Detall de Procediments

Sol·licitud d'ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2021-2022
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2021-2022

  Objecte del tràmit

  Convocar ajudes econòmiques destinades a l'escolarització de l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres autoritzats d'Educació Infantil (centres) i de l'alumnat de 0 a 2 anys matriculat en escoles infantils municipals (escoles municipals) de la Comunitat Valenciana i de l'alumnat de 2 a 3 anys matriculat en escoles municipals de la Comunitat Valenciana durant el curs 2021-2022.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones beneficiàries

  a) Alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres autoritzats d'Educació infantil i l'alumnat de 0 a 2 anys matriculat en escoles infantils municipals de la Comunitat Valenciana: podran sol·licitar les ajudes el pare, mare, tutor o tutora o representant legal, quan complisquen els requisits que estableix l'article 10 de l'Ordre 19/2018, de 16 de maig de la Conselleria d'Educació, Cultura, Investigació i Esport de bases reguladores de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana (DOGV 8298, de 18 de maig).

  b) Escoles infantils municipals de la Comunitat Valenciana, tant de gestió directa com indirecta, per a l'escolarització de l'alumnat de 2 a 3 anys, si bé el destinatari final serà l'alumnat matriculat a l'escola municipal, el qual tindrà finançat el cost de la seua escolarització.

  Requeriments

  Requisits i obligacions de les persones beneficiàries:

  1. L'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres i el de 0 a 2 anys matriculat en escoles municipals ha de complir amb els requisits i obligacions següents:
  a) Haver nascut o estar previst el seu naixement amb anterioritat al 31 de desembre de 2021.
  b) Estar matriculat per al curs escolar 2021-2022, a la data de finalització del termini que s'indica en l'apartat quart de la present convocatòria, en el primer cicle d'Educació Infantil, en un centre o en una escola municipal de la Comunitat Valenciana, i que el centre o l'escola municipal complisca amb les obligacions i presente la documentació que estableix l'ordre de bases.
  c) Haver presentat en el centre o escola municipal, en el termini establit per a això, la sol·licitud d'ajuda (annex I) i la documentació que estableix l'apartat quart d'aquesta resolució.
  d) Les famílies han de justificar mensualment l'assistència al centre o l'escola municipal del seu fill o filla, mitjançant l'eina de gestió informàtica que els serà facilitada per l'empresa col·laboradora.
  e) No estar incurs en cap de les circumstàncies que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  f) Les persones beneficiàries d'aquestes ajudes queden exonerades d'acreditar el compliment d'obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en matèria de subvencions amb càrrec als pressupostos de la Generalitat.

  No podran ser beneficiaris de les ajudes:

  a) L'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres i el de 0 a 2 anys matriculat en escoles municipals, la renda familiar dels quals, calculada d'acord amb el que preveu l'article 15 de l'ordre de bases i l'apartat sisé d'aquesta convocatòria, supere els imports següents:
  - Famílies de dos membres: 72.460,00 €
  - Famílies de tres membres: 75.641,00 €
  - Famílies de quatre membres: 78.822,00 €
  - Famílies de cinc membres: 82.003,00 €
  - Famílies a partir de sis membres: 85.184,00 €
  b) L'alumnat matriculat en centres d'Educació Infantil de primer cicle de titularitat de fundacions laborals constituïdes per empreses privades o de titularitat de qualsevol altra institució pública o privada, quan es dediquen a l'atenció exclusiva de fills i filles de personal empleat o que ocupen per a aquest fi el 75 % de la seua capacitat.
  c) L'alumnat fill o filla o tutelat de personal treballador del centre que rep ensenyaments gratuïts (becats), encara que sí que comptabilitzaran a l'efecte de la ràtio màxima autoritzada de la unitat afectada.

  2. Les escoles municipals beneficiàries de les ajudes destinades a l'escolarització de l'alumnat de 2 a 3 anys han de complir els requisits i les obligacions que estableix l'article 28 de l'ordre de bases.

  Les escoles municipals han de gravar en l'aplicació informàtica de la Conselleria, d'acord amb el que disposa l'article 28.12 de l'esmentada ordre, les dades de l'alumnat que ocupen llocs escolars de 2-3 anys i mantindre aquestes dades actualitzades, a l'efecte d'evitar possibles duplicitats en la matriculació d'aquest alumnat en diferents centres o escoles municipals.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Per resolució de 21 de juliol de 2020 s'amplia el termini per a entregar la sol·licitud per part de les famílies, que ara serà del 3 de juliol al 28 de juliol, ambos inclosos.

  Excepcionalment, aquest termini no serà aplicable en casos d'alumnat fill o filla de víctima de violència de gènere que requerisca una especial protecció o de dones en risc d'exclusió social, sempre que així se sol·licite dins del període del curs escolar i s'aporte la certificació acreditativa d'aquesta circumstància, i que les disponibilitats pressupostàries així ho permeten. En aquests casos, la sol·licitant ha d'enviar la documentació preceptiva i la certificació indicada a la Subdirecció General de Centres Docents.

  El termini per a remetre a l'entitat col·laboradora les sol·licituds originals, juntament amb la documentació preceptiva, per part dels centres i escoles municipals, serà des de la recepció de les sol·licituds fins a dos dies hàbils després de la data de finalització de presentació d'aquestes.

  El termini per a la presentació per via telemàtica de les sol·licituds per part de les escoles municipals, per al tram de 2 a 3 anys, serà del dia 3 de juliol al 28 de juliol de 2020.

  L'incompliment dels terminis determinarà l'exclusió de la convocatòria.

  En el cas que per a un alumne o alumna es presente la sol·licitud en més d'un centre i/o escola municipal, AQUESTA NO S'ATENDRÀ EN CAP FINS QUE NO SIGA RESOLTA AQUESTA INCIDÈNCIA.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  * Documentació que han d'aportar les famílies:

  Les famílies amb alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres i les famílies amb alumnat de 0 a 2 anys en escoles municipals han d'aportar la documentació següent:

  1. Sol·licitud, que es formalitzarà segons el model normalitzat com a annex I, tal com preveu l'article quart de la resolució. Aquesta sol·licitud s'ha d'omplir, preferentment, mitjançant el formulari electrònic d'ajuda dissenyat a aquest efecte. La sol·licitud s'ha d'entregar en el centre o l'escola municipal on estiga matriculat l'alumne o l'alumna.
  El model de sol·licitud estarà a la disposició de les persones interessades accedint a:
  1) https://sede.gva.es
  2) A través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (http://ceice.gva.es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-infantil-primer-ciclo).

  La sol·licitud inclou l'autorització, per part de la persona sol·licitant, perquè la tramitació d'aquesta es realitze a través del centre o l'escola municipal, una declaració responsable, en la qual faça constar que no percep ingressos o subvencions d'altres entitats, que en el seu conjunt supere el cost de l'escolarització del lloc escolar i una declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària que s'assenyalen en l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

  Una vegada signada la sol·licitud, es presentarà en el centre o l'escola municipal on estiga matriculat l'alumne/a, i s'adjuntarà la documentació detallada a continuació, segons estableix aquesta convocatòria i l'article 17 de l'ordre de bases:
  - La fotocòpia del seu DNI/NIF/NIE o passaport (només estrangers sense NIE) en vigor dels membres de la unitat familiar que signen en l'apartat E "Dades de la unitat familiar" de la sol·licitud. Els membres de la unitat familiar autoritzen expressament la conselleria competent en matèria d'educació, per mitjà de la signatura de la sol·licitud, a comprovar, per mitjans telemàtics, els NIF/NIE facilitats.
  - Fotocòpia acarada de la targeta SIP (sistema informació poblacional) de l'alumne o alumna per al qual se sol·licita l'ajuda.
  - En el cas que se sol·licite l'ajuda per a un alumne o alumna nasciturus, s'haurà d'aportar la certificació mèdica oficial que acredite l'embaràs en el moment de la presentació de la sol·licitud en el qual faça constar la data probable del part. Aquest certificat l'emetrà el metge col·legiat del centre públic de salut que correspon a la dona gestant i, en el cas de no ser legalment possible aquesta opció, s'ha d'aportar un certificat emés pel metge col·legiat de la mutualitat professional corresponent. En aquest últim cas, s'ha de presentar una declaració responsable de la interessada en què s'indique la impossibilitat legal d'obtindre el certificat del metge del centre públic de salut i el motiu d'aquesta.
  - En la sol·licitud s'ha d'indicar el nombre de membres de la unitat familiar. Així mateix, s'hi haurà de consignar, de manera clara i llegible, el nom complet, el número de DNI/NIF/NIE o passaport (només estrangers sense NIE) i hi ha de constar la signatura de la persona o les persones progenitores o, si és el cas, del nou cònjuge o la persona unida per anàloga relació o pels representants legals que convisquen amb l'alumne o l'alumna, a l'efecte d'obtindre les dades de renda necessàries per a valorar la sol·licitud, i haurà d'adjuntar-se, a més, la fotocòpia acarada del llibre de família complet i, si és el cas, un certificat d'empadronament col·lectiu o la documentació oficial acreditativa dels membres de la unitat familiar.
  - En el cas que hi haja germans o germanes majors de 26 anys amb un grau de diversitat funcional igual o superior al 33 %, que convisquen en el mateix domicili, s'haurà d'adjuntar el certificat de discapacitat corresponent.
  - L'acreditació de les dades econòmiques dels membres de la unitat familiar serà recaptada per la conselleria competent en matèria d'educació a l'Agència Estatal d'Administració Tributària, de manera telemàtica. Mitjançant la seua signatura en la sol·licitud, les persones sol·licitants autoritzen expressament que aquesta administració sol·licite aquestes dades.
  - En el cas de família monoparental, aquesta condició ha de quedar acreditada per mitjà del títol de família monoparental, d'acord amb el que estableix la normativa en vigor, per la qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana. La persona sol·licitant autoritza expressament la conselleria competent en matèria d'educació, per mitjà de la signatura de la sol·licitud, a obtindre, per mitjans telemàtics, l'acreditació de la condició de família monoparental a l'òrgan competent en la matèria. En el cas de no disposar d'aquest títol, la persona sol·licitant ha de presentar la documentació que acredite legalment aquesta condició.
  - En el cas de famílies beneficiàries de la renda valenciana d'inclusió social, els membres de la unitat familiar autoritzen expressament la conselleria competent en matèria d'educació, per mitjà de la signatura de la sol·licitud, a obtindre, per mitjans telemàtics, l'acreditació d'aquesta condició a l'òrgan competent en la matèria.
  - En el cas d'alumnat fill o filla de víctima de violència de gènere, aquesta circumstància s'ha d'acreditar amb la presentació de la còpia compulsada de l'ordre de protecció a favor de la víctima, o, si és el cas, la sentència definitiva condemnatòria per fets constitutius de violència de gènere en què s'acorden mesures de protecció a favor de la víctima que estiguen vigents durant la tramitació de l'ajuda. Excepcionalment, es podrà acreditar aquesta situació amb l'informe del Ministeri Fiscal que indique l'existència d'indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, mentre no es dicte l'ordre de protecció o la presentació del certificat acreditatiu d'atenció especialitzada per un organisme públic competent en matèria de violència sobre la dona, actualitzat a la data de presentació de l'ajuda. En aquest cas, la documentació acreditativa s'enviarà directament a la Subdirecció General de Centres Docents.
  En el cas d'alumnat sol·licitant de l'ajuda en cursos anteriors, la persona sol·licitant només haurà d'entregar la sol·licitud. En aquells en els quals la seua situació familiar haja variat respecte del curs anterior, també haurà d'entregar la documentació preceptiva assenyalada anteriorment.

  * Tramitació de sol·licituds i documentació que han de remetre els centres i les escoles municipals per a l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres i de 0 a 2 anys matriculat en escoles municipals:

  La tramitació de sol·licituds i la documentació que han de remetre els centres i les escoles municipals es realitzarà d'acord amb el que estableix l'article 18 de l'ordre de bases i aquesta convocatòria.

  Els centres i les escoles municipals han d'indicar en l'aplicació informàtica de la Conselleria el cost de l'escolarització, que no podrà superar els imports màxims següents en funció de l'edat de l'alumnat:
  Alumnat fins a 1 any: 460 euros per alumne/a i mes (naixement 2021)
  Alumnat d'1 a 2 anys: 350 euros per alumne/a i mes (naixement 2020)
  Alumnat de 2 a 3 anys: 280 euros per alumne/a i mes (naixement 2019)

  Els imports màxims i mínims de l'ajuda mensual per tram d'edat per al curs escolar 2021-2022, corresponent als mesos de setembre de 2021 a juny de 2022 (10 mensualitats), seran els següents:

  De 0 a 1 anys: 200 € d'import total màxim mensual / 70 € d'import total mínim mensual
  D'1 a 2 anys: 120 € d'import total màxim mensual / 70 € d'import total mínim mensual
  De 2 a 3 anys: 180 € d'import total màxim mensual / 90 € d'import total mínim mensual

  * Documentació que ha de presentar el representant de l'entitat local o empresa concessionària per al tram de 2 a 3 anys

  El representant de l'entitat local o de l'empresa concessionària ha d'omplir la seua sol·licitud per a la qual cosa ha d'utilitzar exclusivament els mitjans electrònics que faciliten els servidors d'informació de la Generalitat. Per a això, cal accedir a l'apartat "Serveis en línia" de la seu electrònica de la Generalitat, accessible a través de la pàgina web: http://sede.gva.es

  La sol·licitud ha de complir els requisits i adjuntar la documentació que estableixen els articles 29 i 30 de l'ordre de Bases i aquesta convocatòria.

  La persona sol·licitant ha d'introduir en l'aplicació informàtica de la Conselleria el nombre d'unitats de 2-3 anys que té autoritzades i en funcionament i el seu cost mensual, i el nombre de llocs en unitats mixtes amb alumnat de 2-3 anys matriculat i el seu cost mensual. Tot això, segons l'alumnat matriculat a la data de finalització de presentació de les sol·licituds.
  A partir d'aquestes dades, es podrà obtindre de l'aplicació informàtica el certificat de costos que s'estableix en l'article 30 de l'ordre de bases, que ha de signar l'interventor o la interventora de la corporació local titular de l'escola municipal i s'ha de remetre, a través de la mateixa aplicació, a la Subdirecció General de Centres Docents.

  Els límits màxims són de 5.600 € per a aules de 2 a 3 anys i 280 € per a l'alumnat d'unitats mixtes.

  Els centres i les escoles municipals tant de gestió directa com indirecta han de complir les condicions i obligacions que s'estableixen en l'article 11 de l'ordre de bases i remetre la documentació indicada en aquest article.

  La documentació a què es fa referència en l'article 11, punts 24, 25 i 26 s'ha de remetre escanejada al correu electrònic: bonoinfantil@gva.es.

  Si la documentació ja s'ha presentat en convocatòries anteriors, no serà necessari presentar-la si les circumstàncies no han variat. En aquest cas, només cal marcar, en cada un dels apartats previstos per a això, que ja es va entregar i no hi ha hagut cap canvi respecte de l'any anterior.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD FAMÍLIES. AJUDES PER A L'ESCOLARITZACIÓ EN EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE (BO INFANTIL) CURS 2020-2021

  [ANNEX II] SOL·ICITUD CANVI DE CENTRE. PROGRAMA BO INFANTIL: ALUMNAT DE CENTRES AUTORITZATS I DE 0-2 ANYS D'ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS. CURS 2020-2021

  [ANNEX III] SOL·LICITUD DE BAIXA CENTRE O ESCOLA MUNICIPAL

  [ANNEX IV] MODEL CERTIFICAT AJUNTAMENT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  a) La tramitació de sol·licituds i la documentació que han de remetre els centres autoritzats d'Educació Infantil amb alumnat de 0 a 3 anys i escoles municipals amb alumnat de 0 a 2 anys es realitzarà d'acord amb el que s'estableix en l'article 18 de l'ordre de bases i en aquesta convocatòria.

  Els centres i les escoles municipals recepcionaran les sol·licituds d'ajuda de l'alumnat i comprovaran que s'aporta tota la documentació exigida en l'apartat 4.1 d'aquesta convocatòria. En el cas que les sol·licituds s'hagen omplit manualment pels responsables legals de l'alumnat, els centres i les escoles municipals comprovaran que estan correctes i introduiran les dades en l'aplicació informàtica de la Conselleria. En el cas que les sol·licituds hagen sigut omplides electrònicament pels responsables legals de l'alumnat, els centres i les escoles municipals les revisaran i les validaran. Per a tot això, han de disposar d'algun dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat.

  Totes les persones del centre o l'escola municipal que intervenen en el procés de tramitació de les ajudes guardaran la reserva deguda sobre les dades que conté la documentació presentada.

  El termini per a remetre a l'entitat col·laboradora les sol·licituds originals, juntament amb la documentació preceptiva, per part dels centres i escoles municipals, serà des de la recepció de les sol·licituds fins a dos dies hàbils després de la data de finalització de la presentació d'aquestes.

  b) Per al tram de 2 a 3 anys de les escoles municipals, el representant de l'entitat local o de l'empresa concessionària, si és el cas, omplirà la seua sol·licitud utilitzant exclusivament els mitjans electrònics facilitats pels servidors d'informació de la Generalitat.

  Per a això, cal accedir a l'apartat "Serveis en línia" de la seu electrònica de la Generalitat, accessible a través de la pàgina web: http://sede.gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  * COMPATIBILITAT
  Aquestes ajudes seran compatibles amb altres subvencions, ajudes o ingressos destinats a la mateixa finalitat sempre que, en concurrència amb aquestes, no supere el cost de les despeses d'ensenyament com a servei subvencionat.
  Correu electrònic: bonoinfantil@gva.es

  Criteris de valoració

  Els criteris de valoració són els que estableix l'article huit de la resolució de convocatòria.

  1. Per a l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres i de 0 a 2 anys matriculat en escoles municipals, la valoració de les sol·licituds presentades es realitzarà d'acord amb l'article 19 de l'ordre de bases i aquesta convocatòria, i s'utilitzarà com a criteri per a la concessió de l'ajuda que tant els centres i escoles municipals com l'alumnat beneficiari de l'ajuda complisquen amb els requisits que aquestes estableixen.
  L'import de l'ajuda es determinarà en funció de la renda per capita familiar, determinada de conformitat amb el que preveu l'article 16 de l'ordre de bases. Seran excloses les sol·licituds de l'alumnat la renda familiar del qual supere el llindar que preveu l'apartat 6 d'aquesta convocatòria.
  La resta de sol·licituds es classificaran en funció del tram d'edat de l'alumnat i de la seua renda per capita familiar.

  Determinació de la renda familiar

  La renda familiar per a l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres i de 0 a 2 anys matriculats en escoles municipals es determinarà d'acord amb el que estableix l'article set de la resolució de convocatòria.

  S'entendrà per renda familiar anual, a l'efecte de les ajudes regulades en la present convocatòria per al curs 2021- 2022, la suma de les rendes de l'exercici 2019 dels membres que integren la unitat familiar, segons el que disposa l'article 15 de l'ordre de bases.

  No podrà ser beneficiari d'aquestes ajudes l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres i el de 0 a 2 anys matriculat en escoles municipals, la renda familiar del qual, calculada d'acord amb el que preveu l'article 15 de l'ordre de bases i l'apartat seté d'aquesta convocatòria, supere els imports següents:
  - Famílies de dos membres: 72.460,00 €
  - Famílies de tres membres: 75.641,00 €
  - Famílies de quatre membres: 78.822,00 €
  - Famílies de cinc membres: 82.003,00 €
  - Famílies a partir de sis membres: 85.148,00 €

  Resolució del procediment
  El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos, a comptar de la publicació de la convocatòria corresponent en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. En el cas que, transcorregut aquest termini, no s'haja dictat cap resolució, les sol·licituds presentades es consideraran desestimades per silenci administratiu. Tot això, sense perjudici que subsistisca l'obligació legal de l'Administració de resoldre expressament sobre la petició formulada.
  La resolució del procediment de concessió es notificarà a les persones interessades mitjançant la seua publicació en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. També es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en l'aplicació informàtica de la Conselleria i en la Base de dades nacional de subvencions, en compliment del que estableix sobre publicitat de subvencions la Llei general de subvencions.

  Per a l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres i de 0 a 2 anys matriculat en escoles municipals, els centres i les escoles municipals tindran a la seua disposició, a través de l'aplicació informàtica de la Conselleria, la llista de l'alumnat que participa en la convocatòria 2021-2022, matriculat en el seu centre o escola municipal, amb el detall de les persones beneficiàries definitives així com l'ajuda mensual concedida per a cada una d'aquestes, i les sol·licituds denegades amb el motiu de la denegació.
  Les persones sol·licitants també podran accedir telemàticament a aquesta informació en l'adreça electrònica habilitada a aquest efecte per la Conselleria. Així mateix, els centres i les escoles municipals posaran en coneixement de les famílies que s'ha publicat la resolució i que està disponible la llista definitiva de l'alumnat beneficiari del centre o l'escola municipal.

  Les escoles municipals, per al tram de 2-3 anys, disposaran, a través de l'aplicació informàtica de la Conselleria, del detall de l'ajuda concedida per aula de 2-3 anys en funcionament i per alumnat de 2-3 anys matriculat en aules mixtes.

  Canvi de centre

  Per a l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres i de 0 a 2 anys matriculat en escoles municipals, els canvis del centre o l'escola municipal, així com les baixes que s'hi produïsquen, es tramitaran segons el que disposen els articles 11 i 24 de l'ordre de bases.
  En concret, per a fer el canvi de centre o escola municipal, la persona responsable legal de l'alumne o alumna ha d'omplir el model normalitzat de canvi de centre que preveu l'annex II d'aquesta convocatòria.
  Els centres o les escoles municipals han de registrar tant l'alta com la baixa sol·licitada, en l'aplicació informàtica de la Conselleria i adjuntar l'annex en aquesta.
  El model de canvi de centre o escola municipal (annex II) estarà a la disposició de les persones interessades en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport:
  http://ceice.gva.es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-infantil-primer-ciclo.

  En el cas que l'alumne/a per al qual / a la qual se sol·licita l'ajuda siga matriculat/ada en un altre centre autoritzat, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud i abans de la finalització del termini d'esmena de la llista provisional, que serà de deu dies, el canvi tindrà efectes des de l'inici del curs escolar 2021-2022.

  En el cas que l'alumnat beneficiari d'ajuda siga matriculat en un altre centre autoritzat amb posterioritat a la resolució definitiva de la convocatòria, el sol·licitant ha d'informar el centre de la baixa abans de finalitzar el mes en curs i, així mateix, ha d'acreditar aquest canvi mitjançant la presentació de l'annex II en el centre corresponent. A l'efecte del pagament al centre escolar, els canvis de matrícula es consideraran efectuats a partir del mes següent en què es produïsquen.

  L'alumnat de 2-3 anys que, amb posterioritat a la resolució de concessió de les ajudes, es matricule en una escola municipal perdrà la condició de beneficiari de l'ajuda, ja que passarà a ocupar una plaça totalment finançada.

  A l'efecte del pagament al centre o escola municipal, els canvis de matrícula es consideraran efectuats a partir del mes següent en què es produïsquen, amb excepció del mes de setembre, que regirà la data d'inici del curs escolar.

  Baixa de l'alumnat

  En el cas que la tramitació de la baixa de l'alumnat siga definitiva, la persona responsable legal de l'alumnat ha de comunicar-la, mitjançant la sol·licitud de baixa corresponent (annex III), i entregar-la en el centre o l'escola municipal on estiga matriculat l'alumne/a. El centre o l'escola municipal ha de registrar la baixa definitiva en l'aplicació informàtica de la Conselleria i adjuntar aquest annex. Aquesta baixa es realitzarà abans de la finalització del mes en què es produïsca.

  Certificació assistència alumnat beneficiari

  Els centres i les escoles municipals, de conformitat amb el que preveu l'article 11 de l'ordre de bases, han de certificar, mensualment, mitjançant l'aplicació informàtica de la Conselleria, l'assistència del seu alumnat beneficiari. Aquesta certificació es farà, amb caràcter general, durant els deu primers dies naturals del mes següent al de l'assistència.


  Règim de pagament i regularitzacions

  El pagament de les subvencions i les regularitzacions es realitzaran d'acord amb el que estableix l'article tretzé de la resolució de convocatòria.

  Justificació

  Les persones responsables legals de l'alumnat beneficiari de 0 a 3 anys matriculats en centres i de 0 a 2 anys matriculat en escoles municipals han de justificar, mensualment, l'assistència al centre o l'escola municipal d'aquest alumnat, segons estableix l'apartat 6.1.d d'aquesta convocatòria.
  Les escoles municipals, per al tram de 2 a 3 anys, han de justificar l'ajuda concedida. Aquesta justificació s'ha de fer en els mesos de gener i juny, i es detallarà, mitjançant l'aplicació informàtica, per a cada mes del curs escolar, el nombre d'unitats de 2-3 anys autoritzades i en funcionament i el nombre dels llocs escolars en aules mixtes amb alumnat matriculat de 2-3 anys.

  Protecció i tractament de dades

  Les dades que recull aquesta convocatòria es protegiran i tractaran d'acord amb el que recull la legislació vigent.

  Recursos que són procedents contra la resolució
  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú (BOE núm. 236, de 2/10/2015).

  Enllaços

  Subvencions Educació Infantil primer cicle.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25/07/2006).
  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  - Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7425, de 17/12/2014).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12/02/2015).
  - Decret 218/2017, de 29 de desembre, del Consell, de modificació del Decret 220/2014, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica (DOGV núm. 8212, de 15/01/2018).
  - Ordre 19/2018, de 16 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització dels centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8298, de 18 de maig).
  - Resolució de 29 de juny de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2020/2021 (DOGV 8848 - 02.07.2020).
  - Resolució de 21 de juliol de 2020, del director general de Centres Docents, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2020-2021 (DOGV 8865 / 24.07.2020)

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 218/2017, de 29 de desembre.

  Vegeu l'Ordre 19/2018, de 16 de maig (bases).

  Vegeu la Resolució de 29 de juny de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i les escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2020/2021 [2020/5121]

  Resolució de 21 de juliol de 2020, del director general de Centres Docents, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituts de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2020-2021. [2020/5987]

  Llistat de seguiment

  Resolució de 27 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Centres Docents, per la qual es resol la convocatòria de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2020-2021 (DOGV núm. 8939 /29.10.2020)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.