaran, a través de l'aplicació informàtica, una declaració responsable que detallarà, per tram d'edat, el cost per lloc escolar en el seu centre, que inclourà el preu de matrícula o reserva de plaça. 2. Escoles municipals: Les escoles municipals...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
En la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació es disposarà d'un manual amb les instruccions per a la tramitació de les sol·licituds de l'alumnat de 0 a 2 anys, de l'alumnat de 2 a 3 anys matriculat en centres i de les Escoles Infantils Municipals, per al tram de 2 a 3...
Saber més

Resolució

Termini màxim
La resolució de concessió es dictarà i publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en el termini màxim de tres mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Si en este termini no s'ha dictat resolució, les sol·licituds presentadas es desestimaran per...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ Sí
Recurs que procedeix contra la resolució
Potestatiu de reposició / Contenciós-administratiu
Òrgans resolució

Recurs de reposició

Termini
Termini obert
Descripció

Es podrà recórrer potestativament contra l'orde i resolució conjunta de bases reguladores i convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana...

Saber més