Detall de Procediments

Obtenció electrònica del certificat de les retencions i els ingressos a compte de l'IRPF, IS i IRNR, corresponent a rendiments procedents de l'arrendament d'immobles urbans.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Obtenció electrònica del certificat de les retencions i els ingressos a compte de l'IRPF, IS i IRNR, corresponent a rendiments procedents de l'arrendament d'immobles urbans.

  Objecte del tràmit

  Acreditar les retencions o els ingressos a compte practicats per la Generalitat, inclosos en el resum anual del model 180 'sobre determinades rendes o rendiments procedents de l'arrendament o subarrendament d'immobles urbans' presentat davant de l'AEAT.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones físiques o jurídiques, perceptores de rendiments obtinguts per l'arrendament d'immobles urbans a la Generalitat, inclosos en el model 180.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Els certificats electrònics es posaran a disposició del contribuent abans de l'obertura del termini de declaració d'este impost i estaran disponibles durant el termini de validesa tributària de les dades.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  No cal, ja que el tràmit es fa exclusivament de manera telemàtica.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=GRED_ALQ&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2593

  Tramitació

  Este tràmit es fa exclusivament de manera telemàtica, per mitjà d'este enllaç:
  http://www.gva.es/web/portal/inicio/procedimientos?id_proc=2593

  Per mitjà d'este tràmit s'obté, en suport electrònic, el certificat de l'IRPF corresponent a rendiments d'arrendaments d'immobles urbans.

  Per a fer qualsevol consulta sobre la tramitació d'este servici, podeu utilitzar el telèfon d'informació 012.

  Inici
 • Informació complementària

  En cas d'impossibilitat d'obtenció del certificat en format electrònic, manifestada o acreditada la causa de no obtindre'l, els subjectes passius podran sol·licitar-ne còpia en paper a la Subdirecció General de Tresoreria, dirigint-se per escrit o correu electrònic i identificant-se d'acord amb el que disposa el RD 522/2006, de 28 d'abril.

  Enllaços

  Verificar certificat

  Requisits tècnics

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (BOE núm. 302, de 18/12/2003).
  - Decret 57/2013 , de 3 de maig, expedició electrònica IRPF (DOCV núm. 7018, de 07/05/2013).

  Llista de normativa

  Vegeu Llei 58/2003, de 17 de desembre

  Vegeu Decret 57/2013, de 3 de maig

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.