Sol·licitud d'ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2023-2024

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 211103
|
Codi GVA: 2584
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Tramitar les sol·licituds d'ajudes econòmiques destinades a l'escolarització de l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres autoritzats d'Educació Infantil (centres) i de l'alumnat de 0 a 2 anys matriculat en escoles infantils municipals (escoles municipals) de la Comunitat Valenciana i de...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

* Compatibilitat: les ajudes per a l'alumnat de 0-2 anys seran compatibles amb altres subvencions, ajudes o ingressos destinats a la mateixa finalitat sempre que, en concurrència amb aquestes, no supere el cost de escolarització. L'alumnat de 2-3 anys tindrà finançat el 100% del cost d'escolarització, per la qual cosa serà incompatible amb altres ajudes o subvencions destinades a la mateixa finalitat.

 

Correu electrònic de contacte: bonoinfantil@gva.es

Normativa
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176,...
 • Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12/02/2015).
 • Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana (DOCV núm....
 • Decret 218/2017, de 29 de desembre, del Consell, de modificació del Decret 220/2014, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració...
 • Ordre 19/2018, de 16 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les...
 • Ordre 27/2022, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica parcialment l'Ordre 19/2018, de 16 de maig, de...
 • Resolució de 29 de maig de 2023, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a...

A qui va dirigit

Empreses
Administració
Persones interessades

Els centres autoritzats i les escoles infantils municipals de la Comunitat Valenciana

Requisits

* Per als centres autoritzats i les escoles infantils municipals per al seu alumnat de 0 a 2 anys:

- Estar degudament autoritzades per la Conselleria competent en matèria d'educació, per a cada curs escolar, amb anterioritat a la data de publicació de la convocatòria corresponent en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

No obstant l'anterior, les escoles municipals que es troben en tràmit d'autorització i que disposen de tots els informes preceptius necessaris en la data prevista en el paràgraf anterior podran participar en la convocatòria i hauran de disposar, amb anterioritat a la resolució d'aquesta, del corresponent conveni signat.

- Complir el que es preveu en la normativa en vigor, que estableix els requisits mínims que han de complir els centres i escoles municipals que impartisquen el primer cicle d'educació infantil a la Comunitat Valenciana, així com qualsevol altra normativa aplicable.

- Complir, com a mínim, amb el calendari i horari escolar previst en la normativa vigent.

- No superar la ràtio màxima professorat/alumnat que establisca la normativa en vigor, excepte increment de ràtio degudament autoritzat per la Direcció Territorial competent.

- Disposar, com a mínim, del nombre de professionals amb la qualificació que determine la normativa en vigor.

- Respecte al seu personal, hauran de complir el que es preveu en la normativa vigent en matèria de protecció del menor.

- Tindre la totalitat del personal donat d'alta en el règim de Seguretat Social que els corresponga, d'acord amb la normativa aplicable.

- Realitzar les actuacions previstes en l'article 18, en els terminis establits per a això.

- Comunicar als pares, mares, tutors o tutores o representants legals dels alumnes escolaritzats l'eina de justificació d'assistència, així com la necessitat de justificar, mensualment, mitjançant aquesta, l'assistència dels seus fills/es al centre o escola municipal.

- Certificar mensualment a la Subdirecció General amb competències en centres docents l'assistència al centre de l'alumnat beneficiari de l'ajuda.

- Descomptar de les factures a pagar per les famílies per concepte d'escolarització l'import de l'ajuda concedida en el moment en què el centre haja percebut la subvenció.

- Tramitar i comunicar, en els terminis establits per a això, les altes i baixes d'alumnat beneficiari, per canvi de centre o per qualsevol altre motiu.

- Publicar en un lloc visible del centre o escola municipal la resolució definitiva d'adjudicació de l'ajuda.

- El sotmetiment a les actuacions de comprovació a efectuar per la Subdirecció General amb competències en centres docents, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que puguen realitzar els òrgans de control competents aportant tota la informació que els siga requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

- Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els documents electrònics, en la mesura que puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

- Incloure en el rètol i la publicitat del centre el fet de participar en el programa d'ajudes Bo Infantil de la Generalitat.

- No trobar-se inclosos en alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

- Les entitats locals hauran d'acreditar que estan al corrent en el cumpliment de l'obligacion de rendició dels seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes de conformitat amb la normativa aplicable, tal com s'estableix a l'article 199.4 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.

- Els centres privats d'educació infantil i els concessionaris d'escoles municipals hauran d'acreditar que estan al corrent de les seues obligacions tributàries davant l'hisenda estatal autonòmica i Seguretat Social per procedir al pagament al centre i al concessionari de l'ajuda concedida al seu alumnat, en els termes que preveu la normativa vigent.

- Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en l'article 26 d'aquesta Ordre.

- Complir, si escau, les obligacions en matèria de publicitat de subvencions que preveu la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

- Les escoles municipals, tant les de gestió directa com les de gestió indirecta, realitzaran el procés d'admissió d'alumnat segons l'establit en la Disposició Addicional Segona del Decret 40/2016, de 15 d'abril, del Consell que regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. Per a l'alumnat que ja estiga matriculat en l'escola municipal, es prioritzarà la seua continuïtat respecte de l'alumnat de nou ingrés, d'acord amb el procediment d'admissió de l'esmentada normativa.

 

* Per als centres autoritzats per al sue alumnat de 2 a 3 anys:

Els titulars o representants dels centres auotiritzats, per a participar en el programa de bo infantil i que el seu alumnat puga ser beneficiari d'aquestes ajudes, hauran d'acceptar, a més de les condicions i obligacions que s'estableixen en l'article 11 de l'ordre, les següents obligacions:

a) No cobrar cap import a les famílies en concepte d'escolarització ni exigir aportacions en concepte de matrícula o reserva de plaça.

b) Mantindre actualitzades en l'aplicació informática de la Conselleria les dades de l'alumnat de 2 a 3 anys, durante tot el curs escolar, segons les indicaciones establedes en la convocatòria.

L'incompliment de les obligacions donarà lloc a l'exigència de les responsabilitats o sancions que corresponguen, d'acord amb el títol IV de la Llei 38/2003, General de Subvencions, i el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

 

* Per a les escoles infantils municipals per al seu alumnat de 2 a 3 anys:

-Estar degudament autoritzades per la Conselleria competent en matèria d'educació, per a cada curs escolar, amb anterioritat a la data de publicació de la convocatòria corresponent en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

No obstant l'anterior, les escoles municipals que es troben en tràmit d'autorització i que disposen de tots els informes preceptius necessaris en la data prevista en el paràgraf anterior, podran participar en la convocatòria i hauran de disposar, amb anterioritat a la resolució d'aquesta, del corresponent conveni signat.

- Complir, com a mínim, el que es preveu en la normativa en vigor, que estableix els requisits mínims que han de complir les escoles municipals que impartisquen el primer cicle de I'Educació Infantil a la Comunitat Valenciana, així com qualsevol altra normativa aplicable.

- Complir el calendari i horari escolar previst en la normativa vigent.

- No superar la ràtio màxima professorat/alumnat que establisca la normativa en vigor, excepte increment de ràtio degudament autoritzat per la Direcció Territorial competent.

- Es podran posar en funcionament unitats autoritzades de 2-3 anys sempre que la ràtio de les altres unitats en funcionament d'aquest tram d'edat de l'escola estiguen completes. L'alumnat de 2-3 anys estarà matriculat preferentment en les aules de 2-3 anys.

-Disposar, com a mínim, del nombre de professionals amb la qualificació que determine la normativa en vigor.

- Respecte al seu personal, hauran de complir el que es preveu en la normativa vigent en matèria de protecció del menor.

- Tindre la totalitat del personal donat d'alta en el règim de Seguretat Social que els corresponga, d'acord amb la normativa aplicable.

- Realitzar les actuacions previstes en l'article 29 de la present Ordre en els terminis establits per a això.

- No es podrà cobrar a les famílies cap quantitat en concepte de cost d'escolarització, ni exigir aportacions en concepte de matrícula o per reserva de plaça.

- A l'efecte d'evitar duplicitats amb les ajudes que s'estableixen en el capítol II d'aquesta Ordre, les escoles municipals hauran de gravar en l'aplicació informàtica de la Conselleria les dades dels alumnes que ocupen aquests llocs, i aquestes dades s'han de mantenir actualitzades durant tot el curs escolar amb les possibles altes i baixes, segons les indicacions establides en la convocatòria.

- El sotmetiment a les actuacions de comprovació a efectuar per la Subdirecció General amb competències en centres docents, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que puguen realitzar els òrgans de control competents, aportant tota la informació que els siga requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

- Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els documents electrònics, en la mesura que puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

- Incloure en el rètol i la publicitat del centre el fet de participar en el programa d'ajudes Bo Infantil de la Generalitat, així com publicar en un lloc visible de l'escola municipal el nombre de llocs de 2-3 anys el cost d'escolarització dels quals ha sigut finançat per la Generalitat.

- No trobar-se inclòs en alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

- Les entitats locals hauran d'acreditar que estan al corrent en el compliment de les seues obligacions de rendició dels seus comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb la normativa aplicable tal com s'estableix a l'article 199.4 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.

- Els concessionaris d'escoles municipals hauran d'acreditar que estan al corrent de les seues obligacions tributàries davant l'hisenda estatal, autonòmica i Seguretat Social perquè es puga procedir al pagament de l'ajuda concedida, en els termes establerts en la normativa vigent.

- Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits contemplats en l'article 33 d'aquesta Ordre.

- Complir, si s'escau, les obligacions en matèria de publicitat de subvencions que preveu la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

- Les escoles municipals, tant les de gestió directa com les de gestió indirecta, realitzaran el procés d'admissió d'alumnat segons l'establit en la Disposició Addicional Segona del Decret 40/2016, de 15 d'abril, del Consell que regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. Per a l'alumnat que ja estiga matriculat en l'escola municipal, es prioritzarà la seua continuïtat respecte de l'alumnat de nou ingrés, d'acord amb el procediment d'admissió de l'esmentada normativa.

Com es tramita

Criteris de valoració
1. Per a l'alumnat de 0 a 2 anys l'import de l'ajuda es determinarà en funció de la renda per càpita familiar determinada de conformitat amb allò que preveu l'article 16 de l'Ordre de Bases. Seran excloses les sol·licituds de l'alumnat la qual renda familiar supere el llindar previst en la...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació serà de 25 dies naturals des del següent a la publicació de la resolució corresponent en el DOGV. El termini començarà el dia 6 de juny i finalitzarà el dia 30 de juny de 2023 (DOGV núm. 9610, de 05.06.2023)

Documentació
* Per als centres autoritzats per al seua alumnat de 0 a 2 anys i Escoles Infantils Municipals per al seu alumnat de 0 a 2 anys: - Els centres autoritzats i les escoles municipals remetran a la subdirecció general amb competències en centres docents, pels mitjans que s'indiquen en la...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
En la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport es disposarà d'un manual amb les instruccions per a la tramitació de les sol·licituds de l'alumnat de 0 a 2 anys, de l'alumnat de 2 a 3 anys matriculat en centres i de les Escoles Infantils Municipals, per al tram de 2 a 3 anys. Per...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  La resolució es dictarà i publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana en el termini màxim de sis mesos des que finalitze el termini de presentació de sol·licituds. En el cas que, transcorregut aquest termini, no s'haja dictat cap resolució, les sol·licituds presentades es...
  Saber més
  Òrgans resolució
  Per delegació de la consellera: